Xem mẫu

  1. Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng kinh tế thương mại Thông tin Lĩnh vực thống kê:Việc làm Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao Cách thức thực hiện:Trụ sở Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Do Hội đồng nhân dân cấp NGHỊ ĐỊNH SỐ 1. tỉnh, thành phố trực thuộc TW 34/2008/NĐ-CP NG... Thông tư số 08/2008/TT- BLĐTBX... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước -Người sử dụng lao động nộp 01 hồ sơ đề nghị cấp GPLĐ cho Sở LĐTBXH địa phương nơi đóng trụ sở chính trước 1. Bước 1 thời hạn ít nhất 20 ngày làm việc kể từ ngày người nước ngoài dự kiến làm việc. -Sở Lao động TBXH có trách nhiệm cấp giấy phép lao 2. Bước 2 động cho người nước ngoài trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu không cấp GPLĐ
  3. Tên bước Mô tả bước phải trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do. -Người sử dụng lao động có trách nhiệm nhận giấy phép lao động do Sở LĐTBXH cấp và trao cho người nước ngoài -Sau khi người nước ngoài được cấp giấy phép lao động, người sử dụng lao động và người nước ngoài phải giao kết 3. Bước 3 hợp đồng lao động bằng văn bản theo qui định của pháp luật lao động Việt Nam, gửi bản sao tới Cơ quan đã cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đó trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng lao động Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản của Doanh nghiệp nước ngoài cử người nước ngoài sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên 1. lãnh thổ VN. Trong đó nêu rõ thời gian người nước ngoài đã tuyển dụng vàp làm việc tại doanh nghiệp nước ngoài cử sang.
  4. Thành phần hồ sơ -Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước 2. ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp 3. -Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài có dán ảnh (Mẫu số 2) -Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc được cấp ở 4. Việt Nam theo qui định của Bộ Ytế VN. -Bản sao chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật phù hợp với 5. chuyên môn, công việc và yêu cầu của người sử dụng lao động. -03 ảnh màu (3cmx4cm) chụp không quá 6 tháng tính từ thời điểm nộp 6. hồ sơ. -Văn bản đề nghị cấp GPLĐ của người sử dụng lao động (Mẫu 4) 7. Văn bản tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt nam và công chứng Số bộ hồ sơ: 01
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài Thông tư số 08/2008/TT- 1. có dán ảnh BLĐTBX... Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động Thông tư số 08/2008/TT- 2. của người sử dụng lao động BLĐTBX... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn