Xem mẫu

  1. Thủ tục hành chính Xuất bản-Cục Xuất bản
  2. Tên thủ tục : Cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản Cơ quan thực hiện : Cục Xuất bản Nội dung : Thủ tục Cấp Giấy phép thành lập nhà xuất bản - Cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Luật Xuất bản số 30/2004/QH11 và Nghị định số 111/2005/NĐ-CP - Nộp hồ sơ đến Bộ Thông tin và Truyền thông, số 18 - Trình tự thực hiện: Nguyễn Du, Hà Nội. - Chờ nhận kết quả bằng văn bản sau 30 ngày, trường hợp không được cấp giấy phép sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do - Trực tiếp tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông - Cách thức thực hiện; - Qua hệ thống bưu chính- chuyển phát - Đơn xin cấp giấy phép thành lập của cơ quan chủ quản nhà xuất bản ghi rõ tên gọi, tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, giám đốc, tổng biên tập, trụ sở và vốn của nhà xuất bản; - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Lý lịch trích ngang của giám đốc, tổng biên tập và danh sách biên tập viên của nhà xuất bản Số lượng hồ sơ: 01 bộ - Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ - Đối tượng thực hiện thủ tục hành Tổ chức chính: a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin và Truyền thông b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc - Cơ quan thực hiện thủ tục hành phân cấp thực hiện (nếu có): chính: c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Xuất bản d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Tuyên giáo Trung ương (Vụ Báo chí - Xuất bản) - Kết quả thực hiện thủ tục hành Giấy phép chính: - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và (đang xây dựng mẫu) đề nghị đính kèm): Việc thành lập nhà xuất bản phải có đủ các điều kiện sau đây: 1. Có tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản; 2. Có người lãnh đạo nhà xuất bản đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 14 và đội ngũ biên tập viên đủ tiêu chuẩn quy - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục định tại khoản 1 Điều 15 của Luật này; hành chính (nếu có): 3. Trong các chức danh lãnh đạo nhà xuất bản phải có ít nhất một người hoạt động trong lĩnh vực xuất bản từ ba năm trở lên; 4. Có trụ sở hoạt động, vốn và các điều kiện cần thiết khác theo quy định của pháp luật; 5. Phù hợp với quy hoạch phát triển sự nghiệp xuất bản toàn quốc, quy hoạch của từng ngành, từng địa phương. - Luật số 30/2004/QH11 thông qua ngày 03/12/2004 quy định về xuất bản - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành - Nghị định 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ chính: quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản
nguon tai.lieu . vn