Xem mẫu

CÂU HỎI MINH HỌA MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo) Mã đề cương chi tiết: TCDB016 1. Chọn câu trả lời đúng: Bản án chế độ thực dân Pháp của Hồ Chí Minh dược xuất bản vào năm nào? a. Năm 1920. b. Năm 1922. c. Năm 1925. d. Năm 1927. 2. Chọn câu trả lời đúng: Nguyễn Tất Thành từ Anh trở lại Pháp năm nào? a. Cuối năm 1915. b. Cuối năm 1916. c. Cuối năm 1917. d. Cuối năm 1918. 3. Chọn câu trả lời đúng: Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì? a. Bản chất cách mạng. b. Bản chất khoa học. c. Chủ nghĩa nhân đạo triệt để. d. Phương pháp làm việc biện chứng. 4. Chọn câu trả lời đúng: Hồ Chí Minh đã dùng hình tượng nào dưới đây để chỉ chủ nghĩa tư bản? a. Con bạch tuộc. b. Con chim đại bàng. c. Con đỉa hai vòi. d. Cả a, b, c đều sai. 5. Câu: “... chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh? a. Đường cách mệnh. b. Chánh cương vắn tắt của Đảng. c. Sách lược vắn tắt của Đảng. d. Chương trình tóm tắt của Đảng. 6. Núi Các Mác, suối Lê nin là những ngọn núi, con suối được Hồ Chí Minh đặt tên, hiện nay thuộc tỉnh nào? a. Lạng Sơn. b. Tuyên Quang. c. Cao Bằng. d. Thái Nguyên. 7. Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản là chế độ xã hội như thế nào? a. Hoàn chỉnh về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. b. Có nền kinh tế phát triển cao. c. Phát triển cao về văn hóa, đạo đức. d. Cả a, b, c đều sai. 8. Chọn câu trả lời đúng: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, những hình thức sở hữu đó là gì? a. Sở hữu nhà nước. 1 b. Sở hữu hợp tác xã. c. Sở hữu của người lao động riêng lẻ. d. Tất cả các hình thức sở hữu trên. 9. Chọn câu trả lời đúng: Theo Hồ Chí Minh trong chủ nghĩa tư bản nhà nước dưới chế độ dân chủ mới có những yếu tố nào? a. Chủ nghĩa tư bản. b. Chủ nghĩa xã hội. c. Cả chủ nghĩa tư bản, cả chủ nghĩa xã hội. d. Cả a, b, c đều sai. 10. Điền vào chỗ trống, hoàn chỉnh câu thơ của Hồ Chí Minh. “Rằng đây bốn biển một nhà ..................... đều là anh em”. a. Lao động thế giới. b. Bống phương vô sản. c. Vàng đen trắng đỏ. d. Cả a, b, c đều sai. 11. Nhận định: “Dân ta có một ồng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quí báu của ta. Từ xưa đến này, mỗi khi Tổ quốc xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một là sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt aua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước” được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh? a. Tuyên ngôn độc lập. b. Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần II của Đảng. c. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. d. Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam. 12. Chọncâu trả lời đúng: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc là: a. Tinh thần yêu nước; Ý thức cố kết dân tộc, đoàn kết dân tộc. b. Tổng kết những kinhnghiệm của phong trào cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng thế giới. c. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin. d. Tất cả a, b, c. 13. Chọn câu trả lời đúng: Theo Hồ Chí Minh, văn nghệ là: a. Lĩnh vực của đời sống xã hội. b. Nghệ thuật. c. Cả a, b, d đều sai. d. Mặt trận. 14. Chọn câu trả lời đúng: Theo Hồ Chí Minh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân nghĩa là gì? a. Không giày xéo lên lợi ích cá nhân. b. Chỉ bảo vệ lợi ích tập thể. c. Loại bỏ lợi ích cá nhân. d. Cả a, b, c đều sai. 15. Chọn Luận điểm đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh? a. Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển văn hóa và kinh tế. b. Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển kinh tế và văn hoá. c. Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển chỉ kinh tế. 2 d. Cả a, b, c đều sai. 16. Chọn câu trả lời đúng: Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu của giáo dục là gì? a. Xóa nạn mù chữ, làm cho mọi người dân biết đọc, biết viết. b. Hình thành đội ngũ trí thức cách mạng. c. Đào tạo những con người tốt, những cán bộ tốt. d. Phát triển khoa học nước nhà. 17. Tác phẩm Đạo đức cách mạng là một văn kiện dài. Tác phẩm này Hồ Chí Minh lấy bút danh là gì? a. Nguyễn Ái Quốc. b. Trần Lực. c. Hồ Chí Minh. d. T.L. 18. Chọn câu trả lời đúng: Đặc điểm nổi bật của tình hình thế giới hiện nay là gì? a. Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ phát triển mạnh mẽ. b. Có nguy cơ diễn ra chiến tranh thế giới. c. Nạn khủng bố hoành hành. d. Xuất hiện các vấn đề toàn cầu. 19. Chọn câu trả lời đúng: Hồ Chí Minh đề cập đến công tác xây dựng Đảng trên những mặt nào? a. Tư tưởng, chính trị, đạo đức b. Tổ chức, cán bộ. c. Cả a, b đúng. d. Cả a, b sai. 20. Chọn câu trả lời đúng: Tác phẩm nào sau đây là của Hồ Chí Minh? a. Tuyên ngôn độc lập. b. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. c. Hệ tư tưởng Đức. d. Bút ký triết học. 21. Đoạn viết dưới đây ghi lại các luận điểm của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết. Trong số những luận điểm, luậnđiểm nào được Hồ Chí Minh viết trong Di chúc? a. Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của Tổ quốc. b. Ai có tài, cs đức, có lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân thì ta đoàn kết với họ. c. Để thựchành đoàn kết phải có tấm lòng khoan dung đại độ với con người. d. Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và nhân dân ta. 22. Luận điểm sau của Hồ Chí Minh về dại đoàn kết bị chép thiếu 2 từ: “Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Đó là ............ của đại đoàn kết”? Hãy ch ọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu hoàn chỉnh và đúng a. nền gốc b. cơ sở. c. đặc điểm. d. thành công 23. Luận điểm sau của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết bị chép thiếu 2 từ: “..... muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì toàn dân cần đoàn kết........., đoàn kết thật sự và cùng nhau tiến bộ”? 3 Hãy ch ọn một trong các cụm từ sau để điền vào thành một câu hoàn chỉnh và đúng: a. Chặt chẽ. b. Lâu dài. c. Một khối. d. Với nhau. 24. Nói về đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Trong mấy triệu ngưoiừ cũng có người thế này thế khác, nhưng thếnày hay thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hòng đại độ. Ta phải nhận rằng đã là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít nhiều lòng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc lối lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hóa họ. Có như thế mới thành đại đoàn kết, có đoàn kết thì tương lai chắc chắn sẽ vẻ vang”? Hãy xác định, luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây? a. Hình thức tổ chức của đại đoàn kết dân tộc. b. Vài trò của đại đoàn kết dân tộc. c. Nguyên tắc cây dựng và hoạt động của đại đoàn kết dân tộc. d. Nội dung của đại đoàn kết dân tộc. 25. Chọn câu trả lời đúng: Vận dụng tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh, , Đảng ta đã thành lập Mặt trận Liên Việt vào năm nào? a. Năm 1951. b. Năm 1936. c. Năm 1939. d. Năm 1952. 26. Trong các luận điểm sau về văn hóa, luận điểm nào Hồ Chí Minh nói về tính chất của nền văn hóa ? a. Phải nâng cao trình độ văn hóa của nhân dân. b. Văn hóa cũng là một mặt trận. c. Xây dựng chính trị : dân quyền d. Lấy kinh nghiệm tốt của văn hóa xưa và văn hóa nay, trau đổi cho văn hóa Việt nam thật có tinh thần thuần túy Việt Nam. 27. Trong tác phẩm Đường cách mệnh, Hồ Chí Minh dạy : « việc gì khó cho mấy, quyết tâm làm thì làm chắc được, ít người làm không nổi, nhiều người đồng tâm hiệp lực mà làm thì phải nổi ». Trong lời dạy trên, Hồ Chí Minh đã đề cập tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây : a. Văn hóa đời sống. b. Văn hóa văn nghệ. c. Văn hóa giáo dục. d. Văn hóa chính trị. 28. Trong tác phẩm Đời sống mới (1947), Hồ Chí Minh đưa ra lời khuyên bằng bốn câu thơ : « …mình hơn người thì chớ kiêu căng. Người hơn mình thì chớ nịnh hót. Thấy của người thì chớ tham lam. Đối với mình thì chớ bủn xỉn ». Trong bốn câu thơ trên, Hồ Chí Minh đã đề cập tới lĩnh vực văn hóa gì sau đây : a. Văn hóa văn nghệ. b. Văn hóa đời sống. c. Văn hóa giáo dục. d. Văn hóa chính trị. 4 29. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh đã đưa ra luận điểm : Kháng chiến hóa văn hóa, văn hóa hóa kháng chiến. Hãy xác định luận điểm trên của Người đề cấp đến vấn đề gì sau đây : a. Xây dựng nền văn hóa mới. b. Tính chất nền văn hóa. c. Vai trò, vị trí của văn hóa. d. Chức năng của văn hóa. 30. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ : « …hấp thụ những cái mới của văn hóa thế giới ». Hãy xác định luận điểm trên của Người đề cấp đến vấn đề gì sau đây : a. Tính chất nền văn hóa. b. Chức năng của văn hóa. c. Vai trò, vị trí của văn hóa. d. Xây dựng nền văn hóa mới. 31. Trong bài thơ cảm tưởng đọc « Thiên gia thi » (1942) của Hồ Chí Minh có 2 câu thơ : « Nay ở trong thơ nên có thép Nhà thơ cũng phải biết xung phong » Hãy xác định câu thơ trên của Người đề cấp đến vấn đề gì sau đây : a. Tính chất nền văn hóa. b. Vai trò, vị trí của văn hóa. c. Chức năng của văn hóa. d. Xây dựng nền văn hóa mới. 32. Trong những luận điểm về đạo đức sau của Hồ Chí Minh, luận điểm nào được Người viết trong Sửa đổi lối làm việc ? a. Cần, Kiệm, Liêm, Chính là nền tảng của đời sống mới, là nền tảng của thi đua ái quốc. b. Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. c. Nói tóm tắt, tính tốt ấy gồm có năm điều : nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm. d. Đem lòng « chí công vô tư » mà đối với người, với việc. Đối lập với « chí công vô tư » là « dĩ công vi tư », đó là điều mà đạo đức cách mạng đòi hỏi phải chống lại. 33. Nói về vai trò của đạo đức, Hồ Chí Minh viết : « Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ «cộng sản » mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức ». Đoạn văn trên được Người viết ra trong tác phẩm nào sau đây ? a. Bài nói chuyện trong buổi bế mạc Hội nghị cán bộ của Đảng lần thứ sáu. b. Cần tẩy sạch bệnh quan liêu mệnh lệnh c. Sửa đổi lối làm việc d. Tinh thần trách nhiệm. 34. Câu văn sau đây ghi ngắn gọn lời giải thích của Hồ Chí Minh về nội dung của Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Hãy phát hiện tóm tắt nào đã bị ghi nhầm về nội dung ? a. Kiệm là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi. b. Liêm là trong sạch, không tham lam. c. Cần là siêng năng chăm chỉ, cố gắng dẻo dai. 5 ... - --nqh--
nguon tai.lieu . vn