Xem mẫu

  1. Câu hỏi ôn tập marketing 1. So sánh sự giống và khác nhau giữa Marketing truyền thống và Marketing hiện đại? Từ đó rút ra bản chất của Marketing hiện đại? Để nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing, doanh nghiệp phải làm gì? Cho một vài ví dụ về doanh nghiệp hoạt động Marketing đạt hiệu quả cao. 2. Hãy phân tích những ý tưởng cơ bản của Marketing? 3. Hãy phân tích các chức năng của Marketing và nêu mối quan hệ giữa các chức năng. 4. Nêu các bước của quá trình nghiên cứu Marketing. 5. Khái niệm hệ thống thông tin Marketing? Các bộ phận cấu thành hệ thống thông tin Marketing? 6. Cơ hội thị trường là gì? Phương pháp đánh giá cơ hội? 7. Mối đe dọa là gì? Phương pháp đánh giá mối đe dọa? 8. Tại sao phải nghiên cứu thị trường? Hãy phân tích nội dung nghiên cứu các yếu tố môi trường vĩ mô và rút ra ý nghĩa của việc nghiên cứu trên đối với hoạt động Marketing của doanh nghiệp? Từ đó chỉ ra những cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập. 9. Môi trường vi mô là gì? Hãy phân tích các yếu tố môi trường vi mô. 10. Phân đoạn thị trường là gì? Ý nghĩa của việc phân đoạn đối với hoạt động Marketing của doanh nghiệp. 11. Thế nào là câu hỏi đóng? Cho ví dụ minh họa. 12. Thế nào là câu hỏi mở? Cho ví dụ minh họa. 13. Định vị sản phẩm là gì? Phương pháp định vị sản phẩm. 14. So sánh hành vi mua của cá nhân và tổ chức (Doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp thương mại) 15. Chính sách sản phẩm thay đổi như thế nào theo các pha trong chu kỳ sống của sản phẩm? 16. Chu kỳ sống của sản phẩm là gì? Hãy phân tích các pha trong chu kỳ sống của sản phẩm và nêu ý nghĩa của việc nghiên cứu chu kỳ sống. 17. Tại sao phải nghiên cứu sản phẩm mới? Để nâng cao hiệu quả nghiên cứu sản phẩm mới, phòng Markeitng của doanh nghiệp phải thực hiện những hoạt động gì? Tại sao? 18. Để xây dựng chiến lược giá hợp lý, doanh nghiệp phải căn cứ vào những vấn đề gì? Tại sao? 19. Hãy nêu một số chiến lược giá thông dụng. 20. Chiến lược giá sẽ thay đổi như thế nào theo các pha trong chu kỳ sống sản phẩm/ 21. Khái niệm, vai trò chiến lược phân phối trong hoạt động Marketing của doanh nghiệp.
  2. 22. Hệ thống phân phối bao gồm những yếu tố nào? Hãy phân tích vai trò của từng yếu tố trong hệ thống phân phối. 23. Chiến lược phân phối sẽ thay đổi như thế nào theo các pha trong chu kỳ sống sản phẩm/ 24. Tại sao nói quảng cáo là công cụ của Marketing? Để nâng cao hiệu quả của quảng cáo thì phòng Marketng của doanh nghiệp phải quan tâm đến vấn đề gì? Tại sao? 25. Phân biệt quảng cáo và hoạt động xúc tiến. 26. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ phòng Marketing? 27. Hãy nêu sự khác biệt giữa Marketing công nghiệp và Marketing dịch vụ (Đặc điểm và cách sử dụng Marketing hỗn hợp)