Xem mẫu

  1. Thủ tục hành chính Xuất bản-Cục Xuất bản Tên thủ tục : Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Cơ quan thực hiện : Cục Xuất bản Nội dung : Thủ tục Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh - Cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 11/2009/NĐ-CP - Trình tự thực hiện: - Nộp hồ sơ đến Cục Xuất bản, số 10 đường Thành, Hà Nội - Nhận kết quả sau 10 ngày làm việc (nếu không câp phép có văn bản trả lời nêu rõ lý do) - Trực tiếp tại trụ sở của Cục Xuất bản - Cách thức thực hiện; - Qua hệ thống bưu chính, chuyển phát - Thành phần, số lượng hồ sơ: Đang xây dựng văn bản hướng dẫn - Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ - Đối tượng thực hiện thủ tục hành - Tổ chức chính: - Cá nhân a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Xuất bản b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc - Cơ quan thực hiện thủ tục hành phân cấp thực hiện (nếu có): chính: c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Xuất bản d) Cơ quan phối hợp (nếu có): - Kết quả thực hiện thủ tục hành Giấy phép chính: Lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu văn hoá phẩm. - Lệ phí (nếu có): Mức lệ phí: 20.000 đồng/giấy phép - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có Đang xây dựng văn bản hướng dẫn và đề nghị đính kèm): - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Luật số 30/2004/QH11 thông qua ngày 03/12/2004 quy định về xuất bản - Nghị định 11/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ ban - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành hành ngày 10/2/2009 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2005/NDD-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi chính: tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản - Quyết định số 68/2006/QĐ-BTC ngày 6/12/2006 của Bộ Tài chính
nguon tai.lieu . vn