Xem mẫu

  1. Cấp sổ Bảo hiểm xã hội đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Tổ chức BHXH Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức bảo hiểm xã hội Cách thức thực hiện:Trụ sở tổ chức bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW Thời hạn giải quyết:30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Sổ Bảo hiểm xã hội
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Người lao động lập tờ khai cá nhân nộp cho người sử dụng 1. Bước 1 lao động Người sử dụng lao động lập Danh sách người tham gia bảo 2. Bước 2 hiểm xã hội bắt buộc và tập hợp hồ sơ nộp cho tổ chức BHXH Tổ chức BHXH xét duyệt cấp sổ BHXH cho người lao 3. Bước 3 động Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai cá nhân theo mẫu do tổ chức BHXH quy định 2. Danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc do người
  3. Thành phần hồ sơ sử dụng lao động lập Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động đối với người sử dụng lao động tham 3. gia bảo hiểm xã hội lần đầu; hợp đồng lao động đối với người sử dụng lao động là cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động Số bộ hồ sơ: không quy định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Tờ khai cá nhân của người lao Quyết định số 902/QĐ-BHXH 1. động ngà... Công văn số 1615/BHXH-CSXH ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:Không