Xem mẫu

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Trình tự thực hiện: + Bước 1: Đơn vị quản lý thuỷ nông cấp tỉnh căn cứ dự toán được giao, lập dự toán năm chia từng quý gửi Sở Tài chính cùng cấp để làm căn cứ cấp phát. + Bước 2: Sở Tài chính cấp kinh kinh phí cho đơn vị quản lý thuỷ nông 02 lần trong năm vào vào đầu quý 1 cấp 60% tổng kinh phí và quý 3 cấp 40% kinh phí còn lại. - Cách thức thực hiện: + Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Hành chính nhà nước. + Thông qua hệ thống bưu chính. - Thành phần, số lượng hồ sơ: + Thành phần hồ sơ, bao gồm: Dự toán năm chia thành quý do đơn vị quản lý thuỷ nông cấp tỉnh lập gửi sở Tài chính. + Số lượng hồ sơ: 01 bộ - Thời hạn giải quyết: Không - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh thành phố trực thuộc TW với đơn vị quản lý thuỷ nông địa phương. + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở tài chính đối với đơn vị địa phương. - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: + Bằng lệnh ghi tiền - Lệ phí: Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  2. + Nghị định 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi. + Thông tư số 36/2009/TT-BTC ngày 26/2/2009 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.
nguon tai.lieu . vn