Xem mẫu

  1. Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đại diện tổ chức phi chính phủ làm việc tại Việt Nam Thông tin Lĩnh vực thống kê:Việc làm Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao Cách thức thực hiện:Tại Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết 1. định Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước -Người sử dụng lao động nộp 01 hồ sơ đề nghị cấp GPLĐ cho Sở LĐTBXH địa phương nơi đóng trụ sở chính trước 1. Bước 1 thời hạn ít nhất 20 ngày làm việc kể từ ngày người nước ngoài dự kiến làm việc. -Sở Lao động TBXH có trách nhiệm cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trong thời hạn 15 ngày làm việc 2. Bước 2 kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu không cấp GPLĐ phải trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do. 3. Bước 3 -Người sử dụng lao động có trách nhiệm nhận giấy phép
  3. Tên bước Mô tả bước lao động do Sở LĐTBXH cấp và trao cho người nước ngoài -Sau khi người nước ngoài được cấp giấy phép lao động, người sử dụng lao động và người nước ngoài phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo qui định của pháp luật lao động Việt Nam, gửi bản sao tới Cơ quan đã cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đó trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng lao động Hồ sơ Thành phần hồ sơ -Giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép 1. hoạt động theo qui định của pháp luật Việt Nam -Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước 2. ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp 3. -Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài có dán ảnh (Mẫu số 2)
  4. Thành phần hồ sơ -Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc được cấp ở 4. Việt Nam theo qui định của Bộ Ytế VN. -Bản sao chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật phù hợp với 5. chuyên môn, công việc và yêu cầu của người sử dụng lao động. -03 ảnh màu (3cmx4cm) chụp không quá 6 tháng tính từ thời điểm nộp 6. hồ sơ. -Văn bản đề nghị cấp GPLĐ của người sử dụng lao động (Mẫu 4). 7. Các văn bản tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt Nam và công chứng Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài Thông tư số 08/2008/TT- 1. có dán ảnh (Mẫu số 2) BLĐTBX...
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Văn bản đề nghị cấp GPLĐ của người sử Thông tư số 08/2008/TT- 2. dụng lao động (Mẫu số 4) BLĐTBX... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không