Xem mẫu

  1. H C VI N CÔNG NGH B U CHÍNH VI N THÔNG Km10 ng Nguy n Trãi, Hà ông-Hà Tây Tel: (04).5541221; Fax: (034).820853 Website: http://www.e-ptit.edu.vn; E-mail: dhtx@e-ptit.edu.vn CÂU H I VÀ BÀI T P I U KI N Môn h c: C s d li u (Sinh viên ch n m i ph n 1 câu làm) Ph n 1: Ch n 1 trong các câu sau, trình bày t 2-3 trang: 1. C s d li u là gì, hi u th nào là m t h c s d li u tác nghi p.và s c n thi t t ch c l u tr d li u theo lý thuy t c s d li u. Ví d minh ho v m t s s d li u tác nghi p. 2. Trình bày mô hình ki n trúc t ng quát h c s d li u 3 m c. M c tiêu c a các h c s d li u. Hi u th nào là ph thu c d li u. Ví d minh ho . 3. Ch c n ng, vai trò c a H qu n tr c s d li u và ng i qu n tr c s d li u. Mô hình truy xu t d li u Client/Server 4. Khái ni m v c s d li u quan h , ph thu c hàm, các h tiên suy d n Arstrong và khoá c a quan h . Ví d minh ho v c s d li u nghi p v , bao g m t p các ph thu c, khoá, các ph thu c y , ph thu c b c c u. Ph n 2: Ch n 1 trong các câu sau, trình bày t 3-4 trang: 1. Khái ni m và ý ngh a bao óng các thu c tính, Ph ng pháp xác nh bao óng. Gi s trong c s d li u qu n lý thuê bao i n tho i bao g m các thu c tính mã thuê bao, tên thuê bao, s i n tho i thuê bao và i t ng thuê bao. Thông tin trong bao óng c a s i n tho i, mã thuê bao là gì và ý ngh a c a các bao óng này. 2. Phát bi u nh ngh a d ng chu n th nh t 1NF (First Normal Form), d ng chu n th hai 2NF (Second Normal Form) và d ng chu n th 3 - 3NF (Three Normal Form). Cho quan h 1NF qu n lý phát hành báo chí bao g m các thu c tính: Mã khách hàng, tên khách hàng, a ch khách hàng, mã báo, tên báo, giá báo, s l ng báo khách t mua. B ng s các ph thu c hàm, hãy chuy n i quan h trên v các quan h 3 NF.. 3. Ngôn ng con thao tác d li u. các phép toán i s quan h , các phép toán b sung và các tính ch t i s quan h . Cho quan h qu n lý danh b i n tho i bao g m các thông tin: mã thuê bao, tên thuê bao, s i n tho i thuê bao và i t ng thuê bao. Hãy cho bi t k t qu c a phép chi u trên các thu c tính i t ng và k t qu phép ch n v i i u ki n i t ng thuê bao là các doanh nghi p nhà n c. 4. Ngôn ng truy v n SQL, c u trúc, các m nh SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY,....và các phép g p nhóm. Ph n 3: Ch n 1 trong các câu sau, trình bày t 2-3 trang: 2
  2. 1. Cho quan h mua bán hàng hoá MBH bao g m các thông tin: S hoá n, ngày bán hàng, h tên ng i mua hàng, a ch ng i mua hàmg, mã m t hàng, tên m t hàng, n giá, s l ng và ti n. ∑ Hãy xác nh t p các ph thu c hàm quan h MBH ∑ Bi u di n b ng s các ph thu c hàm quan h MBH ∑ Chuy n i quan h MBH v nhóm các quan h 3NF. ∑ S d ng SQL bi u di n câu h i sau: M t hàng nào c bán có s ti n trên 10 tri u Vi t nam ng ?. 2. Cho quan h qu n lý m ng cáp QLC, bao g m các thông tin Mã tuy n cáp, tên tuy n cáp, dài tuy n cáp, mã cáp, tên cáp, s l ng cáp l p t. ∑ Hãy xác nh t p các ph thu c hàm quan h QLC ∑ Bi u di n b ng s các ph thu c hàm quan h QLC ∑ Chuy n i quan h QLC v nhóm các quan h 3NF. ∑ S d ng SQL bi u di n câu h i sau: Tuy n cáp nào c l p t có t ng giá tr trên 100 tri u Vi t nam ng ?. 3. Gi s trong quan h qu n lý phát hành báo chí QLB, g m có các thông tin: mã khách t mua báo, tên khách, a ch khách hàng, mã báo khách t mua., tên báo,giá báo và s l ng báo khách t mua.. ∑ Hãy xác nh t p các ph thu c hàm quan h QLB ∑ Bi u di n b ng s các ph thu c hàm quan h QLB ∑ Chuy n i quan h QLB v nhóm các quan h 3NF. ∑ S d ng SQL bi u di n câu h i sau: Nh ng khách hàng nào t mua báo có t ng giá tr trên 10 tri u Vi t nam ng ?. PHÒNG ÀO T O IH CT XA 3