Xem mẫu

  1. 51T. Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức 12/08/2009 51.1. Trình tự thực hiện: - Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng và kinh phí cấp GCN tại Sở XD. Nếu hồ sơ có đủ giấy tờ theo quy định thì ghi giấy biên nhận hồ sơ hẹn thời gian giao GCN, nếu không đủ giấy tờ thì hướng dẫn tổ chức nộp đủ giấy tờ theo quy định; - Sở XD kiểm tra hồ sơ, thể hiện các nội dung trên giấy chứng nhận và trình UBND cấp tỉnh ký (hoặc thực hiện ký trong trường hợp được uỷ quyền ký) và vào sổ đăng ký quyền sở hữu công trình xây dựng thông báo cho chủ sở hữu biết về việc nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; - Chủ sở hữu nộp biên lai các khoản lệ phí và các giấy tờ gốc về công trình xây dựng cho Sở Xây dựng để lưu hồ sơ và ký nhận vào sổ đăng ký QSH CTXD để nhận GCN. 51.2. Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính 51.3. Thành phần số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng; - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy phép đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; - Bản sao giấy tờ về tạo lập công trình xây dựng; - Bản sao Biên lai nộp nghĩa vụ tài chính; - Bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng. b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 51.4. Thời hạn giải quyết: - 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 51.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức 51.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
  2. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng 51.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: - Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng 51.8. Lệ phí: - Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình đối với tổ chức - Mức lệ phí: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng) 51.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (đính kèm theo thủ tục) 51.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 51.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ v/v cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng; - Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP.
nguon tai.lieu . vn