Xem mẫu

  1. Cấp phù hiệu “Xe vận chuyển khách du lịch” Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp (nếu có): không có Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Phù hiệu “Xe vận chuyển khách du lịch”.
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải; nghị Giải quyết thủ Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, thẩm tra hồ sơ, cấp 2. tục phù hiệu "Xe vận chuyển khách du lịch". Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy đề nghị vận tải khách du lịch bằng ô tô; Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh do cơ quan có thẩm 2. quyền cấp có loại hình kinh doanh vận tải khách du lịch (bản phô tô công chứng hoặc bản phô tô kèm theo bản chính để đối chiếu); Bản phô tô giấy chứng nhận sở hữu xe ô tô khách hoặc hợp đồng thuê của 3. những xe trong danh sách
  3. Thành phần hồ sơ Bản phô tô “Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 4. phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” của những xe trong danh sách đăng ký; Văn bản xác nhận đạt tiêu chuẩn xe vận chuyển khách du lịch theo quy định 5. của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch có thẩm quyền. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Giấy đề nghị vận tải khách du lịch bằng ô Quyết định số 16/2007/QĐ- 1. tô BGTV... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
  4. Phụ lục 23 (Kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ GTVT) TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: .............. /................. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...................., ngày tháng năm GIẤY ĐỀ NGHỊ VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH BẰNG ÔTÔ Kính gửi: Sở GTVT ................................................. 1. Tên doanh nghiệp hoặc cá nhân: ....................................................................... 2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ...................................................................... 3. Trụ sở doanh nghiệp: ................................................................................... 4. Số điện thoại (Fax): ....................................................................................... 5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.......... do.......................................... .......... ........................................cấp ngày ........ tháng......... năm ................... 6. Phạm vi đăng ký hoạt động: ................. ................. ................. ................. .......
  5. 7. Số xe đăng ký: ................. xe (danh sách xe kèm theo) TT Biển số xe Loại xe Số ghế Năm SX Ghi chú 1 2 ... Doanh nghiệp cam kết những nội dung đã đăng ký đúng với thực tế tại doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp (Ký tên đóng dấu) Nơi nhận: - Như trên; - Lưu.
nguon tai.lieu . vn