Xem mẫu

  1. Trường THPT BC Nguyễn BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Công Trứ Tổ ( Nhóm) : Lý MÔN : LÝ LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 10. BAN KHTN Câu 1) Chọn câu đúng trong các câu sau: Hệ vật là tập hợp nhiều vật tương tác lẫn nhau. a) Nội lực là lực tác dụng lẫn nhau giữa các vật trong hệ. b) Ngoại lực là lực của các vật trong hệ tác dụng lên các vật ngoài hệ. c) Cả a và b đều đúng. d) Câu 2) Cân bằng có vị trí trọng tâm không đổi hoặc trọng tâm có độ cao không đổi là cân bằng: bền a) không bền b) với mặt chân đế c) một dạng cân bằng khác d) Câu 3) Chọn câu sai trong các câu sau: Không thể xác định được hợp lực của ngẫu lực. a)
  2. Nếu vật không có trục quay cố định thì dưới tác dụng của ngẫu lực vật sẽ b) quay quanh một trục bất kì miễn trục đó đi qua trọng tâm. Mô men ngẫu lực không phụ thuộc vị trí trục quay miễn trục quay đó c) vuông góc với mặt phẳng ngẫu lực Mô men ngẫu lực phụ thuộc khoảng cách giữa hai giá của ngẫu lực. d) Câu 4) Chọn câu sai trong các câu sau: Mọi lực tác dụng vào vật mà giá đi qua trọng tâm sẽ làm cho vật chuyển a) động tịnh tiến. Mọi lực tác dụng mà giá không đi qua trọng tâm sẽ làm cho vật chuyển b) động quay quanh trọng tâm. Trọng lượng của vật có điểm đặt tại trọng tâm của vật c) Khi vật rắn chuyển động tịnh tiến, ta có thể tính gia tốc của nó như tính d) gia tốc của một chất điểm. Câu 5) Chọn câu sai trong các câu sau: Hệ ba lực đồng quy cân bằng là hệ đồng phẳng a) Khi chịu tác dụng của nhiều lực, chất điểm sẽ cân bằng khi các lực tác b) dụng vào nó bằng 0 Tác dụng của lực không đổi, khi ta di chuyển điểm đặt của lực trên giá c) của nó Mọi lực tác dụng mà giá không đi qua trọng tâm sẽ làm cho vật vừa d) chuyển động tịnh tiến vừa quay
  3. Câu 6) Chọn câu đúng trong các câu sau: Khi chất điểm chịu tác dụng của 3 lực cân bằng thì 3 lực đó phải bằng a) nhau Khi chất điểm chịu tác dụng của 3 lực mà cân bằng thì thì hợp của 2 lực b) ngược chiều với lực còn lại Khi chất điểm chịu tác dụng của 3 lực mà cân bằng thì 3 lực đồng phẳng c) Khi chất điểm chịu tác dụng của 2 lực mà cân bằng thì 2 lực đó phải bằng d) nhau Câu 7) Ta có thể tính gia tốc của vật rắn như tính gia tốc của một chất điểm khi vật rắn: có dạng hình học đối xứng và đồng chất a) chuyển động đều b) chuyển động tịnh tiến c) có khối lượng phân bố đều d) Câu 8) Dưới tác dụng của 2 lực song song cùng chiều, một vật rắn chỉ chuyển động tịnh tiến thì: giá của hợp lực phải đi qua trục quay a) giá của hợp lực phải đi qua trọng tâm b) giá của hợp lực phải cách đều hai giá của 2 lực thành phần c) gia tốc của nó không thể tính như gia tốc của chất điểm d)
  4. Câu 9) Treo hai trọng vật P1 = 400 N và P2 = 100 N vào 2 đầu một thanh có trọng lượng P3 = 100 N, chiều dài l = 40 cm. Cần đặt giá đỡ vào vị trí nào của thanh để thanh được cân bằng? a) 20cm b) 10 cm c) 15 cm d) 14 cm Câu 10) Ba thanh gỗ tròn đồng chất xếp sát vào nhau trên sàn như hình vẽ. 1 2 3 Hệ số ma sát  giữa gỗ và mặt sàn là bao nhiêu (tối thiểu) để các thanh gỗ không trượt trên mặt sàn? 1 1 1 a)   d) Một kết quả khác b)   c)   23 32 33 ĐÁP ÁN: 1d 2d 3d 4b 5b 6c 7c 8b 9b 10a
nguon tai.lieu . vn