Xem mẫu

CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM KINH TEÁ CHÍNH TRÒ 1. Kinh teá haøng hoùa xuaát hieän vaø hình thaønh döïa treân: a.) Phaân coâng lao ñoäng caù bieät vaø cheá ñoä tö höõu veà tö lieäu saûn xuaát. b.) Phaân coâng lao ñoäng chung vaø cheá ñoä sôû höõu khaùc nhau veà tö lieäu saûn xuaát. c.) Phaân coâng lao ñoäng xaõ hoäi vaø cheá ñoä tö höõu hoaëc nhöõng hình thöùc sôû höõu khaùc nhau veà tö lieäu saûn xuaát. d.) Phaân coâng lao ñoäng vaøsöï saùch bieät veà kinh teá giöõa nhöõng ngöôøi saûn xuaát 2. Haøng hoùa laø: a.) Saûn phaåm cuûa lao ñoäng ñeå thoûa maõn nhu caàu cuûa con ngöôøi b.) Saûn phaåm cuûa lao ñoäng coù theå thoûa maõn nhu caàu naøo ñoù cuûa con ngöôøi thoâng qua mua baùn. c.) Saûn phaåm ñöôïc mua baùn treân thò tröôøng. d.) Saûn phaåm duøng ñeå trao ñoåi vôùi ngöôøi khaùc. 3. Giaù trò cuûa haøng hoùa ñöôïc quyeát ñònh bôûi: a.) Söï khan hieám cuûa haøng hoùa b.) Coâng duïng cuûa haøng hoùa c.) Söï hao phí söùc lao ñoäng cuûa con ngöôøi. d.) Lao ñoäng tröøu töôïng cuûa ngöôøi saûn xuaát haøng hoùa keát tinh trong haøng hoùa. 4. Quy luaät giaù trò coù taùc duïng: a.) Ñieàu tieát saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoùa. b.) Thuùc ñaåy caûi tieán kyõ thuaät, taêng naêng suaát lao ñoäng vaø phaân hoùa nhöõng ngöôøi saûn xuaát haøng hoùa. c.) Ñieàu tieát saûn xuaát, phaân hoùa giaøu ngheøo. d.) (a) vaø (b) 5. Tö baûn laø: a.) Tieàn vaø maùy moùc thieát bò b.) Giaù trò doâi ra ngoaøi söùc lao ñoäng c.) Tieàn coù khaû naêng laïi taêng leân d.) Giaù trò mang laïi giaù trò thaëng dö baèng caùch boùc loät lao ñoäng laøm thueâ. 6. Tieàn löông tö baûn chuû nghóa laø: a.) Giaù trò cuûa lao ñoäng b.) Söï traû coâng lao ñoäng Trang 57 c.) Giaù caû cuûa söùc lao ñoäng d.) Giaù trò söùc lao ñoäng 7. Lôïi nhuaän: a.) Laø tyû leä phaàn laõi treân toång soá tö baûn ñaàu tö b.) Hình thöùc bieán töôùng cuûa giaù trò thaëng döï c.) Laø khoaûn tieàn coâng maø doanh nhaân töï traû cho mình d.) Hieäu soá giöõa giaù trò haøng hoùa vaø chi phí saûn xuaát 8. Muïc tieâu coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ôû nöôùc ta cho ñeán naêm 2020 laø: a.) Ñöa nöôùc ta veà cô baûn trôû thaønh moät nöôùc coâng nghieäp theo höôùng hieän ñaïi. b.) Hoaøn thaønh cô baûn vieäc xaây döïng cô sôû vaät chaát kyõ thuaät cuûa chuû nghóa xaõ hoäi döïa treân moät neàn khoa hoïc vaø coâng ngheä tieân tieán, cô caáu kinh teá hôïp lyù, ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cao, quoác phoøng an ninh vöõng chaéc. c.) Ñöa nöôùc ta trôû thaønh moät nöôùc coâng nghieäp hieän ñaïi. d.) a, b, c ñeàu ñuùng 9. Taêng tröôûng kinh teá, phaùt trieån kinh teá vaø tieán boä xaõ hoäi laø: a.) Ñoàng nghóa b.) Khoâng ñoàng nghóa c.) Traùi ngöôïc nhau d.) Coù lieân heä vôùi nhau vaø laøm ñieàu kieän cho nhau. 10. Saûn xuaát haøng hoùa toàn taïi: a.) Trong moïi thôøi ñaïi. b.) Döôùi cheá ñoä noâ leä, phong kieán vaø tö baûn chuû nghóa c.) Chæ trong cheá ñoä tö baûn chuû nghóa d.) Trong caùc xaõ hoäi coù phaân coâng lao ñoäng xaõ hoäi vaø söï taùch bieät veà kinh teá giöõa nhöõng ngöôøi saûn xuaát. 11. Phaân phoái theo lao ñoäng laø: a.) Lao ñoäng ngang nhau, traû coâng baèng nhau. b.) Phaân phoái theo soá löôïng lao ñoäng vaø chaát löôïng lao ñoäng ñaõ coáng hieán cho xaõ hoäi. c.) Phaân phoái theo söùc lao ñoäng. d.) Traû coâng lao ñoäng theo naêng suaát lao ñoäng. 12. Chæ soá phaùt trieån cuûa con ngöôøi (HDI) cuûa caùc quoác gia ñöôïc ñaùnh giaù döïa treân: a.) Tuoåi thoï, trình ñoä daân trí, möùc soáng (GDP treân ñaàu ngöôøi, tính theo söùc mua töông ñöông) b.) Tuoåi thoï, tyû leä taêng daân soá, möùc soáng (GDP treân ñaàu ngöôøi) c.) Tuoåi thoï, tyû leä thaát nghieäp, möùc soáng (GDP treân ñaàu ngöôøi) Trang 58 d.) Tuoåi thoï, tyû leä töû vong cuûa treû sô sinh, möùc soáng (GDP treân ñaàu ngöôøi) 13. Kinh teá chính trò laø: a.) Khoa hoïc laøm giaøu b.) Khoa hoïc nghieân cöùu moái quan heä giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi trong quaù trình saûn xuaát, phaân phoái, trao ñoåi, tieâu duøng cuûa caûi vaät chaát vaø caùc quy luaät chi phoái chuùng ôû caùc giai ñoaïn phaùt trieån khaùc nhau cuûa xaõ hoäi. c.) Khoa hoïc veà söï löïa choïn nhöõng nguoàn taøi nguyeân hieám hoi coù theå ñöôïc söû duïng ñeå saûn xuaát ra nhieàu loaïi haøng hoùa vaø phaân phoái cho tieâu duøng hieän nay vaø trong töông lai cuûa nhöõng ngöôøi vaø nhöõng nhoùm ngöôøi trong xaõ hoäi. d.) Khoa hoïc nghieân cöùu neàn saûn xuaát xaõ hoäi vaø caùc quy luaät cuûa noù. 14. Quan heä cung caàu thuoäc khaâu naøo trong quaù trình saûn xuaát xaõ hoäi? a.) Saûn xuaát vaø tieâu duøng b.) Trao ñoåi c.) Saûn xuaát d.) Tieâu duøng 15. Vieäc saûn xuaát vaø trao ñoåi haøng hoùa phaûi ñöôïc tieán haønh döïa treân cô sôû: a.) Hao phí thôøi gian lao ñoäng caàn thieát b.) Hao phí thôøi gian lao ñoäng cuûa ngöôøi saûn xuaát haøng hoùa c.) Hao phí thôøi gian lao ñoäng xaõ hoäi caàn thieát d.) Hao phí lao ñoäng quaù khöù vaø lao ñoäng soáng cuûa ngöôøi saûn xuaát. 16. Neáu nhaø tö baûn traû tieàn coâng theo ñuùng giaù trò söùc lao ñoäng thì coù boùc loät ñöôïc giaù trò thaëng dö (m) khoâng? a.) Khoâng b.) Coù c.) Bò loã voán d.) Khoâng loã, khoâng laõi 17. Kinh teá nhaø nöôùc goàm coù nhöõng boä phaän naøo? a.) Goàm coù ñaát ñai, taøi nguyeân, ngaân saùch nhaø nöôùc, döï tröõ quoác gia, caùc quyõ cuûa nhaø nöôùc vaø boä phaän kinh doanh coù voán cuûa nhaø nöôùc. b.) Goàm coù caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc c.) Bao goàm phaàn kinh doanh coù voán cuûa nhaø nöôùc d.) (b) vaø (c) 18. Trong neàn kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng XHCN, thaønh phaàn kinh teá naøo ñoùng vai troø chuû ñaïo? a.) Kinh teá Nhaø nöôùc vaø kinh teá taäp theå (noøng coát laø hôïp taùc xaõ) b.) Kinh teá quoác doanh Trang 59 c.) Kinh teá Nhaø nöôùc d.) Kinh teá taäp theå 19. Hình thöùc phaân phoái thu nhaäp trong neàn kinh teá nöôùc ta hieän nay goàm coù: a.) Phaân phoái theo lao ñoäng, tieàn voán vaø lôïi nhuaän b.) Phaân phoái theo lao ñoäng vaø phaân phoái ngoaøi thuø lao lao ñoäng thoâng qua quyõ phuùc lôïi xaõ hoäi c.) (a) vaø (b) d.) Phaân phoái theo keát quaû lao ñoäng vaø hieäu quaû kinh teá, theo möùc ñoùng goùp caùc nguoàn löïc khaùc vaøo saûn xuaát kinh doanh, phaân phoái thoâng qua phuùc lôïi xaõ hoäi. 20. Chieán löôïc coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa cuûa nöôùc ta laø: a.) Chieán löôïc coâng nghieäp hoùa höôùng veà xuaát khaåu ñoàng thôøi thay theá nhaäp khaåu coù choïn loïc b.) Chieán löôïc coâng nghieäp hoùa höôùng veà xuaát khaåu c.) Chieán löôïc coâng nghieäp hoùa thay theá nhaäp khaåu d.) Chieán löôïng coâng nghieäp hoùa höôùng ngoaïi 21. Taùc ñoäng cuûa vieäc ñaùnh giaù ñoàng noäi teä cao quaù möùc ñoái vôùi hoaït ñoäng xuaát nhaäp khaåu: a.) Khuyeán khích nhaäp khaåu, haïn cheá xuaát khaåu b.) Haïn cheá nhaäp khaåu, khuyeán khích xuaát khaåu c.) Khuyeán khích xuaát khaåu vaø nhaäp khaåu d.) Haïn cheá nhaäp khaåu, khuyeán khích tieâu duøng haøng noäi ñòa 22. Nguoàn voán nöôùc ngoaøi naøo döôùi ñaây maø ta coù nghóa vuï phaûi traû nôï? a.) FDI vaø ODA b.) FDI (ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi) c.) ODA (vieän trôï phaùt trieån theo chöông trình) d.) Voán lieân doanh cuûa nöôùc ngoaøi 23. Haõy keå teân caùc loaïi hình sôû höõu cô baûn ôû nöôùc ta? a.) Sôû höõu toaøn daân, sôû höõu taäp theå, sôû höõu tö nhaân, sôû höõu hoãn hôïp b.) Sôû höõu toaøn daân, sôû höõu tö nhaân, sôû höõu hoãn hôïp c.) Sôû höõu toaøn daân, sôû höõu taäp theå, sôû höõu tö nhaân d.) Sôû höõu nhaø nöôùc, sôû höõu hôïp taùc, sôû höõu taäp theå 24. Ñaïi hoäi IX cuûa Ñaûng ta xaùc ñònh neàn kinh teá nöôùc ta coù maáy thaønh phaàn kinh teá? a.) Ba thaønh phaàn kinh teá b.) Naêm thaønh phaàn kinh teá c.) Saùu thaønh phaàn kinh teá d.) Boán thaønh phaàn kinh teá Trang 60 25. Caùc boä phaän: ñaát ñai, taøi nguyeân, ngaân saùch, döï tröõ quoác gia, caùc quyõ nhaø nöôùc vaø boä phaän kinh doanh coù voán cuûa nhaø nöôùc lieân doanh vôùi nöôùc ngoaøi thuoäc thaønh phaàn kinh teá naøo ôû nöôùc ta? a.) Kinh teá nhaø nöôùc vaø kinh teá taäp theå b.) Kinh teá nhaø nöôùc vaø kinh teá tö baûn nhaø nöôùc c.) Kinh teá nhaø nöôùc d.) Kinh teá quoác doanh 26. Tieâu chí cô baûn ñeå ñaùnh giaù hieäu quaû xaây döïng quan heä saûn xuaát xaõ hoäi chuû nghóa laø: a.) Thuùc ñaåy löïc löôïng saûn xuaát phaùt trieån, caûi thieän ñôøi soáng b.) Thuùc ñaåy löïc löôïng saûn xuaát phaùt trieån, thöïc hieän coâng baèng xaõ hoäi c.) Thuùc ñaåy löïc löôïng saûn xuaát phaùt trieån, caûi thieän ñôøi soáng, thöïc hieän coâng baèng xaõ hoäi. d.) Thuùc ñaåy löïc löôïng saûn xuaát phaùt trieån vaø cuûng coá quan heä saûn xuaát. 27. Ñaïi hoäi Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam laàn thöù IX xaùc ñònh moâ hình kinh teá khaùi quaùt trong thôøi kyø quaù ñoä ôû nöôùc ta laø: a.) Kinh teá nhieàu thaønh phaàn b.) Kinh teá keá hoaïch hoùa theo ñònh höôùng XHCN c.) Kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng XHCN d.) Kinh teá nhieàu thaønh phaàn coù söï quaûn lyù cuûa nhaø nöôùc theo ñònh höôùng XHCN 28. Giaù trò cuûa haøng hoùa ñöôïc quyeát ñònh bôûi: a.) Lao ñoäng cuûa ngöôøi saûn xuaát haøng hoùa keát tinh trong haøng hoùa b.) Söï hao phí söùc oùc, baép thòt, thaàn kinh cuûa con ngöôøi c.) Lao ñoäng tröøu töôïng cuûa ngöôøi saûn xuaát haøng hoùa keát tinh trong haøng hoùa d.) Quan heä cung caàu veà haøng hoùa ôû treân thò tröôøng. 29. Giaù trò thaëng dö (m) laø gì? a.) Lôïi nhuaän thu ñöôïc sau khi saûn xuaát kinh doanh b.) Giaù trò cuûa tö baûn töï taêng leân c.) Moät boä phaän cuûa giaù trò môùi thöøa ra ngoaøi giaù trò söùc lao ñoäng do ngöôøi lao ñoäng laøm thueâ taïo ra. d.) Hieäu soá giöõa giaù trò haøng hoùa vaø chi phí saûn xuaát tö baûn chuû nghóa 30. Söùc lao ñoäng trôû thaønh haøng hoùa khi: ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn