Xem mẫu

  1. Question 1 Trong mục tiêu kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT VN 2006-2010, đến năm 2010 đạt ....% doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ biết đến lợi ích của TMĐT Đáp án : Câu trả lời đúng: 80 Question 2 Điểm : 1 Luật mẫu về thương mại điện tử của UNCITRAL sử dụng ...... để giải quyết vấn đề về chữ ký điện tử. Đáp án : Câu trả lời đúng: phương pháp điều chỉnh tối thiểu Question 3 Tổ chức .............. đang thực hiện các chương trình về thương mại điện tử như: hướng dẫn về bảo vệ người tiêu dùng; công nghệ bảo mật bảo vệ sự riêng tư cá nhân; phổ biến và đào tạo cho người sử dụng về bảo vệ riêng tư cá nhân trên mạng; tác động của thương mại điện tử về dịch vụ tài chính, ngân hàng, luật về hợp đồng Đáp án : Câu trả lời đúng: OECD. Question 4 Điều gì KHÔNG phải sự khác biệt giữa hợp đồng điện tử và hợp đồng truyền thống Chọn một câu trả lời a. Sử dụng chữ ký bằng tay và sử dụng chữ ký điện tử b. Nội dung hợp đồng truyền thống đơn giản hơn c. Thời điểm ký của hai bên gần nhau và cách xa nhau d. Một hợp đồng bằng giấy hoàn chỉnh và một hợp đồng được tổng hợp thông qua thống nhất các điều khoản ở các thông điệp dữ liệu khác nhau . Question 5 Trong hướng dẫn của OECD về sử dụng, xử lý thông tin trực tuyến, "thông tin cá nhân có thể dành được, bị tiết lộ và sư dụng chỉ theo những cách tôn trọng bí mật cá nhân" thuộc về nguyên tắc Đáp án : Câu trả lời đúng: bảo vệ bí mật thông tin Question 6 Trong giao dịch B2B, thường sử dụng luật của .... để giải quyết tranh chấp Chọn một câu trả lời a. UNCITRAL b. người bán và người mua c. người mua d. UNCITRAL và người bán e. OECD và người mua f. người bán . Question 7 Luật Giao dịch điện tử Việt Nam 2005: Hợp đồng điện tử là hợp đồng Chọn một câu trả lời a. Tất cả các lựa chọn đều đúng b. Các điều khoản chính thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu c. sử dụng các phương tiện điện tử trong toàn bộ hoặc một phần của quy trình d. Sử dụng hoàn toàn các thông điệp dữ liệu và các phương tiện điện tử e. Được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu Question 8 dTrong hướng dẫn của OECD về sử dụng, xử lý thông tin trực tuyến, " Dữ liệu cá nhân phải được bảo vệ một cách hợp lý chống lại các nguy cơ giống như mất hoặc việc truy cập trái phép, việc phá hủy, sử dụng, thay đổi hoặc tiết lộ dữ liệu" thuộc về nguyên
  2. tắc Đáp án : Câu trả lời đúng: cụ thể mục đích Question 9 UNCITRAL đã xây dựng ..... nhằm đưa ra một khung quy định chung cho những vấn đề cơ bản nhất của giao kết và thực hiện hợp đồng thông qua phương tiện điện tử. Đáp án : Câu trả lời đúng: Công ước về Sử dụng Chứng từ điện tử trong Hợp đồng quốc tế . Question 10 Luật giao dịch điện tử của Việt Nam (Đ12) : Một thông điệp dữ liệu được xem là có giá trị như văn bản viết nếu thông tin hàm chứa trong thông điệp dữ liệu đó có thể ……………. để tham chiếu khi cần thiết Chọn một câu trả lời a. Hiển thị trên màn hình và đọc được b. Truy cập và đọc được c. Truy cập và sử dụng được d. In ra giấy và sử dụng được làm bằng chứng Question 11 Nội dung gì của hợp đồng điện tử KHÔNG khác với hợp đồng truyền thống Chọn một câu trả lời a. Địa chỉ các bên b. Quy định về thời gian, địa điểm hình thành hợp đồng c. Quy định về thời gian, địa điểm của giao dịch d. Quy định về các hình thức thanh toán điện tử Question 12 Công ước về Sử dụng Chứng từ điện tử trong Hợp đồng quốc tế đã được ... xây dựng Chọn một câu trả lời a. OECD b. APEC c. UNCITRAL d. WTO Question 13 Trong luật giao dịch điện tử của VN, các hành vi nào sau đây bị cấm Chọn ít nhất một câu trả lời a. Tạo ra thông điệp dữ liệu b. Cản trở lựa chọn sử dụng giao dịch điện tử c. Thay đổi, xoá, huỷ, giả mạo, sao chép, tiết lộ thông điệp dữ liệu d. Gian lận, mạo nhận, chiếm đoạt chữ ký điện tử của người khác e. Tạo ra hoặc phát tán chương trình phần mềm Question 14 Mục tiêu của chương trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật trong Kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT Việt nam 2006 - 2010 là Chọn ít nhất một câu trả lời a. Khai thác tối đa sự hõ trợ về phát triển nguồn nhân lực b. Đảm bảo cho hoạt động TMĐT được pháp luật bảo vệ tương tự như hoạt động TM thường
  3. c. Hỗ trợ cho TMĐT phát triển thuận lợi d. Đảm bảo sự thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến TMĐT e. Hỗ trợ các doanh nghiệp các tổ chức nghiên cứu tiếp cận hiệu quả với TMĐT Question 15 Khi một cá nhân thấy công ty dùng cookies để theo dõi bí mật cá nhân của mình, khách hàng sẽ Chọn một câu trả lời a. tắt máy tính hoặc ngắt kết nối Internet b. Xóa cookies c. Không quan tâm d. Thiết lập chế độ chặn cookies e. thông báo cho công ty về cookies f. kiện công ty Question 16 Để thực hiện các giao dịch điện tử (B2B) các bên cần có bằng chứng đảm bảo chữ ký trong hợp đồng điện tử chính là của bên đối tác mình đang tiến hành giao dịch. Để đảm bảo như vậy cần Chọn một câu trả lời a. Có tổ chức trung gian, có uy tín, có khả năng tài chính đảm bảo b. Có cơ quan quản lý nhà nước đảm bảo c. Có tổ chức quốc tế có uy tín đảm bảo d. Có ngân hàng lớn, có uy tín, tiềm lực tài chính lớn đảm bảo Question 17 Chỉ ra mệnh đề KHÔNG đúng Chọn một câu trả lời a. Khi người mua chấp nhận chào hàng này thì hợp đồng được hình thành và người bán có thể nhận được tiền sau đó b. Nguyên tắc chung khi mua sắm trên mạng là chọn các cửa hàng lớn, có uy tín để mua c. Khi mua hàng trên mạng, chào hàng chỉ bắt đầu khi người mua đồng ý với đơn hàng do cửa hàng tổng hợp trên cơ sở các lựa chọn của người mua trước đó d. . Hợp đồng điện tử B2C được hình thành khác với các hợp đồng truyền thống về nội dung Question 18 Sự khác biệt lớn nhất giữa Hợp đồng điện tử và Hợp đồng truyền thống là Chọn một câu trả lời a. Hình thức: trên giấy, thông điệp dữ liệu b. Nội dung: hợp đồng truyền thống có nội dung đơn giản hơn c. Chữ ký: chữ ký tay và chữ ký điện tử d. Giá trị pháp lý: hợp đồng điện tử chưa có giá trị pháp lý ở nhiều nước Question 19 Trong mục tiêu kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT VN 2006-2010, đến năm 2010 đạt ....% doanh nghiệp có quy mô lớn thực hiện giao dịch TMĐT Đáp án : Câu trả lời đúng: 60 Question 20 Chỉ ra hoạt động CHƯA hoàn hảo trong Thương mại điện tử Chọn một câu trả lời a. Xác nhận b. Hợp đồng c. Hỏi hàng d. Chào hàng
  4. Question 21 Mục tiêu của Luật mẫu về thương mại điện tử của UNCITRAL nhằm ..... cho tổ chức và cá nhân tham gia TMĐT Đáp án : Câu trả lời đúng: sự bảo vệ đầy đủ về mặt pháp lý Question 22 Luật giao dịch điện tử của Việt Nam (Đ17) Thời điểm gửi thông điệp dữ liệu là thời điểm thông điệp dữ liệu này nhập vào hệ thống thông tin …… Chọn một câu trả lời a. nằm trong sự kiểm soát của người nhận và người gửi b. dưới sự kiểm soát của người khởi tạo c. nằm ngoài sự kiểm soát của người khởi tạo d. dưới sự kiểm soát của người nhận Question 23 Các nguyên tắc trong luật mẫu về thương mại điện tử của UNCITRAL là Chọn ít nhất một câu trả lời a. tự nguyện b. không xung đột với luật của các quốc gia c. dễ hiểu d. tự do thỏa thuận e. tương đương thuộc tính f. bảo vệ người tiêu dùng Question 24 Chỉ ra yếu tố KHÔNG phải là lợi ích của hợp đồng điện tử Chọn một câu trả lời a. . Nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế b. Duy trì quan hệ lâu dài với khách hàng và người cung cấp c. An toàn trong giao dịch, ký kết hợp đồng d. Tiền đề để thực hiện toàn bộ các giao dịch điện tử qua mạng Question 25 dTrong hướng dẫn của OECD về sử dụng, xử lý thông tin trực tuyến, " Dữ liệu cá nhân phải có được bằng phương tiện hợp pháp" thuộc về nguyên tắc Đáp án : Câu trả lời đúng: giới hạn thu thập Điểm: 0/1. Question 26 Theo Luật giao dịch điện tử Việt nam 2005: Giám đốc một doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội đi dự hội chợ tại Osaka và nhận được một chấp nhận chào hàng thông qua mạng tại đây từ một doanh nghiệp có trụ sở tại Tokyo. Địa điểm hình thành hợp đồng là địa điểm nào? Chọn một câu trả lời a. Hà Nội b. Osaka c. Chưa thể xác định được d. Tokyo Question 27 Ghép mục tiêu với chương trình theo kế hoạch phát triển TMĐT 2006 - 2010 Cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử Hỗ trợ tiếp cận công nghệ và giải pháp tiên tiến Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu Khai thác sự hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, công
  5. nghệ Sử dụng chuẩn trao đổi dữ liệu phổ biến Question 28 Chỉ ra mệnh đề KHÔNG đúng Chọn một câu trả lời a. Hợp đồng điện tử phụ thuộc vào máy tính và các phần mềm lập và hiển thị nó b. Người mua trong hợp đồng điện tử nhiều khi không thể nhận được hàng c. . Hợp đồng điện tử được ký giữa người và phần mềm máy tính d. Hợp đồng B2B linh hoạt hơn hợp đồng B2C Question 29 Các vấn đề chính được đề cập trong các nguồn luật điều chỉnh Thương mại điện tử gồm, ngoại trừ Chọn một câu trả lời a. Vận đơn điện tử b. Yêu cầu về “chữ ký” c. Hiệu lực pháp lý của các thông điệp dữ liệu d. Yêu cầu về “văn bản” Question 30 “Việc ký kết hợp đồng điện tử là quá trình thiết lập, đàm phán, ký kết và duy trì các hợp đồng hoàn toàn ở dạng dữ liệu điện tử”. Đây là khái niệm về giao kết hợp đồng điện tử trong Chọn một câu trả lời a. Pháp lệnh Thương mại điện tử của Việt nam b. Nhóm nghiên cứu thuộc Uỷ ban Châu Âu về hợp đồng trong TMĐT c. OECD d. Luật mẫu về thương mại điện tử của UNCITRAL Question 31 Tổ chức .............. được thành lập tháng 10/1998 bởi các doanh nghiệp thương mại điện tử, các kỹ sư công nghệ thông tin, giáo sư và cộng đồng người sử dụng Internet. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận, tư nhân, nhằm đảm bảo sự ổn định của Internet; đại diện cho cộng đồng sử dụng Internet. Đáp án : Câu trả lời đúng: ICANN Question 32 Tổ chức ............. đưa ra chương trình hành động đối với Thương mại điện tử năm 1998. Trong kế hoạch này tập trung vào xây dựng lòng tin của người sử dụng và khách hàng, thiết lập các quy định cơ bản cho thị trường điện tử; đẩy mạnh cơ sở hạ tầng thông tin cho thương mại điện tử và tối đa hoá các lợi ích của thương mại điện tử. Đáp án : Câu trả lời đúng: OECD Question 33 Vấn đề gì NÊN chú ý nhất khi sử dụng Chữ ký số hoá Chọn một câu trả lời a. Lưu giữ hợp đồng an toàn b. Lưu giữ chữ ký bí mật c. Biết được sự khác nhau giữa luật pháp các nước về chữ ký điện tử d. Xác định chính xác người ký Question 34 Theo Luật Giao dịch ĐT Việt nam 2005, một thông điệp dữ liệu được coi là có giá trị như bản gốc nếu đáp ứng được Chọn ít nhất một câu trả lời a. Sử dụng chữ ký điện tử
  6. b. Chứa trong thông điệp dữ liệu đó có thể truy cập và sử dụng được để tham chiếu khi cần thiết c. Nội dung được bảo đảm toàn vẹn kể từ khi được khởi tạo lần đầu tiên dưới dạng một thông điệp dữ liệu hoàn chỉnh d. Có thể truy cập và sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh Question 35 Chỉ ra mệnh đề KHÔNG đúng Chọn một câu trả lời a. Luật mẫu này chưa thừa nhận giá trị làm chứng cứ của các dữ liệu điện tử b. Luật mẫu đã loại bỏ sự nghi ngờ về giá trị pháp lý của hành động click chuột vào nút "I agree" khi mua sắm qua các website c. Luật mẫu này đưa ra các khái niệm mới về giá trị chức năng tương đương của "bản gốc", "bằng văn bản", "chữ ký" d. Một trong những điều khoản quan trọng nhất của Luật mẫu về thương mại điện tử của UNCITRAL là quy định "thông tin hay dữ liệu điện tử không thể bị từ chối giá trị pháp lý hay hiệu lực pháp lý chỉ vì lý do duy nhất là chúng được thể hiện dưới dạng điện tử" Question 36 Hợp đồng điện tử là hợp đồng được giao kết thông qua các phương tiện điện tử, trong đó hợp đồng hoặc một phần của hợp đồng được lập dưới dạng dữ liệu điện tử”. Đây là khái niệm hợp đồng điện tử trong Chọn một câu trả lời a. Nhóm nghiên cứu thuộc Uỷ ban Châu Âu về hợp đồng trong TMĐT b. Pháp lệnh Thương mại điện tử của Việt nam c. Luật mẫu về thương mại điện tử của UNCITRAL d. OECD Question 37 Tổ chức ................ điều phối các hoạt động để đạt được sự thống nhất trên toàn cầu đối với Internet như: tên miền Internet, địa chỉ IP, các thông số về giao thức và cổng, hệ thống máy chủ gốc Đáp án : Câu trả lời đúng: ICANN Question 38 Chỉ ra yếu tố KHÔNG phải là lợi ích của hợp đồng điện tử Chọn một câu trả lời a. Tăng thêm thị phần cho doanh nghiệp trên thị trường quốc tế b. Tiết kiệm thời gian và chi phí cho các bên tham gia c. . Đảm bảo sự an toàn và chính xác, tránh giả mạo d. Tiến tới thế giới tự động hoá trong kinh doanh Question 39 Giấy phép cho người sử dụng tự do chia sẻ và thay đổi mã nguồn của phần mềm máy tính được gọi là Đáp án : Câu trả lời đúng: GPL Question 40 tTrong hướng dẫn của OECD về sử dụng, xử lý thông tin trực tuyến, " Thông tin cá nhân không bị thay đổi hoặc hủy đi một cách trái phép" thuộc về nguyên tắc Đáp án : Câu trả lời đúng: toàn vẹn thông tin Question 41 Luật giao dịch điện tử của Việt Nam (Đ4): Chương trình máy tính được thiết lập để hoạt động lập hoặc thông qua chương trình máy tính khác nhằm tạo ra một chữ ký điện tử đặc trưng cho người ký thông điệp dữ liệu Chọn một câu trả lời a. Chương trình ký điện tử b. Chương trình ký điện tử an toàn
  7. c. Chương trình kiểm tra chữ ký điện tử d. Chương trình chứng thực điện tử e. Chương trình cấp chứng thư điện tử Question 42 Quyền sở hữu được nhà nước công nhận cho phép sử dụng, nhân bản, phân phối, trình diễn các tác phẩm nghệ thuật được gọi là... Đáp án : Câu trả lời đúng: copyright Question 43 ... từ năm 1998 đã xem xét tác động của thương mại điện tử đến các hiệp định hiện hành; với sự phát triển của thương mại điện tử Đáp án : Câu trả lời đúng: WTO Question 44 Trong mục tiêu kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT VN 2006-2010, đến năm 2010 đạt ....% hộ gia đình tiến hành giao dịch TMĐT Đáp án : Câu trả lời đúng: 10 Question 45 Một thông báo bản quyền cho phép việc tái phân phát và sửa đổi một cách giới hạn miễn rằng mọi bản sao và những sản phẩm của nó vấn được phép được gọi là... Đáp án : Câu trả lời đúng: Copyleft Question 46 dTrong hướng dẫn của OECD về sử dụng, xử lý thông tin trực tuyến, " Dữ liệu cá nhân phải có được bằng phương tiện hợp pháp và trong trường hợp thích hợp với kiến thức và sự thống nhất về đối tượng dữ liệu" thuộc về nguyên tắc Đáp án : Câu trả lời đúng: giới hạn thu thập Question 47 Quyền sở hữu sáng tạo các công trình, phát minh, tác phẩm văn học nghệ thuật, âm nhạc, thương hiệu, hình ảnh dùng trong kinh doanh thương mại được gọi là.. Đáp án : Câu trả lời đúng: Intellectual property Question 48 Sự khác biệt giữa hợp đồng truyền thống và hợp đồng điện tử thể hiện rõ nhất ở Chọn một câu trả lời a. Nội dung của hợp đồng b. Hình thức của hợp đồng c. . Chủ thể của hợp đồng d. Đối tượng của hợp đồng Question 49 Tthương hiệu của doanh nghiệp để gắn vào hàng hoá và dịch vụ của mình được gọi là ... Đáp án : Câu trả lời đúng: Trademarks Question 50 Theo Luật giao dịch điện tử Việt Nam: Giao dịch điện tử là giao dịch được thực hiện bằng....... Chọn một câu trả lời a. máy tính và các phương tiện điện tử b. máy tính và internet c. phương tiện điện tử d. phương tiện điện tử và mạng viễn thông
  8. Question 51 Trong hướng dẫn của OECD về sử dụng, xử lý thông tin trực tuyến, " Thông tin phải chính xác, đúng thời gian, hoàn thiện và liên quan tới mục đích mà nó được cung cấp hoặc sử dụng" thuộc về nguyên tắc Đáp án : Câu trả lời đúng: chất lượng thông tin.
nguon tai.lieu . vn