Xem mẫu

  1. Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Thông tin Lĩnh vực thống kê:Việc làm Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW Cách thức thực hiện:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, NGHỊ ĐỊNH SỐ thành phố trực thuộc TW quyết
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định định 34/2008/NĐ-CP NG... Thông tư số 08/2008/TT- BLĐTBX... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Người nước ngoài báo cáo và giải trình lý do giấy phép lao 1. Bước 1 động mất hoặc hỏng với người sử dụng lao động trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày mất Người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động tới Sở Lao động - 2. Bước 2 Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW đã cấp giấy phép đó trong thời 30 ngày tính theo ngày dương lịch kể từ ngày được người lao động báo mất hoặc bị hỏng
  3. Tên bước Mô tả bước Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp 3. Bước 3 lại giấy phép lao động cho người nước ngoài trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Người sử dụng lao động có trách nhiệm nhận giấy phép lao 4. Bước 4 động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp và trao cho người nước ngoài Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước ngoài (Mẫu số 1. 6) Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động 2. hoặc đối tác phía Việt Nam (Mẫu số 7) 3. Giấy phép lao động đã được cấp bị hỏng. Trường hợp bị mất giấy phép
  4. Thành phần hồ sơ lao động người nước ngoài phải có văn bản giải trình của người nước ngoài 03 ảnh màu (3cmx4cm) chụp không quá 06 tháng tính từ thời điểm 4. người nước ngoài nộp hồ sơ Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động Thông tư số 08/2008/TT- 1. của người nước ngoài BLĐTBX... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn