Xem mẫu

 1.     Tài Liệu CÂU HỎI ÔN TẬP QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
 2. www.hanhchinhvn.com QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC C©u 1.Tæ chøc: kh¸i niÖm, c¸c c¸ch tiÕp cËn, t¹i sao nãi tæ chøc lµ mét thùc thÓ x· héi phøc t¹p?sù kh¸c nhau gi÷a tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc víi c¸c tæ chøc x· héi kh¸c. C©u 2.ph©n tÝch c¸c ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña mét tæ chøc C©u 3.Ph©n tÝch c¸c ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc?DÊu hiÖu ®Ó ph©n biÖt tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc víi c¸c tæ chøc kh¸c. C©u 4. t¹i sao l¹i h×nh thµnh tæ chøc HCNN ë trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng C©u 5.Ph©n tÝch c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n trong mèi quan hÖ gi÷a tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc ë trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng C©u 6. Tr×nh bµy c¸c nguyªn t¾c tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña bé m¸y hµnh chÝnh nhµ n­íc? Ph©n tÝch c¸c nguyªn t¾c tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña bé m¸y hµnh chÝnh nhµ n­íc ViÖt nam. C©u 7. Tr×nh bµy c¸c m« h×nh tæ chøc tæ chøc HCNN ë trung ­¬ng vµ ph©n tÝch sù kh¸c nhau gi÷a c¸c m« h×nh nµy? Mèi quan hÖ gi÷a c¸c quyÒn lËp ph¸p vµ hµnh ph¸p cã ¶nh h­ëng g× ®Õn viÖc h×nh thµnh c¸c tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc ë trung ­¬ng. C©u 8. H·y thÓ hiÖn b»ng s¬ ®å hÖ thèng c¸c c¬ quan thùc thi quyÒn hµnh ph¸p cña n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam C©u 9. Tr×nh bµy c¸c c¸ch thøc (m« h×nh) tæ chøc hÖ thèng tæ chøc hµnh chÝnh ®i¹ ph­¬ng hiÖn nay?Liªn hÖ víi ViÖt nam. C©u 10. ThiÕt kÕ tæ chøc lµ g×? tr×nh bµy c¸c ph­¬ng ph¸p thiÕt kÕ tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc? C©u 11. Ph©n tÝch c¸c yÕu tè hiÖu qu¶ cña tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc. C©u 12.TR×nh bµy c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng tíi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc?YÕu tè nµo lµ quan träng nhÊt?T¹i sao? C©u 13. C¬ cÊu tæ chøc cã ¶nh h­ëng nh­ thÕ nµo ®Õn hiÖu qu¶ cña tæ chøc ? Ph©n tÝch c¸c yÕu tè c¬ b¶n ¶nh h­ëng tíi viÖc lùa chän c¬ cÊu tæ chøc. C©u 14. Ph¸t triÓn tæ chøc lµ g×? Ph©n tÝch nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña ph¸t triÓn tæ chøc? C©u 15. Nªu c¸c xu h­íng ph¸t triÓn cña tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc hiÖn nay? Bổ sung thêm :
 3. www.hanhchinhvn.com 1.Trình bày khái niệm về quyền lực? Quyền lực trong tổ chức được hiểu như thế nào ? 2.Trình bày các loại cơ cấu tổ chức ? Trình bày loại cơ cấu tổ chức mà anh chị quen thuộc nhất ? 3.Anh chị hiểu thế nào là môi trường tổ chức? Môi trường tổ chức có ảnh hưởng như thế nào đến quản lí và phát triển tổ chức? 4.Trình bày các loại mục tiêu của tổ chức ? Đề cương : «n tËp qu¶n lý vµ ph¸t triÓn tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc C©u 1.Tæ chøc: kh¸i niÖm, c¸c c¸ch tiÕp cËn, t¹i sao nãi tæ chøc lµ mét thùc thÓ x· héi phøc t¹p?sù kh¸c nhau gi÷a tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc víi c¸c tæ chøc x· héi kh¸c. #Tæ chøc lµ mét thuËt ng÷ ®­îc sö dông rÊt phæ biÕn trong ®êi sèng hµng ngµy.XÐt trªn tæng thÓ tæ chøc ®ßi hái Ýt nhÊt 2 ng­êi trë lªn cã sù liªn kÕt víi nhau nh»m h­íng tíi môc tiªu chung.Tæ chøc lµ mét hÖ thèng gåm nhiÒu ph©n hÖ cã nh÷ng mèi quan hÖ h÷u c¬ hîp lý , râ rµng hîp t¸c vµ ph©n phèi chÆt chÏ t¸c ®éng lÉn nhau trong mét tæng thÓ. Nh­ vËy cã thÓ hiÓu :tæ chøc lµ mét hÖ thèng tËp hîp cña hai hay nhiÒu ng­êi, cã sù phèi hîp mét c¸ch cã ý thøc, cã ph¹m vi ( lÜnh vùc chøc n¨ng ho¹t ®éng)t­¬ng ®èi râ rµng; ho¹t ®éng nh»m ®¹t ®­îc mét hoÆc nhiÒu môc tiªu chung. Cã nhiÒu c¸ch tiÕp cËn “tæ chøc”.C¸ch ®­a ra c¸c c¸ch tiÕp cËn kh¸c nhau vÒ tæ chøc còng xuÊt ph¸t tõ c¸ch nghiªn cøu tæ chøc tõ nhiÒu gi¸c ®é. -tæ chøc ®­îc xem nh­ mét cç m¸y -Tæ chøc ®­îc xem nh­ mét “c¬ thÓ sèng” -Tæ chøc ®­îc nh×n nhËn nh­ mét “bé n·o” -Tæ chøc lµ mét nÒn v¨n ho¸ -tæ chøc lµ mét hÖ thèng cã tÝnh chÝnh trÞ -tæ chøc lµ mét yÕu tè tinh thÇn -tæ chøc ®­îc nh×n nhËn nh­ mét dßng ch¶y vµ sù biÕn ho¸ #Tæ chøc lµ mét thùc thÓ x· héi phøc t¹p. -Tr­íc hÕt nãi t¹i sao tæ chøc lµ mét thøc thÓ x· héi?Tæ chøc lµ mét thùc thÓ x· héi v× theo kh¸i niÖm cña tæ chøc th× tæ chøc thùc hiÖn nh÷ng chøc n¨ng nhÊt ®Þnh trong x· héi, tæ chøc gåm nhiÒu ng­êi, nhiÒu mèi quan hÖ trong x· héi, vµ ®iÒu tÊt yÕu tæ chøc tån t¹i trong mét x· héi nhÊt ®Þnh , nã thuéc mét x· héi nhÊt
 4. www.hanhchinhvn.com ®Þnh, x· héi lµ m«i tr­êng cho sù h×nh thµnh tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña tæ chøc, v× vËy tæ chøc lµ mét thùc thÓ x· héi. -Tæ chøc lµ mét thùc thÓ x· héi phøc t¹p.Tæ chøc bao gåm rÊt nhiÒu yÕu tè cÊu thµnh trong mçi yÕu tè cÊu thµnh ®ã l¹i cã rÊt nhiÒu yÕu tè cÊu thµnh bÐ h¬n vµ víi mçi yÕu tè ®ã, mçi bé phËn l¹i cã sù kh¸c nhau vÒ c¬ cÊu, môc tiªu, c¬ chÕ quyÒn lùc, m«i tr­êng..Sù phøc t¹p cña tæ chøc do ®ã ®ßi hái nhµ l·nh ®¹o ph¶i cã sù kÕt hîp cña nhiÒu yÕu tè ®Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých qu¶n lý.Cã thÓ nãi g¾n gän c¸c yÕu tè cÊu thµnh cña tæ chøc nh­ sau: +Môc tiªu: Nã phô thuéc vµo quy m« cña tæ chøc vµ chøc n¨ng nhiÖm vô cña tæ chøc ®­îc giao. §Ó ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña tæ chøc th× mçi tæ chøc ngay tõ ban ®Çu mçi tæ chøc ®· ®­a ra nh÷ng môc tiªu cho tæ chøc ®ã .. Trong mét tæ chøc cã rÊt nhiÒu lo¹i môc tiªu trong ®ã cã: môc tiªu chiÕn l­îc giµnh ®­îc cho c¶ tæ chøc; môc tiªu phèi hîp lµ môc tiªu cña mçi bé phËn nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu chiÕn l­îc. Ph©n lo¹i theo thêi gian cã môc tiªu dµi h¹n, môc tiªu ng¾n h¹n, môc tiªu trung vµ dµi h¹n. +C¬ cÊu tæ chøc: Mçi tæ chøc ®Òu ph¶i ph©n ®Þnh râ chøc n¨ng nhiÖm vô quyÒn h¹n cña c¸c bé phËn trong tæ chøc ®Ó thùc hiÖn môc tiªu ®· ®Æt ra. ChÝnh v× vËy viÖc bè trÝ s¾p xÕp c¸c vÞ trÝ trong tæ chøc lµ rÊt quan träng. C¬ cÊu tæ chøc phô thuéc vµo quy m« tæ chøc, cïng nhiÖm vô cña tæ chøc. Tuú theo mçi tæ chøc kh¸c nhau mµ cã thÓ s¾p xÕp c¬ cÊu kh¸c nhau. +Nguån lùc cña tæ chøc: Mçi tæ chøc muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc th× c¸c yÕu tè quyÕt ®Þnh nhÊt ®ã lµ nguån lùc cña tæ chøc. Nguån lùc cña tæ chøc cña tæ chøc ®­îc chia thµnh: +)nguån nh©n lùc , bÊt kú mét tæ chøc nµo ®Òu ®ßi hái ®­îc cung øng vÒ nguån nh©n lùc phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña tæ chøc. §©y lµ nguån lùc quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña tæ chøc. .Nguån c¬ së vËt chÊt.Tæ chøc muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn cÇn cã c¬ së vËt chÊt, vèn ph­¬ng tiÖn, trang thiÕt bÞ m¸y mãc , nhµ x­ëng..,. +V¨n ho¸ cña tæ chøc. C¸c yÕu tè v¨n ho¸ cã ¶nh h­ëng lín ®Õn viÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch con ng­êi vµ ®­¬ng nhiªn ¶nh h­ëng s©u s¾c ®Õn tæ chøc tån t¹i trong m«i tr­êng v¨n ho¸ ®ã. V¨n ho¸ cña tæ chøc bao gåm c¸c yÕu tè: .mèi quan hÖ c¸c thµnh viªn trong tæ chøc .phèi hîp lµm viÖc .chÊp hµnh néi quy tæ chøc .mèi quan hÖ nh©n viªn thñ tr­ëng +M«i tr­êng cña tæ chøc. Trong thêi ®¹i ngµy nay mäi tæ chøc muèn c¹nh tranh th× cÇn cã ¸p dông vÒ khoa häc c«ng nghÖ míi nh»m c¶i tiÕn c¸ch thøc qu¶n lý , c¸ch thøc s¶n xuÊt, trang thiÕt bÞ lµm viÖc.. sù l¹c hËu cña khoa häc c«ng nghÖ lµ yÕu tè k×m h·m sù tån t¹i cña tæ chøc.
 5. www.hanhchinhvn.com Cã thÓ nãi tæ chøc bao gåm rÊt nhiÒu yÕu tè rÊt phøc t¹p vµ cã t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau.§ßi hái ng­êi l·nh ®¹o trong tæ chøc cÇn ph¶i phèi hîp kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña m×nh ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu cña tæ chøc. #Sù kh¸c nhau gi÷a tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc víi c¸c tæ chøc x· héi kh¸c: -tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc lµ thùc hiÖn chøc n¨ng hµnh ph¸p ®©y lµ ®Æc tr­ng c¬ b¶n ®Ó ph©n biÖt víi c¸c tæ chøc kh¸c nh­: tæ chøc chÝnh trÞ x· héi , ®oµn thÓ -Tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc lµ nh÷ng tæ chøc ho¹t ®éng v× lîi Ých c«ng céng cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô c«ng cho x· héi, c«ng d©n mµ kh«ng v× lîi nhuËn -C¸c ho¹t ®éng cña c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc mang tÝnh thø bËc cao, vµ th­êng ¸p dông c¸c biÖn ph¸p c­ìng chÕ, ®éc quyÒn, mÖnh lÖnh hµnh chÝnh mang tÝnh ®¬n ph­¬ng. -C¸c tæ chøc kh«ng ph¶i tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc th­êng cã ¶nh h­ëng trong ph¹m vi nhá trong khi ®ã ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc x· héi réng lín. -C¸c s¶n phÈm dÞch vô cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc t¹o ra kh«ng ph¶i lµ s¶n phÈm mua b¸n, trao ®æi trªn thÞ tr­êng, trong khi ®ã s¶n phÈm cña c¸c tæ chøc kinh tÕ , tæ chøc x· héi.. th­êng ®Ó mua b¸n, trao ®æi trªn thÞ tr­êng v× môc tiªu lîi nhuËn. -Do bÞ quy ®Þnh bëi hµnh lang ph¸p lý vÒ quyÒn h¹n nhiÖm vô trong ho¹t ®éng mµ tÝnh linh ho¹t thÝch øng cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc cßn nhiÒu h¹n chÕ so víi c¸c tæ chøc kh¸c. C©u 2.ph©n tÝch c¸c ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña mét tæ chøc §Æc tr­ng cña mét tæ chøc bao gåm nhiÒu ®Æc tr­ng nh­ sau: 1.Môc tiªu cña tæ chøc Môc tiªu cña tæ chøc lµ c¸i ®Ých mµ tæ chøc mong muèn ®¹t ®Õn.Môc tiªu cña bÊt kú tæ chøc nµo trong x· héi còng ®Òu cã vai trß quan träng ®èi víi sù h×nh thµnh, tån t¹i, vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña tæ chøc.Môc tiªu ®­îc x¸c ®Þnh khi thµnh lËp khi thµnh lËp tæ chøc vµ ®­îc cïng ph¸t triÓn, bæ sung cïng víi sù tr­ëng thµnh cña tæ chøc.Môc tiªu lµ sù mong muèn, ®ßi hái ph¶i x¸c ®Þnh cã c¬ së khoa häc vµ biÕt c¸ch thøc ®Ó ®¹t ®­îc.BÊt kú mét tæ chøc nµo muèn ho¹t ®éng tèt còng ph¶i ®Ò ra môc tiªu hÕt søc râ rµng cho m×nh.X¸c ®Þnh ®­îc môc tiªu x¸c ®¸ng, râ rµng ®ßi hái ph¶i cã sù ph©n tÝch vµ lùa chän tõ mét khèi l­îng lín nh÷ng yÕu tè, nh©n tè diÔn ra trong m«i tr­êng ho¹t ®éng t­¬ng lai.Cã nhiÒu lo¹i môc tiªu trong tæ chøc nh­: môc tiªu chiÕn l­îc;môc tiªu mang tÝnh phèi hîp; c¸c môc tiªu t¸c nghiÖp, ho¹t ®éng.Môc tiªu cña tæ chøc còng cã thÓ chia thµnh môc tiªu chung, tæng qu¸t vµ môc tiªu cô thÓ.CÊp ®é cña môc tiªu chi tiÕt cã thÓ kh¸c nhau tuú thuéc vµo quy m« cña tæ chøc vµ vÊn ®Ò mµ tæ chøc quan
 6. www.hanhchinhvn.com t©m. Mét tæ chøc lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kinh doanh kiÕm lêi, môc tiªu chung lµ lîi nhuËn. Nh­ng ®Ó ®¹t lîi nhuËn, doanh nghiÖp ph¶i ®Ò ra nhiÒu nhãm môc tiªu kh¸c.Môc tiªu dµi h¹n lµ c¸c kÕt qu¶ mong muèn ®­îc ®Ò ra cho mét kho¶ng thêi gian t­¬ng ®èi dµi. Sè n¨m thùc hiÖn môc tiªu nµy th­êng dµi h¬n mét chu kú quyÕt ®Þnh.Môc tiªu trung h¹n nh»m lµm thÕ nµo ®Ó ph¸t triÓn tæ chøc vµ ®iÒu chØnh tæ chøc phï hîp víi sù thay ®æi cña m«i tr­êng.Môc tiªu ng¾n h¹n, ®ã lµ c¸c môc tiªu mµ tæ chøc dù ®Þnh ®at ®­îc trong chu kú quyÕt ®Þnh. 2. C¬ cÊu cña tæ chøc §©y còng lµ ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña mét tæ chøc.C¬ cÊu tæ chøc ®­îc hiÓu nh­ lµ cÊu tróc bªn trong vµ c¸c quan hÖ gi÷a c¸c c¸ nh©n , bé phËn cÊu thµnh tæ chøc nh»m ®¶m b¶o cho tæ chøc vËn hµnh tèt, ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu cña tæ chøc.Mçi mét tæ chøc dï lín hay bÐ ®Òu cã sù ph©n chia nhÊt ®Þnh nh÷ng ho¹t ®éng cña tæ chøc ®Ó ®¹t ®Õn môc tiªu cña tæ chøc ®· ®Ò ra. NÕu tæ chøc cµnh cã nhiÒu ho¹t ®éng vµ cµng cã nhiÒu ng­êi tham gia, viÖc bè trÝ, chia nhãm thµnh c¸c bé phËn kh¸c nhau cã ý nghÜa ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt, hiÖu qu¶ cña tæ chøc. C¸c nhãm hay tõng bé phËn nh»m thùc hiÖn mét c«ng viÖc hay nhiÒu c«ng viÖc gièng nhau do nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é nhÊt ®Þnh ®¶m nhËn. #Cã nhiÒu yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn viÖc lùa chän c¬ cÊu tæ chøc nh­: -chiÕn l­îc ph¸t triÓn tæ chøc. -quy m« tæ chøc. -c«ng nghÖ mµ tæ chøc sö dông. -m«i tr­êng -quyÒn vµ sù kiÓm so¸t quyÒn lùc #C¬ cÊu tæ chøc cã nhiÒu lo¹i: -M« h×nh cøng nh¾c -M« h×nh h÷u c¬, thÝch øng linh ho¹t -m« h×nh trùc tuyÕn hay cßn gäi c¬ cÊu tæ chøc th¼ng ®øng -m« h×nh c¬ cÊu tæ chøc theo chøc n¨ng. -m« h×nh c¬ cÊu tæ chøc theo s¶n phÈm -m« h×nh theo khu vùc -m« h×nh theo kh¸ch hµng -c¸c m« h×nh hçn hîp 3.QuyÒn lùc trong tæ chøc ThuËt ng÷ quyÒn lùc cña tæ chøc còng cã thÓ hiÓu nh­ lµ søc m¹nh cña tæ chøc ®Ó lµm thÕ nµo tæ chøc ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu ®Ò ra.Søc m¹nh cña tæ chøc hay quyÒn lùc cña tæ chøc chÝnh lµ søc m¹nh t¹o nªn tæ chøc vµ tiÕn hµnh c¸c ho¹t
 7. www.hanhchinhvn.com ®éng ®Ó ®¹t môc tiªu. XÐt trªn nghÜa ®ã, quyÒn lùc cña tæ chøc cã thÓ chia thµnh hai nhãm: +)quyÒn lùc cña tæ chøc ®èi víi thµnh viªn cña tæ chøc +)søc m¹nh cña tæ chøc t¹o ¶nh h­ëng ra bªn ngoµi tæ chøc, tøc ®ßi hái ®wocj nh÷ng tæ chøc kh¸c cã thÓ cã nh÷ng hµnh vi nhÊt ®Þnh ®èi víi tæ chøc. §ã còng ch×nh lµ kh¶ n¨ng ¶nh h­ëng cña tæ chøc ®Õn c¸c yÕu tè bªn ngoµi. 4.Con ng­êi vµ c¸c nguån lùc Con ng­êi trong tæ chøc lµ nguån tµi nguyªn, lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i, vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña c¸c tæ chøc. Con ng­êi lµ h¹t nh©n c¬ b¶n cÊu thµnh tæ chøc vµ ®¶m nhËn c¸c chøc n¨ng , nhiÖm vô cô thÓ cña tæ chøc.Trong bèi c¶nh nguån lùc tµi chÝnh ngµy cµng trë nªn eo hÑp, nguån nh©n lùc kh«ng ®­îc t¨ng thªm trong c¸c tæ chøc trong khi sù ®ßi hái cña kh¸ch hµng vµ x· héi ngµy cµng cao th× vai trß ph¸t triÓn vÒ chÊt ®èi víi nguån nh©n lùc nh­ lµ mét ®ßi hái kh¸ch quan. §ã còng chÝnh lµ lý do ngµy naym qu¶n lý nguån nh©n lùc ®ang dÇn thay thÕ qu¶n lý nh©n sù trong c¸c tæ chøc nh»m t¨ng søc m¹nh céng h­ëng cña nh©n tè con ng­êi. 5.M«i tr­êng tæ chøc. Cã nhiÒu c¸ch hiÓu thuËt ng÷ “m«i tr­êng” trong thùc tiÔn ho¹t ®éng qu¶n lý còng nh­ trong nghiªn cøu khoa häc tuú theo môc ®Ých vµ c¸ch tiÕp cËn. M«i tr­êng cã néi dung réng lín vµ ®a d¹ng. Theo nghÜa réng, m«i tr­êng lµ tæng hîp c¸c ®iÒu kiÖn bªn ngoµi cã ¶nh h­ëng tíi mét vËt thÓ hoÆc mét sù kiÖn. §èi víi tæ chøc, m«i tr­êng lµ tÊt c¶ c¸c yÕu tè n»m bªn ngoµi ranh giíi cña tæ chøc nh­ng cã ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng môc tiªu, môc ®Ých cña tæ chøc theo nhiÒu c¸ch thøc kh¸c nhau.Sù ph©n lo¹i c¸c yÕu tè m«i tr­êng tæ chøc th­êng mang ý nghÜa t­¬ng ®èi. Cã thÓ m«i tr­êng tæ chøc thµnh c¸c nhãm yÕu tè sau: -C¸c yÕu tè thuéc vÒ chÝnh trÞ ph¸p luËt -C¸c yÕu tè kinh tÕ. -C¸c yÕu tè kü thuËt c«ng nghÖ -c¸c yÕu tè v¨n ho¸ -C¸c yÕu tè thuéc vÒ thÞ tr­êng ( hay c¸c yÕu tè vÒ m«i tr­êng t¸c nghiÖp cña tæ chøc) -C¸c yÕu tè thuéc vÒ kh¸ch hµng -C¸c yÕu tè vÒ ®èi thñ c¹nh tranh -C¸c yÕu tè nguån nh©n lùc -§é tin cËy rñi ro, kh«ng ch¾c ch¾n cña c¸c yÕu tè m«i tr­êng. 6.Chu tr×nh cña tæ chøc
 8. www.hanhchinhvn.com Tæ chøc còng cã qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ tµn lôi. Khi tæ chøc ë giai ®o¹n tµn lôi, nÕu kh«ng cã c¸ch cøu v·n tæ chøc sÏ chÕt.C¸c tæ chøc cã thÓ tån t¹i rÊt l©u, nh­ng cã tæ chøc chØ tån t¹i trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. Tæ chøc cã thêi gian tån t¹i ng¾n khã cã thÓ chia ra c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña tæ chøc, ng­îc l¹i c¸c tæ chøc cã kho¶ng thêi gian sèng dµi, c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn thÓ hiÖn rÊt râ. Trong mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn cã nhiÒu yÕu tè thay ®æi trong tæ chøc. Mçi mét giai ®o¹n ph¸t triÓn, tæ chøc ph¶i cã nh÷ng sù thay ®æi ®Ó phï hîp víi sù thay ®æi. C©u 2: ph©n tÝch ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña mét tæ chøc: tæ chøc cã 5 ®Æc tr­ng c¬ b¶n sau: *Môc tiªu cña tæ chøc: lµ c¸i ®Ých mµ tæ chøc mong muèn ®Ó ®¹itíi lµ vÊn ®Ò quan träng hµng ®Çu ®èi víi sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña tæ chøc. -Trong tæ chøc ngoµi môc tiªu chung cßn cã c¸c lo¹i môc tiªu thµnh phÇn, c¸c môc tiªu cña c¸ nh©n, cña c¸c ®¬n vÞ cÊu thµnh. -Môctiªu cña tæ chøc, ph¶i d­îc x¸c ®Þnh râ rµng, æn ®Þnh nh­ng kh«ng ph¶i lµ bÊt biÕn mµ môc tiªu cã tÝnh t­¬ng ®èi. -Môc tiªu ®­îc x¸c ®Þnh khi thµnh lËp tæ chøc vµ ®­îc ph¸t triÓn bæ sung cïng víi sù tr­ëng thµnh cña tæ chøc. -Môc tiªu lµ mét sù mong muèn, ®ßi hái ph¶i x¸c ®Þnh trªn c¬ së khoa häc vµ biÕt c¸ch ®Ó ®¹t ®­îc. NÕu mét môc tiªu ®· d­îc x¸c ®Þnh ra mµ kh«ng ®¹t ®­îc th× nhµ qu¶n lý ph¶i xem xÐt trªn 2 gi¸c ®é xem xÐt l¹i môc tiªu cã phï hîp tæ chøc hay kh«ng, xem xÐt l¹i c¬ cÊu, tæ chøc néi lùc bªn trong. -Sù thay ®æi cña môc tiªu th­êng b¾t ®Çu tõ ®èi t¸c cã liªn quan sù mong muèn cña nhµ qu¶n lý hay do nh÷ng nguyªn nh©n vÒ chÝnh trÞ. + tæ chøc cã c¸c môc tiªu sau: -môc tiªu ban ®Çu: lµ môc tiªu khëi ®iÓm khi h×nh thµnh tæ chøc -môc tiªu ph¸t triÓn: lµ môc tiªu ®­îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn theo qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña tæ chøc. -Môc tiªu chiÕn l­îc: lµ môc tiªu tæng qu¸t mang tÇm vÜ m« ®ã lµ nh÷ng g× ®Æt ra cho tæ chøc trong t­¬ng lai. -Môc tiªu dµi h¹n: lµ nh÷ng kÕt qu¶ mong muèn ®Ò ra trong mét kho¶ng thêi gian dµi, môc tiªu tróng h¹n lµ môc tiªu trong mét thêi gian võa ph¶i vµ cßn cã môc tiªu ng¾n h¹n. *c¬ cÊu cña tæ chøc: ®­îc hiÓu nh­ lµ cÊu tróc bªn trong vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c c¸ nh©n, bé phËn cÊu thµnh tæ chøc nh»m ®¶m b¶o cho tæ chøc vËn hµnh vµ ®¹t ®­îc môc tiªu cña tæ chøc.
 9. www.hanhchinhvn.com -tæ chøc cã c¸ch s¾p xÕp kh¸c nhau nh­ s¾p xÕp c¸c yÕu tè bé phËn n»m ngang, theo thø bËc hay cßn gäi lµ th¼ng ®øng vµ s¾p xÕp theo khu vùc ®Þa lý. Nh­ng trªn thùc tÕ th× kh«ng cã mét tæ chøc nµo l¹i s¾p xÕp tæ chøc theo s¸ch mµ th­êng lµ sù kÕt hîp cña c¸c c¸ch s¾p xÕp ®ã ®Ó cã mét c¬ cÊu hîp lý kh¾c phôc phï hîp víi m«i tr­êng mµ tæ chøc ®ang ho¹t ®éng -ViÖc lùa chän c¬ cÊu tæ chøc phô thuéc vµo c¸c yÕu tè nh­: chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña tæ chøc v× mét tæ chøc cã chiÕn l­îc ph¸t triÓn lín th× c¬ cÊu tæ chøc ph¶i phï hîp. Quy m« tæ chøc g¾n liÒn víi c¬ cÊu tæ chøc YÕu tè c«ng nghÖ mµ tæ chøc ¸p dông th× tuú vµo m« h×nh s¶n xuÊt h×nh thøc s¶n xuÊt mµ cã thÓ cã nh÷ng c¬ cÊu hîp lý. YÕu tè m«i tr­êng nÕu thiÕu yÕu tè nµy th× tæ chøc kh«ng thÓ hîp nh­ khi m«i tr­êng æn ®Þnh, th× x¸c ®Þnh quy m« cña tæ chøc ®¬n gi¶n. YÕu tè quyÒn h¹n, søc m¹nh cña tæ chøc ®èi víi tæ chøc kh¸c nghÜa lµ nÕu quyÒn lùc tËp trung th× tæ chøc cã mét d¹ng c¬ cÊu ph©n c«ng nÕu quyÒn h¹n cña tæ chøc ®­îc më réng víi sù tham gia cña nhiÒu ng­êi th× l¹i tæ chøc kh¸c. ViÖc x¸c ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc ph¶i ®­îc tiÕn hµnh theo c¸c b­íc sau: B1: Xem xÐt ®¸nh gi¸ l¹i môc tiªu cña tæ chøc ®Ó lµm c¬ së x¸c ®Þnhc¬ cÊu B2: x¸c ®Þnh c¸c ho¹t ®éng cÇn thiÕt ®Ó ®¹t môc tiªu ®ã. B3: Ph©n lo¹i c¸c ho¹t ®éng thµnh nhãm v× ®©y lµ cong viÖc quan träng, trong tr­êng lµ s¾p xÕp cña ho¹t ®éng cã tiªu chÝ chung gièng nhau thµnh mét nhãm. B4: thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm gi÷a c¸c yÕu tè cÊu thµnh cña tæ chøc, th«ng th­êng ph¶i tr¶ lêi d­îc c¸c c©u hái “t«ilµ ai? T«i ph¶i b¸o c¸o tíi ai”, “nh©n b¸o c¸o tõ ai”. B5: VÏ s¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc vµ ®iÒu chØnh l¹i -C¸c lo¹i c¬ cÊu tæ chøc +M« h×nh c¬ cÊu cøng nh¾c, hay lµ m« h×nh m¸y mãc c¬ häc d©y lµ lo¹i m« h×nh ®­îc nhiÒu tæ chøc sö dông vµ nã lµ lo¹i m« h×nh truyÒn thèng cã nÐt ®Æc tr­ng lµ: ThiÕu mãi quan hÖ ngang, mµ chñ yÕu lµ theo chiÒu däc Mang tÝnh tËp trung quyÒn lùc tæ chøc Sù kiÖn ** mang tÝnh thø bËc Sù chÝnh thøc hoµ cao ®ã lµ c¬ cÊu v vµ c¸c thñ tôc ®­îc thiÕt lËp mét c¸ch chÝnh thøc th«ng qua viÖc x¸c ®Þnh c¸c luËt lÖ néi quy cña tæ chøc. C¸c kªnh giao tiÕp d­îc chÝnh thøc ho¸.
 10. www.hanhchinhvn.com +M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc cã linh ho¹t, m« h×nh nµy d­îc kh¸ nhiÒu tæ chøc ¸p dông vµ mang l¹i thµnh c«ng h¬n m« h×nh cøng nh¾c c¬ häc. Vµ m« h×nh nµy cã mét nÐt ®Æc tr­ng . sù kh¸c biÖt theo chiÒu ngang kh«ng cao phèi hîp c¶ ngang däc nhiÖm vô qua sù chÊp nhËn giao tiÕp kh«ng chÝnh thøc, sù chÝnh thøc ho¸ kh«ng cao ph©n quyÒn quyÕt ®Þnh. +M« h×nh c¬ cÊu trùc tuyÕn hay th¼ng ®øng, cã nghÜa lµ c¸c yÕu tè cÊu thµnh s¾p xÕp theo chiÒu ngang. Nã cã nÐt ®Æc tr­ng. lµ lo¹i h×nh tæ chøc ®¬n gi¶n, tån t¹i tõ l©u, chØ cã cÊp trªn, cÊp d­íi trùc tiÕp. Mçi nhµ ®iÒu hµnh thùc hiÖn quyÒn lùc trùc tuyÕn ®èi víi thuäc ®Þa. L·nh ®¹o mang tÝnh trùc tuyÕn, mçi ng­êi ph¶i b¸o c¸o víi mét ng­êi. ®©y lµ lo¹i tæ chøc thÝch hîp víi quy m« nhá æn ®Þnh. Lo¹i ** h×nh nµy ®¬n gi¶n, râ rµng lµ thuËn lîi cho viÖc ra quyÕt ®Þnh vÒ kiÓm tra, kiÓm so¸t. Nh­ng l¹i thiÕu sù phèi hîp thiÕu sù gi¸m s¸t. +M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc theo chøc n¨ng. M« h×nh nµy ¸p dông triÖt ®Ó theo môc tiªu ph©n c«ng lao ®éng, theo chuyªn m«n ho¸ lµ m« h×nh tæ chøc thÝch hîp cho mét ph©n x­ëng, mét béphËn s¶n xuÊt. -m« h×nh nµy cã ­u ®iÓm: ph©n chia nhiÖm vô râ rµng, chuyªn m«n ho¸ cao. T¹o ra c¸c biÖn ph¸p kiÓm tra, gi¸m s¸t chÆt chÏ. Nh­ng l¹i h¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña (qu¶n lý chung) t¹o c¸ch nh×n hÑp ®èi víi c¸n bé chñ chèt, quyÒn lùc vµ tr¸ch nhiÖm nhiÒu lóc bÞ chång chÐo dÉn tíi viÖc kh«ng râ rµng vÒ tr¸ch nhiÖm. +m« h×nh co cÊu tæ chøc theo ma trËn: ®©y lµ lo¹i h×nh tæ chøc ¸p dông cho tæ chøc ë giai ®o¹n ph¸t triÓn m¹nh, cã nhiÒu ho¹t ®éng thay ®æi. +m« h×nh c¬ cÊu tæ chøc th­êng sö dông trong tæ chøc kinh tÕ lµ m¹ng th× thiÕt kÕ tæ chøc nµy dùa trªn nh÷ng thµnh tùu KHCN vµ liªn kÕt m¹ng th«ng tin néi bé, lo¹i v nµy cã thÓ khai th¸c nh÷ng lîi thÕ cña m¹ng th«ng tin näi bé vµ toµn cÇu. Nh­ng ng­îc l¹i tæ chøc ph¶i chØ ra c¸c kho¶n phÝ lín. +m« h×nh c¬ cÊu tæ chøc theo quan ®iÓm bé m¸y th­ l¹i: bé m¸y trë l¹i lµ bé phËn thùc hiÖn chøc n¨ng cña ChÝnh phñ hay kh«ng ph¶i ChÝnh phñ quyÒn h¹n ®Ó thùc thi nhiÖm vô hµng ngµy ®­îc ph©n chia gi÷a c¸c bé phËn kh¸c nhau. Nã cã ®Æc tr­ng c¬ b¶n lµ: tÝnh chuyªn m«n ho¸ cao c«ng viÖc mang tæ chøc lÆp l¹i ngµy nµy qua ngúa kh¸c nh÷ng c«ng nghÖ kü thuËt chÝnh ®­îc thiÕt lËp nh÷ng c¸hc thøc ®Ó lµm mét sè c«ng cô trong tæ chøc cã mét hÖthèng quy chÕ, quy t¾c ho¹t ®éng
 11. www.hanhchinhvn.com c¸c h×nh thøc giao tiÕp chÝnh thøc. Cã nhiÒu ng­êi lµm viÖc kh«ng n¾m gi÷ c¸c vÞ trÝ nguyªn lý. C¸c ho¹t ®éng ®­îc s¾p xÕp theo nhãm chøc n¨ng c¬ cÊu tæ chøc phøc t¹p, hÖ thèng mÖnh lÖnh râ rµng. Mäi quy chÕ quy ®Þnh ®Òu thÓ hiÖn th«ng qua v¨n b¶n. NÕu tæ chøc bé m¸y th­ l¹i lµ cã sù ph©n c«ng lao ®éng, c¬ cÊu tæ chøc mang tÝnh thø bËc vµ quyÒn h¹n cã mét** quy t¾c, quy chÕ râ rµng, ** nh©n x­ng trong ho¹t ®éng. NG­îc l¹i nã cã sù h¹n chÕ ®ã lµ quyÒn h¹n c¶ tr¸ch nhiÖm kh«ng ®­îc râ rµng, cã sù mËp mê, quan hÖ gi÷a c¸c thµnh viªn cña tæ chøc mang tÝnh c¸ nh©n c¸c ho¹t ®éng cña tæ chøc th­êng mang tÝnh øng biÕn, c«ng t¸c tuyÓn chän nh©n sù kh«ng chØ dùa trªn kh¶ n¨ng chuyªn m«n mµ cßn quan hÖ, viÖc th¨ng tiÕn ®Ò b¹t kh«ng ®­îc c¸c yÕu tè kh¸ch quan. QuyÒn lùc trong tæ chøc lµ søc m¹nh cña v ®Ó lµm thÕ nµo tæ chøc ®¹t ®­îc môc tiªu ®· v¹ch ra. Lµ quyÒn lùc trong tæ chøc chia thµnh 2 nhãm. +quyÒn cña tæ chøc ®èi víi thµnh viªn cña tæ chøc hay lµ quyÒn lùc bªn trong tæ chøc: quyÒn lùc nµy cã ®­îc khi 1 trong nh÷ng thµnh viªn cña tæ chøc phô thuéc vµo c¸c thµnh viªnkh¸c. Nay kh¶ n¨ng ®em l¹i cho ng­êi kh¸c mét sù hµi hoµ Kh¶ n¨ng, n¨ng lùc cña 1 ng­êi Nguån xuÊt ph¸t tõ sù ­a chuéng ­a thÝch. Lµ nguån quyÒn xuÊt ph¸t tõ ** PL cña tæ chøc +quyÒn lùc cña tæ chøc ®èi víi tæ chøc kh¸c thÓ hiÖn ë kh¶ n¨ng vÒ tµi chÝnh, vÒ c«ng nghÖ, nh©n sù, kh¶ n¨ng cung cÊp c¸c yªu cÇu. YÕu tè con ng­êi vµ c¸c nguån lùc. Con ng­êi lµ nguån tµi nguyªn lµ z tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i, vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña tæ chøc, con ng­êi lµ h¹t nh©n c¬ b¶n cÊu thµnh tæ chøc vµ ®¶m nhËn c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô cô thÓ cña v -cßn nguån lùc tæ chøc trong tæ chøc bao gåm c¸c c«ng cô thiÕt bÞ nguån tµi chÝnh ®¸p øng cho qu¸ tr×nh vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña tæ chøc *m«i tr­êng tæ chøc: lµ tÊt c¶ c¸c yÕu tè n»m bªn ngoµi cña tæ chøc nh­ng l¹i cã ¶nh h­ëng ®Õn môc tiªu, môc ®Ých cña tæ chøc theo c¸c c¸ch thøc kh¸c nhau. -nh÷ng yÕu tè m«i tr­êng nµy bao gåm YÕu tè chÝnh trÞ – Ph¸p luËt m«i tr­êng nµy bao gåm c¸c luËt lÖ, quy t¾c vµ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan Nhµ n­íc. ngµy nay sù t¸c ®éng cña yÕu tè nµy rÊt réng lín trªn c¶ ** diÖn quèc tÕ C¸c yÕu tè kinh tÕ: cã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn tæ chøc ®Æc biÖt lµ hÖ thèng kinh tÕ mµ trong ®ã tæ chøc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn.
 12. www.hanhchinhvn.com YÕu tè kinh tÕ c«ng nghÖ YÕu tè hoµ t¸c ®äng tíi tæ chøc, chñyªó ë ®iÓm lµ h×nh thµnh ng­êi c¸c con ng­êi trong tæ chøc YÕu tè vÒ thÞ tr­êng, kh¸ch hµng, nguån nh©n lùc, ®èi thñ c¹nh tranh YÕu tè ®é tin cËy rñi ro, kh«ng ch¾c ch¾n cña yÕu tè m«i tr­êng Chu tr×nh cña tæ chøc ®ã lµ sù h×nh thµnh, ph¸t triÓn tµn lôi v× v cã thÕ tån t¹i rÊt l©u nh­ng còng cã giíi h¹n C©u 3.Ph©n tÝch c¸c ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc?DÊu hiÖu ®Ó ph©n biÖt tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc víi c¸c tæ chøc kh¸c. 1.Môc tiªu cña tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc -Mçi mét tæ chøc khi thµnh lËp ®Òu cã nh÷ng môc tiªu cô thÓ vµ ®ã lµ c¸i ®Ých mµ tæ chøc cÇn h­íng tíi.Môc tiªu cña tæ chøc ®­îc x¸c ®Þnh dùa trªn ý chÝ chung cña c¸c thµnh viªn.Mçi tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­¬c ®­îc thµnh lËp ra nh»m thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu kh«ng ph¶i do tù tæ chøc ®Æt ra mµ do nhµ n­¬c vµ c¸c c¬ quan quyÒn lùc nhµ n­íc t¹o ra. -Mçi tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­¬c ®­îc thµnh lËp ra nham th­c hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý mäi hµnh vi x· héi vµ ®­a ph¸p luËt vµo cuéc sèng. -Môc tiªu cña tæ chøc hµnh chÝnh rÊt r«ng vµ ¶nh h­ëng tãi nhiÒu ®«i t­äng trong x· héi,nhòng ng­êi nghÌo hay ng­êi giÇu ®Òu lµ ®èi t­îng phôc vô cñÊcc tæ chøc hµnh chÝnhv× the môc tiªu cña c¸c tæ chøc hµnhchÝnh mang ý nghÜa x· héi h¬n lµ mang ý nghÜa kinh tÕ. -Môc tiªu ho¹t ®éng cña tæ chøc hµnh chÝnh th­êng khã l­îng ho¸.:Vd ®Ó thi hµnh mét v¨n b¶n ph¸p lu©t hiÖu qu¶ th­êng kh«ng tÝnh ®­îc ngay thµnh c¸c sè liÖu cô thÓ, cã thÓ chØ x¸c ®Þnhduîc sau nhiÒu n¨m t¸c ®éng cña v¨n b¶n. -Mét sè tæ chøc ®­îc thµnh lËp nh»m môc tiªu chÝnh trÞ cña nhµ n­íc .Môc tiªu th­êng kh«ng cô thÓ nµ cã thÓ biÓu hiÖn th«ng qua nhiÒu khÝa c¹nh kh¸c. VÒ nguyªn t¾c ho¹t ®éng nµo cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­ícthùc hiÖn ®Òu nh»m môc ®Ých phôc vô lîi Ých chung chø kh«ng ph¶i nh»m ®éng c¬ lîi nhuËn. NhiÒu tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­ícvõa thùc hiÖn ho¹t ®äng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc võa thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng cung cÊp hµng ho¸ dÞch vô(c«ng) cho x· héi. Ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô®è mang tÝnh chÊt phôc vô 2.C¸ch thøc thµnh lËp hay vÞ trÝ ph¸p lý cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh trong hÖ thèng c¸c c¬ quan nhµ n­íc nãi chung.
 13. www.hanhchinhvn.com C¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc ®Òu do nhµ n­íc thµnh lËp vµ thay mÆt nhµ n­íc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®äng qu¶n lý mäi lÜnh vùc kinh tÕ , v¨n ho¸, an ninh quèc phßng. C¸c c¬ quan hµnh chÝnh n­íc ®Òu cã vÞ trÝ ph¸p lý nhÊt ®Þnh. §Þa vÞ ph¸p lý cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc ®­îc quy ®Þnh d­íi nhiÒu h×nh thøc nh­ hiÕn ph¸p, luËt, v¨n b¶n d­íi luËt. ViÖc x¸c ®Þnh ®Þa vÞ ph¸p lý cã ý nghÜa rÊt quan träng v× ®ã lµ c¬ së ®Ó xem xÐt thÈm quyÒn vµ c¸c dÆc tr­ng cña tæ chøc. §Þa vÞ ph¸p lý quy ®Þnh c¸ch thøc thµnh lËp c¬ quan nhµ n­íc nãi chung vµ c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc nãi riªng. C¸c tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc ®­îc thµnh lËp ht­êng mang ý trÝ cña quyÒn lùc nhµ n­íc. Kh«ng cã tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc ra ®êi mang ý trÝ c¸ nh©n mµ do nhu cÇu cña ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc. MÆt kh¸c tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc ra ®êi khi cÇn thiÕt . HÖ thèng c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc trong mét sã ph©n hÖ th­êng t­¬ng ®èi æn ®Þnh. Trong mét sã ph©n hÖ sã l­îng c¸c tæ chøc th­êng kh«ng cè ®Þnh vµ ®­îc thµnh lËp míi hay xo¸ bá tuú theo nhu cÇu cña c«ng viÖc. 3.VÊn ®Ò quyÒn lùc – thÈm quyÒn C¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc ®­îc nhµ n­íc trao quyÒn lùc ®Ó lµm ph­¬ng tiÖn thùc hiÖm c¸c chøc n¨ng QLNN cña m×nh. C¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc cã quyÒn lùc ph¸p lý vµ ®­îc sö dông quyÒn ®ã ®Î c­ìng bøc x· héi lµm theo ý chÝ nhµ n­íc. +QuyÒn lôc ph¸p lý ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua c¸c yÕu tè: -C¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc cã quyÒn ra c¸c v¨n b¶n ph¸p lý cã ý nghÜa b¾t buéc ®èi víi c¸c c¬ quan cÊp d­íi trong hÖ thèng c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc, c¸n bé , c«ng chøc, c«ng d©n. -QuyÒn kiÓm tra viÑc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt hoÆc thµnh lËp c¸c ®oµn kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh ®ã. -TiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p gi¸o dôc thuyÕt phôc, gi¶i thÝch khen th­ëng kû luËt trong viÖc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý vµ cã thÓ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p c­ìng chÕ. ViÖc thµnh lËp c¸c tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh râ rµng chÝnh x¸c c¶ vÒ néi dung vµ c¸ch thøc thùc hiÖn. C¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc thùc thi c¸c ho¹t ®äng QLNN ®ßi hái ph¶i ®­îc trao nh÷ng quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh. §ã chÝnh lµ tËp hîp c¸cbiÖn ph¸p lý vµ nh÷ng biÖn ph¸p ph¸p luËt t¹o ra kh¶ n¨ng ph¸p lý ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng QLNN. ThÈm quyÒn trao cho mçi c¬ quan, tæ chøc hµnh chÝnh lµ tæng thÓ c¸c chøc n¨ng vµ quyÒn h¹n t­¬ng øng Mçi tæ chóc hµnh chÝnh nhµ n­íc ra ®êi ph¶i cã sù t­¬ng xøng gi÷a chøc n¨ng vµ nhiÖm vô, quyÒn h¹n.
 14. www.hanhchinhvn.com ThÈm quyÒn cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc ph¶i ®­îc quy ®Þnh cô thÓ râ rµng Mçi lo¹i c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc ®­îc trao nh÷ng chøc n¨ng quyÒn h¹n cô thÓ ThÈm quyÒn chung ®­îc trao cho nh÷ng tæ chøc hµnh chÝnh thùc hiÖn chóc n¨ng qu¶n lý trªn quy m« réng vµ nhiÒu mÆt ThÈm quyÒn riªng ®­îc trao cho c¸c nhãm theo ngµnh vµ theo chøc n¨ngcô thÓ 4.Quy m« ho¹t ®éng cña tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc Quy m« ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc hµnh chÝnh nhµ lµ v« cïng réng lín. Tuy nhiªn ho¹t ®äng cña c¸c tæ chøc hµnh chÝnh nhsµ n­íc th­êng bÞ h¹n chÕ bëi nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt trao cho tæ chøc ®ã .Hµnh lang ho¹t ®éng th­êng bÞ h¹n chÕ vµ tÝnh linh ho¹t thÝch øng gÆp khã kh¨n h¹n chÕ so víi c¸c tæ chøc kh¸c 5.VÊn ®Ò nguån lùc +Nguån nh©n lùc nh÷ng ng­êi lµ viÖc trong tæ chøcHCNN lµ nh÷ng ng­êi cña nhµ n­íc. Hä ®­îc nhµ n­íc thuª vµ sö dông nh÷ng ng­êi ®ã ph¶i tu©n thhñ c¸c quy ®Þnh cña nhµ n­íc . Mçi mét ng­êi ®­îc trao nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ theo tõng vÞ trÝ chøc vô +Nguån tµi chÝnh cho ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan HCNN Nguån tµi chÝnh ®Ó c¸c c¬ quan HCNN ho¹t ®éng lÊy tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc. Do dã mäi ho¹t ®éng liªn quan ®Õn sö dông ng©n s¸ch nhµ n­íc ph¶i chÞu sù ®iÒu tiÕt quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Sö dông ng©n s¸ch nhµ n­íc chÞu sù kiÓm to¸n cña nhµ n­íc #Ngoµi ra mét sè ®Æc tr­ng ®Ó ph©n biÖt víi c¸c tæ chøc kh¸c -C¸c tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc ho¹t ®éng th­êng mang tÝnh c­ìng chÕ ®éc quyÒn -Ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ nøoc cã ¶nh h­ëng réng lín ®Õn x· héi -C¸c s¶n phÈm do c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc lµm ra th­êng kh«ng ph¶i lµ ®Ó mua b¸n trao ®æi trªn thÞ tr­êng theo nguyªn t¾c cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. -C¸c tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc do nh÷ng nÐt ®Æc tr­ng trªn nªn ntrong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc còng nh­ ho¹t ®éng cung cÊp hµng ho¸ vµ dÞch vô c«ng cho x· héi vµ c«ng d©n th­êng bÞ h¹n chÕ rµng buéc bëi mét sè yÕu tè sau: -tÝnh cøng nh¾c cña tÝnh ph¸p lý chÝnh thøc, tËp trung qu¸ nhiÒu vµo tiÕn tr×nh vµ c¸c c¬ chÕ gi¸m s¸t.
 15. www.hanhchinhvn.com -BÞ h¹n chÕ nhiÒu h¬n ë ph¹m vi vµ thñ tôc; kh¶ n¨ng ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh th­êng bÞ h¹n chÕ do thñ tôc quy ®Þnh. -ChÞu sù kiÓm so¸t ngµy cµng gia t¨ng cña c¸c tæ chøc bÇu cö, gi¸m s¸t cña lËp ph¸p. -Sè l­îng lín c¸c nguån lùc vµ ¶nh h­ëng bªn ngoµi cña c¸c c¬ quan thÈm quyÒn cïng víi sù phèi hîp “rêi r¹c” gi÷a chóng. -ChÞu sù t¸c ®éng cña chÝnh trÞ vµ ph¶i b¸o c¸o mang tÝnh chÝnh trÞ. -ChÞu sù t¸c ®éng cña nh©n tè chÝnh trÞ kh«ng chÝnh thøc nh­: D­ luËn quÇn chóng, c¸c nhãm quyÒn lîi kh¸c nhau, kh¸ch hµng, ¸p lùc cö tri. -CÇn sù ñng hé chÝnh trÞ cña c¸c nhãm kh¸ch hµng, c¸c cö tri, c¸c c¬ quan chÝnh thøc ®Ó giµnh ®­îc thÈm quyÒn quýªt ®Þnh. C©u 4: t¹i sao l¹i h×nh thµnh t©m lý HCNN ë TW vµ ®Þa ph­¬ng *Nguyªn nh©n h×nh thµnh tæ chøc HCNN ë TW -tæ chøc HCNN ë TW lµ nh»m thùc hiÖn chøc n¨ng QLNN ë tÊm vÜ m«, qu¶n lý chung tæng thÓ cña c¶ ban hµnh thÓ chÕ HC Nhµ n­íc chung ®Ó qu¶n lý ho¹t ®éng cña toµn bé hÖ thèng c¬ quan Nhµ n­íc. -thµnh lËp ra tæ chøc HCNN ë TW ®Ó n¾m quyÒn ®iÒu khiÓn vµ kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng cña cÊp ®Þaph­¬ng, thª HCNN ë TW ®­îc lËp ra ®Ó thèng nhÊt ®¹i diÖn choquyÒn lîi cña quèc gia, ®iÒu hoµ m©u thuÉn ®¹i diÖn bÌ c¸nh** ®p. ®Æc biÖt viÖc thµnh lËp HCNN ë TW, cßn ®Ó thèng nhÊt c¸c biÖnph¸p qu¶n lý nÒn HCNN, ®iÒu phèi ho¹t ®éng ë kh¾p c¸c ®Þa ph­¬ng ë tÊm chiÕn l­îc. *nguyªn nh©n h×nh thµnh chÝnh quyÒn Nhµ n­íc ë §P. viÖc h×nh thµnh nªn chÝnh quyÒn §P lµ mang tÝnh lÞch sö tù nhiªn ®èi víi mçi ®Þa ph­¬ng ** cã chÝnh quyÒn ®Ó qu¶n lý theo khu«n khæ cña PL. -viÖc thµnh lËp chÝnh quyÒn §P v× chÝnh quyÒn TW kh«ng thÓ ®ñ søc ®Ó c¸ng ®¸ng hÕt c¶ thÈy c¸c c«ng viÖc trong c¶ mét quèc gia, kh«ng thÓ qu¶n lý mäi mÆt cña ®êi sãng KTXH, bªn c¹nh ®ã thµnh lËp nªn chÝnh quyÒn §P còng lµ ®Ó gi¶m g¸nh nÆng cho chÝnh quyÒn TW, gi¶m bít c¸c c«ng viÖc sù vô cho chÝnh quyÒn TW ®Ó hä tËp trung vµo nh÷ng vÊn ®Ò vÜ m« cña quèc gia. -h¬n n÷a mçi mét ®Þa ph­¬ng ®Òu cã c¸c ®Æc ®iÓm ®Æc thï riªng, ®iÒu kiÖn ®Þalý kh¸c nhau vµ l¹i ë rÊt xa chÝnh quyÒn TW ®«i khi TW mkhi ban hµnh quyÕt ®Þnh qu¶n lý th­êng xa vêi hoÆc kh«ng s¸t thùc ë ®Þa ph­¬ng, hay kh«ng n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh ë c¸c ®Þa ph­¬ng ®Ó kÞp thêi ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý v× vËyph¶i cã chÝnh quyÒn ®p thay mÆt chÝnh quyÒn TW gi¶i uyÕt c¸c c«ng viÖc ë §P
 16. www.hanhchinhvn.com thµnh lËp chÝnh quyÒn §D cßn lµ conog cô ®Ó thùc hiÖn vµ triÓn khai c¸c quyÕt ®Þnh cña c¬ quan QLHCNN ë TW. -mÆt kh¸c thµnh lËp chÝnh quyÒn §D cßn lµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ®Þa ph­¬ng tù b¶o vÖ quyÒn lîi cña m×nh, t«n träng c¸c ®Þa ®iÓm ®Æc thï riªng cña tõng ®Þa ph­¬ng. -ViÖc thµnh lËp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng cßn thÓ hiÖn tÝnh d©n chñ trong nguyªn t¾c QL HCNN C©u 5.Ph©n tÝch c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n trong mèi quan hÖ gi÷a tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc ë trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng Ba nguyªn t¾c chÝnh chi phèi ho¹t ®éng cña tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc, cô thÓ lµ mèi quan hÖ gi÷a trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng lµ :tËp quyÒn, ph©n quyÒn, vµ t¶n quyÒn.Ba nguyªn t¾c trªn ®­îc ¸p dông víi c¸c møc ®é kh¸c nhau ë c¸c n­íc kh¸c nhau, tuy nhiªn cã thÓ nªu tãm t¾t nh÷ng ®Æc ®iÓm cña ba nguyªn t¾c nµy nh­ sau: 1.Nguyªn t¾c tËp quyÒn. Theo nguyªn t¾c nµy , chÝnh quyÒn trung ­¬ng n¾m gi÷ mäi quyÒn hµnh , lµ c¬ quan duy nhÊt ®Ó quyÕt ®Þnh vµ ®iÒu hµnh mäi c«ng viÖc quèc gia. C¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc trung ­¬ng ®iÒu khiÓn , kiÓm so¸t cÊp d­íi. Trong tr­êng hîp ¸p dông mét c¸ch triÖt ®Ó nguyªn t¾c tËp quyÒn chØ cã chÝnh quyÒn trung ­¬ng míi cã t­ c¸ch ph¸p nh©n , nghÜa lµ cã ng©n s¸ch riªng, cã n¨ng lùc ph¸p lý ®Ó kiÖn tông. #¦u ®iÓm cña nguyªn t¾c nµy: -Bé m¸y hµnh chÝnh tr­ng ­¬ng ®¹i diÖn vµ bªnh vùc quyÒn lîi quèc gia, kh«ng bÞ ¶nh h­ëng bëi quyÒn lîi ®Þa ph­¬ng, kh«ng cã bÌ ph¸i , m©u thuÉn gi÷a trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng; -Thèng nhÊt ®­îc c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý hµnh chÝnh trªn toµn bé l·nh thæ quèc gia ®Ó kiÓm so¸t vµ ®iÒu khiÓn c¸c bé m¸y hµnh chÝnh ®Þa ph­¬ng; -Phèi hîp ®­îc c¸c ho¹t ®éng cña ®Þa ph­¬ng ë chiÕn l­îc ; dung hoµ quyÒn lîi tr¸i ng­îc nhau gi÷a c¸c ®Þa ph­¬ng víi nhau; -Cã ®Çy ®ñ ph­¬ng tiÖn ho¹t ®éng h¬n c¸c ®Þa ph­¬ng vÒ mÆt tµi chÝnh; kü thuËt vµ nh©n viªn; -Trong t×nh huèng khÈn cÊp(chiÕn tranh, khñng ho¶ng..)chÝnh s¸ch tËp quyÒn thÝch hîp ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi tèi cao cña tæ quèc vµ tr¸nh ®­îc c¸c xung ®ét quyÒn lîi gi÷a c¸c ®Þa ph­¬ng. Nh­îc ®iÓm:
 17. www.hanhchinhvn.com -Xa ®Þa ph­¬ng nªn c¸c c¬ quan trung ­¬ng kh«n gl­u ý ®Õn vµ Ýt hiÓu biÕt ®Æc ®iÓm cña mçi ®Þa ph­¬ng, kh«ng n¾m kÞp thêi t×nh h×nh ®Þa ph­¬ng, t©m t­ nguyÖn väng vµ nhu cÇu cña nh©n d©n ®Þa ph­¬ng, v× thÕ mét sè chÝnh s¸ch cña trung ­¬ng ban hµnh hoÆc kh«ng kh¶ thi ë ®Þa ph­¬ng hoÆc kh«ng ®­îc d©n ®Þa ph­¬ng ñng hé.. -Bé m¸y hµnh chÝnh trung ­¬ng cång kÒnh , bËn rén, nhiÒu tÇng nÊc. V× tËp trung qu¸ nhiÒu viÖc, c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc trung ­¬ng kh«ng thÓ theo dâi vµ gi¶i quyÕt kÞp thêi mäi vÊn ®Ò cña ®Þa ph­¬ng, lµm thiÖt h¹i ®Õn quyÒn lîi cña ®Þa ph­¬ng vµ c¶ trung ­¬ng -Tr¸i víi tinh thÇn d©n chñ , Ýt t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t huy tÝnh tù qu¶n vµ s¸ng t¹o cña ®Þa ph­¬ng trong viÖc ph¸t huy thÕ m¹nh cña tõng ®¹i ph­¬ng, nh©n d©n ®Þa ph­¬ng, kh«ng ®­îc hoÆc rÊt Ýt tham gia vµo c«ng viÖc hµnh chÝnh cña quèc gia. 2.Nguyªn t¾c ph©n quyÒn. Cã hai h×nh thøc ph©n quyÒn chÝnh:Ph©n quyÒn l·nh thæ vµ ph©n quyÒn c«ng së. Ph©n quyÒn chuyªn m«n lµ sù ph©n giao cña mét c¬ quan bªn trªn cho mét tæ chøc bªn d­íi chøc n¨ng, nhiÖm vô ®­îc quy ®Þnh râ rµng. Ph©n quyÒn lµnh thæ lµ sù ph©n giao quyÒn h¹n, nhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm, ph­¬ng tiÖn vËt chÊt, t¸i chÝnh nh©n sù cho chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng. Trong chÕ ®é ph©n quyÒn l·nh thæ, chÝnh quyÒn trung ­¬ng c«ng nhËn quyÒn tù qu¶n trong nh÷ng ph¹m vi vµ møc ®é kh¸c nhau cña c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh ®¹i ph­¬ng c¸c cÊp. Mét tæ chøc hµnh chÝnh ®Þa ph­¬ng ®­îc h­ëng ph©n quyÒn ph¶i cã nh÷ng yÕu tè : -Cã c«ng viÖc ®Þa ph­¬ng. -Cã quyÒn bÇu cö c¸c nhµ chøc tr¸ch ®Þa ph­¬ng. -Cã tÝnh tù qu¶n ®Þa ph­¬ng. -ChÞu sù kiÓm so¸t cña chÝnh quyÒn trung ­¬ng:ph©n quyÒn kh«ng dµnh ®éc lËp cho ®Þa ph­¬ng v× trong chÕ ®é ph©n quyÒn, sù kiÓm so¸t cña chÝnh quyÒn trung ­¬ng vÉn tån t¹i, tuy nhiªn kh«ng qu¸ chÆt chÏ QuyÒn hµnh chÝnh dµnh cho bang hay ®Þa ph­¬ng theo chÕ dé ph©n quyÒn lµ do luËt quèc gia quy ®Þnh, chÝnh quyÒn trung ­¬ng cã thÓ dµnh nhiÒu hay Ýt quyÒn hµnh chÝnh cho c¸c ®Þa ph­¬ng, cßn quyÒn dµnh cho bang hay liªn bang do hiÕn ph¸p bang quy ®Þnh. HiÕn ph¸p v¹ch râ giíi h¹n thÈm quyÒn cña chÝnh quyÒn bang vµ chÝnh quyÒn liªn bang. #¦u ®iÓm: -B¶o vÖ vµ ph¸t triÓn quyÒn lîi, nhu cÇu cña ®Þa ph­¬ng t«n träng nh÷ng ®Æc ®iÓm ®Æc thï cña tõng ®Þa ph­¬ng. -Hîp víi tinh thÇn d©n chñ
 18. www.hanhchinhvn.com -C¸c nhµ hµnh chÝnh ®Þa ph­¬ng ®­îc bÇu ®­îc h­ëng Ýt nhiÒu quyÒn tù trÞ ®èi víi chÝnh quyÒn trung ­¬ng, nhê ®ã hä cã thÓ bªnh vùc quyÒn lîi ®¹i ph­¬ng mét c¸ch h÷u hiÖu. -Ph©n quyÒn lµm gi¶m bít khèi l­îng c«ng viÖc cña bé m¸y hµnh chÝnh nãi chung vµ chÝnh quyÒn trung ­¬ng nãi riªng.Vai trß cña chÝnh quyÒn trung ­¬ng thu hÑp, tËp trung thu hÑp, tËp trung vµo c¸c c«ng viÖc quèc gia mang tÇm chiÕn l­îc quan träng. Nh­îc ®iÓm: -C¸c nhµ chøc tr¸ch ®Þa ph­¬ng do d©n ®¹i ph­¬ng bÇu ra cã thÓ kh«ng cã ®ñ kh¶ n¨ng chuyªn m«n ®Ó ®¶m ®­¬ng c«ng viÖc hµnh chÝnh; -C¸c nhµ chøc tr¸ch ®Þa ph­¬ng ®­îc bÇu nªn lµ l·nh tô cña c¸c nhãm x· héi, ®¶ng ph¸i.. nªn cã thÓ kh«ng hoµn toµn v« t­ trong c«ng viÖc, -Do sù kiÓm so¸t cña trung ­¬ng láng lÎo nªn cã xu h­íng l¹m chi c«ng quü, hoÆc sö dông kh«ng cã hiÖu qu¶ ng©n s¸ch cña ®Þa ph­¬ng -Cã thÓ x¶y ra tr­êng hîp c¸c nhµ chøc tr¸ch ®Þa ph­¬ng do chó träng vµo quyÒn lîi ®Þa ph­¬ng mµ sao nh·ng quyÒn lîi quèc gia. 3.T¶n quyÒn §©y lµ nguyªn t¾c n»m gi÷a hai th¸i cùc lµ ph©n quyÒn vµ t¶n quyÒn. Lµ biÖn ph¸p võa kh¾c phôc nh÷ng khuynh h­íng sai lÖch ph©n t¸n, ®Þa ph­¬ng chñ nghÜa cña ph©n quyÒn. §Ó c«ng viÖc ®Þa ph­¬ng ®­îc gi¶i quyÕt nhanh h¬n, chÝnh quyÒn trung ­¬ng chuyÓn mét phÇn quyÒn lùc cña m×nh cho chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ bæ nhiÖm c¸c c«ng chøc ®Þa ph­¬ng ®¹i diÖn cho c¸c c¬ quan trung ­¬ng sö dông quyÒn hµnh chÝnh, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc chÝnh quyÒn trung ­¬ng. Tuy nhiªn, c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh ®ã kh«ng cã ph¸p nh©n tÝnh, kh«ng ®­îc h­ëng n¨ng lùc ph¸p lý ®Ó kiÖn tông, kh«ng cã tµi s¶n vµ ng©n s¸ch riªng. #¦u ®iÓm: -§¬n gi¶n ho¸ tæ chøc vµ ®iÒu hµnh cña bé m¸y hµnh chÝnh trung ­¬ng, ®ång thêi t¨ng c­êng hiÖu n¨ng cña bé m¸y. -T¹o ®­îc sù uy tÝn cña chÝnh quyÒn trung ­¬ng víi d©n ®Þa ph­¬ng. V× ®ãng ngay trªn ®Þa bµn ®Þa ph­¬ng nªn c¸c nhµ chøc tr¸ch s¸t d©n h¬n, hiÓu ®­îc quyÒn lîi cung nh­ t©m t­ nguyÖn väng cña nh©n d©n ®¹i ph­¬ng, v× cã thÓ dung hoµ ®­îc quyÒn lîi gi÷a trung ­¬ng vµ ®i¹ ph­¬ng. #Nh­îc ®iÓm: -Do vÉn cßn bÞ lÖ thuéc vµo trung ­¬ng nªn c¸c nhµ chøc tr¸ch ®Þa ph­¬ng kh«ng thÓ vµ kh«ng cã ®ñ quyÒn lùc ®Ó b¶o vÖ triÖt ®Ó quyÒn lîi cña ®Þa ph­¬ng. -NÕu sù kiÓm so¸t cña trung ­¬ng qu¸ láng lÎo sÏ lµm c¸c nhµ chøc tr¸ch ®¹i ph­¬ng l¹m quyÒn, dÉn ®Õn sù kh¸c biÖt mét c¸ch s©u s¾c gi÷a c¸c ®iah ph­¬ng
 19. www.hanhchinhvn.com víi nhau do cã nh÷ng quan ®iÓm, chÝnh s¸ch vµ ph­¬ng ph¸p qu¶n lý kh¸c nhau. Liªn hÖ víi ViÖt nam ë ViÖt Nam theo nguyªn t¾c ph©n c«ng, ph©n cÊp b»ng c¸ch quy ®Þnh tr­íc nhiÖm vô quyÒn h¹n cña mçi cÊp theo nguyªn t¾c tËp trung d©nchñ nghÜa lµ , quyÒn ®iÒu hµnh tËp trung trong tay ChÝnh phñ lµ ®ång thêi ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña c¸c cÊp ®Þa ph­¬ng, bªn c¹nh ®ã chÝnh quyÒn §P cã tÝnh tù quyÕt vµ tÝnh tù qu¶n. C©u 6. Tr×nh bµy c¸c nguyªn t¾c tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña bé m¸y hµnh chÝnh nhµ n­íc? Ph©n tÝch c¸c nguyªn t¾c tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña bé m¸y hµnh chÝnh nhµ n­íc ViÖt nam. Mçi mét quèc gia ®Òu cã nh÷ng nguyªnt¾c rÊt c¬ b¶n cho viÖc x©y dùng c¬ cÊu tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc nh»m ®¶m b¶o cho viÖc qu¶n lý nhµ n­íc thèng nhÊt, th«ng suèt, cã hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶, b¶o ®¶m sù ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ bÒn v÷ng cña quèc gia. 1).Nguyªn t¾c nÒn hµnh chÝnh phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu cña chøc n¨ng thùc thi quyÒn hµnh ph¸p.Tæ chøc nÒn hµnh chÝnh tr­íc hÕt ph¶i phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu cña chøc n¨ng qu¶n lý cña chÝnh phñ, ph¶i dùa vµo môc tiªu chøc n¨ng mµ ®Þnh ra thÓ chÕ vµ lËp ra c¸c bé m¸y tæ chøc t­¬ng øng. §©y lµ mét nguyªn t¾c quan träng trong tæ chøc nÒn hµnh chÝnh. 2).Nguyªn t¾c hoµn chØnh thèng nhÊt. Tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc ph¶i lµ mét tæ chøc hoµn chØnh vµ thèng nhÊt. ë c¸c n­íc hiÖn nay, dï thùc hµnh theo chÕ ®é nhµ n­íc ®¬n nhÊt hay chÕ ®é liªn bang, thùc hµnh chÕ ®é tËp quyÒn hay ph©n quyÒn trong quèc gia liªn bang hay mét quèc gia ®¬n nhÊt, hay mét n­íc thµnh viªn, chØ cã mét chÝnh phñ thùc hµnh quyÒn qu¶n lý, thèng nhÊt qu¶n lý nÒn hµnh chÝnh nhµ n­íc vµ bé m¸y tæ chøc. ChÝnh phñ lµ mét tæ chøc hoµn chØnh thèng nhÊt. Bé m¸y hµnh chÝnh cµng thÓ hiÖn râ, ®Çy ®ñ nguyªn t¾c thèng nhÊt. Bé m¸y hµnh chÝnh cµng thÓ hiÖn râ, ®Çy ®ñ nguyªn t¾c thèng nhÊt, hoµn chØnh th× cµng ph¸t huy t¸c dông, hiÖu lùc cña nã. §ã lµ sù thÓ hiÖn qu¶n lý tËp trung trong nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ trong tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc x· héi chñ nghÜa. 3).Nguyªn t¾c ph©n ®Þnh thÈm quyÒn qu¶n lý hîp lý cho c¸c cÊp, c¸c bé phËn. NÒn hµnh chÝnh lµ mét hÖ thèng quyÒn lùc phøc t¹p, nã võa ph¶i hoµn chØnh, thèng nhÊt l¹i võa ph¶i thùc hiÖn sù ph©n c«ng quyÒn lùc, ph©n ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n tr¸ch nhiÖm vµ thÈm quyÒn cho tõng cÊp, tõng bé phËn. ThÈm quyÒn hµnh chÝnh n»m trong mét hÖ thèng tæ chøc thèng nhÊt , nh­ng cã sù ph©n c«ng, tøc lµ mét sù ph©n ®Þnh thÈm quyÒn, ph©n giao quyÒn h¹n, ph©n quyÒn qu¶n lý mét c¸ch hîp lý. Ph©n c«ng lµ sù tiÕn bé cña x· héi, ph©n quyÒn qu¶n lý còng lµ biÓu hiÖn v¨n minh, tiÕn bé cña x· héi vÒ qu¶n lý nhµ n­íc.
 20. www.hanhchinhvn.com 4).Nguyªn t¾c ph©n ®Þnh ph¹m vi qu¶n lý vµ hÖ thèng c¸c cÊp qu¶n lý phï hîp. §©y lµ nguyªn t¾c ®Þnh l­îng thÝch hîp cho sù ph©n quyÒn qu¶n lý, cho viÖc s¾p xÕp bé m¸y, ®ång thêi còng thÝch hîp cho viÖc bè trÝ sè l­îng vµ chÊt l­îng nh©n viªn trong c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc. 5).Nguyªn t¾c vÒ sù nhÊt trÝ gi÷a chøc n¨ng nhiÖm vô víi quyÒn h¹n vµ thÈm quyÒn, gi÷a quyÒn h¹n víi tr¸ch nhiÖm, gi÷a nhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm víi ph­¬ng tiÖn 6).Nguyªn t¾c tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶. NÒn hµnh chÝnh nhµ n­íc cã hiÖu qu¶ lµ hoµn thµnh ®­îc c¸c môc tiªu ®Æt ra trong c¸c chiÕn l­îc, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®· v¹ch ra. HiÖu qu¶ ®­îc xem xÐt trªn nhiÒu khÝa c¹nh kh¸c nhau cña kinh tÕ, x· héi. Th­íc ®o hiÖu qu¶ cña nÒn hµnh chÝnh lµ c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý nÒn hµnh chÝnh ban hµnh ®­îc x· héi c«ng nhËn 7).Nguyªn t¾c c¸c c«ng d©n tham gia vµo c«ng viÖc qu¶n lý mét c¸ch d©n chñ. 8).Nguyªn t¾c ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña con ng­êi . Con ng­êi trong mäi tæ chøc lu«n lu«n lµ yÕu tè b¶o ®¶m cho tæ chøc ®ã ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. §éng viªn sù tham gia cña con ng­êi vµ ®éng viªn tÝnh tÝch cùc cña hä trong c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. Ho¹t ®éng cña tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc lu«n ®ßi hái tu©n thñ theo nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt, nh­ng cã nh÷ng ®ßi hái ng­êi gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ph¶i cã ý thøc vµ ãc s¸ng t¹o. C«ng d©n kh«ng thÓ chê ®îi sù gi¶i quyÕt mét c¸ch chËm ch¹p vµ thñ tôc giÊy tê luém thuém. TÝnh tøc cùc , chñ ®éng cña c«ng chøc lµm viÖc trong tæ chøc hµnh chÝnh nhµ n­íc lu«n g¾n liÒn víi hiÖu qu¶ cña c«ng viÖc. #Ph©n tÝch nguyªn t¾c tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quanHCNNCHXHCN ViÖt Nam Trªn c¬ së nghiªn cøu lý luËn lµ thùc tiÔn ho¹t ®éng cña nÒn HCNN, c¨n cø vµo nh÷ng ®Æc ®iÓm cña hÖ thèng chÝnh trÞ th× nguyªn t¾c tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña tæ chøc HCNN cña ViÖt Nam lµ c¸c nguyªn t¾c sau: *§¶ng l·nh ®¹o, nh©n d©n, lµm chñ. LÞch sö h×nh thµnh n­íc CHXHCN ViÖt Nam g¾n liÒn víi sù l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n vµ trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®Êt n­íc th× §chÝnh s¸ch lµ §¶ng cÇm quyÒn, vµ lµ lùc l­îng l·nh ®¹o Nhµ n­íc vµ x· héi. -§¶ng l·nh ®¹o qu¶n lý HCNN tr­íc hÕt b»ng c¸c nghÞ quyÕt ®Ò ra ®­êng lèi, chñ tr­¬ng,chÝnh s¸ch vµ c¨n cø vµo ®ã ®Ó Nhµ n­íc ban hµnh hÖthèng VBPL ®Ó thùc thi ®­êng lèi cña §¶ng vµ qu¶n lý x· héi, §¶ng cßn l·nh ®¹o th«ng qua tæ chøc chØ ®¹o tuyªn truyÒn, kiÓm tra thùc hiÖn c¸c nghÞ quyÕt cña §¶ng, còng nh­ ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, §¶ng l·nh ®¹o th«ng qua viÖc tæ chøc vµ giíi thiÖu, lùa chän c¸c c¸n bé vµo c¸c vÞ trÝ cña bé m¸y Nhµ n­íc. -§¶ng l·nh ®¹o qu¶n lý Nhµ n­íc chø kh«ng lµm thay c¸c c¬ quan Nhµ n­íc. §ã chÝnh lµ viÖc ph©n ®Þnh chøc n¨ng l·nh ®¹o cña §¶ng vµ chøc n¨ng qu¶n lý
nguon tai.lieu . vn