Xem mẫu

  1. CÂU HỎI ÔN TẬP KIỂM TRA MÔN TIN HỌC KHỐI 10 1. Chọn câu đúng: A. 1 MB = 1024 KB C. 1 B = 1024 Bit B. 1 KB = 1024 MB 2. Cho số 1AFA đáp án nào đúng: A. 9906 B. 6906 C. 6609 D. 6960 3. Hệ đếm HEXA còn gọi là hệ số đếm nào sau đây: A. Hệ nhị phân B. Hệ thập phân. C. Hệ thập lục phân D. Hệ cơ số 16. 4. Đẳng thức nào sau đây là đúng: A 1BF16 = 45010 B 1BF16 = 45910 C 1BF16 = 47010 D 1BF16 = 44710 5. Đặc thù của ngành tin học là gì. A. Quá trình nghiên cứu và xử lý thông tin. B. Quá trình nghiên cứu và triển khai các ứng dụng không tách rời việc phát triển và sử dụng máy tính điện tử. C. Quá trình nghiên cứu và xử lý thông tin một cách tự động. D. Quá trình nghiên cứu và ứng dụng các công cụ tính toán. 6. Chọn phát biểu đúng nhất trong các câu sau: A. Bộ nhớ ngoài là các đĩa cứng, đĩa mềm, RAM, ROM. B. Bộ nhớ ngoài là các đĩa cứng,đĩa mềm, đĩa CD, thiết bị Flash. C. Bộ nhớ trong là các đĩa cứng , đĩa mềm. D. Bộ nhớ ngoài có ROM và RAM. 7. Chọn câu đúng: 1011002 = ?16 A A45 B 2C C D12 D B00 8. Đẳng thức nào sau đây là đúng: A 1BF16 = 45010 B 1BF16 = 45910 C 1BF16 = 47010 D 1BF16 = 44710 9. Chọn câu phát biểu đúng nhất. Thiết bị ra là: A. Màn hình C. Bàn phím. B. Máy in. D. Cả câu A và B đều đúng. 10. Những ưu việt của máy tính là gì: A.Máy tính có thể làm việc đến 7/24 giờ B.Máy tính có thể lưu trữ một lượng lớn thông tin trong một khoảng không gian rất hạn chế. C.Các máy tính có thể liên kiết với nhau thành một mạng và các mạng máy tính tạo ra khả năng thu thập và xử lý thông tin tốt hơn. D.Cả B và C đều đúng. 11. Hãy chọn câu đúng nhất. Hiện nay dung lượng thông thường của đĩa mềm là: A. 3 MB C. 1.44 MB B. 1.44 KB D. 2.44 MB 12. Biểu diễn xâu kí tự ”TIN” ta cần dãy bit nào sau đây.Cho kí tự ”A” có mã ASCII thập phân là 65. A 01010100 10101001 11111111 B 01010101 01100110 10010001 C 01010100 01001001 01001110 D 10000100 01011010 01001110 13. Mã hóa thông tin là quá trình: A Thay đổi hình thức biểu diễn để người khác không hiểu được. B Chuyển thông tin về dạng mã ASCII. C Chuyển thông tin về dạng mà máy tính có thể xử lý được. D Chuyển thông tin bên ngoài thành thông tin bên trong máy tính.
  2. 14. “…(1) là một dãy hữu hạn các …(2) được sắp xếp theo mộ trật tự xác định sao cho khi thực hiện dãy các thao tác ấy, từ …(3) của bài toán, ta nhận được …(4) cần tìm”. Lần lượt điền các cụm từ còn thiếu là? A Input – OutPut - thuật toán – thao tác B Thuật toán – thao tác – Input – OutPut C Thuật toán – thao ác – Output – Input D Thao tác - Thuật toán– Input – OutPut 15. Thông tin trong máy tính được biểu diễn dưới dạng: A.Hệ cơ số 8. B.Hệ nhị phân C.Hệ thập phân(Hệ cơ số 10) D.Cả ba phương án trên. 16. Chọn câu ghép sai “Dữ liệu là thông tin dã được đưa vào máy tính” A.Là một khái niệm trừu tượng, là thông tin đã được mã hóa trong máy tính. B. Là thông tin mà con người muốn nắm được. C. Là cái mảng thông tin và đó có thể là các dấu hiệu, các cử chỉ hành vi. D. Tất cả đều sai 17. Đơn vị nào sau đây lớn nhất? A. Bit C. Byte B. KB D. MB 18. Thiết bị nhập nào được người dùng sử dụng nhiều nhất? A. Keyboard (bàn phím) C. Chuột B. Máy quay phim D. Máy ghi âm 19. Cụm từ hard disk được hiểu là A. Đĩa mềm C. Đĩa cứng B. Đĩa từ D. Đĩa quang 20. Các đơn vị lưu trữ thông tin là: A. Đĩa cứng, bộ nhớ. B. Bit, Byte, KG, MB, GB. C. Boolean, Byte, MB. D. Bit, Byte, Kbyte, MB, GB. 21. Chọn câu đúng: A. Bàn phím là thiết bị xuất C. Chuoät laø thieát bò xuaát B. Màn hình là thiết bị nhập. D. Máy in là thiết bị xuất. 22. Chọn câu đúng A. Dữ liệu trên ROM có thể thay đổi tùy ý B. Dữ liệu trên RAM chỉ có thể được đọc C. Dữ liệu trên RAM có thể thay đổi tùy ý D. Cả a và b đều đúng. 23. CPU là: A. Control Proccessing Unit C. Đĩa cứng B. Central Proccessing Unit D. Bộ nhớ. 24. Khi dùng máy tính giải bài toán: A. Ta cần xác định: Input, Output; B. Ta chỉ cần xác định Output; C. Ta chỉ cần xác định Input; D. Không cần xác định Input, Output. 25. Các tính chất của thuật toán là: A. Tính xác định. B. Tính đúng đắn. C. Tính dừng. D. Cả ba ý trên đều đúng. 26. Input của bài toán giải phương trình bậc hai ax2+ bx +c = 0 là : A. a, b, x C. a, c, x
  3. B. a, b,c D. x, a, b, c 27. Giả sử cho dãy N=7 và dãy A: 4; 3; 8; 1; 0; 3; 5 Hỏi trong lần duyệt thứ mấy, M và i bằng bao nhiêu thì ta được dãy sắp xếp tạm là: 3; 4; 1; 0; 3; 5; 8? A Lần 3, M=4, i=3 B Lần 3, M=5, i=1 C Lần 1, M=6, i=1 D Lần 1, M=7, i=6 28. Tìm câu đúng trong các câu sau: A Mỗi hệ điều hành phải có thành phần kết nối Internet, trao đổi thư điện tử. B Hệ điều hành không cung cấp môi trường giao tiếp giữa người dùng và hệ thống. C Hệ điều hành có các chương trình để quản lí bộ nhớ. D Hệ điều hành thường được cài đặt sẵn từ khi sản xuất máy tính. 29. Thuật toán sắp xếp bằng đổi chỗ cho dãy số A theo trật tự tăng dần dừng lại khi nào? A Khi ai > ai +1 B Tất cả các phương án C Khi M=1 và không còn sự đổi chỗ D Khi số lớn nhất trôi về cuối dãy 30. Phần mềm nào không thể thiếu được trên máy tính: A Phần mềm tiện ích. B Phần mềm công cụ. C Phần mềm ứng dụng. D Phần mềm hệ thống. 31. Số thập phân 91210 biểu diễn số hexa nào dưới đây: A 093 B A93 C 390 39A 32. Bộ nhớ truy cập nhanh (Cache) thuộc bộ phận nào dưới đây? A Bộ điều khiển. B Bộ nhớ ngoài. C Bộ nhớ trong. D Bộ xử lý trung tâm. 33. Hệ thống tin học dùng để: A Nhập, xử lí, xuất và truyền thông tin . B Nhập, xử lí, xuất, truyền và lưu trữ thông tin. C Nhập, xuất, truyền và lưu trữ thông tin . D Nhập, xử lí, xuất và lưu trữ thông tin . 34. Ngôn ngữ lập trình Pascal thuộc loại ngôn ngữ nào. A.Ngôn ngữ bậc cao B.Hợp ngữ C.Ngôn ngữ máy D.Cả ba ý trên đều sai. 35. Trong các phát biểu sau đây phát biểu nào sai: A.Trong ngôn ngữ máy các lệnh viết dưới dạng mã nhị phân; B. Hợp ngữ gần với ngôn ngữ máy nhưng cho phép ta sử dụng một số từ(thường là cách viết tắt của những từ tiếng Anh) để viết các câu lệnh. C.Hợp ngữ phải co chương trình hợp dịch để dịch sang ngôn ngữ máy. D.Ngôn ngữ máy không dùng để viết những chương trinh phức tạp. 36. Thanh ghi: A Không là một phần của CPU. B Là một phần của bộ nhớ trong. C Là vùng nhớ đặc biệt được CPU sử dụng để ghi nhớ tạm thời các lệnh và dữ liệu dang được xử lí. D Là một phần của bộ nhớ ngoài. 37. Máy tính sẽ xảy ra hiện tượng gì khi bộ nhớ Rom không hoạt động: A Máy không làm việc được. B Thông báo lỗi và hoạt động bình thường. C Máy kiểm tra các thiết bị rồi dừng . D Máy chạy liên tục không dừng 38.Để bảo vệ thông tin chúng ta phải làm gì: A. Cài đặt phần mềm phát hiện và diệt virus. B. Thay đổi cấu hình máy tinh C. Lắp đặt thêm các thiết bị ngoại vi. D. Cài đặt mật khẩu cá nhân trên máy tính.
  4. 39. Một số ứng dụng chính của tin học: A. Giải bài toán khoa học kỹ thuật,hỗ trợ việc quản lý. B. Tự động hóa và điều khiển,truyền thông, công việc văn phòng. C. Trí tuệ nhân tạo, giáo dục và đào tạo, y tế, giải trí, trò chơi, văn hóa văn nghê, âm nhạc , thể thao. D. Cả ba câu trên đều đúng. 40. Trong các phát biểu sau đây phát biểu nào đúng: A.Mỗi thuật toán chỉ giải được một bài toán nào đó, nhưng có nhiều thuật toán khác nhau để giải một bài toán. B.Một thuật toán có thể giải nhiều bài toán. C.Khi thiết kế hoặc lựa chọn bài toán ngươi ta không quan tâm đến thời gian thực hiện, số lương ô nhớ,... D.Một bài toán chỉ có một thuật toán để giải. 41. Con người phóng được vệ tinh nhân tạo, bay lên vũ trụ nhờ hệ thông máy tính thuộc lỉnh vực nào nào. A.Giáo dục và đào tạo B. Trí tuệ nhân tạo C. Tự động hóa và điều khiển. D. Quản lý. 42. Phần mềm nào sau đây là phần mềm mà cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu các chương trình khác qua quà trình hoạt động của máy tính. A.Phần mềm hệ thống B.Phần mềm ứng dụng. C.Phần mềm tiện ích D.Phần mềm công cụ. 43. Phát biểu nào sau đây sai: A. Thuật toán là dãy hữu hạn các thao tác sắp xếp theo một trình tự xác định sao cho sau khi thực hiện dãy các theo tác đó từ Input của bài toán ta nhận được Output. B. Có hai cách để mô tả thuật toán: Liệt kê và sơ đồ khối. C. Tính xác định là một tính chất của thuật toán. D. Tính không dừng là tính chất của một thuật toán.