Xem mẫu

  1. Chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài (cấp Bộ)* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đầu tư nước ngoài Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Không xác định Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Doanh nghiệp làm văn bản đề nghị 2. Nộp cho Bộ Kế hoạch và đầu tư 3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và trả lời Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị chấm dứt thực hiện dự án 2. Số bộ hồ sơ: 01 bộ
  3. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản 1. pháp luật quy định về các yêu cầu hoặc điều kiện (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó.
nguon tai.lieu . vn