Xem mẫu

  1. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) BQL* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Kế hoạch và Đầu tư, Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo chấm dứt hoạt động và giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn 1. phòng đại diện, địa điểm kinh doanh dự định chấm dứt hoạt động đến Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện Đồng thời, gửi thông báo đến Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi doanh 2. nghiệp đặt trụ sở chính để được đổi Giấy chứng nhận ĐKKD. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 1. doanh
  3. Thành phần hồ sơ Đối với công ty phải có thêm bản sao hợp lệ quyết định của chủ sở hữu công 2. ty về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của chi Thông tư 03/2006/TT- 1. nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh BKH của B... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
  4. Phụ lục III-4 TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ..... T H Ô N G B Á O T H A Y Đ ỔI N ỘI D U N G Đ ĂN G K Ý C Ủ A CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh..................................... 1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)...................................................................... Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...................................................................... Do: ......................................................................... Cấp ngày: ........../......../................. Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................................... ................................................................................................................................................ Điện thoại: ................................................. Fax: ...................................................... Email: ........................................................ Website: ........................................ 2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)
  5. ................................................................................................................................................ Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh như sau: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ Doanh nghiệp cam kết: - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này. ......, ngày ....... tháng ........ năm....... ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) Kèm theo thông báo: - ...................... - ...................... - ......................
nguon tai.lieu . vn