Xem mẫu

  1. 9T. Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (trong trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc mất) 11/08/2009 9.1. Trình tự thực hiện: - Người đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng gửi hồ sơ theo quy định tới Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ - Sở Xây dựng tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, yêu cầu bổ sung nếu thiếu hoặc không hợp lệ - Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng kiểm tra, xét duyệt hồ sơ và cấp lại chứng chỉ theo quy định 9.2. Cách thức thực hiện: - Tại trụ sở cơ quan hành chính. 9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ bao gồm: - Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng; có chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị rách nát, có giấy xác minh của cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương đối với trường hợp bị mất chứng chỉ; - Bản kê khai kết quả hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo chứng chỉ đã được cấp có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc chủ đầu tư b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 9.4. Thời hạn giải quyết: - 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 9.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng 9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ 9.8. Lệ phí:
  2. - Lệ phí cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng - Mức phí: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) 9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. - Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng. - Thông tư 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nươc ngoài; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng.
nguon tai.lieu . vn