Xem mẫu

  1. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - 15 ngày làm việc, nếu vùng sản xuất đã được kiểm tra và công nhận là vùng đủ điều kiện sản xuất rau an toàn. - Không quá 45 ngày làm việc, nếu vùng sản xuất
  2. chưa được kiểm tra hoặc công nhận là vùng đủ điều kiện sản xuất rau an toàn (cần thiết lấy mẫu đất, nước phân tích thêm). Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Nhà sản xuất chuẩn bị đủ hồ sơ đăng ký theo qui định của pháp 1. Bước 1 luật Nộp hồ sơ tại Phòng Kỹ thuật của Chi cục Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh (số 10, Nguyễn Huy Tưởng, phường 6, quận 2. Bước 2 Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) sáng từ 7g30 – 11g30, chiều từ 13g – 17g, từ thứ 2 đến thứ 6.
  3. Tên bước Mô tả bước Hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ thì Phòng Kỹ thuật viết biên bản nhận hồ sơ cho người nộp đơn và chuyển cho Đoàn Thẩm định 3. Bước 3 kiểm tra hồ sơ và thực địa. - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì Phòng Kỹ thuật hướng dẫn để người nộp đơn hoàn thiện hồ sơ. Đoàn Thẩm định tiến hành kiểm tra hồ sơ và thực địa, khi cần thiết sẽ lấy mẫu đất, nước để phân tích. Đồng thời lập Biên bản 4. Bước 4 thẩm định với sự xác nhận của đại diện Đoàn Thẩm định và nhà sản xuất. Chi cục Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh để ra quyết định chứng nhận. 5. Bước 5 Quyết định công nhận sẽ được gửi 01 bản về Chi cục Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh và 01 bản về địa chỉ người nộp đơn. Hồ sơ
  4. Thành phần hồ sơ - Mẫu đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế rau quả an 1. toàn 2. - Bản kê khai điều kiện sản xuất và sơ chế rau quả an toàn - Quyết định công nhận vùng đủ điều kiện sản xuất rau an toàn hoặc phiếu 3. kết quả phân tích đất (giá thể, dung dịch) và phiếu kết quả phân tích nguồn nước tưới, rửa rau 4. - Giấy chứng nhận chuyên môn 5. - Sơ đồ vị trí canh tác rau 6. - Qui trình sản xuất rau an toàn - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương đương trở 7. lên cấp theo qui định của pháp luật (nếu chứng nhận là cơ sở có sơ chế rau) Số bộ hồ sơ: 02 (bộ)
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản Quyết định số 1. xuất và sơ chế RAT 99/2008/QĐ-BNN... Văn bản hướng dẫn số 352/HD-T... Mẫu bản kê khai điều kiện sản xuất và sơ chế Quyết định số 2. RAT 99/2008/QĐ-BNN... Văn bản hướng dẫn số 352/HD-T... Công văn số 147/SNN-NN 3. Sơ đồ vị trí vùng sản xuất rau ngày 0... Công văn số 320/SNN-NN ngày 3... Yêu cầu
  6. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Báo cáo kết quả sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn Quyết định số 1. trong thời gian được cấp Giấy chứng nhận 99/2008/QĐ-BNN...