Xem mẫu

  1. Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho diện xóa đói giảm nghèo. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm y tế Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:
  2. Không quá 10 ngày. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thẻ Các bước Tên bước Mô tả bước Ban xóa đói giảm nghèo phường – xã, thị trấn căn cứ danh sách 1. Bước 1 hộ chương trình xóa đói giảm nghèo, phân loại và lập danh sách đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo thu nhập qui định. Nộp danh sách tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 2. Bước 2 (Ban xóa đói giảm nghèo và việc làm quận- huyện) (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
  3. Tên bước Mô tả bước Ban xóa đói giảm nghèo quận – huyện kiểm tra, tổng hợp danh sách và lập văn bản đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người 3. Bước 3 nghèo chuyển Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo và việc làm thành phố Hồ Chí Minh. Nhận thẻ tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Ban xóa 4. Bước 4 đói giảm nghèo và việc làm quận – huyện) (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Danh sách cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ nghèo 2. Công văn đề nghị cấp thẻ . Số bộ hồ sơ: 03 bộ.
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Danh sách người tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc. Mẫu 1. 2b-TBH Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn