Xem mẫu

  1. Thủ tục hành chính Xuất bản-Cục Xuất bản Tên thủ Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ tục : chức ở Trung ương; tổ chức cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế Cơ quan Cục Xuất bản thực hiện : Nội dung : Thủ tục Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức ở Trung ương; tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế - Cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Luật số 30/2004/QH11, Nghị định 111/2005/NĐ-CP - Trình tự thực hiện: - Nộp hồ sơ đến Cục Xuất bản, số 10 đường Thành, Hà Nội - Nhận kết quả sau 10 ngày (nếu không câp phép có văn bản trả lời nêu rõ lý do) - Cách thức thực hiện; - Trực tiếp tại trụ sở của Cục Xuất bản a) Thành phần hồ sơ: - Đơn xin cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản - Thành phần, số lượng hồ sơ: phẩm theo mẫu - Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ - Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ - Đối tượng thực hiện thủ tục hành - Tổ chức chính: - Cá nhân a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Xuất bản b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc - Cơ quan thực hiện thủ tục hành phân cấp thực hiện (nếu có): chính: c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Xuất bản d) Cơ quan phối hợp (nếu có): - Kết quả thực hiện thủ tục hành Giấy phép chính: - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và Đơn xin phép tổ chức triển lãm, hội chợ đề nghị đính kèm): - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Luật số 30/2004/QH11 thông qua ngày 03/12/2004 quy định về xuất bản - Nghị định 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành Xuất bản chính: - Quyết định 31/2006/QĐ-BVHTT ngày 01/3/2006 cuả Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành mẫu giấy phép, đơn xin phép, giấy xác nhận đăng ký, tờ khai nộp lưu chiểu sử dụng trong hoạt động xuất bản
nguon tai.lieu . vn