Xem mẫu

  1. HTTP://svkinhte.net C©u hái tr¾c nghiÖm KINH TE VĨ mo 1- Cho biÕt nh÷ng c©u b×nh luËn sau ®©y: ViÖc chÝnh phñ t¨ng chi tiªu cho quèc phßng mµ kh«ng t¨ng thuÕ cã thÓ dÉn ®Õn GNP cao h¬n vµ gi¸ c¶ thÊp h¬n. Tr¶ lêi: Sai v×: chÝnh phñ t¨ng chi tiªu cho quèc phßng mµ kh«ng t¨ng thuÕ →AD↑ → P↑ →Y↑. 2- Khi tÝnh tæng s¶n phÈm quèc d©n th× kh«ng ®îc (+) kho¶n chi tiªu cho tiªu dïng vµ chªnh lÖch hµng tån kho. Tr¶ lêi: Sai v×: Khi tÝnh tæng s¶n phÈm quèc d©n GNP th× ®îc (+) kho¶n chi tiªu cho tiªu dïng vµ chªnh lÖch hµng tån kho. 3- Khi thÞ trêng tr¸i phiÕu c©n th× thÞ trêng tiÒn tÖ còng c©n b»ng Tr¶ lêi: §óng v×: Theo mèi quan hÖ TT tiÒn tÖ vµ TT tr¸i phiÕu ta cã ph¬ng tr×nh: MS+BS=MD+BD → MS - MD = BS - BD TT tiÒn tÖ = TT tr¸i phiÕu. VËy khi TT tr¸i phiÕu c©n b»ng BD=BS do ®ã theo ph¬ng tr×nh ta cã MS=MD → thÞ trêng tiÒn tÖ c©n b»ng 4- Khi c¸c t¸c nh©n trong nÒn kinh tÕ thay ®æi dù kiÕn cña m×nh vÒ t¬ng lai th× ®êng philÝp ng¾n h¹n dÞch chuyÓn Tr¶ lêi: §óng v× khi t¸c nh©n trong nÒn kinh tÕ thay ®æi th× AD thay ®æi → §êng philÝp ng¾n h¹n dÞch chuyÓn. 5- Tû gi¸ hèi ®o¸i ®ång néi tÖ t¨ng lµm c¸n c©n th¬ng m¹i xÊu ®i, gi¸ c¶ t¨ng lªn. Tr¶ lêi: Sai v×: * e↑ { - X↓ (xuÊt khÈu ↓) { - XM ↑ (nhËp khÈu ↑) → NX ↓ (xuÊt khÈu rßng) → C¸n c©n th¬ng m¹i xÊu ®i * NX↓ → AD↓ → ViÖc lµm cã Ýt → tû lÖ thÊt nghiÖp nhiÒu → gi¸ c¶ ↓ 6- L¹m ph¸t t¨ng lªn sÏ t¸c ®éng vµo c¶ cung cÇu tiÒn vµ lµm thay ®æi l·i suÊt c©n b»ng Tr¶ lêi: §óng v×: L¹m ph¸t↑ → cÇu tiÒn MB↑ → CÇu tiÒn dÞch chuyÓn cung, cÇu tiÒn ®Òu thay ®æi vµ L↑ 7- Ho¹t ®éng cña thÞ trêng më (mua b¸n tr¸i phiÕu) sÏ lµm thay ®æi vèn dù tr÷ cña c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i Tr¶ lêi: Ho¹t ®éng thÞ trêng më → thay ®æi tiÒn c¬ së → thay ®æi l·i suÊt→ thay ®æi tiÒn dù tr÷ cña Ng©n hµng th¬ng m¹i 8- Dïng chÝnh s¸ch tµi kho¸ ®Ó ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ th× ng©n s¸ch hµng n¨m sÏ c©n b»ng Tr¶ lêi: Sai v× tuú thuéc chÝnh s¸ch tµi kho¸ cïng chiÒu hay chÝnh s¸ch tµi kho¸ ngîc chiÒu 9- Thu nhËp quèc d©n kh«ng bao gåm khÊu hao nhng l¹i bao gåm chi tiªu mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ míi. Tr¶ lêi: §óng v×" Y= GNP - KhÊu hao - ThuÕ gi¸n thu 10- S¶n lîng c©n b»ng cña nÒn kinh tÕ chÝnh lµ GNP ®· thùc trong nÒn kinh tÕ Tr¶ lêi: Sai v× GNP = GDP + Thu nhËp rßng tõ níc ngoµi 11- Khi MPC ↑ th× sè nh©n chi tiªu ↓ Tr¶ lêi: Sai v× sè nh©n chi tiªu chÝnh phñ lµ 1 m' = ----------------- Khi MPC ↑ th× m' ↑ WWW.TAILIEUHOC.TK
  2. HTTP://svkinhte.net 1 - MPC (1-t) 12- §êng AS sÏ dÞch chuyÓn chõng nµo s¶n lîng thùc tÕ cßn chªnh lÖch so víi s¶n lîng tiÒm n¨ng Tr¶ lêi: §óng bëi v× Y* = Y0 th× AS sÏ kh«ng cßn dÞch chuyÓn n÷a 13- Ng©n hµng trung ¬ng cã thÓ cïng mét lóc theo ®uæi c¶ hai môc tiªu l·i suÊt vµ møc cung vÒ tiÒn ®Ó ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ Tr¶ lêi: Sai v×: nÕu ®iÒu chØnh l·i suÊt th× ph¶i th¶ næi møc cung tiÒn, nÕu ®iÒu chØnh møc cung tiÒn ph¶i th¶ næi l·i suÊt 14- Khi tÝnh thu nhËp cã thÓ sö dông th× kh«ng ®îc lÊy NNP trõ ®i thuÕ trùc thu Tr¶ lêi: Sai v× ®îc lÊy NNP - thuÕ trùc thu Yd = Y - Td + TR = NNP - Td - + TR 15- S¶n lîng thùc tÕ vµ s¶n lîng c©n b»ng kh¸c nhau ë phÇn tån kho kh«ng dù kiÕn Tr¶ lêi: §óng v×: - S¶n lîng thùc tÕ < S¶n lîng c©n b»ng th× nÒn kinh tÕ tæng cung < tæng cÇu →P↑ → Y↑ → nÒn kinh tÕ vËn ®éng ®¹t tr¹ng th¸i c©n b»ng - S¶n lîng thùc tÕ > s¶n lîng c©n b»ng → tæng cung > tæng cÇu → P↓→ Y↓ → dÞch chuyÓn vÒ vÞ trÝ c©n b»ng → s¶n lîng thùc tÕ vµ s¶n lîng c©n b»ng kh¸c nhau ë phÇn tån kho kh«ng dù kiÕn Ythùc tÕ = Yc©n b»ng + Tån kho kh«ng dù kiÕn (+ hoÆc -) 16- Khi thuÕ suÊt (t) t¨ng lªn th× sè nh©n trong nÒn kinh tÕ gi¶m ®i Tr¶ lêi: §óng v× sè nh©n trong nÒn kinh tÕ lµ 1 ----------------NÕu t ↑ → sè nh©n trong nÒn kinh tÕ ↓ 1- MPC (1-t) 17- §êng IS thay ®æi vÞ trÝ khi tû gi¸ hèi ®o¸i thay ®æi Tr¶ lêi: §óng v× khi tû gi¸ hèi ®o¸i thay ®æi → NX (xuÊt khÈu rßng) thay ®æi → Ên §é thay ®æi → vÞ trÝ cña ®êng IS thay ®æi 18- Khi gi¸ dÇu trªn thÕ giíi t¨ng m¹nh ë c¸c níc nhËp khÈu dÇu l¹m ph¸t t¨ng vµ thÊt nghiÖp còng t¨ng Tr¶ lêi: §óng v×: Gi¸ dÇu t¨ng → AS gi¶m → P t¨ng → Y gi¶m → thÊt nghiÖp 19- Tû gi¸ hèi ®o¸i chØ t¸c ®éng ®Õn ®êng IS mµ kh«ng t¸c ®éng ®Õn vÞ trÝ ®êng LM Tr¶ lêi: Tû gi¸ hèi ®o¸i t¸c ®éng ®Õn Ên §é nªn t¸c ®éng ®Õn IS - Tû gi¸ hèi ®o¸i t¸c ®éng ®Õn MSMD nªn t¸c ®éng ®Õn LM 20- T¨ng cêng ch¹y ®ua vò trang sÏ dÉn ®Õn l¹m ph¸t t¨ng vµ thÊt nghiÖp t¨ng Tr¶ lêi: Sai v×: ®Çu t t¨ng → AD t¨ng → P t¨ng → Y t¨ng → thÊt nghiÖp gi¶m 21- ThÊt nghiÖp cao h¬n lu«n kÌm theo l¹m ph¸t thÊp h¬n Tr¶ lêi: Sai v× nguyªn nh©n x¶y ra l¹m ph¸t do tæng cung gi¶m → AS dÞch chuyÓn sang tr¸i mèi quan hÖ l¹m ph¸t vµ thÊt nghiÖp lµ cïng chiÒu 22- L¹m ph¸t sÏ lµm thay ®æi vÞ trÝ ®êng LM trong m« h×nh IS - LM Tr¶ lêi: §óng v×: L¹m ph¸t → t¨ng cÇu tiÒn danh nghÜa → thay ®æi vÞ trÝ ®êng LM 23- §iÓm võa ®ñ trªn hµm tiªu dïng lµ ®iÓm mµ t¹i ®ã tiªu dïng b»ng ®Çu t Tr¶ lêi: Sai v× ®iÓm võa ®ñ trªn hµm tiªu dïng lµ ®iÓm mµ t¹i ®ã tiªu dïng b»ng thu nhËp 24- ViÖc thay ®æi gi¸ vËt t nhËp khÈu t¸c ®éng ®Õn c¶ tæng cung lÉn tæng cÇu Tr¶ lêi: §óng v× gi¸ vËt t nhËp khÈu thay ®æi →AS dÞch chuyÓn → c¶ tæng cung vµ tæng cÇu thay ®æi 25- Khi cßn cã thÊt nghiÖp th× cßn cã ¸p lùc lµm cho tiÒn c«ng t¨ng lªn WWW.TAILIEUHOC.TK
  3. HTTP://svkinhte.net Tr¶ lêi: Sai v× tiÒn c«ng gi¶m 26- Sù thay ®æi cña gi¸ kh«ng cã ¶nh hëng g× ®Õn vÞ trÝ cña c¸c ®êng IS, LM Tr¶ lêi: Sai v× gi¸ c¶ thay ®æi → AD thay ®æi→ vÞ trÝ IS thay ®æi 27- Trong m« h×nh x¸c ®Þnh tæng s¶n phÈm quèc d©n cña 3 khu vùc (Hé gia ®×nh, h·ng kinh doanh, chÝnh phñ) tiÕt kiÖm cña hé gia ®×nh + thuÕ = ®Çu t cña khu vùc t nh©n + chi tiªu chÝnh phñ Tr¶ lêi: §óng v× tiÕt kiÖm + thuÕ = rß rØ ®Çu t + chi tiªu = bæ xung 28- Xu híng nhËp khÈu cËn biªn vµ xu híng tiªu dïng cËn biªn cã t¸c ®éng cïng chiÒu ®Õn sè nh©n chi tiªu Tr¶ lêi: Sai v× - Xu híng tiªu dïng cËn biªn t¸c ®éng cïng chiÒu víi sè nh©n chi tiªu - Xu híng nhËp khÈu cËn biªn t¸c ®éng ngîc chiÒu tíi sè nh©n chi tiªu 1 m = ---------------------------- 1- (1- t ) MPC + MPM 29- NÕu kh«ng cã th©m hôt ng©n s¸ch th× kh«ng thÓ cã l¹m ph¸t Tr¶ lêi: Sai v× th©m hôt ng©n s¸ch kh«ng ph¶i lµ nguyªn nh©n duy nhÊt g©y ra l¹m ph¸t. 30- Trong nÒn kinh tÕ ®ãng, chÝnh s¸ch tµi kho¸ cã t¸c ®éng yÕu khi cÇu tiÒn rÊt nhËy c¶m víi l·i suÊt 31- XuÊt khÈu rßng t¨ng lªn sÏ lµm ®êng IS dÞch sang ph¶i vµ l·i suÊt gi¶m ®i Tr¶ lêi: Sai v× NX t¨ng → AD t¨ng → IS dÞch sang ph¶i → l·i suÊt t¨ng 32- Sè nh©n chi tiªu chØ sè nh÷ng thay ®æi trong chi tiªu kh«ng phô thuéc vµo thu nhËp chØ dÉn ®Õn nh÷ng thay ®æi trong thu nhËp c©n b»ng ( s¶n lîng c©n b»ng nh thÕ nµo) Tr¶ lêi: §óng v× thu nhËp c©n b»ng 1 Y = ----------------(C + I + G) 1- MPC (1-t) Y = m' (C + I + G) m' lµ sè nh©n chi tiªu 33- L¹m ph¸t ú (l¹m ph¸t dù kiÕn) x¶y ra khi cã mét c¬n lèc vÒ cÇu Tr¶ lêi: Sai v× l¹m ph¸t ú (l¹m ph¸t dù kiÕn) kh«ng ph¶i do c¬n lèc vÒ cÇu 34- ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ më réng cã thÓ lµm gi¶m s¶n lîng vµ gi¶m tû gi¸ hèi ®o¸i cña ®ång néi tÖ Tr¶ lêi: Sai v×: chÝnh s¸ch tiÒn tÖ më réng → gi¶m i → gi¶m tû gi¸ hèi ®o¸i → L gi¶m → ®Çu t t¨ng, tiªu dïng t¨ng → AD t¨ng → s¶n lîng t¨ng. 35- §êng LM cµng dèc th× qui m« lÊn ¸t ®Çu t cµng lín (víi IS cã ®é dèc kh«ng ®æi) Tr¶ lêi: Sai v× ®êng LM cµng dèc th× qui m« th¸o lui ®Çu t cµng bÐ 36- Trong ®iÒu kiÖn c¸c yÕu tè kh¸c kh«ng thay ®æi tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc t¨ng lªn lµm ¶nh hëng nh thÕ nµo ®Õn: a- L·i suÊt c©n b»ng trong thÞ trêng tiÒn tÖ Tr¶ lêi: Tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc t¨ng sè nh©n tiÒn gi¶m → møc cung tiÒn gi¶m → l·i suÊt c©n b»ng t¨ng. b- Gi¸ c¶ vµ s¶n lîng c©n b»ng trong thÞ trêng hµng ho¸ WWW.TAILIEUHOC.TK
  4. HTTP://svkinhte.net Tr¶ lêi: l·i suÊt t¨ng → ®Çu t gi¶m, tiªu dïng gi¶m → ADgi¶m → P gi¶m vµ Y gi¶m c- L·i suÊt vµ s¶n lîng c©n b»ng trong m« h×nh IS - LM Tr¶ lêi: Rb t¨ng → MS gi¶m → i t¨ng → I gi¶m → ADgi¶m → s¶n lîng c©n b»ng gi¶m - L·i suÊt t¨ng. d- H·y m« t¶ c¸c thay ®æi trªn ®©y b»ng c¸c ®å thÞ thÝch hîp P Po P1 Q Q Q 1 1 1 37- Trong nÒn kinh tÕ më vµ tû gi¸ hèi ®o¸i lµ linh ho¹t, gi¶ sö Ng©n hµng trung ¬ng b¸n tr¸i phiÕu cho c«ng chóng: a- L·i suÊt c©n b»ng sÏ thay ®æi nh thÕ nµo trªn thÞ trêng tiÒn tÖ Tr¶ lêi: Ng©n hµng trung ¬ng b¸n tr¸i phiÕu cho c«ng chóng → møc cung tiÒn gi¶m→ l·i suÊt c©n b»ng t¨ng b- Tû gi¸ hèi ®o¸i sÏ thay ®æi nh thÕ nµo trªn thÞ trêng ngo¹i hèi Tr¶ lêi: L·i suÊt c©n b»ng t¨ng (tû gi¸ hèi ®o¸i linh ho¹t) → cÇu néi tÖ t¨ng → tû gi¸ hèi ®o¸i t¨ng trªn thÞ trêng ngo¹i hèi c- Sù thay ®æi cña tû gi¸ vµ l·i suÊt sÏ ¶nh hëng nh thÕ nµo ®Õn gi¸ c¶ vµ s¶n lîng Tr¶ lêi: L·i suÊt t¨ng → tiªu dïng gi¶m→ ®Çu t gi¶m → ADgi¶m tû gi¸ hèi ®o¸i t¨ng → xuÊt khÈu gi¶m, nhËp khÈu t¨ng → NX gi¶m → ADgi¶m ADgi¶m → P gi¶m vµ s¶n lîng gi¶m d- VÏ ®å thÞ t¬ng øng víi c¸c t×nh huèng trªn ®©y 38- Cho thÞ trêng tû gi¸ hèi ®o¸i cña ®ång ViÖt Nam vµ ®ång US ®«la a- Nªu nguyªn nh©n thay ®æi tû gi¸ (e) Tr¶ lêi: Nguyªn nh©n thay ®æi tû gi¸: + DÞch chuyÓn ®êng cung + DÞch chuyÓn ®êng cÇu: l·i suÊt thay ®æi, thu nhËp thay ®æi WWW.TAILIEUHOC.TK
  5. HTTP://svkinhte.net b- Gi¶ sö sau khi Mü bÞ cÊm vËn nhËp khÈu vµo ViÖt Nam t¨ng chËm h¬n xuÊt khÈu tõ ViÖt Nam. H·y dù ®o¸n sù thay ®æi tû gi¸ hèi ®o¸i Tr¶ lêi: Sau khi Mü bÞ cÊm vËn nhËp khÈu vµo ViÖt Nam t¨ng chËm h¬n xuÊt khÈu tõ ViÖt Nam tøc lµ nhu cÇu USD cña ViÖt Nam gi¶m trong khi nhu cÇu VND cña c¸c níc kh¸c t¨ng → tû gi¸ hèi ®o¸i sÏ t¨ng. 39- Theo ®å thÞ m« t¶ thÞ trêng tiÒn tÖ a- Nªu c¸c lý do cã thÓ lµm dÞch chuyÓn ®êng MS0 ®Õn MS1 Tr¶ lêi: Lý do lµm dÞch chuyÓn ®êng MS0 ®Õn MS1: + T¨ng lîng tiÒn c¬ së + Gi¶m tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc + Gi¶m l·i suÊt chiÕt khÊu + Ng©n hµng th¬ng m¹i mua tr¸i phiÕu trªn thÞ trêng më. b- Sù thay ®æi cña l·i suÊt sÏ t¸c ®éng ®Õn gi¸ c¶ vµ s¶n lîng nh thÕ nµo? Tr¶ lêi: Sù thay ®æi l·i suÊt (i0 →i1) ®Çu t t¨ng → tiªu dïng t¨ng → ADt¨ng → P t¨ng → Q t¨ng c- §é dèc cña ®êng MD phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè nµo? Khi ®êng MD n»m ngang, chÝnh s¸ch tiÒn tÖ sÏ t¸c ®éng ra sao ®Õn s¶n lîng vµ gi¸ c¶. Tr¶ lêi: §é dèc cña ®êng MD phô thuéc vµo + §é nhËy c¶m cña cÇu tiÒn víi l·i suÊt - Khi ®êng MD n»m ngang cho dï cã t¨ng hay gi¶m cung tiÒn th× l·i suÊt ®Òu kh«ng thay ®æi → chÝnh s¸ch tiÒn tÖ kh«ng cã t¸c ®éng tíi s¶n lîng vµ gi¸ c¶ 40- H×nh díi ®©y lµ ®å thÞ cña hµm tæng cÇu trong nÒn kinh tÕ ®ãng cã yÕu tè chÝnh phñ vµ thuÕ lµ hµm cu¶ thu nhËp a- Nªu nh÷ng nguyªn nh©n lµm ®êng AD1 dÞch chuyÓn ®Õn AD2 Tr¶ lêi: Nguyªn nh©n AD1 → AD2 (AD1//AD2) NÒn kinh tÕ nµy cã WWW.TAILIEUHOC.TK
  6. HTTP://svkinhte.net AD = ( C + I + G) + (1 - t) MPC.Y Nguyªn nh©n: C t¨ng, I t¨ng, G t¨ng hoÆc (C + I + G) t¨ng b- Nªu nh÷ng nguyªn nh©n lµm ®êng AD2 ®æi vÞ trÝ ®Õn AD3 Tr¶ lêi: Nguyªn nh©n thay ®æi AD2 →AD3 lµ do thay ®æi ®é dèc cña ®êng AD ë ®©y lµ thuÕ gi¶m hoÆc MPC t¨ng → (1- t) MPC t¨ng. c- Sè nh©n cña hµm AD3 lín h¬n hay nhá h¬n sè nh©n cña AD2? v× sao? Tr¶ lêi: Sè nh©n cña hµm AD3 lín h¬n sè nh©n cña hµm AD2 v× ®êng AD3 cã ®é dèc lín h¬n ®êng AD2. d- Nh÷ng chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« nµo cã thÓ ®îc sö dông ®Ó t¨ng s¶n lîng tõ Y2 ®Õn Y3. Tr¶ lêi: §Ó t¨ng s¶n lîng tõ Y2 ®Õn Y3 cã thÓ dïng c¸c chÝnh s¸ch vÜ m« sau: + Gi¶m thuÕ suÊt + Gi¶m l·i suÊt + T¨ng møc cung tiÒn + T¨ng chi tiªu cña chÝnh phñ Bµi tËp: Cho hµm tiªu dïng C = 50+0,8YD cÇu vÒ ®Çu t b»ng 80 vµ YD = Y 1. T×m hµm tiÕt kiÖm 2. TÝnh thu nhËp (s¶n lîng) c©n b»ng 3. Gi¶ sö ®Çu t t¨ng thªm 20 x¸c ®Þnh s¶n lîng c©n b»ng míi 4. VÏ ®å thÞ t¬ng øng víi c¸c trêng hîp a,b,c Lêi gi¶i: C = 50 + 0,8 YD; I = 80; YD = Y 1. Hµm tiÕt kiÖm S = Y - C = Y - (50 + 0,8 YD) S = Y - 50 - 0,8Y S = 0,2 Y - 50 = 0,2 YD - 50 2. S¶n lîng c©n b»ng khi AD = Y C¸ch 1: C + I = Y → 50 + 0,8 YD + 80 = Y 130 + 0,8 YD - Y = 0 - 0,2Y = - 130 Y = 650 $ C¸ch 2: 1 50+ 80 Y = ------- (C + I) Y = ------------ = 650 $ 1-MP 1 - 0,8 3- Gi¶ sö ®Çu t t¨ng thªm 20 tøc I = 20 → I1 = 80 + 20 = 100 S¶n lîng c©n b»ng: 1 50 + 100 Y = -------------- ( C + I) Y = --------------- = 750 $ 1 - MPC 0,2 4- §å thÞ: WWW.TAILIEUHOC.TK
  7. HTTP://svkinhte.net ThÊt l¹m nghiÖp ph¸t + ThÊt + L¹m nghiÖp ph¸t t¹m thêi: c©n X¶y ra b»ng trong thêi dù gian ng¾n kiÕn do chê tríc ®- viÖc, do îc: lµ lu©n l¹m chuyÓn ph¸t chç ë cña x¶y ra ngêi lao khi gi¸ ®éng, do cña c¸c sù di c hµng nghÒ ho¸ nghiÖp kh¸c ngêi lao hau ®éng t¨ng lªn + ThÊt víi mét nghiÖp c¬ tû lÖ cÊu: nh Lµ thÊt nhau nghiÖp gi¸ vµ x¶y ra do lîng sù mÊt t¨ng c©n b»ng ®ång WWW.TAILIEUHOC.TK
  8. HTTP://svkinhte.net gi÷a cung thêi vµ vµ cÇu lao t¨ng ®éng, trªn cïng thÞ trêng mét tû lao ®éng lÖ. kh¸c nhau + L¹m hoÆc ë ph¸t c¸c vïng kh«ng kh¸c nhau. c©n + ThÊt b»ng nghiÖp dù cæ ®iÓn: kiÕn Lµ thÊt tríc: lµ nghiÖp l¹m x¶y ra khi ph¸t tiÒn l¬ng x¶y ra thùc tÕ khi gi¸ ph¶i tr¶ cña trªn thÞ tr- hµng êng lao ho¸ ®éng lín kh¸c h¬n møc l- nhau ¬ng c©n sÏ t¨ng b»ng trªn lªn víi thÞ trêng tû lÖ ®ã. kh¸c + ThÊt nhau, nghiÖp gi¸ vµ theo chu s¶n l- kú kinh îng doanh: t¨ng (Do thiÕu kh«ng cÇu): Lµ ®ång thÊt thêi, nghiÖp kh«ng x¶y ra do cïng nÒn kinh mét tû tÕ r¬i vµo lÖ. thêi kú suy Ph©n WWW.TAILIEUHOC.TK
  9. HTTP://svkinhte.net tho¸i cña lo¹i: chu kú L¹m kinh ph¸t do doanh cÇu (tæng cÇu kÐo: thÊp) L¹m + Ph©n ph¸t lo¹i: x¶y ra ThÊt do AS nghiÖp tù t¨ng nã nguyÖn: lµ kÐo thÊt theo nghiÖp møc x¶y ra do gi¸ lªn. ngêi lao L¹m ®éng ph¸t do kh«ng chi chÊp phÝ nhËn lµm ®Èy: viÖc vµ lý lµ l¹m do nµo ®ã ph¸t chñ yÕu x¶y ra do l¬ng do chi thÊp phÝ ThÊt cña nghiÖp s¶n kh«ng tù xuÊt nguyÖn: lµ t¨ng lªn thÊt lµm nghiÖp cho x¶y ra do tæng ngêi lao cung ®éng rÊt gi¶m muèn lµm ®i ®Èy viÖc, s½n møc sµng lµm gi¸ lªn viÖc nhng L¹m kh«ng ®îc ph¸t chÊp ngêi: WWW.TAILIEUHOC.TK
  10. HTTP://svkinhte.net nhËn lµm Lµ l¹m viÖc ph¸t - T¸c h¹i x¶y ra ®èi víi khi nÒn kinh møc tÕ nã lµm gi¸ t¨ng cho tæng lªn mét s¶n phÈm c¸ch quèc d©n ®Òu nÒn kinh ®Æn tÕ gi¶m trong sót, s¶n l- nhiÒu îng thÊp n¨m do g©y ra l·ng c¶ ®- phÝ vÒ êng nguån lùc AS vµ nh lao AD ®éng, tµi ®Òu nguyªn, dÞch vèn chuyÓ - ThÊt n lªn nghiÖp tù trªn víi nguyÖn mét kh«ng tèc ®é ph¶i lµ nh ®iÒu tåi nhau. tÖ WWW.TAILIEUHOC.TK