Xem mẫu

 1. Đề cương ôn tập NTD – K43I1 Câu hỏi ôn tập môn thanh toán trong thương mại điện tử
 2. Đề cương ôn tập NTD – K43I1 Mục lục thanh toán Câu1: Hãy trình bày khái niệm TMĐT? Các loại hình giao dịch trong TMĐT? Liên hệ tình hình thực tế các loại hình giao dịch TMĐT tại VN hnay? Câu2: Trình bày KN và những lợi ích của TMĐT? Pb các loại hình gd TMĐT B2B và B2C? Câu3: Hãy mô tả các bc chuyển đổi từ hoạt động kinh doanh truyền thống sang kinh doanh TMĐT? Liên hệ với 1 DN thực tế mà anh chị đã biết? Câu4: Anh chị hãy trình bày KN và các lợi ích của thanh toán đtử? Cho biết ý kiến về những tloi và khó khăn trong việc triển khai ttoan đtử tại VN hnay? Câu5: Hãy tbay các yếu tố cơ bản tham gia trg hệ thống thanh toán đtử? Liên hệ tình hình thực tế các yếu tố đó tại VN hnay? Câu6: Hãy phân tích sự giống và khác nhau giữa ttoan đtử truyền thống với ttoan đtử trong TMĐT? Trình bày quy trình thanh toán đtử truyền thống và quy trình ttoan đtử trong TMĐT? Câu7: Trình bày KN và phân loại thẻ ttoan? Liên hệ với tình hình thực tế tại VN hiện nay? Câu8: trình bày kn và vai trò của thẻ thanh toán? Liên hệ với tình hình thực tê tại VN hiện nay? Câu9: trình bày kn thẻ ttoan? Hiện nay anh chị có sử dụng thẻ ttoan ko? Tại sao có, tại sao ko? Theo anh chị những lợi ích của vc sử dụng thẻ thanh toán đối với bản thân anh chị là gì? ............................................................................................... Câu10: Mô tả các dịch vụ thanh toán bằng thẻ ttoan? Liên hệ với 1 nhãn hiệu thẻ ttoan tại VN hiện nay? Câu11: Trình bày kn và nguyên tắc vận hành séc đtử? Tại sao séc đtử lại được sử dụng rộng rãi trong TMĐT? Câu12: Mô tả khái quát nền tảng công nghệ an toàn khi sử dụng séc đtử? Mô tả quá trình sử dụng séc trực tuyến theo pp “Print and pay” Câu13: Séc điện tử là gì? Phân biệt việc chấp nhận séc điện tử thông qua “Print & Pay” và chấp nhận séc đtử qua trung tâm giao dịch. Câu14: Trình bày kn, đặc trưng của tiền đtử? Pb tiền điện tử với két tiền đtử? C©u15: H·y tr×nh bµy kn vµ m« t¶ quy tr×nh ttoan b»ng th­ ®tö P2P? Ph©n biÖt th­ ®iÖn tö P2P víi th­ ®tö th«ng th­êng? Theo b¹n, nh÷ng thuËn lîi khi sö dông th­ ®iÖn tö P2P lµ? C©u16: H·y tbay kn vµ ®Æc tr­ng cña chuyÓn tiÒn ®tö néi bé trong hÖ thèng NHTM? Pb chuyÓn tiÒn ®tö néi bé víi hÖ thèng thanh to¸n ®a NH? C©u17: Pb thanh to¸n ®tö ®a NH theo h×nh thøc song biªn gi÷a 2 NH TM víi ttoan ®tö liªn NH? M« t¶ ho¹t ®éng vµ ®Æc tr­ng cña hthong SWIFT? C©u18: H·y cho biÕt thÕ nµo lµ dÞch vô NH ®tö? Cã nh÷ng lo¹i h×nh dÞch vô NH ®tö nµo? Lîi Ých cña c¸c lo¹i h×nh dÞch vô ®ã lµ g×?
 3. Đề cương ôn tập NTD – K43I1 Câu19: Home – banking là gì? Các bước giao dịch Home – Banking ? Liên hệ với một ngân hàng thương mại tại Việt Nam Câu20: Phân biệt Phone – Banking và Mobile – Banking ? Hãy mô tả quy trình đăng kí, cách thức sử dụng và các dịch vụ của một nhà cung cấp dịch vụ Mobile – Banking tại Việt Nam hiện nay? Câu21 : Mô tả dịch vụ SMS – Banking ? hãy mô tả quy trình đăng kí, cách thức sử dụng và các dịch vụ SMS – Banking tại Việt Nam hiện nay? ................... Ko có Câu22: Phân biệt Internet – Banking và Kios – Banking ? Hãy mô tả quy trình đăng kí, cách thức sử dụng và các dịch vụ của một nhà cung cấp dịch vụ Internet Câu23: Trình bày yêu cầu cơ bản đối với ht ttoan đtử trong TMĐT? Hiện nay tại VN, yêu cầu cơ bản nào cần đc quan tâm đáp ứng trc hết? Tại sao? Câu24: Các chủ thể tham gia vào 1 quy trình ttoan bằng thẻ tín dụng gồm những ai? Hãy mô tả quy trình sử dụng thẻ tín dụng đv 1 nhãn hiệu thẻ tín dụng hiện đang sử dụng tại VN? Câu25: Hãy pb hình thức ttoan theo dạng đặt hàng qua thư (mail - order) và hình thức ttoan trực tuyến (online payment)? Hãy mô tả 1 hệ thống dịch vụ ttoan trực tuyến của 1 nhà cung cấp dịch vụ ttoan trực tuyến tại VN hnay? Câu26: Hãy mô tả các bc tạo lập kế hoạch an ninh cho 1 Cty KD trực tuyến? Ptich mối quan hệ cân bằng giữa nhu cầu an ninh và tính hiệu quả chi phí, sự thân thiện và tính tiện lợi? Câu27 : Anh chị hãy phân biệt mô hình an ninh dựa trên giao thông với mô hình an ninh dựa trên người sử dụng? Theo anh /chị một công ty kinh doanh trực tuyến có nên sử dụng kết hợp hai mô hình nói trên hay không? Tại sao? Câu28: Anh/ chị hãy mô tả lý do các công ty kinh doanh trực tuyến quan tâm tới an ninh mạng? Các yêu cầu về bảo vệ các thông tin bí mật ( nhạy cảm) của công ty kinh doanh trực tuyến? Các rủi ro thường gặp liên quan đến tính bí mật của thông tin. Câu29: Anh/ chị hãy mô tả lý do các công ty kinh doanh trực tuyến quan tâm tới an ninh mạng? Các yêu cầu bảo vệ tính thống nhất của công ty ? Các rủi ro thường gặp liên quan đến tính thống nhất của công ty? Câu30: Anh/ chị hãy cho biết thế nào là thiết lập hệ thống an ninh dựa trên luồng giao thông? Mô tả các vành đai an ninh mạng? Sự cần thiết của việc sử dụng bức tường lửa. Câu31: Anh(chị) hãy mô tả các yếu tố cơ bản trong lược đồ bảo mật thanh toán điện tử? trình bày những mục tiêu của an ninh thanh toán đối với 1 công ty kinh doanh trực tuyến ? Câu32: Ptich lợi thế và bất lợi thế của vc sử dụng mã khóa bí mật (khóa đối xứng) và việc sử dụng mã khóa công cộng (khóa bất đối xứng)? Anh chị có ý kiến gì về việc kết hợp hai kỹ thuật mã hóa nói trên trong cung cấp một dịch vụ ttoan an toàn? Câu33: Pb mã khóa bí mật và mã khóa công cộng? Giải thích quá trình tạo, sử dụng và ý nghĩa của chữ ký số? Câu34: trình bày kn, sự cần thiết của chứng thực trong KD trực tuyến nói chung và ttoan đtử nói riêng? Liên hệ với VN hnay?
 4. Đề cương ôn tập NTD – K43I1 Câu35: Cơ quan chứng thực là gì? Mô tả các cấp cơ quan chứng thực thường gặp trong điều kiện sử dụng thẻ tín dụng? liên hệ với thực tế thanh toán của một nhãn hiệu thẻ thanh toán tại VIệt Nam. Câu36. Anh chị hãy trình bày giao thức giao dịch điện tử bảo mật SET ? Câu37: Anh chị hãy trình bày về giao thức SSL: Câu38: Mô tả sự cần thiết của việc lựa chọn cổng thanh toán trong kinh doanh và thanh toán trực tuyến? Lý giải vì sao khi lựa chọn cổng thanh toán, vấn đề an ninh cần được quan tâm hàng đầu: Câu39: thế nào là cổng thanh toán? Một DN kd trực tuyến khi lựa chọn cổng thanh toán có thể cân nhắc những loại hình dv gia tăng nào? Câu40: mô tả mô hình đơn giản về xử lý qua cổng thanh toán ? các bước thanh toán bằng thẻ thanh toán qua cổng thanh toán Câu42:với tư cách một cty kinh doanh trực tuyến, khi nào nên cân nhắc tới việc sử dụng người xử lý bên t3 trong triển khai thanh toán trực tuyến? Trbày 1 số điểm cần lưu ý khi sử dụng bên xử lý t3? Câu43: Với tư cách một công ty kinh doanh trực tuyến, khi nào nên cân nhắc tới việc sử dụng một tài khoản thương mại thực trong triển khai thanh toán trực tuyến? Trình bày một số điểm cần lưu ý cân nhắc khi sử dụng một tài khoản thương mại thực. Câu44: Trình bày các tiêu chuẩn chấp nhận thanh toán điện tử? Phân biệt tài khoản thương mại không dây (Wireless Merchant Accounts) với tài khoản thương mại đặt hàng theo thư hay điện thoại (Mail and Phone Order Merchant Accounts)? Câu45: Trình bày phương pháp sử dụng tài khoản thương mại thực trong thanh toán trực tuyến? Phân biệt tài khoản thương mại không dây (Wireless Merchant Accounts) với tài khoản thương mại trực tuyến (Internet Merchant Accounts) Câu46: Trình bày phương pháp sử dụng tài khoản thương mại thực trong thanh toán trực tuyến? Phân biệt tài khoản thương mại trực tuyến (Internet Merchant Accounts) với tài khoản thương mại đặt hàng theo thư hay điện thoại (Mail and Phone Order Merchant Accounts)? Câu47. Với tư cách là 1 công ty trực tuyến, khi nào nên cân nhắc tới việc sử dụng 1 tài khoản thương mại thực trong triển khai thanh toán trực tuyến? Mô tả các loại chi phí thường gặp khi sử dụng tài khoản thương mại thực trong thanh toán trực tuyến? Câu48. ThÕ nµo lµ kháan tr¶ l¹i trong kinh doanh trùc tuyÕn? T¹i sao c¸c c«ng ty kinh doanh trùc tuyÕn l¹i quan t©m tíi kháan tr¶ l¹i? m« t¶ quy tr×nh sö lý kho¶n tr¶ l¹i? Câu49. T¹i sao khi triÓn khai kinh doanh trùc tuyÕn, c¸c c«ng ty l¹i quan t©m tíi rñi ro ph¸t sinh kháan tr¶ l¹i? H·y tr×nh bµy c¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ viÖc ph¸t sinh kho¶n tr¶ l¹i? Câu 50) M« t¶ rñi ro lõa ®¶o trùc tuyÕn b»ng thÎ thanh to¸n? Gîi ý c¸c gi¶I ph¸p ®èi phã víi vÊn ®Ò nµy cho c¸c c«ng ty kinh doanh trùc tuyÕn? ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN THANH TOÁN TRONG TMĐT
 5. Đề cương ôn tập NTD – K43I1 CÂU1: Hãy trình bày khái niệm TMĐT? Các loại hình giao dịch trong TMĐT? Liên hệ tình hình thực tế các loại hình giao dịch TMĐT tại VN hnay 1. Thương mại điện tử: - Theo nghĩa hẹp: TMĐT bao gồm các hoạt động thương mại được thực hiện thông qua Internet - Theo WTO thì TMĐT bao gồm việc sản xuất, quảng cáo, bán hàng và phân phối sản phẩm được bán và thanh toán trên Internet - Theo tổ chức hợp tác phát triển kinh tế của liên hợp quốc thì TMĐT được định nghĩa sơ bộ là các giao dịch thương mại dựa trên việc truyền dữ liệu qua các mạng truyền thông như Internet - Đạo luật mẫu về TMĐT của ủy ban liên hợp quốc về thương mại quốc tế UNCITRAL đã nêu: Đạo luật này có hiệu lực áp dụng đối với mọi hoạt động thông tin dưới dạng thông điệp dữ liệu trong khuôn khổ các hoạt động thương mại - Theo ủy ban châu Âu: TMĐT được hiểu là việc thực hiện hoạt động kinh doanh qua các phương tiện điện tử 2. Các loại hình giao dịch trong TMĐT B2B C2C G2G B2C C2B G2C B2G C2G G2B 3. Liên hệ thực tế các loại hình giao dịch tại VN hiện nay B2B:Tại Việt Nam có một số nhà cung cấp B2B trong lĩnh vực IT "khá nổi tiếng" là FPT , CMC, Tinh Vân với hàng loạt các dự án cung cấp phần mềm: www.ecvn.gov.vn www.vnemart.com www.gophatdat.com www.vietoffer.com www.thuonghieuviet.com B2C: Tại Việt Nam hình thức buôn bán này đang rất "ảm đạm" vì nhiều lý do nhưng lý do chủ quan nhất là ý thức của các doanh nghiệp, họ không quan tâm, không để ý và tệ nhất là không chăm sóc nổi website cho chính doanh nghiệp mình. Chi phí để lập và duy trì một website là rất ít và không tốn kém với một cá nhân chứ chưa kể đến một doanh nghiệp, doanh nghiệp Việt Nam nếu vẫn trì trệ trong việc cập nhật công nghệ thì sẽ sớm bị các doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp nước ngoài chiếm mất thị trường béo bở 80 triệu dân với 40% là giới trẻ. www.megabuy.com.vn www.vdctravel.vnn.vn www.vnet.com.vn www.btsplaza.com.vn www.tienphong-vdc.com.vn
 6. Đề cương ôn tập NTD – K43I1 http://vdcsieuthi.vnn.vn www.golmart.com.vn www.golbook.com www.chibaoshop.com www.sinhcafe.com.vn C2C: Tại Việt Nam thì chưa tất các các hinh thức này ở mọi loại dạng, đi đến đâu cũng thấy quảng cáo rao vặt, rao bán, rao mua, trao đổi... www.chodientu.com www.heya.com.vn www.1001shoppings.com www.saigondaugia.com www.aha.com.vn Ngoài các trang web trên phải kể đến thị trường trên mạng Trái Tim Việt Nam. Nếu coi Ebay là tượng đài của C2C thế giới thì TTVN đáng coi là tượng đài C2C ở Việt Nam. CÂU2:Trình bày KN và những lợi ích của TMĐT? Pb các loại hình gd TMĐT B2B và B2C? 1. KN và Lợi ích của TMĐT a. KN - Theo nghĩa hẹp: TMĐT bao gồm các hoạt động thương mại được thực hiện thông qua Internet - Theo WTO thì TMĐT bao gồm việc sản xuất, quảng cáo, bán hàng và phân phối sản phẩm được bán và thanh toán trên Internet - Theo tổ chức hợp tác phát triển kinh tế của liên hợp quốc thì TMĐT được định nghĩa sơ bộ là các giao dịch thương mại dựa trên việc truyền dữ liệu qua các mạng truyền thông như Internet - Đạo luật mẫu về TMĐT của ủy ban liên hợp quốc về thương mại quốc tế UNCITRAL đã nêu: Đạo luật này có hiệu lực áp dụng đối với mọi hoạt động thông tin dưới dạng thông điệp dữ liệu trong khuôn khổ các hoạt động thương mại - Theo ủy ban châu Âu: TMĐT được hiểu là việc thực hiện hoạt động kinh doanh qua các phương tiện điện tử b. Lợi ích: Với tổ chức - Thị trường rộng lớn, tiếp cận thị trường toàn cầu - Tiết kiệm chi phí - Cải tiến chuỗi cung ứng - Mở rộng thời gian kinh doanh
 7. Đề cương ôn tập NTD – K43I1 - Đáp ứng nhu cầu cá biệt của khách hàng - Áp dụng mô hình kinh doanh mới, đẩy nhanh tốc độ đưa ý tưởng kinh doanh ra thị trường - Kinh doanh các hàng hóa đặc biệt với số lượng khách hàng ít - Tăng hiệu quả mua sắm của tổ chức - Cải tiển việc chăm sóc khách hàng - Dễ dàng cập nhật thông tin về tổ chức, sản phẩm - Các lợi ích khác: cải thiện hình ảnh của doanh nghiệp, uy tín,… Với người tiêu dùng: - Mua hàng không hạn chế không gian và thời gian - Có nhiều lựa chọn về hàng hóa và nhà cung cấp - Mua hàng hóa và dịch vụ theo yêu cầu chuyên biệt - Có khả năng mua được hàng hóa rẻ hơn - Giảm thời gian chọn mua hàng, dễ dàng tìm kiếm thông tin - Có thể tham gia đấu giá, cộng đồng điện tử nhằm có thông tin chính xác về giá cả, chất lượng hàng hóa dịch vụ Đối với xã hội: - Cải thiện hạ tầng công nghệ thông tin - Cải thiện dịch vụ công - Đảm bảo an toàn xã hội - Giảm tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm môi trường 2. Phân biệt loại hình giao dịch B2C và B2C: Căn cứ vào tính chất của thị trường khách hàng, người ta thường đề cập đến 2 loại hình Thương mại điện tử: B2B (Business - To - Business): Thuơng mại điện tử B2B chỉ bao gồm các giao dịch thương mại trên Internet mà trong đó, đối tượng khách hàng của loại hình này là các doanh nghiệp mua hàng. B2C (Business - To - Customer): Thương mại điện tử B2C là chỉ bao gồm các giao dịch thương mại trên Internet giữa doanh nghiệp với khách hàng, mà trong đó, đối tượng khách hàng của loại hình này là các cá nhân mua hàng. Loại hình này áp dụng cho bất kỳ doanh nghiệp hay tổ chức nào bán các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ cho khách hàng qua Internet, phục vụ cho nhu cầu sử dụng của cá nhân. Vậy điểm khác biệt giữa Thương mại điện tử B2B và B2C là gì? Điều thứ nhất là sự khác nhau về khách hàng Khách hàng của các giao dịch B2B (giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp) là các công ty còn khách hàng của B2C là các cá nhân. Xét về tổng thể, các giao dịch
 8. Đề cương ôn tập NTD – K43I1 B2B phức tạp hơn và đòi hỏi tính an toàn cao hơn. Ngoài ra, có 2 sự khác biệt lớn nữa: Khác biệt về đàm phán, giao dịch: Việc bán hàng cho các doanh nghiệp (B2B) phải bao gồm cả các yếu tố như đàm phán về giá cả, việc giao nhận hàng và xác định quy cách, các đặc tính kỹ thuật của sản phẩm. Bán hàng cho người tiêu dùng (B2C) không nhất thiết phải bao gồm tất cả các yếu tố như vậy. Điều này khiến cho các nhà bán lẻ dễ dàng hơn trong việc đưa lên mạng catalog sản phẩm dịch vụ của họ để mở một siêu thị trực tuyến. Đó cũng chính là lý do tại sao những ứng dụng Thương mại điện tử B2B đầu tiên được phát triển chỉ cho những hàng hóa và sản phẩm hoàn chỉnh, đơn giản trong khâu mô tả đặc tính và định giá. Khác biệt về vấn đề tích hợp: Các công ty trong Thương mại điện tử B2C không phải tích hợp hệ thống của họ với hệ thống của khách hàng. Trái lại các công ty khi bán hàng cho các doanh nghiệp (B2B) cần phải đảm bảo rằng các hệ thống của họ có thể giao tiếp được với nhau mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người dẫn đến nhu cầu phải tích hợp hệ thống của doanh nghiệp bán hàng và doanh nghiệp mua hàng. CÂU 3:Hãy mô tả các bc chuyển đổi từ hoạt động kinh doanh truyền thống sang kinh doanh TMĐT? Liên hệ với 1 DN thực tế mà anh chị đã biết? Bước chuyển đổi từ hoạt động kinh doanh truyền thống sang kinh doanh TMĐT: 1. Cấu trúc lại hoạt động kinh doanh của DN 2. Khai thác hiệu quả các nguồn lực bên ngoài 3. Phân đoạn chi tiết quá trình kinh doanh 4. Hợp nhất quá trình kinh doanh 5. Thay đổi khuôn mẫu của doanh nghiệp 6. Thay đổi công nghệ 7. Những thay đổi về phía khách hàng 8. Hợp nhất công nghệ trong kinh doanh của doanh nghiệp 9. Phối hợp linh hoạt 10. Xác định tập khách hàng của doanh nghiệp Liên hệ: CÂU 4:Anh chị hãy trình bày KN và các lợi ích của thanh toán đtử? Cho biết ý kiến về những tloi và khó khăn trong việc triển khai ttoan đtử tại VN hnay? 1. Khái niệm và lợi ích của thanh toán điện tử: a. KN
 9. Đề cương ôn tập NTD – K43I1 - Thanh toán điện tử là việc thanh toán tiền qua thông điệp điện tử thay cho việc giao tay tiền mặt - TMĐT không nhất thiết yêu cầu thanh toán điện tử , tuy nhiên tỷ trọng sử dụng các tiện ích thanh toán điện tử ngày càng tăng - Thanh toán điện tử sử dụng các chứng từ điện tử thay cho các chứng từ giao dịch truyền thống b. Lợi ích: - Giảm chi phí giao dịch - Kích cầu và tăng trưởng GDP - Nâng cao năng lực quản lý hành chính - Khuyến khích phát triển các trung gian tài chính - Tăng cường minh bạch tài chính - Không bị hạn chế không gian và thời gian - Thanh toán với thời gian thực. 2. Những thuận lợi và khó khăn khi triển khai thanh toán điện tử tại VN: a. Thuận lợi: ­ hiện có khoảng 2,5 triệu thẻ thanh toán đang lưu hành tại Việt Nam; bên cạnh 20 ngân hàng phát hành thẻ và số điểm chấp nhận thẻ là 14.000 điểm ­ Tốc độ phát triển nhanh trong một thời gian ngắn của thị trường thẻ tại Việt Nam kèm theo sự phổ cập ngày càng rộng rãi của mạng Internet dự kiến sẽ góp phần làm giảm tối đa lượng tiền mặt trong lưu thông và đem lại những lợi ích to lớn của doanh nghiệp và khách hàng. b. Khó khăn: ­ hiện có tới 98,3% doanh nghiệp Việt Nam có website giới thiệu công ty. Tuy nhiên, 62,5% các trang web này chủ yếu dùng để giới thiệu sản phẩm và dịch vụ. Số website cho phép đặt hàng qua mạng Internet là 27,4% song chỉ có 3,2% cho phép thanh toán trực tuyến.( số liệu năm 2006) ­ trở ngại về nhận thức của người dân và doanh nghiệp về thương mại điện tử đã khiến việc ứng dụng các loại hình thanh toán trực tuyến trở nên chậm chạp. ­ có nhiều tội phạm mạng ngày đêm nhòm ngó tới “ví tiền điện tử” của khách hàng. CÂU 5:Hãy tbay các yếu tố cơ bản tham gia trg hệ thống thanh toán đtử? Liên hệ tình hình thực tế các yếu tố đó tại VN hnay? 1. Các yếu tố cơ bản tham gia trong hệ thống thanh toán điện tử - Người có thẻ - Người phát hành thẻ - Người bán hàng - Người chấp nhận thẻ - Cổng thanh toán - Thương hiệu
 10. Đề cương ôn tập NTD – K43I1 - Các bên thứ 3 ngoài người phát hành thẻ và người chấp nhận thẻ 2. Liên hệ: thực tế tại việt nam - Theo một khảo sát của Neilsen cuối năm 2007 chỉ có 2% dân số Việt Nam sử dụng thẻ tín dụng- một trong số các loại hình thẻ thanh toán hiện đại - Vào cuối tháng 6-2007, cả nước có trên 20 NH phát hành thẻ thanh toán, với khoảng 6,2 triệu thẻ. Hầu hết các NH đã trang bị máy ATM với khoảng 3.820 máy, số thiết bị chấp nhận thẻ lên đến 21.875. - Người bán hàng: hầu hết các hệ thống siêu thị lớn đều chấp nhận thanh toán bằng thẻ - Cổng thanh toán: (Hiện nay chưa có 1 cổng thanh toán của bất kỳ ngân hàng nào việt nam đạt được tiêu chuẩn quốc tế cả) quý 4 năm 2006, Vietcombank đã phối hợp với OnePAY và các tổ chức thẻ Quốc tế để triển khai thành công giải pháp thanh toán điện tử OnePAY- cổng thanh toán trực tuyến đầu tiên tại việt nam. Cổng thanh tóan trực tuyến - VTC Paygate cổng Thanh Toán Trực Tuyến PayNet Techcombank ra mắt cổng thanh toán điện tử,… - Thương hiệu: một số thương hiệu lớn trong việc phát hành thẻ như: techcombank, vietinbank,… Vừa qua, Techcombank đã liên kết với Vietnam Airlines và Visa cho ra mắt thẻ đồng thương hiệu Vietnam Airlines – Techcombank – Visa., Tháng 5 vừa qua, việc hai liên minh thẻ lớn nhất Việt Nam là SmartLink và Banknet VN liên kết với nhau đã tạo thành một hệ thống thanh toán lớn mạnh có khả năng thanh toán toàn quốc với mạng lưới rộng khắp - Các bên thứ 3 ngoài người phát hành thẻ và người chấp nhận thẻ: CÂU 6:Hãy phân tích sự giống và khác nhau giữa ttoan đtử truyền thống với ttoan đtử trong TMĐT? Trình bày quy trình thanh toán đtử truyền thống và quy trình ttoan đtử trong TMĐT? 1. Sự giống và khác nhau giữa thanh toán điện tử truyền thống và thanh toán điện tử trong TMĐT: a. giống nhau:  VÒ ph­¬ng tiÖn, c«ng cô thanh to¸n C¶ hai h×nh thøc, thanh to¸n ®iÖn tö “th«ng th­êng” vµ thanh to¸n ®iÖn tö trong TM§T ®Òu kh«ng sö dông tiÒn mÆt, sÐc hoÆc c¸c chøng tõ cã gi¸ kh¸c.  VÒ m«i tr­êng ho¹t ®éng C¶ hai h×nh thøc thanh to¸n ®Òu ph¶i dùa trªn m«i tr­êng ho¹t ®éng nh­ nhau c¶ vÒ m«i tr­êng ph¸p lý, c¬ së h¹ tÇng viÔn th«ng, c«ng nghÖ th«ng tin vµ hÖ thèng b¶o mËt.
 11. Đề cương ôn tập NTD – K43I1 b. Nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau  VÒ ph¹m vi thanh to¸n Kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c h×nh thøc thanh to¸n ®iÖn tö ®Òu phôc vô cho ho¹t ®éng th­¬ng m¹i ®iÖn tö. VÝ dô m¹ng l­íi m¸y tr¶ tiÒn tù ®éng ATM 24/24 giê lµ mét c«ng cô chuyÓn tiÒn ®iÖn tö, rót tiÒn nh­ng kh«ng ®­îc coi lµ mét h×nh thøc thanh to¸n ®iÖn tö trong TM§T. C¸c ®iÓm b¸n hµng chÊp nhËn c¸c lo¹i thÎ thanh to¸n còng kh«ng ®­îc coi lµ h×nh thøc thanh to¸n ®iÖn tö trong th­¬ng m¹i ®iÖn tö. Nh­ vËy ph¹m vi thanh to¸n cña thanh to¸n ®iÖn tö trong th­¬ng m¹i ®iÖn tö nhá h¬n thanh to¸n ®iÖn tö truyÒn thèng - TT§T th«ng th­êng.  VÒ quy tr×nh thanh to¸n MÆc dï c¸c h×nh thøc thanh to¸n ®iÖn tö th«ng th­êng vµ thanh to¸n ®iÖn tö trong th­¬ng m¹i ®iÖn tö cã nhiÒu ®iÓm t­¬ng ®ång nh­ng ®iÓm c¨n b¶n ®Ó ph©n biÖt lµ thanh to¸n ®iÖn tö trong th­¬ng m¹i ®iÖn tö cÇn cã x¸c nhËn giao dÞch vÒ ng­êi cung øng s¶n phÈm, dÞch vô vµ ng­êi mua hµng do c¸c tæ chøc ph¸t hµnh x¸c nhËn (C.A) thùc hiÖn. C¸c h×nh thøc thanh to¸n ®iÖn tö th«ng th­êng kh«ng cÇn tíi c¸c x¸c nhËn nµy. Sù kh¸c nhau vÒ quy tr×nh thanh to¸n ®­îc thÓ hiÖn râ nÐt qua hai s¬ ®å sau: 2. Quy tr×nh thanh to¸n ®iÖn tö trong truyÒn thèng vµ quy tr×nh thanh to¸n ®iÖn tö trong th­¬ng m¹i ®iÖn tö a.Thanh to¸n ®iÖn tö th«ng th­êng T hanh to¸n Ph¸t hµnh K h¸ch hµng N g©n hµng ph¸t hµnh H Ö thèng b¸n lÎ Trung t©m trao ®æi d÷ liÖu thÎ tÝn dông quèc tÕ U û quyÒn T hanh to¸n
 12. Đề cương ôn tập NTD – K43I1 S¬ ®å 1.1: Quy tr×nh thanh to¸n ®iÖn tö th«ng th­êng Trong mét giao dÞch thanh to¸n ®iÖn tö “th«ng th­êng” chØ cã 5 ®èi t­îng tham gia ®ã lµ: - Trung t©m trao ®æi d÷ liÖu thÎ quèc tÕ (vÝ dô nh­ Visa International/ Master card, American Express, JCB), - Ng©n hµng ph¸t hµnh thÎ ®ång thêi ®ãng vai trß lµ ng©n hµng cña ng­êi mua, - Ng©n hµng chÊp nhËn thanh to¸n ®ång thêi lµ ng©n hµng cña nhµ cung øng s¶n phÈm dÞch vô, - Ng­êi mua hµng vµ lµ chñ thÎ, - Cöa hµng (nhµ cung øng s¶n phÈm dÞch vô). Khi thanh to¸n hµng ho¸, dÞch vô sö dông cho nhµ cung øng chØ cÇn xuÊt tr×nh thÎ thanh to¸n hîp ph¸p. Nhµ cung øng sÏ liªn hÖ víi ng©n hµng cña m×nh ®Ó lÊy chÊp nhËn thanh to¸n. Ng©n hµng cña nhµ cung øng th«ng qua trung t©m trao ®æi d÷ liÖu thÎ tÝn dông quèc tÕ ®Ó lÊy m· sè uû quyÒn thanh to¸n tõ ng©n hµng ph¸t hµnh thÎ. Ng©n hµng ph¸t hµnh thÎ thùc hiÖn bót to¸n ghi nî vµo tµi kho¶n cña chñ thÎ vµ ghi cã cho tµi kho¶n Nostro cña ng©n ®¹i lý. Trªn c¬ së ®ã ng©n hµng cña nhµ cung øng sÏ ghi cã cho tµi kho¶n kh¸ch hµng cña m×nh. Trong toµn bé quy tr×nh nµy (diÔn ra kh«ng tíi 1 phót) kh¸ch hµng vÉn cÇn gÆp gì trùc tiÕp víi nhµ cung øng ®Ó hai bªn x¸c ®Þnh hµng ho¸, kh¶ n¨ng cung øng vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n. V× vËy x¸c nhËn tõ c¸c trung t©m x¸c nhËn trung gian lµ kh«ng cÇn thiÕt. b. Thanh to¸n ®iÖn tö trong TM§T
 13. Đề cương ôn tập NTD – K43I1 Ngoµi n¨m ®èi t­îng tham gia nh­ quy tr×nh trªn ®©y, thanh to¸n ®iÖn tö trong TM§T kh¸c víi thanh to¸n ®iÖn tö th«ng th­êng ë chç cã thªm mét hoÆc hai ®èi t­îng tham gia vµo giao dÞch, ®ã lµ trung t©m x¸c nhËn (cã thÓ lµ mét trung t©m x¸c nhËn cho c¶ nhµ cung øng vµ kh¸ch hµng hoÆc hai trung t©m t¸ch biÖt cÊp x¸c nhËn cho tõng ®èi t­îng). Th«ng th­êng TT§T trong TM§T ®­îc thùc hiÖn theo chuÈn giao thøc SET (SET – Secure Electronic Transactions – giao dÞch ®iÖn tö an toµn) do tæ chøc Visa International, Master Card, Netscape vµ Microsoft ph¸t triÓn. ë d¹ng ®¬n gi¶n nhÊt, cÊu tróc SET kÕ thõa tõ hÖ thèng ®¬n ®Æt hµng cña ng­êi b¸n (merchant server order form) ë thêi ®iÓm ¸p dông thanh to¸n b»ng thÎ tÝn dông. M¸y chö cña ng­êi b¸n, thay b»ng viÖc kÕt nèi trùc tiÕp víi m¹ng cÊp phÐp thÎ tÝn dông, l¾p ®Æt thªm mét SET- modun ng­êi b¸n (SET merchant module). X ¸c nhËn chñ X ¸ c n h Ë n h î p lÖ s ë h ÷ u th Î T h a n h to ¸ n Ph¸t hµnh K h¸ch hµng N g © n hµ n g ph ¸ t h µn h T ru n g t© m tr a o ® æ i d ÷ I n te r n e t q u a T rung liÖ u th Î tÝn d ô n g q u è c tÕ t© m x ¸ c c h u È n a n to µ n nhËn SET C æ n g th a n h to ¸ n U û quyÒn T h a n h to ¸ n C öa hµng N g© n h µ ng ch Ê p n h Ë n X ¸ c n h Ë n h î p lÖ X ¸c nhËn nhµ cung øng S¬ ®å 1.2: Quy tr×nh TT§T trong th­¬ng m¹i ®iÖn tö Trong ph­¬ng thøc giao dÞch nµy, kh¸ch hµng vµ nhµ cung øng s¶n phÈm dÞch vô kh«ng trùc tiÕp gÆp gì mµ chØ liªn hÖ qua c¸c cöa hµng ¶o trªn m¹ng (Cyber Mall). V×
 14. Đề cương ôn tập NTD – K43I1 vËy, c¸c trung t©m x¸c nhËn ®ãng vai trß x¸c nhËn tÝnh hîp ph¸p vµ nhËn d¹ng c¸c ®èi t­îng tham gia giao dÞch CÂU 7:Trình bày KN và phân loại thẻ ttoan? Liên hệ với tình hình thực tế tại VN hiện nay? 1. Kn và phân loại thẻ thanh toán: a. Kn: Thẻ thanh toán là phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, do ngân hàng phát hành thẻ cấp cho khách hàng sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hoặc để rút tiền mặt ở các máy rút tiền tự động hay tại các ngân hàng đại lý trong phạm vi số dư của tài khoản tiền gửi hoặc hạn mức tín dụng được ký kết giữa ngân hàng phát hành thẻ và chủ thẻ. b. Phân loại: - Theo công nghệ: thẻ khắc chữ nổi, thẻ băng từ, thẻ chip (thẻ thông minh) - Theo chủ thể phát hành: thẻ ngân hàng, thẻ do các tổ chức phi ngân hàng phát hành - Theo cơ chế thanh toán: thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ rút tiền mặt, thẻ lưu giữ giá trị - Theo phạm vi sử dụng: thẻ nội địa, thẻ quốc tế - Theo mục đích và đối tượng sử dụng: thẻ kinh doanh, thẻ du lịch – giải trí - Theo hạn mức: thẻ thường, thẻ vàng 2. Liên hệ thực tế Đến cuối năm 2006, số thẻ phát hành tại Việt Nam ước đạt 4 triệu thẻ; trong đó có 3,6 triệu thẻ nội địa và 0,4 triệu thẻ quốc tế, tăng 150% so với năm trước. Việc này cũng kéo theo sự tăng trưởng cao về doanh số sử dụng thẻ. Chỉ tính riêng doanh số sử dụng thẻ quốc tế, trong giai đoạn 2002 - 2006 đã tăng 50 lần, cuối năm 2006 đạt mức 200 triệu USD. Mạng lưới chấp nhận thẻ cũng được mở rộng từ vài trăm đơn vị lên 14.000 đơn vị. Cùng với việc ra đời của mạng thanh toán Paynet đầu tháng 4 vừa qua, thanh toán điện tử đang phát triển ngày càng đa đạng. Tuy nhiên, thanh toán điện tử đang phát triển thấp so với tiềm năng của thị trường Việt Nam. Theo ước tính ở nước ta, cứ trên 20.000 người mới có một máy ATM, còn quá ít so với tốc độ phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, ATM hiện tại vẫn chỉ được sử
 15. Đề cương ôn tập NTD – K43I1 dụng chủ yếu để rút tiền và đang hoạt động riêng biệt, không có sự kết nối. Điều này làm giảm phần nào ý nghĩa của phương tiện thanh toán điện tử. Số liệu điều tra cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp cho phép thanh toán trực tuyến rất thấp, chỉ chiếm 3,2%; trong khi tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hình thức thanh toán bằng thẻ tín dụng đạt 14,3%. Thanh toán bằng tiền mặt hiện vẫn chiếm tới 75% trong các giao dịch. CÂU 8:trình bày kn và vai trò của thẻ thanh toán? Liên hệ với tình hình thực tê tại VN hiện nay? 1. Khái niệm và vai trò của thẻ thanh toán: a. KN: Thẻ thanh toán là phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, do ngân hàng phát hành thẻ cấp cho khách hàng sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hoặc để rút tiền mặt ở các máy rút tiền tự động hay tại các ngân hàng đại lý trong phạm vi số dư của tài khoản tiền gửi hoặc hạn mức tín dụng được ký kết giữa ngân hàng phát hành thẻ và chủ thẻ. b. Vai trò:  Đèi víi ng­êi sö dông thÎ: - Sù linh ho¹t vµ tiÖn lîi trong thanh to¸n ë trong vµ ngoµi n­íc: - TiÕt kiÖm thêi gian mua, gi¸ trÞ thanh to¸n cao h¬n: - Kho¶n tÝn dông tù ®éng, tøc thêi: - B¶o vÖ ng­êi tiªu dïng: - Rót tiÒn mÆt: - KiÓm so¸t ®­îc chi tiªu:  §èi víi c¬ së chÊp nhËn thÎ: (CSCNT) - §¶m b¶o chi tr¶: - T¨ng doanh sè b¸n hµng hãa, dÞch vô vµ thu hót thªm kh¸ch hµng. - Nhanh chãng thu håi vèn: - An toµn, b¶o ®¶m: - Nhanh chãng giao dÞch víi kh¸ch hµng: - Gi¶m chi phÝ b¸n hµng:  §èi víi ng©n hµng: - Lîi nhuËn ng©n hµng: - DÞch vô toµn cÇu: - HiÖu qu¶ cao trong thanh to¸n: - §a ®¹ng hãa c¸c lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hµng: - HiÖn ®¹i hãa c«ng nghÖ ng©n hµng: - T¨ng nguån vèn cho ng©n hµng:  §èi víi nÒn kinh tÕ x· héi:
 16. Đề cương ôn tập NTD – K43I1 - Gi¶m khèi l­îng tiÒn mÆt trong l­u th«ng: - T¨ng nhanh khèi l­îng chu chuyÓn, thanh to¸n trong nÒn kinh tÕ - Thùc hiÖn chÝnh s¸ch qu¶n lý vÜ m« cña nhµ n­íc: - Thùc hiÖn biÖn ph¸p “kÝch cÇu” cña nhµ n­íc: - C¶i thiÖn m«i tr­êng v¨n minh th­¬ng m¹i, thu hót kh¸ch du lÞch vµ ®Çu t­ n­íc ngoµi: 2. Liên hệ: Đối với người sử dụng thẻ: Thẻ VISA DEBIT của Ngân Hàng Á Châu có chức năng sử dụng nội địa và liên thông quốc tế. -Thanh tóan các dịch vụ: siêu thị, nhà hàng, khách sạn, đặt vé máy bay…ở VN và 220 nước trên thế giới. -Thanh tóan các dịch vụ: điện thọai, nước, internet, bảo hiểm…Thông qua tổng đài 8.247.247 của ACB miễn phí. -Thẻ rút tiền được tại các trạm ATM của ACB tòan quốc, mỗi ngày rút được 15 lần, mỗi lần số tiền tối đa là 2 triệu, rút không tính phí. Nếu giao dịch tại chi nhánh or phòng giao dịch của ACB số tiền dưới 30 triệu/ 1 lần miễn phí, trên 30 triệu phí kiểm đếm là 0.03% số tiền giao dịch, có giá trị tòan quốc. -Chuyển tiền trong hệ thống ACB tính theo mức phí 0.03% nếu trên 30 triệu. -Chuyển ngoài hệ thống phí từ 0.03-0.08%. -Chuyển từ tai khỏan ACB sang cho người nhận bằng CMND phí từ 0.03-0.06%. -Nhận tiền từ nước ngòai gửi về chi phí là 0.05% (tối thiểu 2USD –tối đa 50USD),số tiền giao dịch. -Thẻ sử dụng tại nước ngòai: phí rút tiền mặt và giao dịch là +phí chuyển đổi ngoại tệ từ VNĐ sang ngoại tệ nơi bạn đang cư trú là 0.1-1% +Phí chuyển đổi ngân hàng là 2% Thẻ có thể rút tiền tại các trạm ATM của Ngân Hàng liên kết mang biểu tượng Visa or Master: như HSBC, Agibank, Vietcombank…
 17. Đề cương ôn tập NTD – K43I1 CÂU9:trình bày kn thẻ ttoan? Hiện nay anh chị có sử dụng thẻ ttoan ko? Tại sao có, tại sao ko? Theo anh chị những lợi ích của vc sử dụng thẻ thanh toán đối với bản thân anh chị là gì? 1. Kn thẻ thanh toán: Thẻ thanh toán là phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, do ngân hàng phát hành thẻ cấp cho khách hàng sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hoặc để rút tiền mặt ở các máy rút tiền tự động hay tại các ngân hàng đại lý trong phạm vi số dư của tài khoản tiền gửi hoặc hạn mức tín dụng được ký kết giữa ngân hàng phát hành thẻ và chủ thẻ. 2. Hiện tại tôi đang sử dụng một thẻ thanh toán của ngân hàng Đông Á 3. Những lợi ích của thẻ thanh tóan đối với bản thân: Thẻ ACB e.Card là phương tiện thay thế tiền mặt dùng để thanh toán hàng hoá, dịch vụ hoặc rút tiền mặt khi cần. Hạn mức sử dụng của thẻ bằng với số dư có trên thẻ, do chủ thẻ đóng tiền trực tiếp vào. Số tiền trong thẻ được hưởng lãi suất không kỳ hạn. Tùy theo nhu cầu tiêu dùng, chủ thẻ tự quyết định số tiền và thời gian gởi tiền vào thẻ. Tiện ích : - Sử dụng thẻ thanh toán hàng hoá, dịch vụ tại hơn 3.500 điểm chấp nhận thẻ hoặc rút tiền khi cần tại các điểm ứng tiền mặt của ACB hoặc tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch ACB trên toàn quốc. - Quên đi những rắc rối, bất tiện do sử dụng tiền mặt gây ra :không phải lo lắng vì sợ mất tiền mang theo, không sợ tiền giả, không còn rắc rối về tiền lẻ ... - Không cần ký quỹ đảm bảo thanh toán, khách hàng gửi tiền vào thẻ để sử dụng bằng tiền của mình. - Tiền trong thẻ sinh lời hàng ngày. - Không yêu cầu số dư tối thiểu, được chi tiêu đến số dư cuối cùng trong thẻ. - Nộp tiền vào thẻ bất cứ lúc nào tại bất kỳ chi nhánh nào của ACB hoặc qua hệ thống Home banking, Mobile banking tự động trích tiền từ tài khoản cá nhân tại ACB hoặc thông qua Tổng đài 247 của ACB. - Được quyền tham gia chương trình Bảo hiểm cứu trợ y tế toàn cầu. - Thanh toán các hóa đơn tiền điện, nước, điện thoại, di động, phí bảo hiểm, truyền hình cáp,... hoặc chuyển khoản từ thẻ sang thẻ, từ thẻ sang tài khoản... thông qua dịch vụ CallCenter 247 của ACB. CÂU 10:Mô tả các dịch vụ thanh toán bằng thẻ ttoan? Liên hệ với 1 nhãn hiệu thẻ ttoan tại VN hiện nay? 1. Các dịch vụ thanh toán bằng thẻ thanh toán:  Rót tiÒn, göi tiÒn
 18. Đề cương ôn tập NTD – K43I1 - ThÎ rót tiÒn mÆt (Cash card) lµ lo¹i thÎ ®­îc dïng ®Ó rót tiÒn mÆt t¹i c¸c m¸y rót tiÒn tù ®éng (ATM) hoÆc ë ng©n hµng. ThÎ rót tiÒn mÆt cã 2 lo¹i chÝnh: + Lo¹i 1: ThÎ ®Ó rót tiÒn mÆt t¹i c¸c m¸y rót tiÒn tù ®éng cña ng©n hµng ph¸t hµnh. + Lo¹i 2: ThÎ ®­îc sö dông ®Ó rót tiÒn mÆt kh«ng chØ ë ng©n hµng ph¸t hµnh mµ cßn ®­îc sö dông ®Ó rót tiÒn ë c¸c ng©n hµng tham gia tæ hîp thanh to¸n víi ng©n hµng ph¸t hµnh. - Khi kh¸ch hµng göi tiÒn vµo tµi kho¶n cña m×nh víi môc ®Ých ®­îc ng©n hµng ®¸p øng mét c¸ch kÞp thêi chÝnh x¸c yªu cÇu thanh to¸n cña hä chø kh«ng ph¶i ®Ó kiÕm lêi. DÞch vô göi tiÒn nµy gióp cho kh¸ch hµng cã kh¶ n¨ng cÊt gi÷ tiÒn mét c¸ch hîp lý vµ t¹o nguån vèn chñ yÕu trong c¬ cÊu vèn kinh doanh cña ng©n hµng vµ ®©y còng lµ nguån vèn cã chi phÝ huy ®éng thÊp nhÊt.  Thanh to¸n mua hµng - gióp thanh to¸n hµng hãa v­ît qua giíi h¹n biªn giíi. - Gi¶m thiÓu chi phÝ vµ t¨ng c­êng tÝnh minh b¹ch - §èi víi tõng lo¹i h×nh thanh to¸n th× kh¶ n¨ng vµ ph¹m vi giao dÞch sÏ kh¸c nhau vµ lo¹i h×nh nµo thuËn lîi ®em l¹i nhiÒu lîi Ých h¬n th× sÏ ®­îc sö dông nhiÒu h¬n Thay v× thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, b¹n cã thÓ ®­a thÎ mua hµng cho ng­êi b¸n vµ hä sÏ lÊy cho b¹n mét hãa ®¬n. Mçi lo¹i dÞch vô kh¸c nhau sÏ cã mét ®Þnh møc thanh to¸n riªng. Bëi nã dùa trªn møc ®é rñi ro cña ngµnh dÞch vô cã thÓ x¶y ra.  Thanh to¸n c¸c dÞch vô kh¸c: So víi c¸c ph­¬ng tiÖn thanh to¸n kh¸c nh­: tiÒn mÆt, sÐc,…th× thÎ thanh to¸n tiÖn lîi vµ cã møc ®é an toµn h¬n rÊt nhiÒu lÇn. ­ §Æc biÖt ®ã lµ nh÷ng ng­êi hay ®i c«ng t¸c hoÆc ®i du lÞch quèc tÕ. ­ gióp cho viÖc chi tiªu cña ng­êi ViÖt Nam häc tËp, c«ng t¸c t¹i n­íc ngoµi, gióp cho l­u sinh viªn ViÖt Nam ë n­íc ngoµi thuËn lîi trong viÖc thanh to¸n c¸c chi phÝ häc tËp, sinh ho¹t ë n­íc ngoµi mét c¸ch kÞp thêi vµ nhanh chãng. ­ DÓ tr¶ l­¬ng cho nh©n viªn, c¸c kho¶n t¹m øng, c«ng t¸c phÝ. ­ Ngoµi ra cßn dïng thÎ thanh to¸n cho ngµnh du lÞch, tr¶ tiÒn ®iÖn tho¹i, ®iÖn, thanh to¸n tiÒn taxi cña ng©n hµng ¸ Ch©u, thanh to¸n phÝ b¶o hiÓm nh­ phÝ b¶o hiÓm Prudential cña ng©n hµng Hµng H¶i… 2. Liên hệ: Thẻ ACB e.Card: ­ Là thẻ thanh toán và rút tiền nội địa là một phương tiện thay thế tiền mặt dùng để thanh toán hàng hoá, dịch vụ hoặc rút tiền mặt khi cần ­ Gửi tiền: Nộp tiền vào thẻ bất cứ lúc nào tại bất kỳ chi nhánh nào của ACB hoặc qua hệ thống Home banking, Mobile banking tự động trích tiền từ tài khoản cá nhân tại ACB hoặc thông qua Tổng đài 247 của ACB.
 19. Đề cương ôn tập NTD – K43I1 ­ Thanh toán mua hàng: Sử dụng thẻ thanh toán hàng hoá, dịch vụ tại hơn 3.500 điểm chấp nhận thẻ hoặc rút tiền khi cần tại các điểm ứng tiền mặt của ACB hoặc tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch ACB trên toàn quốc. ­ Thanh toán các dịch vụ khác: Thanh toán các hóa đơn tiền điện, nước, điện thoại, di động, phí bảo hiểm, truyền hình cáp,... hoặc chuyển khoản từ thẻ sang thẻ, từ thẻ sang tài khoản... thông qua dịch vụ CallCenter 247 của ACB. Câu 11: Trình bày kn và nguyên tắc vận hành séc đtử? Tại sao séc đtử lại được sử dụng rộng rãi trong TMĐT? Séc điện tử là một phiên bản hay sự đại diện của một séc giấy. Nguyên tắc vận hành: Người viết sử dụng một số dạng thiết bị điện tử cần thiết để tạo và chuyển séc điện tử đến cho người nhận. Người nhận gửi séc điện tử đến Ngân hàng và Ngân hàng người nhận sẽ hoàn thành các nghiệp vụ thanh toán với Ngân hàng của người kí séc. Ngân hàng của người kí séc chứng thực séc điện tử và thực hiện thanh toán. Vì sao Séc điện tử được sử dụng rộng rãi trong TMDT? Thanh toán quan Ngân hàng đủ an toàn để dùng trên Internet. Có thể sử dụng như séc giấy truyền thống nhưng được mở rộng giới hạn. Tích hợp với nhiều loại phần cứng phần mềm trong các hệ thống thanh toán điện tử. Chi phí xử lí séc điện tử thấp hơn nhiều so với việc sử lí séc giấy. Câu 12: Mô tả khái quát nền tảng công nghệ an toàn khi sử dụng séc đtử? Mô tả quá trình sử dụng séc trực tuyến theo pp “Print and pay” Nền tảng công nghệ an toàn khi sử dụng Séc điện tử: Chứng thực Mã hóa khóa công cộng Chữ kí số Chứng nhận giấy phép Kiểm tra kép Mã hóa dữ liệu Quá trình sử dụng séc trực tuyến theo mô hình “Print & Pay” Phương pháp “Print & Pay”, có nghĩa là “in và thanh toán”; để sử dụng phương thức này khách hàng phải mua một phần mềm cho phép mình in những tấm séc ra và chuyển séc đó đến ngân hàng của mình để nhận tiền. Quá trình xử lý séc trực tuyến
 20. Đề cương ôn tập NTD – K43I1 cũng giống như séc thông thường, khi phát sinh thanh toán séc được chuyển đến ngân hàng và phải được ngân hàng chứng nhận thì séc đó mới có giá trị. Sử dụng tiện ích này giúp khách hàng giảm được nhiều chi phí giao dịch. Câu 13: Séc điện tử là gì? Phân biệt việc chấp nhận séc điện tử thông qua “Print & Pay” và chấp nhận séc đtử qua trung tâm giao dịch. “Print & Pay”: Câu 12 Trung tâm giao dịch trực tuyến: Người kí séc nhập thông tên trên séc theo form trực tuyến. Những thông tin được nhập sẽ được mã hóa và chuyển tới ngân hàng xử lí trong vòng 48h. Việc chuyển khoản được thực hiện kèm theo 1 bản báo có với TK người bán và báo nợ với TK người mua. Câu 14: Trình bày kn, đặc trưng của tiền đtử? Pb tiền điện tử với két tiền đtử? Tiền điện tử là một hệ thống cho phép người sử dụng có thể thanhtoans khi mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ nhờ truyền đi các con số từ máy tính này đến máy tính khác. Đặc trưng Mỗi tờ tiền điện tử được phát hành bởi 1 ngân hàng và có số serial duy nhất Vô danh và có thể sử dụng lại. Do 1 bên thứ 3 phát hành và lưu trên ví tiền điện tử trong máy tính của người sử dụng. Sử dụng để mua hàng trực tuyến khi ngườii dùng không muốn cung cấp các thông tin về thẻ thanh toán. Két điện tử: là 1 két ảo lưu giữ tất cả thông tin của thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, mật khẩu, thẻ hội viên và tất cả các số thẻ hiện có. C©u 15: H·y tr×nh bµy kn vµ m« t¶ quy tr×nh ttoan b»ng th­ ®tö P2P? Ph©n biÖt th­ ®iÖn tö P2P víi th­ ®tö th«ng th­êng? Theo b¹n, nh÷ng thuËn lîi khi sö dông th­ ®iÖn tö P2P lµ? 1.K/n: Thanh to¸n qua th­ ®iÖn tö P2P cho phÐp c¸c c¸ nh©n cã thÓ sö dông thÎ tÝn dông hoÆc tµi kho¶n ng©n hµng cña hä ®Ó thanh to¸n qua th­ ®iÖn tö. 2.Quy tr×nh: