Xem mẫu

  1. Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Lào đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe cá nhân Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí 50.000đồng/10 phương tiện Thông tư số 76/2004/TT-BTC ng... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép liên vận Việt Lào
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề 1. Cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải nghị Giải quyết thủ Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, 2. tục cấp giấy phép Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào có xác nhận của UBND xã 1. phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú 2. Tờ khai đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho mỗi phương tiện 3. Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (bản phôtô) 4. Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ( bản
  3. Thành phần hồ sơ phôtô) 5. Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đề nghị cấp phép (bản phôtô ) Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (bản 6. phôtô) Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt Thông tư số 17/2005/TT- 1. Lào BGTVT... Tờ khai đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt Thông tư số 17/2005/TT- 2. - Lào BGTVT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
  4. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT - LÀO Kính gửi: ............................... Tên chủ phương tiện: ....................................................................................................... Địa chỉ: ............................................................................................................................. Số điện thoại: ................................................................................................................... Đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam (hoặc Sở Giao thông vận tải hoặc Sở Giao thông công chính) cấp giấy phép liên vận cho phương tiện vận tải sau: Biển đăng ký (chữ in): ..................................................................................................... Nhãn hiệu phương tiện (chữ in): ...................................................................................... Tải trọng: ..........................................................................................................................
  5. Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có giá trị đến ngày: ................................................................................................................................. Nơi đến trên lãnh thổ của nước CHDCND Lào: .............................................................. Cửa khẩu xuất: ................................. Cửa khẩu nhập: ..................................................... Tuyến đường: ................................................................................................................... Mục đích chuyển đi: Công vụ  Việc riêng  Kinh doanh vận tải  Mục đích khác  Thời hạn đề nghị cấp phép: Từ ngày .................. Đến ngày ................. .........., ngày ... tháng ... năm ...... Thủ trưởng đơn vị (cá nhân) ký tên (đóng dấu nếu có)
nguon tai.lieu . vn