Xem mẫu

  1. Câu h i thư ng g p khi m i chơi DSLR Nh ng ngư i m i chuy n sang chơi máy nh s ng kính r i thư ng băn khoăn v kích c c m bi n, h th ng n đ nh nh quang và s , cũng như ng kính. Dư i ây là nh ng câu h i thư ng g p nh t v máy nh s ng kính r i. 1. Kích c c m bi n hay s đi m nh – cái nào đáng quan tâm hơn? 2. Không cái nào c . Y u t quan tr ng nh t n m kích c c a t ng đi m nh riêng l . 3. M t đi m nh là m t t m thu sáng – càng to thì càng thu đư c nhi u ánh sáng. Đ thu sáng l n hơn giúp b n ch p ít h t hơn ISO cao, nh có chi ti t hơn, chuy n màu tinh t hơn. T t nhiên, đi m nh to hơn d n t i kích c c m bi n ph i to hơn đ ch a đư c cùng m t s lư ng đi m nh. 4. 2. Vì v y đó có ph i lý do mà nh c a DSLR đ p hơn c a máy compact khi cùng s đi m nh? 5. Đó m i ch là m t lý do. DSLR còn ưu vi t do có h th ng x lý hình nh t t hơn. B n có th đi u ch nh nhi u th , v l i còn đư c tr giúp b i hàng ch c lo i ng kính n a. 6. Th i gian kh i đ ng cũng nhanh, đ tr c a tr p ng n, h th ng l y nét nhanh và chính xác hơn. Khung nhìn chu n, ch p
  2. t c đ nhanh, đèn kh e cùng v i nhi u ph ki n. Pin lâu và c m cũng ch c tay hơn. 7. 3. Gi a h th ng n đ nh hình nh quang và k thu t s , cái nào ưu vi t hơn? 8. n đ nh hình nh k thu t s v cơ b n ch là gi l p. Đơn gi n là nó ch tăng ISO và t c đ c a tr p, ho c đôi khi s d ng ph n m m đ làm s c nét nh ng ph n b m c a b c nh. Trong khi đó n đ nh hình nh quang là công ngh n đ nh đúng nghĩa v i ho c c m bi n, ho c th u kính chuy n đ ng theo chi u rung c a thao tác ngư i ch p, nh m tri t tiêu nhòe hình do thao tác ch p t c đ ch m gây ra. 4. S khác nhau gi a ch đ Automatic và Program? Ch đ Automatic (t đ ng hoàn toàn) b n ch t đúng là "ng m và ch p". Máy nh s t quy t đ nh toàn b các thông s như đ m , t c đ c a tr p, ISO, cân b ng tr ng, ch đ l y nét t đ ng, đèn. Trong khi đó, ch đ Program (l p trình) ch t đ ng ph n t c đ và c a tr p, các thông s còn l i đ cho b n tùy ch nh, như có th quy t đ nh đ đèn hay không, bù sáng th nào… 5. Ch đ Program Shift nghĩa là gì? Th c ch t ch đ Program Shift (l p trình hoán chuy n) cho phép ngư i ch p tùy ý thay đ i ho c đ m , ho c t c đ . Máy nh s t đ ng tính toán m i tương quan gi a hai thông s này sao cho b c nh luôn ch p đ sáng nh t. Ví d , n u ch đ Program, máy nh t đ ng ch n ch p m t khung hình v i thông s tương quan là t c đ 1/250 giây và đ m là f/8. Khi chuy n sang ch đ Program Shift (thư ng ký hi u Av ho c
  3. A, Tv ho c S), b n mu n ch p chân dung, mu n m h u c nh, thì chuy n đ m t f/8 sang f/2,8. Lúc này, máy s t đ ng tăng t c đ lên 1/2.000, đ m b o luôn có cùng m t lư ng ánh sáng c đ nh đư c c m bi n h p th . 6. Tiêu c "tương đương" nghĩa là gì? T i sao đôi khi l i g i m t ng 50 mm là ng tương đương 75 mm? Thông s tương đương b t ngu n t tiêu c trên máy phim truy n th ng 35 mm ho c các máy DSLR Full-Frame. Do các c m bi n c a h u h t máy DSLR đ u nh hơn máy phim 35 mm, nên th c ra n u ch p b ng ng 50 mm, các c m bi n này ch có th "b t" đư c ph n gi a c a m t b c nh trên cùng ng kính v i máy phim 35 mm. Ph n gi a này tương t như khi ch p b ng ng có tiêu c 75 mm trên máy phim. Vì th mà ph n khác bi t này ngư i ta g i là crop factor ho c multiplier factor (1,6 trên Canon hay 1,5 trên Nikon ch ng h n). 7. T i sao l i g i ng kính này "nhanh" hơn ng kính kia? ng kính nhanh cho phép đ m l n đ ánh sáng đư c vào c m bi n nhi u nh t. Do đ m l n hơn nên máy nh có th ch p t c đ nhanh hơn. Thông s f trên ng kính s cho b n bi t đ m l n nh t mà ng kính h tr v i nguyên t c s càng bé m càng r ng. Ví d , ng có đ m f/1,4 là nhanh nh t, f/2,8 là khá nhanh, còn f/5,6 đã b coi là ch m r i. 8. V y có ph i dùng ng kính full-frame trên DSLR c m bi n nh là l i hơn không? Không. M c dù trên lý thuy t các ng kính full-frame cho hình nh vi n nét hơn các ng kính dành cho c m bi n nh , do các c m bi n này ch b t ph n hình nh nét nh t t i trung tâm c a ng kính. Trên th c t , không ph i lúc nào cũng v y.
  4. Không ph nh n là các ng kính full-frame cũng có l i th như khi b n nâng c p lên máy nh full-frame thì nó v n ti p t c phát huy tác d ng, th m chí còn hơn. Nhưng đ i l i, v i các DSLR c m bi n nh , ng kính full-frame khó có th đáp ng y u t góc r ng, b i l v i crop-factor t i 1,5, thì ng góc r ng 17 mm đã b bi n thành ng 25 mm trên các máy DSLR c m bi n kích c APS-C. 9. D i tiêu c f/3,5 – 5,6 trên ng kính nghĩa là gì? Đói v i các ng zoom r ti n, ng kính có xu hư ng càng ch m khi zoom càng xa. Ví d , trên ng kit 18 – 55 mm f/3.5–5.6 ch ng h n, tiêu c 18 mm, đ m l n nh t là f/3,5, nhưng tiêu c 55 mm, đ m l n nh t đã b đ y lên f/5,6 r i. Còn t m trung bình, như tiêu c 35 mm, đ m to nh t cũng ch đ t ch ng f/4,5. 10. T i sao l i ph i mua ng tele khi mà có th l p thêm ng nhân tiêu c (teleconverter) lên ng kit? L p teleconverter s làm cho ng kính c a b n đã ch m càng thêm ch m. Ví d , m t ng nhân tiêu c 2x, đ i v i ng có d i đ m f/3,5 – 5,6, khi đư c l p thêm s chuy n thành f/7 – 11. Đ bi n b c nh tr nên t i đi và nhi u khi còn không đ đ l y nét. Bên c nh đó, các ng nhân tiêu c làm cho ng kit cũng đư c ch t o b ng các th u kính bình thư ng. Do đó khi mu n ch p xa mà nh v n có ch t lư ng, t t nh t nên đ u tư m t ng telezoom r ti n còn hi u qu hơn. 11. Đâu là s khác bi t gi a đo sáng evaluative, centerweighted, and spotmetering? Các h th ng đo sáng c a máy nh đ u c g ng t o m t vùng tông màu trung hòa gi a ph n sáng nh t và t i nh t cho b c nh đư c hài hòa.
  5. H th ng đo sáng Evaluative (đo sáng toàn nh) chia khung hình thành các ph n nh , so sánh thông s ánh sáng c a các vùng này, r i sau đó ch n thông s t i ưu cho b c nh đ nh ch p. H th ng đo sáng Centerweighted (đo sáng trung tâm) cũng đo các thông s toàn nh nhưng t p trung hơn vào ph n gi a đ quy t đ nh thông s . Còn Spot (đo sáng đi m) thì ch đo đúng m t đi m c a b c hình (thư ng có đi n tích kho ng 5% khung hình và thư ng là gi a). Ch đ đo sáng toàn nh thích h p v i h u h t các tính hu ng ch p nh, còn đo sáng trung tâm phù h p v i ch p nh nhóm ngư i, trong khi đo sáng đi m giúp ngư i ch p t tùy bi n nhi u hơn. 12. T i sao ph i dùng đo sáng ngoài khi mà máy nh đã có s n h th ng này? B i l các h th ng đo sáng c m tay bên ngoài giúp b n đo đư c ánh sáng t i chính b n thân đ i tư ng ch p. Đi u này đ c bi t h u d ng khi đ i tư ng trong các đi u ki n quá t i (không ph n x ) hay quá sáng (ph n x cao), nh ng đi u ki n mà h th ng đo sáng c a máy nh r t d theo xu hư ng đ y nh quá t i hay quá sáng. 13. Làm sao đ bi t đèn flash t i đư c bao xa? Đ bi t đèn flash c a máy mình m nh t i bao xa, b n ch c n nhìn vào s GN (Guide Number) c a đèn. Do ch s GN b ng kho ng cách t i đ i tư ng nhân v i f, nên mu n bi t kho ng cách ch c n chia s GN này cho f (các thông s đ u tính v i ISO 100). Ví d , n u m t đèn flash có GN là 80, nó có th phát xa t i 20 feet (6 mét) v i đ m ng kính f/4 (do 80/4=20). N u mu n đèn xa t i 40 feet (12 mét) thì b n ph i m ng kính xu ng f/2.
  6. 14. S khác nhau gi a ch đ TTL và Auto trên đèn flash? Tùy ch nh flash theo TTL nh m đo xem bao nhiêu lư ng ánh sáng đèn flash s ph n x l i qua ng kính (Through The Lens - TTL). Đây thư ng là cách đo lư ng sáng đèn chính xác nh t, cho phép ngư i ch p chĩa đèn theo b t c hư ng nào đ t o sáng. Còn ch đ Auto đo lư ng sáng ph n h i thông qua c m bi n n m bên trong đèn flash. Dù không th t chính xác, nhưng thông thư ng thì c m bi n này cũng ho t đ ng t t trong h u h t các tình hu ng ch p nh. Nó l i có hi u qu v i r t nhi u lo i máy nh khác nhau, trong khi tính năng TTL trên flash ch tương thích v i tùy đ i máy nh (TTL c a đèn hãng nào, đ i nào ch ho t đ ng trên máy nh đ i nào c a hãng đó. Ch ng h n series flash Canon EZ cho máy phim và series EX cho máy s ). 15. Máy nh c a tôi có ho t đ ng t t v i các th nh đ i m i t c đ cao? H u h t máy m i đ u tương thích t t. Các th nh m i ra đ i ch y u nh m c i thi n t c đ ghi hình t máy nh vào th nh , nh t là v i các nh có dùng lư ng ngày càng cao như hi n nay. M t ti n ích khác c a th nh t c đ cao còn là t c đ đ c ghi nh t th vào máy tính, giúp b n có th chuy n toàn b kh i lư ng nh m t cách nhanh chóng. T t nhiên b n cũng c n ph i ch n đ u đ c th h tr t c đ cao n a thì m i đ ng b . 16. Format th nh thu ng xuyên có h i không? Không. Trên th c t các chuyên gia còn khuy n khích. Format l i th giúp lo i b các nh lưu, file rác hay file thông tin liên quan đ n nh t o ra trong quá trình ch p…, l y l i dung lư ng cho th . Tuy nhiên, t t nh t là khi làm, b n nên format t i chính máy nh c a b n thay vì t máy
  7. tính đ đ m b o th đư c format theo đúng đ nh d ng máy nh ch p nh n đư c. 17. Có ph i nh JPG m t d n chi ti t m i l n m nh? Li u có nên ch làm vi c sau khi đ i đuôi sang TIFF hay PSD? Không c n thi t. N u ch đơn gi n là m nh JPG và xem thì khi đóng nh l i, nh s không b m t chi ti t. N u trong Photoshop mà b n dùng l nh "Save As" và l i ch n đ phân gi i hay đ nén th p hơn, ch c ch n chi ti t s b m t. Lưu l i nh JPG m t cách thư ng xuyên cùng m t m c ch t lư ng có th m t m t vài chi ti t, nhưng cũng khó lòng có th nh n ra tr phim zoom l n th t g n. 18. T i sao c n ph i hi u ch nh màn hình? T t c các màn hình đ u khác nhau v đ sáng và đ tương ph n. N u không hi u ch nh trư c mà c th ch nh nh trên màn hình, thì đ n khi r a nh r t có th b n s th y th t v ng, vì nh không h gi ng v i ngu n đã xem, như b quá t i. Vì th , trư c khi ch nh, t t nh t là ph i hi u ch nh màn hình v các thông s màu đúng nh t, đ c bi t, n u đúng đư c c theo th ng s màu c a lab mà b n s r a nh thì b n hoàn toàn yên tâm.