Xem mẫu

CAÂU HOÛI ÑUÙNG SAI 1.Ngöôøitöøñuû14tuoåitrôûleânbòxöûphaïthaønhchínhveàmoïi haønhvi VPHCdomìnhgaâyra.S-Ñ18. 2.ToåchöùcbixöûlyùhaønhchínhveàmoïihaønhviVPHC domìnhgaâyra.S– chæbòxöûphaït. 3.Ngöôøinöôùcngoaøikhoângbòaùpduïngcaùcbieänphaùpxöûlyùhaønhchính khaùc.Ñ. 4.Khoângaùpduïnghìnhthöùcphaïttieànñoáivôùingöôøitöøñuû14tuoåiñeán döôùi16tuoåiVPHC.Ñ– Ñ7. 5.Moïi phöôngtieän,tangvaätñöôïcsöûduïngVPHCñeàubòtòchthu.S– Ñ17. 6.Moïi tröôønghôïpkhaùmngöôøiphaûicoùquyeátñònhbaèngvaênbaûn.S. 7.Vieäckhaùmphöôngtieänvaäntaûi,ñoàvaätbaétbuoäcphaûicoùchuûphöông tieänvaäntaûi,ñoàvaätchöùngkieán.S. 8. Moïi tröôønghôïp khaùmphöôngtieänvaäntaûi, ñoàvaätphaûilaäpbieânn baûn.Ñ. 9. Khoângñöôïckhaùmnôi caátgiaáu,tangvaät,phöôngtieänVPHC vaøoban ñeâm.S. 10.Thaønhvieânhoäiñoàngquoácphoøngvaøanninhphaûilaøñaïibieåuquoác hoäi? Ñaùpaùn:Sai 11.ChuûtichnöôùccoùquyeànbanhaønhnhöõngloaïivaênbaûnQPPL naøo? Ñaùpaùn:Leänhvaøquyeátñònh. 12.Chuûtòchnöôùcphaûiluoânlaøñaïibieåuquoáchoäi? Ñaùpaùn: Ñuùng.Chuûtòch,phoùchuûtòcnöôùcñeàudoquoáchoäibaàuleân trongsoáñaïibieåuquoáchoäi. 13.PhoùThuûtöôùngchínhphuûluoânlaøñaïibieåuQuoácHoäi? Ñaùpaùn:Sai.TrongchínhphuûchæcaànThuûtöôùnglaøñaïibieåuQuoácHoäi. 14.TANDtoáicao,caùcTANDôûñòaphöông,caùcTAQSvaøcaùctoøakhaùcdo luaätñònhlaønhöõngcôquanduynhaátcoùquyeànxeùtxöûcuûanöôùcCHXHCNVieät Nam? Ñaùpaùn: Sai.Ñ127: Trongtìnhhìnhñaëcbieät,Quoáchoäicoùtheåquyeátñinh thaønhlaäpTA ñaëcbieät. 15.NhieämkìcuûaChaùnhaùnTANDtoáicaotheonhieämkìcuûaQuoáchoäi? Ñaùpaùn:Ñuùng.Ñ128HP1992. 16.Taátcaûcaùcvuïaùnñeàuñöôcxeùtxöûcoângkhai? Ñaùpaùn:Sai.Ñ 131:Tuøytröôønghôïpcoùtheåxeùtxöûcoângkhaihoaëcxöû kín. 16.TAND toáicaolaøcô quanxeùtxöûcaonhaátcuûanöôùcCHXHCN Vieät Nam? Ñaùpaùn:Ñuùng.Ñ134Hieánphaùp1992. 17.TAND toáicaogiaùmñoácvieäcxeùtxöûcuûataátcaûcaùcloaïitoøaaùn,keå caûTA ñaëcbieät? Ñaùpaùn: Sai: TröøtröôønghôïpQuoáchoäiquyñònhkhaùckhithaønhlaäpTA ñaëcbieät. 18.Ngöôøitöø14tuoåiñeán16tuoåibòxöûphaïthaønhchínhveàmoïi vi phaïm haønhchínhdomìnhgaâyra. Saivì ngöôøitöøñuû14tuoåiñeán16tuoåibòxöûphaïthaønhchínhveàviphaïm haønhchínhdominhcoáyù. 19.Ngöôøitöø14tuoåiñeán16tuoåikhi vi phaïmhaønhchínhhinhthöùcphaït ñöôïcaùpduïngvôùihoïlaøphaïtcaûnhcaùohoaëcphaïttieàn. Sai vì Khoaûn1 ñieàu7 quyñònhngöôøitöøñuû14tuoåiñeándöôùi16tuoåi VPHCbòphaïtcaûnhcaùo. 20.Khi phaïttieànñoáivôùi ngöôøiVPHC töø16tuoåiñeándöôùi18tuoåithì möùcphaïttieànñöôïcaùpduïnggioángnhöquyñònhñoáivôùingöôøitöøñuû 18tuoåitrôûleân. Sai vì khi phaïttieànñoáivôùingöôøitöø16tuoåiñeándöôùi18tuoåithì möùc tieànphaïtkhoângñöôïcquaù½möùcphaïtvôùingöôøichöathaønhnieân. 21.HÑNDcoùthaåmquyeànbanhaønhnghòquyeát,chæthòvaøcaùcquyeátñònh ñeåthöchhieännhieämvuïcuûamình?ñuùnghaysai? SAI.HÑNDcoùquyeànbanhaønhnghòquyeát. UBNDmôùicoùquyeànbanhaønhquyeátñònhvaøchæthò. HÑNDcaùccaáplaøcôquanñaïidieäncuûanhaândaânôûñòaphöôngcoùquyeàn racaùcnghòquyeátñeåñieàuchænhcaùcquanheäxaõhoäiquantroïngtreâncaùclónh vöïcthuoäcphaïmvithaåmquyeànñöôïcgiao. NghiquyeátcuûaHÑNDcaápdöôùikhoângñöôïctraùivôùiNQcuûaHÑNDcaáp treânhoaëcvôùiquyeátñònh,chæthòcuûaUBNDcaáptreân. 22.Theocaùchphaânloaïichuùngcoùtheåchiacaùcnguyeântaéccuûaphaùpluaät XHCNnoùichungthaønh2loaïi?ñuùnghaysai. ÑUÙNG.ñoùlaø: i.Caùcnguyeântaécchungmangtínhchaátchínhtrò–xh. ii.Nhöõngnguyeântaécphaùplyùñaêcthuø. +Nhoùmnguyeântaéckinhteá. +Nhoùmnguyeântaécchínhtrò. +Nhoùmnguyeântaécxaõhoäi. +Nhoùmnguyeântaécñaïoñöùc. +Nhoùmnguyeântaéctötöôûng- vaênhoùa. iii.Caùcnguyeântaécphaùplyùcôbaûnñaëcthuø +Nguyeântaécphaûnaùnhñaàyñuûyùchí,nguyeänvoïngvaølôïi íchcuûanhaân daântrongPhaùpluaät. +Ñaûmbaûotínhkip thôøi ñoàngboä,phuøhôïpcuûaheäthoángphaùpluaät, phaùthuycaoñoähieäulöïccuûaheäthoángphaùpluaät. +Nguyeântaécmoãingöôøiñeàubìnhñaúngtröôùcphaùpluaät. +NguyeântaécphaùpcheáXHCN. 23.HìnhthöùcplXHCNbaogoàmtaäpquaùnphaùp,tieànleäphaùpvaøvaênbaûn QPPL?Ñuùnghaysai. ÑUÙNG.Neâukhaùinieämra... 24. coùyùkieánchoraèngtrongmoätsoátröôønghôïpñaëcbieätquanheäphaùp luaätcoùtheåphaùtsinhchæcaàndöôùitaùcñoängcuûa2yeáutoá:QPPL vaøsöïkieän phaùplyùmaøkocaàntôùinaênglöïcchuûtheå?Ñuùnghaysai. (Ví duïquanheäphaùpluaätthöøakeá– ngöôøiñaõcheátneânkocoùnaênglöïc chuûtheå) SAI vì ñaâylaøquanheäphaùpluaätkophaûiphaùtsinhgiöõangöôøicheátvôùi ngöôøicheátmaølaøgiöõanhöõngngöôøithöøakeávaønhaønöôùcvaøvôùingöôøithöù ba. 25.” CoângdaânnöôùcCHXHCN VieätNamlaø ngöôøicoùquoáctòchVieät Nam”ñuùnghaysai? Ñaùp:Ñuùng(Ñieàu49HieánPhaùp1992) 26.CoângdaânVieätNamñuû18tuoåitrôûleâncoùquyeànöùngcöûvaøñuû21 tuoåitrôûleâncoùquyeànbaàucöû ñuùnghaysai? Ñaùp:Sai Ñuû18tuoåitrôûleâncoùquyeànbaàucöû. Ñuû21tuoåitrôûleâncoùquyeànöÙngcöû. 27.Cheáñoätieànlöông,thôøigianlaoñoäng,cheáñoänghóngôi,cheáñoäBaûo hieåmxaûhoäidonhaønöôùcquyñònhñuùnghaysai? Ñaùp:Ñuùng(Ñieàu56HieánPhaùp1992) 28. Coângdaâncoù quyeànsôûhöõuveàthunhaäphôïp phaùp,cuûacaûi ñeå daønh,ñaátñai,nhaøôû,tölieäusaûnxuaát,tölieäusinhhoaïtñuùnghaysai? Ñaùp:Sai Ñaátñaithuoäcsôûhöõutoaøndaândonhaønöôùcquaûnlí. Nhaønöôùcgiaoñaátchocaùnhancaùctoåchöùcsöûduïngoånñònhvaølaâu daøi. 29.Coângdaâncoùquyeàntöïdoxaâydöïngnhaøôûñuùnghaysai? Ñaùp:Sai Quyeàntöïdoxaâydöïngnhaøôûphaûitheoquyhoaïchvaøphaùpluaät(Ñieàu62 Hieánphaùp1992) 30.NgöôøiVieätNamñònhcöôûnöôùcngoaøivaãnñöôïcnhaønöôùcCHXHCN VieätNambaûoveäquyeànlôïineáuquyeànlôïiñoùlaøchínhñaùngñuùnghaysai? Ñaùp:Ñuùng(Ñieàu75HieánPhaùpnöôùcCHXHCNVieätNam) 31.QuoáchoäilaøcôquanquyeànlöïcnhaønöôùccaonhaátcuûnöôùcCHXHCN VieätNamñuùnghaysai? Ñaùp:Ñuùng(Ñieàu83HieánPhaùp1992) 32.Quoáchoäilaøcôquanduynhaátcoùquyeànlaäphieánvaølaäpphaùpñuùng haysai? Ñaùp:Ñuùng(Ñieàu83HieánPhaùp1992) 33.Quoáchoäihoïpmoãinaêm2kìñuùnghaysai? Ñaùp:Sai Moätsoátröôønghôïp,Chuûtòchnöôùc,Thuûtöôùngchínhphuû,hoaëcítnhaát2/3 toångsoáñaïi bieåuQuoáchoäiyeâucaàuthìUBTV QuoáchoäitrieäutaäpQuoáchoäi hoïpbaátthöôøng. 34.NguyeântaéctoåchöùcvaøhoaïtñoängcuûaQuoáchoäilaø”Taäptrungdaân chuû”ñuùnghaysai? Ñaùp:Ñuùng 35.ChuûtòchUBTV QuoáchoäilaøChuûtòchQuoáchoäi ñuùnghaysai? Ñaùp:Ñuùng(Ñieàu5luaätToåchöùcQuoáchoäi) 36.Luaät,nghòquyeátcuûaQuoáchoäichæcaànquaùnöõatoångsoáÑaïi bieåu Quoáchoäitaùnthaønhñuùnghaysai? ÑaùpSai Moätsoátröôønghôïpcaàncoù2/3,ñoùlaøröôønghôïpbaõi,mieãnÑB Quoác hoäi,ruùtngaénhoaëckeùodaøinhieämkìcuûaQuoáchoäi,söûañoåiHieánphaùp. 37.Phaùpleänh,nghòquyeátcuõaUBTV Quoáchoäiphaûiñöôïcquaùnöõatoång soáthaønhvieâncuûaUBTV Quoáchoäibieåuquyeáttaùnthaønhñuùnghaysai? Ñaùp:Ñuùng(Ñieàu93HieánPhaùp1992) 38.ThaønhvieâncuûaUyûbanThöôøngvuïQuoáchoäi khoângtheåñoàngthôøi laøthaønhvieânchínhphuûvaølaømvieäctheocheáñoächuyeântraùchduùnghaysai? Ñaùp:Ñuùng(Khoaûng2Ñieàu5luaätToåchöùcQuoáchoäi) 39.Quoáchoäiphaûihoïpcoângkhaikhoângñöôïchoïpkínñuùnghaysai? Ñaùp:Sai Moät soá tröôønghôïp theo yeâucaàucuûaChuû Tòch nöôùc, UBTV Quoác hoäi,ThuûtöôùngChínhphuûhoaëc1/3toångsoáÑaïibieåuQuoáchoäithìhoïpkín. 40. Trongthôøi gianQuoáchoäi khoânghoïp, nhieâmvuïvaøquyeànhaïncuûa QuoáchoäithuoäcveàUBTV Quoáchoäiñuùnghaysai? Ñaùp:Sai UBTV Quoáchoäicoùnhieâmvuïvaøquyeànhaïnrieâng. TrongthôøigianQuoáchoäikhoânghoïpUBTV Quoáchoäicoùquyeànquyeát ñònhmoätsoávaánñeàthuoäcveànhieämvuïquyeànhaïncuûaQuoáchoäi. 41.QuoáchoäibaàuChaùnhaùnTAND toáicao,VieäntröôûngVKSND toáicao trongsoácaùcñaïibieåuQuoáchoäidoaigiôùithieäu? Ñaùp:Chuûtòchnöôùc(Ñieàu75luaätToåchöùcQuoáchoäi) CAÂU HOÛI TRAÉC NGIEÄM 1.MöùcphaïttieàntrongxöûlyùVPHClaø: a.5.000ñ– 5.000.000ñ b.5.000ñ– 100.000.000ñ c.20.000ñ– 500.000.000ñ d.10.000ñ– 500.000.000ñ Ñaùpaùn:a 2.Ñoätuoåitoáithieåucuûangöôøibòaùpduïngbieänphaùpgiaùoduïctaïixaõ, phöôøng,thòtraán: a.Ñuû12tuoåi. b.Ñuû13tuoåi. c.Ñuû14tuoåi. d.Ñuû16tuoåi. Ñaùpaùn:a. 3.Thôøihaïnaùpduïngbieänphaùpgiaùoduïctaïixaõ,phöôøng,thòtraán: a.Töø3thaùngñeán6thaùng. b.Töø3thaùngñeán1naêm. c.Töø6thaùngñeán1naêm. d.Töø6thaùngñeán2naêm. Ñaùpaùn:a. 4.Thôøihaïnaùpduïngbieänphaùpñöavaøotröôønggiaùodöôõng,côsôûgiaùo duïc: a.Töø3thaùngñeán6thaùng. b.Töø3thaùngñeán1naêm. c.Töø6thaùngñeán1naêm. d.Töø6thaùngñeán2naêm. Ñaùpaùn:d. 5.Thôøihaïntoáiñañeåtaïmgiöõngöôøitheothuûtuïchaønhchính(keåtöøthôøi ñieåmbaétñaàugiöõngöôøiviphaïm): a.12h. b.24h. c.36h. d.48h. Ñaùpaùn:d. 6.Ai laøngöôøilaäphoàsôcuûangöôøibòaùpduïngbieänphaùpñöavaøocôsôû giaùoduïctröôùckhichuyeånñi? a.Tröôûngcoânganxaõ. b.ChuûtòchUBNDxaõ. c.Tröôûngcoânganhuyeän. D.ChuûtòchUBNDhuyeän. Ñaùpaùn:b. 7.Trongthôøihaïnbaolaâukeåtöøngaøyraquyeátñònh,côquancoângancaáp tænhcoùtraùchnhieämñöangöôøiphaûichaáphaønhquyeátñònhvaøocô sôûgiaùo duïc? a.10ngaøy. b.5ngaøy. c.3ngaøy. d.7ngaøy. Ñaùpaùn:c. 8.Taïmgiöõtangvaät,phöôngtieänVPHCchæaùpduïngtrongtröôønghôïp: a.Coùngöôøitroângthaáytangvaät,phöôngtieänñöôïcsöûduïngñeåVPHC. b.NgaênchaënngayVPHC. c.Xaùcminhtìnhtieátlaømcaêncöùquyeátñònhxöûlyù. d.Caûb,c. Ñaùpaùn:d. 9.Caêncöùñeåkhaùmngöôøitheothuûthuûtuïchaønhchính: ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn