Xem mẫu

1. “MTDTTN phải được xây dựng trên nền tảng khối liên minh công – nông – trí thức đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.” 2. “Thực hiện đoàn kết QTế nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc vs sức mạnh thời đại, tạo sức mạnh tổng hợp cho cách mạng.” 3. “Văn hóa ko thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế, chính trị phải phục vụ nhiệm vụ chính trị và thúc đẩy sự phát triển của kinh tế” 4. “ Trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân, cách mạng thuộc địa có tầm quan trọng đặc biệt.” 5. Đề phòng, khắc phục những tiêu cực trong bộ máy nhà nước cần: - Chống đặc quyền, đặc lợi - Chống tham ô, lãng phí, quan lieu - Chống “tư túng” “chia rẽ” kiêu ngạo” 6. “Văn hóa là đời sống tinh thần của xh, thuộc kiến trúc thượng tầng” 7. Hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước: trước 1911 Tìm thấy con đường cứu nước: 1911-1920 Hình thành cơ bản về CMVN: 1921-1930 Vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường CM (lập trường chống đế quốc):1930-1945 Tiếp tục phát triển, hoàn thiện: 1945-1969 8. Xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh cần: -Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có đủ đức và tài. -Đề phòng và khắc phục những tiêu cực trong hoạt động của nhà nước. -Tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng. 9. “Tất cả các sinh lực của chủ nghĩa tư bản đều ấy ở các xứ thuộc địa” 10. CMGPDT có phương thức hành động: bạo lực CM, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của QTế. 11. Sự ra đời của Đảng = CN Mác-Lênin + ptrào công nhân + phong trào iu nc 12. Nhiệm vụ trong thời kì quá dộ lên CNXH = xd nền tảng vật chất, kỹ thuật + cải tạo xh cũ, cd xh mới. 13. Quan điểm của HCM về nội dung xd CNXH trong thời kỳ quá độ trên lĩnh vực chính trị là: Giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản. 14. Chuẩn mực đạo đức của ng CM: ‘trung vs nc, hiếu vs dân” “cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”, “thương iu con ng, sống có tình nghĩa” đoàn kết QTế trong sáng”. 15. “dù hy sinh tất cả, dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập” 16. TTHCM là kq của sự vận dụng sáng tạo & phát triển; sự kết hợp tinh hoa dân tộc, trí tuệ thời đai nhằm Giải phóng dân tộc- giải phóng giai cấp- giải phóng con người. 17. Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 ở Làng Hoàng Trù xã Kim Liên Huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An. 18. “ Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu.” 19. “mỗi cán bộ, đảng viên phải tự rèn luyện và tu dưỡng tốt hơn, hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. 20. “ TTHCM vê vấn đề dân tộc mang tính Khoa học và cách mạng sâu sắc thể hiện sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tính dân tộc và giai cấp “ 21. Một trong những giá trị văn hóa phương Tây dc HCM tiếp thu: tư tưởng vh dân chủ, CMTS Pháp và Mỹ 22. Thực chất vấn đề dân tộc, thuộc địa: đấu tranh chống CN thực dân, giải phóng dân tộc, lựa chọn con đường pát triển của dân tộc. 23. “ Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định ko chịu mất nước, nhất định ko chịu làm nô lệ” 24. Bạo lưc CM xuất phát từ tình yêu thương con người, quý trọng sinh mạng con người. 25. “CM GPDT nhằm đánh đổ ách thống trị của CN đế quốc (thực dân), giành độc lập dân tộc và thiết lập chính quyền của nhân dân” 26. “dân ta có 1 lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta. Từ xưa tới nay mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi. Nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước. 27. “Đảng lấy CN Mác và TTHCM làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động” vào DH VII (6/1991) 28. Bài “Mừng xuân” năm 1967 29. “Trồng người là yêu cầu khách quan, vừa cấp bách vừa lâu dài của CM” 30. Tiền đề tư tưởng lý luận quyết định bản chất TTHCM: Chủ nghĩa Mác – Lê Nin 31. “Sự thắng lợi của CM thuộc địa phụ thuộc vào sự thắng lợi của CMVS ở chính quốc” trong phong trào Quốc tế Cộng Sản 32. “Tuyên ngôn độc lập là 1 văn kiện lịch sử có giá trị to lớn, trong đó độc lập, tự do gắn vs phương hướng phát triển lên CNXH là tư tưởng chính trị cốt lõi“ 33. CM Giai phóng dân tộc có thể giành thắng lợi trước CMVS ở chính quốc 34. Đại hội VII của Đảng xác định tư tưởng HCM là: Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nan cho hành động cách mạng việt nam 35. “Xây dựng CNXH đòi hỏi 1 năng lực lãnh đạo Mang tính khoa học, vừa hiểu biết các quy luật vận động xã hội, lại phải có nghệ thuật khôn khéo cho sát với tình hình thực tế. 36. “Đảng Cộng sản là đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của toàn dân tộc VN” 37. Đảng cộng sản VN là Đảng của giai cấp công nhân, mang bản chất của giai câp công nhân, phục vụ lợi ích của toàn dân tộc. 38. Tiếp thu giá trị vh phương Đông: những mặt tích cực của Nho giáo, Phật giáo 39. HCM khắng định: lợi ích của giai cấp phải phục tùng lợi ích của dân tộc. 40. “Toàn thể dân tộc VN quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” 41. Tiền đề TTHCM = Truyền thống dân tộc + tinh hoa văn hóa nhân loại + Chủ nghĩa Mác. 42. “VH bao gồm toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần mà con người sáng tạo ra, nhằm đáp ứng nhu câu sinh tồn và cũng là mục đích sống của loài ng” 43. HCM giương cao ngọn cờ độc lập, tự chủ, và quyền bình đẳng giữa các quốc gia. 44. Đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng và của dân tộc, 45. Nhân tố chủ quan hình thành TTHCM = khả năng tư duy và trí tuệ của HCM + phẩm chất đạo đức và năng lực hoạt động thực tiễn. 46. Nguyễn Tất Thành nói: Tôi muốn ra nước ngoài xem nước Pháp và các nước khác làm như thế nào, tôi sẽ quay về giúp đồng bào ta vào tháng 6/1911. 47. Khi bị bắt, Nguyễn Ái Quốc mang thẻ căn cước có tên Tống Văn Sơ. 48. Nguyen Ai Quoc bị tòa án Vinh –Nghệ An khép tội tử hình vào 10/1929. 49. Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết - Thành công thành công đại thành công. 50. Bác Hồ mất vào 9 giờ 47 phút ngày 02/9/1969. 51. Nguyễn Ái Quốc dạy học ở trường Dục Thanh vào 9/1910 – 02/1911 52. Cách mạng GPDT phải được tiến hành Chủ động – sáng tạo TÓM TẮT 1. Tư tưởng: 1 hệ thống các quan điểm, quan niệm, luận điểm Xd trên nền tảng triết học nhất quán Hình thành trên cơ sở thực tiễn nhất định Chỉ đạo hoạt động thực tiễn, cải tạo hiện thực. 2. TTHCM: là sự kết tinh của tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giai cấp, con người. $ đề tư tưởng - lý luận: + (vận dụng & phát triển sáng tạo) CN Mac – Lenin + (tiếp thu) tinh hoa văn hóa nhân loại + (kế thừa & phát triển) giá trị truyền thống dân tộc VN Về những vấn đề cơ bản của CMVN: CM DT dân chủ nhân dân đến CM XHCN “Đảng lấy Cn Mác và TTHCM làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cho cách mạng Việt Nam” nhận thức quan trọng trong ĐH VII (6/1991). Ý nghĩa: Tài sản tinh thần to lớn of Đảng và dân tộc. Mãi soi đường cho sự nghiệp CM giành thắng lợi. Cơ sở, quá trình I. Cơ sở khách quan: 1. Lịch sử VN + thời đại 2. Tiền đề tư tưởng, lý luận (3 ý ở trên) “Phong trào cứu nc của nhân dân ta muốn thắng lợi phải đi theo 1 con đường mới” Phương Đông: tiếp thu những mặt tích cực của Nho giáo, Lão Tử,……( xh bình trị, hòa mục, hòa đồng; triết lý nhân sinh; tu thân dưỡng tính; truyền thống hiếu học) + Phật giáo (vị tha, từ bi bác ái, thương người như thể thương thân; nếp sống có đạo đức, trong sạch, giản dị, làm việc thiện; bình đẳng dân chủ; đề cao lao động) + chủ nghĩa Tam dân. Phương Tây: VH Pháp + CMTS Pháp, Mỹ “chặng đường chiến thắng biết bao khó khăn vs sự lựa chọn vững chắc, tránh dc những sai lầm dẫn tới ngõ cụt” Ngồi 1 mình trong buồng nói to lên khi đọc “Sơ thảo I Luận cương về dân tộc & thuộc địa” vào 17/7/1920. Từ chủ nghĩa yêu nước -> 12/1920 dự ĐH Tua, tán thành QTế 3, tham gia thành lập Đảng CS Pháp. => trở thành người cộng sản đầu tiên II. Nhân tố chủ quan: Khả năng tư duy và trí tuệ của HCM Phẩm chất đao đức, năng lực hoạt động thực tiễn. III. Quá trình hình thành và phát triển: 5 GĐ Hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước: trước 1911 Tìm thấy con đường cứu nước: 1911-1920 Hình thành cơ bản về CMVN: 1921-1930 Vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường CM (lập trường chống đế quốc):1930-1945 Tiếp tục phát triển, hoàn thiện: 1945-1969 “Tự do – bình đẳng – bác ái” 1905 1911-1920 nảy sinh ý thức đoàn kết QTế do “4 bề đều là anh em’ nên đau vs nỗi đau của dân tộc mình, xót vs nỗi đau vong nô của dân tộc khác 1919 Bản yêu sách của nhân dân An Nam tới hội nghị Vecxay 1925 Bản án chế độ thực dân Pháp CNTB là con đĩa có 2 cái vòi bám vào GC VS ở chính quốc và thuộc địa; đồng thời cắt cả 2 vòi. 1927 Đường cách mệnh 1930 Cương lĩnh đầu tiên (Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt) 28/1/1941 về VN Tuyên ngôn độc lập: ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn