Xem mẫu

  1. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp 1. Giả sử công ty chỉ có chênh lệch tạm thời, khi lợi nhuận kế toán nhỏ hơn thu nhập chịu thuế: c. Xuất hiện một khoản tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 2. Tháng 03 năm 2007, cơ quan thuế quyết toán thuế năm 2006 tại công ty ABC phát hiện có một số hóa đơn không ghi mã số thuế là 100tr (thuế suất thuế TNDN 28%) c.Chênh lệch tạm thời không liên quan đến mục đích tính thuế là 100tr 3. Tháng 03 năm 2007, cơ quan thuế quyết toán thuế năm 2006 tại công ty ABC phát hiện có một số hóa đơn không ghi mã số thuế là 100tr (thuế suất thuế TNDN 28%) c.Chênh lệch vĩnh viễn 100tr 4. Tháng 03 năm 2007, cơ quan thuế quyết toán thuế năm 2006 tại công ty ABC phát hiện có một số hóa đơn không ghi mã số thuế là 100tr (thuế suất thuế TNDN 28%) a. 100 tr ghi giảm chi phí 5. Tháng 03 năm 2007, cơ quan thuế quyết toán thuế năm 2006 tại công ty ABC phát hiện có một số hóa đơn không ghi mã số thuế là 100tr (thuế suất thuế TNDN 28%). Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thêm được phản ánh vào a. Tất cả đều sai 6. Ngày 30/12/2006 doanh nghiệp xuất một lô hàng bán cho khách hàng. Điều kiện giao hàng là tại kho bên mua. Đến hết ngày 31/12/2006 hàng vẫn chưa về kho bên mua. Giá bán lô hàng hoá này là 500tr, VAT 10% khấu trừ, giá vốn 300tr (được xác định hợp lý). Giả sử lợi nhuận kế toán năm 2006 là 800tr. Thu nhập chịu thuế là: a. 1.000tr 7. Ngày 1/9/2006 công ty mua một xe hơi phục vụ bộ phận văn phòng, có giá mua chưa thuế VAT 800tr, VAT 10% chưa trả tiền người bán. Lệ phí trước bạ và các chi phí khác trả bằng tiền mặt 120tr. Vào tháng 11/2006 bộ phận kế toán mới nhận được hoá đơn của các chi phí này nên kế toán chỉ ghi nhận nguyên giá chiếc xe này là 800tr, các chi phí trên được ghi nhận hết vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ. Biết công ty khấu hao xe này trong vòng 10 năm, phương pháp khấu hao đường thẳng. Kế toán đã ghi sai một khoản chi phí là a. 116 8. Ngày 1/9/2006 công ty mua một xe hơi phục vụ bộ phận văn phòng, có giá mua chưa thuế VAT 800tr, VAT 10% chưa trả tiền người bán. Lệ phí trước bạ và các chi phí khác trả bằng tiền mặt 120tr. Vào tháng 11/2006 bộ phận kế toán mới nhận được hoá đơn của các chi phí này nên kế toán chỉ ghi nhận nguyên giá chiếc xe này là 800tr, các chi phí trên được ghi nhận hết vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ. Biết công ty khấu hao xe này trong vòng 10 năm, phương pháp khấu hao đường thẳng. c.Thu nhập chịu thuế lớn hơn lợi nhuận kế toán 116tr 9. Ngày 1/9/2006 công ty mua một xe hơi phục vụ bộ phận văn phòng, có giá mua chưa thuế VAT 800tr, VAT 10% chưa trả tiền người bán. Lệ phí trước bạ và các chi phí khác trả bằng tiền mặt 120tr. Vào tháng 11/2006 bộ phận kế toán mới nhận được hoá đơn của các chi phí này nên kế toán chỉ ghi nhận nguyên giá chiếc xe này là 800tr, các chi phí trên được ghi nhận hết vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ. Biết công ty khấu hao xe này trong vòng 10 năm, phương pháp khấu hao đường thẳng, thuế suất thuế TNDN 28%. Nghiệp vụ này làm xuất hiện: a.Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 32.48tr 10. Một TSCĐ có nguyên giá là 500tr, đã khấu hao luỹ kế là 100tr, doanh nghiệp sử dụng phương pháp tính khấu hao phù hợp với quy định của Luật thuế để xác định chi phí hợp lý, hợp lệ. Chênh lệch tạm thời là: a. 0 11. Hàng quý, khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán ghi: a. Nợ TK 8211/ Có TK 3334 12. Cuối năm tài chính, nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm lớn hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp, kế toán ghi: c.Nợ TK 8211/ Có TK 3334 13. Cuối năm tài chính, nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp, kế toán ghi: c.Nợ TK 3334/ Có TK 8211 14. Trường hợp phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước liên quan đến khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước, doanh nghiệp được: d.Hạch toán tăng (hoặc giảm) số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành của năm phát hiện sai sót. 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế làm căn cứ để: c. Điều chỉnh xác định thu nhập chịu thuế TNDN 16. Theo chuẩn mực số 17 “Thuế TNDN”, khoản mục thuế TNDN có tính chất là: b. Khoản chi phí cần bù đắp 17. Tài sản thuế TNDN hoãn lại là: c. Một khoản tiền DN phải nộp thuế theo luât thuế TNDN và sẽ được tính trừ vào các khoản thuế TNDN phải nộp ở năm sau. 18. Thuế TNDN hoãn lại phải trả được ghi nhận vào sổ kế toán khi a. Có sự chênh lệch tạm thời chịu thuế 19. Kết quá kinh doanh năm 2006 của công ty Phương An có lợi nhuận kế toán lỗ 10.000.000đ. Biết rằng trong năm 2006 công ty có một khoản Trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định là 20.000.000đ; Vậy thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho năm 2006 được kế toán hạch toán là: c.Nợ TK8211 2.800.000 Có TK3334 2.800.000 20. Năm 2006, Công ty Sài gòn mua 02 tài sản cố định. Tài sản cố định A có NG là 18.000.000đ, thời gian sử dụng hữu ích theo kế toán là 3 năm; theo thuế là 6 năm. Tài sản cố định B có NG là 20.000.000đ, thời gian sử dụng hữu ích theo kế toán là 4 năm; theo thuế là 8 năm. Biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 28% và giả sử rằng trong năm công ty chỉ có tài sản hoãn lại liên quan đến tài sản cố định A, B. Xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại năm 2006: a) 1.540.000 21. Năm 2006, Công ty Sài gòn mua 02 tài sản cố định. Tài sản cố định A có NG là 18.000.000đ, thời gian sử dụng hữu ích theo kế toán là 3 năm; theo thuế là 6 năm. Tài sản cố định B có NG là 20.000.000đ, thời gian sử dụng hữu ích theo kế toán là 4 năm; theo thuế là 8 năm. Biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 28% và giả sử rằng trong năm công ty chỉ có tài sản hoãn lại liên quan đến tài sản cố định A, B. Kế toán định khoản tài sản thuế thu nhập hoãn lại năm 2006: b.Nợ TK8212 1.540.000 Có TK243 1.540.000 22. Doanh nghiệp chỉ được ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại đối với các khoản: a) Các câu trên đều đúng 23. Trong năm doanh nghiệp có thực hiện trích trước các khoản chi phí nhưng chưa phát sinh bao gồm: - Chi phí sửa chữa nhà xưởng: 10tr - Chi phí bảo hành sản phẩm: 5tr - Tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất 5tr Lợi nhuận kê khai của kế toán trong năm là 100tr.Kế toán hạch toán tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại a. Nợ TK 243: 4,2tr/ Có TK 8212: 4,2tr 24. Chênh lệch tạm thời được khấu trừ thông thường phát sinh từ các khoản b.Trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ 25. Cuối kỳ kế toán, TK8212 có số phát sinh Nợ lớn hơn số phát sinh Có, thì số chênh lệch ghi: b.Nợ TK911 Có TK8212 26. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tạm nộp nhỏ hơn số phải nộp kế toán ghi nhận khoản chênh lệch vào: c.Nợ TK 8211/ Có TK 3334 27. Trường hợp tài sản thuế thu nhập hõan lại phát sinh trong năm nhỏ hơn tài sản thuế thu nhập hõan lại được hoàn nhập trong năm, kế tóan ghi nhận khỏan chênh lệch này vào: b.Nợ TK 8212/ Có TK 243 28. Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp hàng quý được hạch toán: c.Nợ TK 8211 / Có TK 3334 29. Năm trước doanh nghiệp trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định 10tr nhưng chưa phàt sinh, năm nay doanh nghiệp thực hiện sửa chữa lớn từ khỏan trích của năm trước và đã phát sinh 8tr. Ngòai ra trong năm nay doanh nghiệp lập dự phòng chi phí bảo hành sản phẩm là 10r chi phí này chưa phát sinh, kế tóan xác định tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hõan lại năm nay và hạch tóan a) Nợ TK 243: 0,56 tr / Có TK 8212:0,56tr 30. Trong năm doanh nghiệp có thực hiện các khỏan trích trước bao gồm: trích trước chi phí sửa chữa lớn 5tr, (chi phí này trong năm chưa phát sinh); trích trước tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất nghỉ phép 5tr. Giá trị tài sản thuế thu nhập hõan lại là: a) 1,4tr 31. Chi phí nào sau đây không phải chênh lệch tạm thời được khấu trừ : a) Khỏan trích trước tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất 32. Doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh sai sót trọng yếu của những năm trước làm tăng tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại kế toán ghi: a) Nợ TK 243 / Có TK 4211 33. Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào sẽ làm phát sinh khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế: b) Chi phí khấu hao theo kế toán nhỏ hơn chi phí khấu hao theo thuế 34. Năm trước doanh nghiệp trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định 10tr nhưng chưa phàt sinh, năm nay doanh nghiệp thực hiện sửa chữa lớn từ khỏan trích của năm trước và đã phát sinh 8tr. Ngòai ra trong năm nay doanh nghiệp lập dự phòng chi phí bảo hành sản phẩm là 5tr, kế tóan xác định tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hõan lại năm nay và hạch tóan b) Nợ TK 8212: 0,84 tr / Có TK 243: 0,84tr 35. Trường hơp phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước liên quan đến khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước tăng. Doanh nghiệp được hạch toán: 1
  2. a. Tăng số thuế TNDN doanh nghiệp phải nộp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành của năm phát hiện sai sót 36. Chênh lệch tạm thời chịu thuế phát sinh khi: c.Giá trị ghi sổ của nợ phải trả nhỏ hơn cơ sở tính thuế 37. Chênh lệch tạm thời được khấu trừ phát sinh khi: b.Giá trị ghi sổ của nợ phải trả lớn hơn cơ sở tính thuế 38. Năm trước doanh nghiệp có một khỏan trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định là 10tr và việc sữa chữa đã được thực hiện vào tháng 2 năm nay với tổng chi phí phát sinh thực tế là 8tr. Trong năm nay doanh nghiệp có trích trước chi phí bảo hành sản phẩm 5 tr chi phí này chưa phát sinh. Ngoài ra trong năm không phát sinh chi phí nào liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. Kế toán ghi nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại và lập định khỏan: a. Nợ TK 8212: 0.84tr/ Có TK 243: 0,84tr b. Nợ TK 243: 0.84tr/ Có TK 8212: 0,84tr c. Nợ TK 8212: 1,4tr/ Có TK 243: 1,4tr d. Nợ TK 243: 1,4tr/ Có TK 8212: 1,4tr 39. Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào sẽ làm phát sinh khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế: a. Chi phí khấu hao theo kế toán lớn hơn chi phí khấu hao theo thuế 40. Năm 2007, kế toán đã hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành theo lợi nhuận kê khai là 200tr. Biết rằng, trong năm doanh nghiệp có thực hiện sửa chữa tài sản cố định từ khỏan trích của năm trước là 10tr ( mức trích năm trước là 12tr). Ngoài ra, trong năm doanh nghiệp có trích trước chi phí bảo hành sản phẩm 5tr, chi phí này chưa phát sinh. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được điều chỉnh theo lợi nhuận chịu thuế được hạch toán: a. Nợ TK 3334: 1,4tr / Có TK 8211: 1,4tr 41. Trong năm 2005 doanh nghiệp đầu tư 02 tài sản cố định chi tiết như sau: Tài sản Nguyên giá Thời gian sử dụng Theo kế toán Theo thuế A 32.000.000 4 8 B 26.000.000 2 4 Biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 28% và giả sử rằng từ năm 2005 đến 2008 công ty chỉ có tài sản hoãn lại liên quan đến tài sản cố định A, B. Kế toán định khoản tài sản thuế thu nhập hoãn lại trong năm 2007 42. Giả sử công ty chỉ có chênh lệch tạm thời, khi lợi nhuận kế toán nhỏ hơn thu nhập chịu thuế: a. Xuất hiện một khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế 43. Giả sử công ty chỉ có chênh lệch tạm thời, khi lợi nhuận kế toán lớn hơn thu nhập chịu thuế: a. Xuất hiện một khoản tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 44. Ngày 30/12/2006 doanh nghiệp xuất một lô hàng bán cho khách hàng. Điều kiện giao hàng là tại kho bên mua. Đến hết ngày 31/12/2006 hàng vẫn chưa về kho bên mua. Giá bán lô hàng hoá này là 500tr, VAT 10% khấu trừ, giá vốn 300tr. Giả sử lợi nhuận kế toán năm 2006 là 800tr. Nghiệp vụ trên làm xuất hiện: d.Tài sản thuế thuế nhập doanh nghiệp hoãn lại 56tr 45. Năm 2004, doanh nghiệp mua một tài sản nguyên giá 12tr thời gian sử dụng hữu ích theo kế toán là 6 năm, theo thuế là 3 năm. Năm 2004, doanh nghiệp phát sinh: c.Chênh lệch tạm thời chịu thuế tăng 2tr 46. Ngày 30/12/2006 doanh nghiệp xuất một lô hàng bán cho khách hàng. Điều kiện giao hàng là tại kho bên mua. Đến hết ngày 31/12/2006 hàng vẫn chưa về kho bên mua. Giá bán lô hàng hoá này là 500tr, VAT 10% khấu trừ, giá vốn 300tr. Giả sử lợi nhuận kế toán năm 2006 là 800tr. Lợi nhuận của doanh nghiệp là: a. 800tr 47. Kết quả kinh doanh năm 2006 của công ty Phương An có lợi nhuận kế toán lỗ 10tr. Biết rằng trong năm 2006 công ty có một khoản Trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định là 20tr, việc sửa chữa được thực hiện vào đầu năm 2007; Vậy thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho năm 2006 được kế toán hạch toán là: d.Nợ TK8211: 2.8tr Có TK 3334: 2,8tr 48. Khi ghi nhận doanh thu vào một năm nhưng thuế thu nhập được tính ở một năm khác sẽ phát sinh: a. Chênh lệch tạm thời 49. Doanh nghiệp nhận trước tiền thuê nhà nhiều năm nhưng nộp toàn bộ số thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh thu ứng trước ngay trong năm thu được, trường hợp này phát sinh: a. Chênh lệch tạm thời được khấu trừ 50. Năm 2006, doanh nghiệp kê khai lợi nhuận chịu thuế 100tr và đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong năm doanh nghiệp có khỏan trích trước chi phí sửa chữa tài sản cố định 10tr việc sửa chữa được thực hiện vào đầu năm 2007. Ngoài ra, trong năm 2006 doanh nghiệp có thực hiện sửa chữa sản phẩm hỏng từ khoản trích của năm trước 6tr. Doanh nghiệp lập bút toán điều chỉnh số thuế thu nhập phải nộp theo Luật thuế và lập định khỏan: a. Nợ TK 8211 / Có TK 3334: 1,12tr 2
nguon tai.lieu . vn