Xem mẫu

  1. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Khi mất) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân cấp huyện/ Trưởng phòng ĐKKD thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện / Phòng ĐKKD cấp tỉnh Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc (tối đa) Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Khi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã, hợp tác xã phải khai báo với cơ quan Công an nơi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã và được cơ quan Công an xác nhận bằng văn bản, đồng thời thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã và thông báo trên báo in 1. hàng ngày của trung ương hoặc địa phương ba số liên tiếp. Sau 30 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu hợp tác xã không tìm được Giấy chứng nhận đăng kinh doanh hợp tác xã đã mất, thì hợp tác xã đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã cho hợp tác xã
  3. Tên bước Mô tả bước Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận trao giấy biên nhận 2. và hẹn ngày đến lấy kết quả Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. 1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 2. Xác nhận của cơ quan Công an về việc khai báo mất Giấy chứng 2. nhận đăng ký kinh doanh của hợp tác xã; 3. Giấy biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về việc nhận đăng 3. thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hợp tác xã hoặc bản in ba số báo đã đăng thông báo;
  4. Thành phần hồ sơ 4. Mã số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lại là mã số đã được 4. ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã mất Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn