Xem mẫu

  1. Cấp giấy phép vận tải quốc tế Việt Nam - Trung Quốc Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí 50.000đồng/01 phương tiện Thông tư số 76/2004/TT-BTC ng...
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép vận tải quốc tế Việt Nam - Trung Quốc Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ thủ 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải tục Giải quyết thủ Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, thẩm tra hồ sơ, cấp 2. tục giấy phép Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin cấp phép vận tải quốc tế Việt - Trung (bản chính); Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (bản phô tô có công 2. chứng hoặc bản phô tô kèm theo bản gốc để đối chiếu) (nếu là cấp cho doanh nhiệp);
  3. Thành phần hồ sơ Các giấy tờ của từng xe (bản phô tô) gồm: + Giấy đăng ký sở hữu phương tiện (bản phô tô); 3. + Giấy phép lái xe (bản phô tô); + Tem kiểm định an toàn kỹ thuật của phương tiện Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn xin cấp giấy phép vận tải quốc tế Việt Thông tư số 258/1998/TT- 1. - Trung BGTVT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
  4. Mẫu đơn Tên cơ quan quản lý đơn vị TÊN ĐƠN VỊ : CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:............. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN CẤP PHÉP VẬN TẢI QUỐC TẾ VIỆT - TRUNG Kính gửi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Tên đơn vị vận tải: 2. Địa chỉ cơ quan: 3. Số điện thoại cần liên hệ ( nếu có ): 4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư số: Ngày cấp: Cơ quan cấp: 5. Mục đích đề nghị cấp phép cho ôtô: 6. Đơn vị xin cấp phép đề nghị : Cấp giấy phép ôtô theo danh sách dưới đây : ( Nếu cho nhiều ôtô thì lập bảng kê kèm theo đơn ) Số Biển số xe Nhãn hiệu xe Trọng tải Phạm vi Thời hạn TT ( số ghế) hoạt động giấy phép
  5. đến 1 2 3 4 5 6 7. Đơn vị đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và xin cam đoan chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trong đơn, nếu không đúng sự thật. ............., ngày tháng năm 200... CHỦ ĐƠN VỊ Ký tên ( đóng dấu) Nơi nhận : - Cơ quan giải quyết cấp phép - Lưu VP
nguon tai.lieu . vn