Xem mẫu

  1. Cấp Giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường địa phương và quốc lộ được ủy thác quản lý Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý giao thông, Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp (nếu có): Các đơn vị quản lý đường bộ trực tiếp Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định Đối tượng thực hiện:Tất cả
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề 1. Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải nghị Giải quyết thủ Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, cấp 2. tục Giấy phép thi công Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin cấp phép thi công (bản chính)
  3. Thành phần hồ sơ Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của cơ quan quản lý đường bộ 2. có thẩm quyền được quy định tại khoản 1 Mục III Thông tư 13/2005/TT-BGTVT (bản chính) Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (có bình đồ, sơ đồ hiện trạng vị trí xin thi công, 3. trắc dọc, trắc ngang đại diện, khoảng cách từ vị trí xây dựng công trình đến chân mái ta luy đường đắp hoặc mép đỉnh mái đường đào, hoặc mép ngoài rãnh dọc, kết cấu công trình xin xây dựng v.v...) Phương án thi công bảo đảm an toàn giao thông, thời gian thi công (bản 4. chính) Bản cam kết của chủ công trình tự di chuyển công trình khi ngành 5. đường bộ có yêu cầu sử dụng phạm vi đất dành cho đường bộ và không
  4. Thành phần hồ sơ đòi bồi thường (bản chính) Số bộ hồ sơ: 02 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
  5. Mẫu đơn Tên cơ quan quản lý đơn vị TÊN ĐƠN VỊ : CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:............. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN CẤP PHÉP VẬN TẢI QUỐC TẾ VIỆT - TRUNG Kính gửi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Tên đơn vị vận tải: 2. Địa chỉ cơ quan: 3. Số điện thoại cần liên hệ ( nếu có ): 4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư số: Ngày cấp: Cơ quan cấp: 5. Mục đích đề nghị cấp phép cho ôtô: 6. Đơn vị xin cấp phép đề nghị : Cấp giấy phép ôtô theo danh sách dưới đây : ( Nếu cho nhiều ôtô thì lập bảng kê kèm theo đơn )
  6. Số Biển số xe Nhãn hiệu xe Trọng tải Phạm vi Thời hạn TT hoạt động giấy phép ( số ghế) đến 1 2 3 4 5 6 7. Đơn vị đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và xin cam đoan chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trong đơn, nếu không đúng sự thật. ............., ngày tháng năm 200... CHỦ ĐƠN VỊ Ký tên ( đóng dấu) Nơi nhận : - Cơ quan giải quyết cấp phép - Lưu VP