Xem mẫu

  1. Cấu hình Voice VLAN Trong bài viết này các bạn sẽ được giới thiệu phương pháp cấu hình tính năng voice Vlan trên Switch Catalyst 2960. - Trong bài viết này sẽ bao gồm các phần sau: + Tìm hiểu về Voice Vlan + Cấu hình Voice Vlan + Hiển thị thông Voice Vlan. I. Tìm hiểu Voice Vlan - Tính năng Voice Vlan cho phép các port trên switch có khả năng truyền lưu lượng Voice IP từ một IP phone. Khi một swtich thực hiện kết nối đến một IP phone Cisco 7960, IP phone đó có khả năng gửi lưu lượng voice với những thông tin Layer 3 và các giá trị CoS của Layer 2, những giá trị đó được cấu hình mặc định là 5. Bởi vì chất lượng âm thanh cuộc gọi của một IP phone có thể bị hỏng nếu lưu lượng dữ liệu được gửi không đồng đều, Switch 2960 có khả năng hỗ trợ tính năng chất lượng dịch vụ (Quality of service - QoS) dựa trên chuẩn IEEE 802.1p CoS. QoS sử dụng cơ chế phân loại và nên danh sách những loại lưu lượng sẽ gửi từ switch mà có khả năng dự đoán được. - Cisco 7960 IP Phone là một thiết bị có khả năng cấu hình được, và bạn có thể cấu hình nó để cho phép gửi lưu lượng với những thứ tự ưu tiên khác nhau dựa vào chuẩn IEEE 802.1p. Bạn cũng có thể cấu hình Cisco Catalyst Switch 2960 để cho phép thứ tự ưu tiên của các loại lưu lượng được cấp bởi Cisco IP Phone. - Cisco IP Phone được tích hợp 3 port 10/100 chuyển mạch. Những port đó cung cấp những kết nối đến những thiết bị: + Port 1 kết nối đến switch hoặc những thiết bị VoIP khác. + Port 2 là một interface 10/100 Mbps có khả truyền lưu lượng IP Phone. + Port 3 là một access port dùng để kết nối với 1 PC hoặc những thiết bị khác. II. Truyền Voice với Cisco IP Phone - Bạn có thể cấu hình một port của switch hoạt động ở chế độ access để cho phép một thiết bị Cisco IP Phone gắn vào để sử dụng một Vlan cho lưu lượng Voice và những Vlan khác dùng cho truyền data. Bạn có thể cấu hình một port của switch hoạt động ở chế độ access để gửi những thông tin về CDP (Cisco Discovery Protocol) để hướng dẫn cho các thiết bị IP Phone có thể send những lưu lượng voice cho switch theo những cách sau: + Trong một Voice Vlan tagged với một giá trị ưu tiên của Layer 2 CoS + Trong một Access Vlan tagged một giá trị ưu tiên của Layer 2 CoS + Trong một Access Vlan, untagged (không có giá trị ưu tiên của Layer 2 CoS) III. Truyền Data với Cisco IP Phone. - Với Switch cũng có tiến trình tagged lưu lượng data (lưu lượng trong IEEE 802.1Q hoặc IEEE 802.1 frame) từ thiết bị đang gắn vào port access trên Cisco IP Phone. Bạn có thể cấu hình một port hoạt động ở chế độ access trên switch để gửi các gói tin CDP hướng dẫn các thiết bị đã được gắn vào IP Phone để cấu hình các port access của IP Phone theo một trong những phương pháp sau: + Trong chế độ tin cậy (trusted mode), tất cả các lưu lượng được nhận thông qua port access trên Cisco IP Phone và những lưu lượng đó đi qua Cisco IP
  2. Phone mà không bị thay đổi. + Trong chế độ không tin cậy (untrusted mode), tất cả các lưu lượng của các Frame IEEE 802.1Q hoặc IEEE 802.1P được nhận thông qua port access trên thiết bị Cisco IP Phone và nhận được một giá trị của CoS. Mặc định giá trị CoS là 0. Và chế độ không tin cậy (trusted mode) là mặc định trên thiết bị Cisco IP Phone. IV. Cấu hình Voice Vlan. - Trong phần này bao gồm những thông tin cấu hình sau: + Cấu hình Voice Vlan mặc định + Cấu hình Voice Vlan theo Guidelines. + Cấu hình một port đang kết nối trực tiếp vào một thiết bị Cisco 7960 IP Phone. 1. Cấu hình Voice Vlan mặc định - Tính năng Voice Vlan mặc định bị disable trên swtich 2960. - Khi tính năng Voice Vlan được enable, tất cả lưu lượng untagged sẽ gửi với giá trị ưu tiên CoS mặc định của các port. - Giá trị CoS không tin cậy (no trusted) cho các lưu lượng của IEEE 802.1p hoặc IEEE 802.1Q tagged. 2. Cấu hình Voice Vlan theo Guidelines. - Khi bạn cấu hình Voice Vlan thì có thể dựa vào những nguyên tắc sau: + Bạn sẽ phải cấu hình Voice Vlan trên port hoạt động ở chế độ access của switch, Voice Vlan không hỗ trợ trên port hoạt động ở chế độ trunk + Voice Vlan sẽ hiển thị và hoạt động trên switch cho phép IP Phone có thể truyền dữ liệu trên Voice Vlan. Sử dụng câu lênh show vlan ở chế độ privileged EXEC để nhìn thấy Voice Vlan. + Trước khi bạn enable Voice Vlan, chúng tôi khuyến cáo rằng bạn nên enable QoS trên switch trước bằng cách sử dụng câu lệnh mls qos thực hiện ở chế độ global configuration và cấu hình port ở trạng thái tin cậy bằng cách nhập vào câu lệnh mls qos trust cos ở chế độ interface. Nếu bạn sử dụng tính năng auto- QoS thì những tham số đó sẽ tự động được cấu hình. + Bạn sẽ phải enable CDP trên các port của switch đang kết nối trực tiếp vào Cisco IP Phone để gửi những cấu hình đến các IP Phone. + Tính năng Port Fast là tự động được enable khi Voice Vlan được cấu hình. Khi bạn disable Voice Vlan, thì tính năng Port Fast sẽ không tự động bị disbable. + Nếu thiết bị Cisco IP Phone và một thiết bị đang gắn vào Phone nằm trong cùng Vlan, thì những thiết bị đó sẽ phải cùng một dải địa chỉ IP (cùng IP subnet). Những điều kiện sau chỉ ra rằng những thiết bị đó nằm cùng Vlan: - Cùng sử dụng IEEE 802.1p hoặc untagged frames. - Thiết bị Cisco IP Phone sử dụng IEEE 802.1p frames, và thiết bị còn lại sử dụng untagged frames. - Thiết bị Cisco IP Phone sử dụng untagged frames, và thiết bị còn lại sử dụng IEEE 802.1p frames - Thiết bị Cisco IP Phone sử dụng IEEE 802.1Q frames, và Voice Vlan cùng access Vlan.
  3. + Thiết bị Cisco IP Phone và một thiết bị gắn vào phone không thể truyền dữ liệu cho nhau nếu chúng nằm cùng vlan và subnet nhưng chúng sử dụng cùng loại frames bởi vì những lưu lượng trong cùng subnet không được định tuyến. + Bạn không thể cấu hình tĩnh bảo mật địa chỉ MAC trong Voice Vlan. + Voice Vlan port có thể là những loại port sau: - Dynamic Access port. - IEEE 802.1x authenticated port. - Protected port. - 1 port nguồn hoặc port đích cho một SPAN hoặc RSPAN - Secure port. 3. Cấu hình một port đang kết nối trực tiếp với một thiết bị Cisco 7960 IP Phone. - Bởi vì một thiết bị Cisco 7960 IP Phone cũng hỗ trợ một kết nối đến 1 PC hoặc thiết bị khác, một port đang kết nối giữa swtich và một thiết bị Cisco IP Phone có thể truyền và data và voice. Bạn có thể cấu hình một port có thể hoạt động truyền chỉ data hoặc voice. - Phần này bao gồm những thông tin cấu hình sau: + Cấu hình Cisco IP Phone truyền với lưu lượng voice. + Cấu hình thứ tự ưu tiên của Data frames. a. Cấu hình Cisco IP Phone với lưu lượng Voice. - Bạn có thể cấu hình một port của switch đang kết nối trực tiếp đến thiết bị Cisco IP Phone để gửi các gói tin CDP đến phone để cấu hình phone gửi lưu lượng voice. Phone có thể truyền lưu lượng voice trong frames IEEE 802.1Q. Có thể sử dụng độ ưu tiên của IEEE 802.1p tagging để đưa ra lưu lượng voice có độ ưu tiên cao hơn và chuyển tất cả các lưu lượng voice thông qua native vlan. Thiết bị Cisco IP Phone có thể gửi lưu lượng voice không cần tagged hoặc sử dụng chính những thông tin cấu hình của nó để gửi lưu lượng voice trong access vlan. Trong tất cả cấu hình, lưu lượng voice có thể truyền với những giá trị của thông tin IP layer 3. - Đây là một ví dụ về cách cấu hình một port của switch đang kết nối tới thiết bị Cisco IP Phone sử dụng giá trị CoS để phân loại lưu lượng: Switch_VNE# configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch_VNE(config)# interface gigabitethernet0/1 Switch_VNE(config-if)# mls qos trust cos Switch_VNE(config-if)# switchport voice vlan dot1p Switch_VNE(config-if)# end b. Cấu hình độ ưu tiên cho data frames - Bạn có thể kết nối một PC hoặc những thiết bị truyền data khác đến một port của thiết bị Cisco IP Phone. Để tiến trình xử lý tagged lưu lượng data (trong IEEE 802.1Q hoặc IEEE 802.1p frames), bạn có thể cấu hình switch gửi gói tin CDP để hướng dẫn thiết bị phone có thể gửi các gói data từ một thiết bị đang gắn vào một access port trên Cisco IP Phone. Một PC có thể đưa ra những gói tin có giá trị CoS. Bạn có thể cấu hình thiết bị phone không được phép thay đổi
  4. hoặc ghi đè nên độ ưu tiên của một frame truyền qua một port của phone. - Dưới đây là ví dụ cách cấu hình một port đang kết nối trực tiếp vào một thiết bị Cisco IP Phone để không thay đổi độ ưu tiên của frame nhận từ PC: Switch_VNE# configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch_VNE(config)# interface gigabitethernet0/1 Switch_VNE(config-if)# switchport priority extend trust Switch_VNE(config-if)# end C. Hiển thị Voice Vlan - Để cho phép hiển thị cấu hình Voice Vlan cho một interface, có thể sử dụng câu lệnh: show interface gi0/1 switchport.
nguon tai.lieu . vn