Xem mẫu

  1. 30T. Cấp giấy phép sử dụng tạm thời đường đô thị ngoài mục đích giao thông 11/08/2009 30.1. Trình tự thực hiện: Gửi hồ sơ xin cấp phép sử dụng tạm thời đường đô thị ngoài mục đích giao thông về cơ quan quản lý đường đô thị theo sự phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp Tỉnh. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý đường đô thị cấp giấy phép theo quy định. 30.2. Cách thức thực hiện: - Tại trụ sở cơ quan hành chính 30.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định. 30.4. Thời hạn giải quyết: - Do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định. 30.5. Đối tượng thực hiện TTHC: - Cá nhân hoăc tổ chưc. ̣ 30.6. Cơ quan thực hiện TTHC: - Cơ quan quản lý đường đô thị theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 30.7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: ́ ́ - Giây phep 30.8. Lệ phí: Không có. 30.9. Tên mâu đơn, mâu tờ khai: ̃ ̃ - Do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định. 30.10. Yêu câu, điêu kiên thực hiên thủ tuc hanh chinh: Không có ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ 30.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: - Nghị định 186/2004/NĐ-CP ngày 5/11/2004của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. - Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/2/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý đường đô thị.
nguon tai.lieu . vn