Xem mẫu

  1. Cấp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ chờ việc trước ngày 01/01/1995 Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Tổ chức BHXH Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức bảo hiểm xã hội Cách thức thực hiện:Trụ sở doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm xã hội Thời hạn giải quyết:không quy định Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Sổ bảo hiểm xã hội
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Người lao động lập Tờ khai cấp sổ BHXH nộp cho người 1. Bước 1 sử dụng lao động (hoặc cơ quan quản lý cấp trên trong trường hợp đơn vị giải thể) Người sử dụng lao động (hoặc cơ quan quản lý cấp trên 2. Bước 2 trong trường hợp đơn vị giải thể) nộp hồ sơ cho tổ chức BHXH Tổ chức BHXH xét duyệt và cấp sổ BHXH cho người lao 3. Bước 3 động
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai cấp sổ bảo hiểm xã hội Lý lịch gốc hoặc lý lịch bổ sung (nếu có) của người lao động, quyết định tiếp nhận, hợp đồng lao động, các giấy tờ có liên quan khác như: 2. quyết định nâng bậc lương, quyết định điều động hoặc quyết định chuyển công tác, quyết định phục viên xuất ngũ, chuyển ngang, giấy thôi trả lương Danh sách của đơn vị có tên người lao động đến 31 tháng 12 năm 1994 3. hoặc các giấy tờ xác định có tên người lao động đến 31 tháng 12 năm 1994 Quyết định nghỉ chờ việc 4. Trường hợp không có quyết định nghỉ chờ việc thì phải có xác nhận
  4. Thành phần hồ sơ bằng văn bản của thủ trưởng đơn vị tại thời điểm lập hồ sơ đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, trong đó đảm bảo người lao động có tên trong danh sách của đơn vị tại thời điểm có quyết định nghỉ chờ việc và chưa hưởng các khoản trợ cấp một lần Số bộ hồ sơ: không quy định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Tờ khai cấp sổ bảo hiểm xã hội Quyết định số 902/QĐ-BHXH ngà...
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Không bao gồm những người bị kỷ luật buộc Thông tư số thôi việc hoặc tự ý bỏ việc, bị phạt tù giam 1. 19/2008/TT- trước ngày 01/01/1995, ra nước ngoài hoặc ở BLĐTBX... lại nước ngoài không hợp pháp
nguon tai.lieu . vn