Xem mẫu

  1. CHƯƠNG 4 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 22. Năm 2007, DN mua tài sản cố định 200tr, Chi phí 41. Chỉ tiêu "Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động 1. Chuyển tiền mặt 150tr trả nợ vay 130tr và lãi vay đầu tư xây dựng cơ bản Tài sản cố định: 100tr. kinh doanh" trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ 20tr. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ phản ánh vào: Khi vào chỉ tiêu mã số “21”- “Tiền chi để mua phản ánh: c. Chi hoạt động tài chính 130tr và chi hoạt động kinh sắm, xây dựng Tài sản cố định và các tài sản dài a.Chênh lệch giữa tổng số tiền thu vào với tổng số doanh 20 tr hạn khác” Trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, kế tiền chi ra từ hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo. 2. Để hiểu được rõ ràng thông tin về dòng tiền vào tóan ghi 42. Số liệu chỉ tiêu "Tăng, giảm các khoản phải thu" ra công ty từ hoạt động kinh doanh, đầu tư vào tài a. -300tr trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ có tổng các số chính. Kế tóan nên lập: dư cuối kỳ lớn hơn tổng các số dư đầu kỳ thì: a. d.Câu a và c đúng Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 43. Chỉ tiêu "Tăng, giảm các khoản phải thu" trong 3. Khi trình bày khỏan nợ vay từ phát hành trái báo cáo lưu chuyển tiền tệ bao gồm các khoản phiếu trên Bảng cân đối kế tóan, cần: phải thu liên quan đến hoạt động kinh doanh như: a. Bù trừ số dư mệnh giá trái phiếu với số dư phụ d.Chi tiết tài khoản "Trả trước cho người bán" trong trội và chiết khấu trái phiếu 23. Năm 2007, DN phát sinh các khỏan chi phí giá kỳ báo cáo. 4. Khỏan nào sau đây được loại trừ khi lập báo cáo vốn : 800tr, chi phí bán hàng 100tr, chi phí quản lý 44. Chỉ tiêu "Tăng, giảm hàng tồn kho" trong báo cáo tài chính: doanh nghiệp 100tr, chi phí hoạt động tài chính : lưu chuyển tiền tệ được lập căn cứ vào: a.Số dư các tài khỏan phản ánh công nợ nội bộ giữa 20tr, Chi phí khác : 10tr. Khi vào chỉ tiêu “Chi phí a.Tổng các chênh lệch giữa số dư cuối kỳ và số dư các đơn vị trong tập đòan sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ” trên “Tờ đầu kỳ của các tài khoản hàng tồn kho (gồm từ TK151 cho 5. Báo cáo tài chính của một công ty con bị loại trừ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2007” kế đến TK158) liên quan đến hoạt động kinh doanh trong kỳ khi hợp nhất Báo cáo tài chính nếu: tóan ghi: báo cáo. c.Công ty mẹ chỉ kiểm soát tạm thời công ty con 1.000tr 6. Tình hình thanh tóan nghĩa vụ đối với ngân sách 24. Khi vào chỉ tiêu “Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn 45. Số liệu chỉ tiêu "Tăng, giảm hàng tồn kho" trong của nhà nước của doanh nghiệp. Khi lập báo cáo kho” trong “Các chính sách kế tóan doanh nghiệp báo cáo lưu chuyển tiền tệ có tổng các số dư cuối tài chính những chỉ tiêu trên được thể hiện ở: áp dụng” ở Bảng thuyết minh báo cáo tài chính, kỳ lớn hơn tổng các số dư đầu kỳ thì được: a. BC KQKD kế tóan ghi d.Câu a và c đúng 7. Tài khỏan cổ phiếu quỹ là tài khỏan: c.Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá trị gốc C. Điều chỉnh giảm nguồn vốn 25. Khi vào chỉ tiêu “Phương pháp hạch tóan hàng 46. Tình hình và lý do biến động quan trọng của một 8. Theo số liệu kế tóan công nợ của Cty A cung cấp: tồn kho” trong “Các chính sách kế tóan doanh số đối tượng tài sản và nguồn vốn được trình bày Số dư bên nợ TK 131: 300tr, số dư bên có TK 131: nghiệp áp dụng” ở Bảng thuyết minh báo cáo tài trên báo cáo nào? ->TM BCTC 50tr. Số dư bên có TK 331: 400tr, số dư bên nợ TK chính, kế tóan ghi: 47. Thuyết minh báo cáo tài chính được lập nhằm a. 331: 100tr. Khi lập bảng cân đối kế tóan, số dư để: bên có TK 131 và số dư bên nợ TK 331 sẽ được: P c. Giải thích và bổ sung thông tin về tình hình hoạt a. Ghi vào phần nguồn vốn và hương pháp Kiểm kê định kỳ động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo. 9. phần tài sản Cuối kỳ, DN có tiền mặt tại quỹ: 100tr, tiền gửi b. P 48. Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm đối với công ty TNHH, công ty có vốn đầu tư nước ngoài là: ngân hàng: 150tr, tiền đang chuyển: 200tr, đầu tư hương pháp kê khi thường tài chính ngắn hạn (có thời hạn thu hồi hoặc đáo xuyên 49. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Tiền” trên bảng cân hạn không quá 3 tháng): 300tr, phải thu khách 26. Cuối kỳ năm 2007: Thuế giá trị gia tăng phải nộp: đối kế toán là tổng số dư Nợ của các Tài khoản: hangg 200tr, nguyên vật liệu 100tr, công cụ dụng -100tr, thuế TNDN: 20tr, thuế TTĐB: 30tr, Thuế a/TK111, 112 cụ 150tr. Khi vào chỉ tiêu mã số 112 “Các khỏan xuất khẩu: 80tr. Khi vào bảng tình hình thực hiện 50. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Dự phòng giảm giá tương đương tiền” trên bảng cân đối kế tóan, số nghĩa vụ với nhà nước cột “Số phải nộp cuối đầu tư ngắn hạn” trên bảng cân đối kế toán là số liệu được ghi: kỳ”, kế tóan ghi: dư Có của: a/TK 129 trên sổ cái a. 300tr b.Không được bù trừ mà phải ghi theo từng loại thuế để chuyển tiếp sang kỳ sau 51. Số liệu để ghi chỉ tiêu “Trả trước cho người bán” trên bảng cân đối kế toán là căn cứ vào tổng 10. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu hàng tồn kho (Mã số 27. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh” sẽ 141) là số dư nợ của tài khỏan nào sau đây: bao gồm những chỉ tiêu nào sau đây: số dư của : c.TK 151, 152,153,154,155,156,157,158 aNợ TK 331 - (trên sổ kế toán chi tiết TK 331) 11. Bất động sản đầu tư (Mã số 240) được lấy từ số 52. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “tài sản ngắn hạn dư tài khỏan nào sau:: 28. Chỉ tiêu “lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước khác” trên bảng cân đối kế toán là căn cứ vào thay đổi vốn lưu động” là 40.000.000 đồng, các tổng số dư Nợ của : a. Số dư có TK 217 khoản phải thu trong kỳ của doanh nghiệp tăng 53. b. Cả a, b, c đều đúng Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Vay ngắn hạn” trên 12. Thặng dư vốn cổ phần (Mã số 412) phản ánh: 10.000.000 đồng. Các chỉ tiêu khác trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ xem như không có (bằng 0). Số liệu bảng cân đối kế toán là căn cứ vào tổng số dư Có d.Tổng giá trị chênh lệch giữa vốn góp theo mệnh giá của : cổ phiếu và giá thực tế phát hành cổ phiếu ghi vào chi tiêu “lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh” trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo c. TK 311, 315 13. Cổ phiếu ngân quỹ (Mã số 413) phản ánh: 54. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gồm có: a.Giá trị thực tế mua lại số cổ phiếu do công ty cổ phương pháp gián tiếp là: a. a) 3 phần phần phát hành sau đó được mua lại bởi chính công ty cổ 55. Đối với các đơn vị kế toán trực thuộc thời hạn phần đó làm cổ phiếu ngân quỹ 30.000.000 đồng 29. Chỉ tiêu “lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước nộp báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp 14. Cơ sở lập “Báo cáo lưu chuyển tiền từ hoạt động trên là? kinh doanh”: thay đổi vốn lưu động” là âm 40.000.000 đồng, các khoản phải thu trong kỳ của doanh nghiệp giảm 56. Khi công ty mẹ mua và nắm giữ công ty con cho a. Tất cả đều đúng 10.000.000 đồng. Các chỉ tiêu khác trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ xem như không có (bằng 0). Số liệu mục đích bán lại trong tương lai gần : a.Báo cáo tài chính của công ty con được loại trừ khỏi việc 15. Tổng số thuế thu nhập phải nộp cho nhà nước hợp nhất báo cáo tài chính trong năm 2008: 300tr, tổng số tiền thuế thu nhập ghi vào chi tiêu “lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh” trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo 57. Khi hợp nhất báo cáo tài chính, giá trị ghi sổ doanh nghiệp đã nộp năm 2008: 150tr (trong đó đã khỏan đầu tư của công ty mẹ trong từng công ty nộp của kỳ này: 100tr, số thuế TNDN còn nợ kỳ phương pháp gián tiếp là: con và phần vốn của công ty mẹ trong vốn chủ sở trước đã nộp kỳ này: 50tr), tổng số tiền thuế gtgt hữu của công ty con phải: (30.000.000) đồng đã nộp trong năm 2008: 300tr, thuế TTĐB: 500tr. a. Cả 3 đều sai Khi vào chỉ tiêu “Tiền nộp thuế Thu nhập doanh 30. Một khoản nợ phải trả được coi là ngắn hạn 58. Bên góp vốn liên doanh khi lập báo cáo tài chính nghiệp- Mã số 05” trong “Bảng Lưu chuyển tiền nếu như: hợp nhất trình bày vốn góp của mình vào cơ sở tệ năm 2008”kế tóan ghi số tiền: c. a hoặc b đúng kinh doanh đồng kiểm sóat theo: a. -150tr 31. Giá trị trái phiếu phát hành được kế toán trình a.Phương pháp vốn chủ sở hữu 16. Trong năm 2007, DN đã thu tiền vi phạm hợp bày trên bảng cân đối kế toán trong phần: 59. Khi khỏan đầu tư vào công ty liên kết dự kiến đồng: 40tr, tiền thanh lý bán tài sản cố định 30tr, c.Nợ phải trả thanh ly trong t ương lai gần thì khỏan đầu tư này tiền bán hàng; 700tr, tiền thu từ việc phát hành cổ được thể hiện trên báo cáo tài chính hợp nhất phiếu: 500tr. Khi vào chỉ tiêu “Lưu chuyển tiền từ 32. Trường hợp tài khoản thặng dư vốn cổ phần có theo: hoạt động tài chính” trong Báo cáo lưu chuyển số dư bên Nợ, số dư này sẽ được trình bày trên a. Giá gốc tiền tệ, kế tóan ghi: bảng cân đối kế toán theo cách: 60. Theo phương pháp giá gốc, những khỏan mà nhà d.Trình bày thành một chỉ tiêu riêng biệt, ghi âm bên a. 500 tr nguồn vốn 33. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu "Thuế thu nhập hoãn đầu tư nhận được ngoài lợi nhuận được chia được ghi nhận: 17. Chỉ tiêu “lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động a.là khỏan giảm trừ giá gốc đầu tư CPQLDN đầu tư” phản ánh: lại phải trả" trên bảng cân đối kế toán được tính 61. Khoản nào sau đây được loại trừ khi lập báo cáo a.Chênh lệch giữa tổng số tiền thu vào với tổng số bằng cách: tài chính hợp nhất tiền chi ra từ hoạt động đầu tư a/Cộng số dư bên Có của TK3334 và 347 c.Số dư các tài khoản phản ánh công nợ nội bộ giữa 18. Lợi nhuận kế toán năm 2007 là 50.000.000 đồng. 34. Số dư của TK 001 "tài sản thuê ngoài" các đơn vị trong tập đoàn Trong năm 2007 doanh nghiệp có trích trước chi c.Luôn bằng tổng số dư bên Nợ của TK211, TK212 62. Công ty X có tổng số cổ phiếu phổ thông có phí bảo hành sản phẩm là 5.000.000 đồng. Công 35. Số liệu để ghi vào mã số 316, chỉ tiêu “Chi phí quyền biểu quyết dang lưu hành là 100.000 cổ phải trả” là căn cứ vào số dư Có của: phiếu ( mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu). Ngày 1 tháng việc thực hiện vào cuối tháng 12/2007 và sẽ phát a) Các câu trên đều sai 1 năm 2006 công ty Y đầu tư vào công ty X bằng sinh trong tháng 1/2008. Không phát sinh khoản 36. Số liệu được ghi trên chỉ tiêu "Lợi nhuận trước hình thức mua 25.000 cổ phiếu cổ thông, giá mua chênh lệch nào giữa kế toán và thuế. Thuế suất thuế" trên bảng báo cáo Lưu chuyển tiền tệ theo 20.000đ/cổ phiếu. Tổng lợi nhuận chưa phân phối thuế thu nhập doanh nghiệp là 28%. Chỉ tiêu “Chi phương pháp gián tiếp được ghi nhận: của công ty X đến năm 2006 là 250tr. Tổng lợi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” trên d.Theo chỉ tiêu tổng lợi nhuận kế toán trước thuế trên nhuận của công ty X trong năm 2006 là 100tr. Khi báo cáo kết quả kinh doanh năm 2007 là: báo cáo kết quả kinh doanh lập báo cáo tài chính hợp nhất, công ty Y xác định a. (1.400.000 đồng) 37. Luồng tiền được trình bày trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo các hoạt động: lợi nhuận của mình trong công ty X: 19. Số dư cuối kỳ TK 129: 30tr, TK 121: 400tr. Khi a. 20tr d.Bao gồm cả a, b, c 63. Theo chuẩn mực số 21 “Trình bày báo cáo tài lập chỉ tiêu mã số “129” “Dự phòng giảm giá đầu 38. Lưu chuyển tiền tệ là báo cáo tài chính tổng hợp tư ngắn hạn” trên Bảng cân đối kế tóan ghi chính”, Nguyên tắc nào sau đây không phải là nhằm phản ánh: nguyên tắc của việc lập và trình bày “Báo cáo tài a. Bên tài sản -30 tr a.Việc hình thành và sử dụng lượng tiền phát sinh 20. Số dư cuối kỳ TK 311: 100tr, 315: 500tr. Khi lập chính” trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp d. Đầy đủ, khách quan chỉ tiêu “Vay ngắn hạn” trên Bảng cân đối kế 39. Luồn tiền từ hoạt động đầu tư là luồng tiền phát tóan ghi: 64. Một khoản chi phí được ghi nhận ngay vào Báo sinh từ các hoạt động: cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ khi chi a. 600tr a) Câu b và c đúng 21. Chỉ tiêu Lưu chuyển thuần trong báo cáo lưu phí đó: 40. Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh được lập và c. Không đem lại lợi ích kinh tế trong kỳ sau chuyển tiền tự được xác định bằng công thức trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo: b..Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư + Lưu 65. Nguồn số liệu để lập Bảng Cân đối kế toán: d.Cả a và b đúng d. Câu a và c đúng chuyển tiền từ hoạt động tài chính + Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh 66. Khi lập Bảng cân đối kế toán, phương pháp lập:
  2. c. Cả a và b 71. Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm đối với công ty 75. 30 ngày là thời hạn nộp báo cáo tài chính năm đối với 67. Lợi nhuận sau thuế TN của doanh nghiệp không TNHH, Công ty CP, DN có vốn đầu tư nước ngòai và loại hình DN nào ? bao gồm tổng lợi nhuận trước thuế (-) các khoản: các loại hình hợp tác xã kể từ ngày kết thúc kỳ kế d. Tất cả câu trên đều sai. toán năm? 76. Khi lập bảng cân đối kế tóan, về nguyên tắc 68. Phương trình cân đối của quá trình lưu chuyển 72. Khi làm tờ khai quyết toán thuế thu nhập năm, không được bù trừ giữa số dư bên nợ và bên có tiền tệ được thể hiện qua công thức sau; khoản lỗ của doanh nghiệp được phép chuyển lỗ các tài khỏan phải thu và phải trả. Vì vậy các tài d. Cả a và b đúng sang các năm tiếp theo trong: khỏan phải thu khi có số dư bên có và tài khỏan 69. Nguồn số liệu để lập Báo cáo lưu chuyển tiền c. 5 năm phải trả khi có số dư bên nợ sẽ được ghi vào tệ: 73. Nơi nhận Báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp nhà phần: d. Tất cả đều đúng nước bao gồm? a. Nguồn vốn và tài sản 70. Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm đối với 74. Nơi nhận Báo cáo tài chính đối với Công ty cổ phần, 77. Báo cáo tài chính được lập dựa trên những nguyên DNTN, Công ty hợp danh kể từ ngày kết thúc kỳ Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm? tắc nào sau đây: kế toán năm? d.Tất cả a,b,c đều đúng 78. Trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Quyết định số 15/2006-BTC ngày 20/3/2006), chỉ tiêu lợi nhuận thuần được xác định bằng: c.Lợi nhuận gộp +Doanh thu tài chính – Chi phí tài chính – Chi phí bán hàng- 79. Trong năm 2007, DN đã trả cho người lao động về tiền lương: 300tr, tiền phụ cấp: 50tr, tiền thưởng 50tr bằng tiền mặt. Khi vào chỉ tiêu “Tiền trả cho người lao động – Mã số 03” trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, kế tóan ghi c.-400tr 80. Khi phát hiện sai sót trên báo cáo tài chính về tổng tài sản thiếu 20tr và tổng nguồn vốn thiếu 20tr nhưng chưa nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế, kế tóan nên áp dụng phương pháp sửa sai: a.Phương pháp bổ sung 81. Lợi nhuận gộp trong Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh được xác định bằng công thức nào? 82. Đối với các tài khỏan điều chỉnh như TK 129,229,139,159,214 khi lập bảng cân đối kế tóan số dư bên có của tài khỏan sẽ được ghi vào phần: a. Tài sản (giá trị âm) b. 83. Tại sao doanh nghiệp phải lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ: d.Cả a,b,c đúng 84. Một công ty mẹ không nhất thiết phải lập báo cáo tài chính hợp nhất nếu như: c.Thoả mãn cả a và b 85. Khi lập báo cáo tài chính hợp nhất, công ty mẹ cần: c.Hợp nhất của tất cả báo cáo tài chính của các công ty con trong nước và nước ngoài 86. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu "cổ phiếu quỹ" trên bảng cân đối kế toán là: c.Số dư Nợ của TK419 trên sổ cái 87. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu "Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ" trên bảng báo cáo kết quả kinh doanh được căn cứ vào: c. Số luỹ kế phát sinh Có của TK511 và 512
nguon tai.lieu . vn