Xem mẫu

CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH 1. Thaân phuï Hoà Chí Minh laø Nguyeãn Sinh Saéc. oâng sinh naêm naøo? a. 1860 b. 1862 c. 1863 d. 1883 2. Thaân maãu Hoà Chí Minh laø baø Hoaøng Thò Loan. Baø sinh naêm naøo? a. 1865 b. 1866 c. 1868 d. 1870 3. Nguyeãn Sinh Cung (Hoà Chí Minh) ñeán Hueá laàn thöù nhaát vaøo naêm naøo ? a. 1895 b. 1896 c. 1898 d. 1901 4. Ñeán Hueá laàn thöù nhaát, Hoà Chí Minh ôû ñoù thôøi gian bao laâu? a. 5 naêm b. 6 naêm c. 7 naêm d. 10 naêm 5. Nguyeãn Taát Thaønh ñeán Hueá laàn thöù 2 naêm naøo? a. 1904 b. 1905 c. 1906 d. 1908 6. Ngöôøi thaày giaùo ñaàu tieân cuûa Nguyeãn Taát Thaønh laø ai? a. Vöông Thuùc Quí b. Nguyeãn Sinh Saéc c. Traàn Thaân 7. Nguyeãn Taát Thaønh vaøo hoïc tröôøng Phaùp-Vieät Ñoâng Ba vaøo naêm naøo? Trang 114 a. 9/1905 b. 9/1906 c. 9/1907 d. 9/1908 8. Nguyeãn Taát Thaønh truùng tuyeån vaøo tröôøng Quoác hoïc Hueá naêm hoïc naøo? a. Naêm hoïc 1905-1906 b. Naêm hoïc 1907-1908 c. Naêm hoïc 1995-1910 9. Nguyeãn Taát Thaønh laàn ñaàu tieân ñöôïc nghe khaåu hieäu TÖÏ DO-BÌNH ÑAÚNG-BAÙC AÙI cuûa Phaùp vaøo naêm naøo? a. 9/1903 b. 9/1904 c. 9/1905 10. Nguyeãn Taát Thaønh ñaõ tham döï cuoäc bieåu tình choáng thueá cuûa noâng daân tænh Thöøa Thieân vaøo thôøi gian naøo? a. 5/1905 b. 5/1906 c. 5/1908 11. Nguyeãn Taát Thaønh ñaõ döøng chaân ôû Phan Thieát vaøo naêm naøo? a. 9/1908 b. 9/1909 c. 9/1910 12. Tröôøng Duïc Thanh ôû Phan Thieát ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm naøo? a. 1905 b. 1906 c. 1907 13. Nguyeãn Taát Thaønh daïy hoïc ôû tröôøng Duïc Thanh thôøi gian naøo? a. 9/1910 ñeán 2/1911 b. 9/1910 ñeán 3/1911 c. 9/1910 ñeán 4/1911 14. Nguyeãn Taát Thaønh tìm ñeán haõng Naêm Sao ñang caäp beán Nhaø Roàng Saøi Goøn ñeå laáy haøng vaø ñoùn khaùch di Maùc-xaây khi naøo? a. 1/6/1911 b. 2/6/1911 Trang 115 c. 4/6/1911 d. 5/6/1911 15. Nguyeãn Taát Thaønh ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc taïi beán caûng Nhaø roàng Saøi Goøn ñi sang Phaùp vaøo thôøi gian naøo? a. 2/6/1911 b. 4/6/1911 c. 5/6/1911 16. Nguyeãn Taát Thaønh luùc ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc bao nhieâu tuoåi? a. 19 tuoåi b. 20 tuoåi c. 21 tuoåi 17. Nguyeãn Taát Thaønh –Nguyeãn Aùi Quoác nhaéc laïi: “Khi toâi ñoä 13 tuoåi, laàn ñaàu tieân toâi ñöôïc nghe ba chöõ Phaùp: Töï do, bình ñaúng, baùc aùi … vaø töø thuôû aáy, toâi raát muoán laøm quen vôùi neàn vaên minh Phaùp, muoán tìm xem nhöõng gì aån sau nhöõng töø aáy” vaøo naêm naøo? a. 1920 b. 1921 c. 1923 18. Töø 6/1911 ñeán cuoái 1913, Nguyeãn Aùi Quoác laøm phuï beáp thuyû thuû treân caùc taøu bieån ñi töø Ñoâng Nam AÙ sang Chaâu aâu tôùi nöôùc naøo? a. Phaùp, Italia b. Taây Ban Nha, Boà Ñaøo Nha c. Caùc nöôùc chaâu phi d. Taát caû caùc nöôùc treân 19. Töø naêm 1914 ñeán cuoái 1917, Nguyeãn Taát Thaønh ôû nöôùc Anh, Ngöôøi ñaõ laøm nhöõng coâng vieäc gì? a. Lao ñoäng chaân tay ñoát loø b. Queùt tuyeát c. Phuï beáp d. Taát caû caùc coâng vieäc treân 20. Nguyeãn Taát Thaønh kí teân laø Nguyeãn Aùi Quoác göûi Baûn yeâu saùch cuûa nhaân daân An Nam tôùi Hoäi nghò hoaø bình vec-xaây vaøo ngaøy thaùng naêm naøo? a. 15/6/1919 b. 18/6/1919 c. 18/7/1919 Trang 116 21. Nguyeãn Aùi Quoác ñoïc Sô thaûo laàn thöù nhaát Luaän cöông veà vaán ñeà daân toäc vaø vaán ñeà thuoäc ñòa cuûa Leânin vaøo naêm naøo? a. Thaùng 6 naêm 1920 b. Thaùng 7 naêm 1920 c. Thaùng 10 naêm 1920 22. Nguyeãn Aùi Quoác döï Ñaïi hoäi Tua taùn thaønh quoác teá 3 tham gia thaønh laäp Ñaûng Coäng saûn Phaùp khi naøo? a. Thaùng 6 naêm 1920 b. Thaùng 7 naêm 1920 c. Thaùng 12 naêm 1920 23. ? 24. ? 25. Chuû tòch Hoà Chí Minh coù teân laø gì vaøo naêm 1911? a. Nguyeãn Sinh Cung b. Nguyeån Taát Ñaït c. Nguyeãn Taát Thaønh 26. Boái caûnh quoác teá luùc Nguyeãn Sinh Cung (Hoà Chí Minh) ra ñôøi coù hai maâu thuaãn cô baûn. Trong ba maâu thuaãn döôùi ñaây maâu thuaãn naøo laø khoâng phuø hôïp vôøi thôøi kyø naøy? a. Maâu thuaãn giöõa tö saûn vaø voâ saûn b. Maâu thuaãn giöõa caùc daân toäc thuoäc ñòa vôùi chuû nghóa ñeá quoác thöïc daân c. Maâu thuaãn giöõa ñeá quoác vôùi ñeá quoác 27. Xaõ hoäi Vieät Nam vaøo cuoái theá kæ XIX coù maâu thuaãn chuû yeáu gì? a. Maâu thuaãn giöõa toaøn theå daân toäc ta vôùi thöïc daân Phaùp xaâm löôïc b. Maâu thuaãn giöõa noâng daân vôùi giai caáp phong kieán c. Maâu thuaãn giöõa giai caáp tö saûn vaø voâ saûn 28. Thaân phuï cuûa Hoà Chí Minh laø Nguyeãn Sinh Saéc. cuï maát vaøo naêm naøo? a. Naêm 1928 b. Naêm 1929 c. Naêm 1930 29. Thaân phuï Hoà Chí Minh laø Nguyeãn Sinh Saéc, Cuï qua ñôøi taïi ñaâu? a. Long Xuyeân b. An Giang c. Cao Laõnh (Ñoàng Thaùp) Trang 117 30. Thaân maãu Hoà Chí Minh laø baø Hoaøng Thò Loan, baø maát naêm naøo? a. Naêm 1900 b. Naêm 1901 c. Naêm 1902 31. Thaân maãu Hoà Chí Minh laø baø Hoaøng Thò Loan, baø qua ñôøi ôû ñoä tuoåi bao nhieâu? a. Tuoåi 30 b. Tuoåi 32 c. Tuoåi 33 32. Thaân maãu Hoà Chí Minh laø baø Hoaøng Thò Loan, baø maát ôû ñaâu? a. Ngheä an b. Haø tónh c. Hueá 33. Thaân phuï Hoà Chí Minh laø Nguyeãn Sinh Saéc. Cuï qua ñôøi ôû ñoä tuoåi bao nhieâu? a. Tuoåi 65 b. Tuoåi 66 c. Tuoåi 67 34. Thaân maãu Hoà Chí Minh laø baø Hoaøng Thò Loan, baø sinh ñöôïc maáy ngöôøi con? a. Hai b. Ba c. Boán 35. ? 36. Nguyeãn Taát Thaønh ñaõ taâm söï: “Toâi muoán ñi ra ngoaøi xem nöôùc Phaùp vaø caùc nöôùc khaùc laøm nhö theá naøo, toâi seõ trôû veà giuùp ñoàng baøo chuùng ta”. Caâu noùi ñoù vaøo thôøi gian naøo? a. 6/1909 b. 7/1910 c. 6/1911 37. Nhöõng tri thöùc maø Nguyeãn Taát Thaønh coù ñöôïc veà neàn vaên hoaù Phaùp laø thôøi kì hoïc ôû tröôøng Phaùp-Vieät, nhaát laø tröôøng Quoác hoïc Hueá. Thôøi kì ñoù anh ñaõ töøng ñoïc caùc taùc phaåm cuûa ai? ... - tailieumienphi.vn