Xem mẫu

  1. Nội dung ôn tập 1. Trình bày khái niệm về thông tin, hệ thống? Cho ví dụ? 2. Phát biểu định nghĩa Hệ thống thông tin? Các cách biểu diễn thông tin như thế nào? 3. Trình bày nhiệm vụ của các bộ phận cấu thành trong mô hình hệ thống thông tin? 4. Phát biểu định nghĩa thông tin quản lý? Cho ví dụ? 5. Trình bày nhiệm vụ của các bộ phận cấu thành trong mô hình hệ thống thông tin quản lý? 6. Trình bày vai trò, nhiệm vụ và các chức năng chính của hệ thống thông tin quản lý? 7. Phân loại các hệ thống thông tin tổ chức? 8. Phân loại các hệ thống thông tin tổ chức doanh nghiệp? 9. Trình bày các mô hình biểu diễn hệ thống thông tin? 10. Ý nghĩa, tầm quan trọng của hệ thống thông tin? 11. Các dạng máy tính trong phần cứng của hệ thống thông tin quản lý? 12. Phân loại các dạng phần mềm trong hệ thống thông tin quản lý? 13. Ý nghĩa của phần mềm ứng dụng? Phân loại phần mềm ứng dụng? Cho ví dụ? 14. Trình bày đặc tính chung của phần mềm hiện đại? 15. Những vấn đề cần lưu ý khi lựa chọn phần mềm? 16. Trình bày các khái niệm cơ cở của cơ sở dữ liệu? 17. Các hoạt động chính của cơ sở dữ liệu là như thế nào? 18. Phân loại các mô hình cơ sở dữ liệu? 19. Phát biểu định nghĩa hệ thống truyền thông? Các thiết bị và phần mềm truyền thông? 20. Vai trò của nhân lực công gnhệ thông tin trong hệ thống thông tin quản lý? 21. Những thuật ngữ cơ bản trong cơ sở dữ liệu? 22. Các dạng quan hệ trong mô hình khái niệm của mô hình cơ sở dữ liệu? 23. Trình bày mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ? 24. Trình bày mô hình cơ sở dữ liệu thứ bậc? 25. Trình bày mô hình cơ sở dữ liệu mạng? 26. Quá trình chuyển đỏi dữ liệu thành thông tin như thế nào? 27. Chu trình thiết kế cơ sở dữ liệu? 28. Nội dung công việc phân tích hệ thống thông tin? 29. Các phương pháp thu thập thông tin như thế nào? 30. Khái quát về sơ đò phân cấp chức năng? 31. Khái quát về sơ đồ luồng dữ liệu? 32. So sánh sơ đò phân cấp chức năng và sơ đò luồng dữ liệu? 33. Nguyên nhân dẫn đến việc phát triển 1 hệ thống thông tin?
  2. 34. Các giai đoạn phát triển của một hệ thống thông tin? 35. Nhiệm vụ vầ các thành viên trong dự án phát triển hệ thống thông tin là gì? 36. Vai trò của phân tích viên hệ thống như thế nào? 37. Kiến trúc của hệ thống xử lý giao dich? 38. Kiến trúc của hệ thống phục vụ quản lý? 39. Kiến trúc của hệ thống trợ giúp ra quyết định? 40. Kiến trúc của hệ thống thông tin sản xuất? 41. Những loại hình giao dịch trong thương mại điện tử là gì? 42. Siêu thị Vinamarket là siêu thị chuyên kionh doanh các loại hàng hoá phục vụ nhu cầu sinh hoạt gia đình. Siêu thị có nhiều loại khách hàng. Mỗi lần bán, nhân viên bán hàng lập hoá đơn có dạng: HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG Số hóa đơn:……….. Thành tiền:………. Ngày:……………... Diễn giải: ………… Chi tiết hàng bán: Tên hàng Số lượng Đơn giá Thành tiền ………………….. …………. ………………... ………………... NGƯỜI MUA NGƯỜI BÁN Xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu cho hệ thống quản lý bán hàng của siêu thị. Vẽ sơ đồ phân cấp chức năng và sơ đồ luồng dữ liệu của hệ thống? 43. Khách sạn Sông Chanh hoạt động chủ yếu là cung cấp dịch vụ cho khách trọ, bộ phận lễ tân hàng ngàu tiếp nhận khách và cung cấp dịch vụ như: thuê phòng, ăn uống, điện thoại, xe cộ vv… Mỗi dịch vụ cho khách do một bộ phận chịu trách nhiệm, hàng ngày các dịch vụ khách sử dụng được thông báo về bộ phận lễ tân bằng các phiếu sử dụng nội dung:  Số phiếu  Ngày  Tên khách  Số phòng  Tổ phục vụ  Bảng chi tiết sử dụng dịch vụ
  3. - Các khách hàng thuê phòng thời gian dài phải đặt cọc hoặc tạm ứng việc thanh toán. Tạm ứng được ghi nhận băng sổ chứng từ, ngày, tên khách,số phòng, số tiền - Khi khách hàng đi khỏi khách sạ, bộ phận lễ tân lập hóa đơn tổng hợp các dịch vụ khácg đã sử dụngtrừ các khoản các khoản đã thanh toán đặt cọc trược có dạng (số hóa đơn, ngày, tên khách, số phòng, số tiền tạm ứng, số tiền phải trả, chi tiết dịch vụ sử dụng). - Khách hàng thanh toán tại quầy vào cuối ngày, toàn bộ số tiền kèm hóa đơn thanh toán được chuyển sang bộ phận thanh toán Xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu cho hệ thống quản lý khách sạn. Vẽ sơ đồ phân cấp chức năng và sơ đồ luồng dữ liệu của hệ thống? 44. Mỗi sinh viên của trường ĐH Hồng Hà được nhà trường lưu trrữ các thông tin cá nhân sau: Họ và tên, tuổi, quê quán, giới tính, lớp, ngành học. Mỗi ngành học của trường được lưu trữ thông tin về: tên ngành, nội dung đào tạo, ứng dụng. Xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu cho hệ thống quản lý sinh viên. Vẽ sơ đồ phân cấp chức năng và sơ đồ luồng dữ liệu của hệ thống. 45. Doanh nghiệp Nhất Phát là doanh nghiệp chuyên sản xuất bàn ghế. Hàng tháng, doanh nghiệp phải chi trả các chi phí như trả lương, vận chuyển, tiền điện, … được ghi nhận bằng các hóa đơn chi phí do Kế toán quỹ lập: HÓA ĐƠN THANH TOÁN Số chứng từ: Số tiền:……………… …………… Diễn giải:……………. Ngày:………………….. Thu/chi:………………. Nhân viên:…………….. Mỗi nhân viên thuộc các bộ phận khác nhau được phân biệt qua các thông tin: Tên nhân viên, bộ phận, chức danh. Xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu cho hệ thống quản lý chi phí cho doanh nghiệp. Vẽ sơ đồ phân cấp chức năng và sơ đồ luồng dữ liệu của hệ thống.