Xem mẫu

  1. Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm Thông tin Lĩnh vực thống kê:Việc làm Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW Cách thức thực hiện:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW nơi đặt trụ sở và hoạt động giới thiệu việc làm Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tại Sở Lao động - 1. Bước 1 Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW nơi đặt trụ sở và hoạt động giới thiệu việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW tiếp nhận hồ sơ và trao giấy biên nhận hồ sơ có ghi rõ ngày 2. Bước 2 tháng năm nhận, các văn bản có trong hồ sơ cho doanh nghiệp và thời hạn trả lời Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW có trách nhiệm cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm 3. Bước 3 trong thời hạn 15 ngày làm việc. Nếu không cấp phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động giới thiệu hoạt động việc làm (mẫu 5) 2. Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh có công chứng Các giấy tờ và văn bản chứng minh đủ điều kiện để cấp phép hoạt động giới 3. thiệu việc làm (Bản sao có công chứng) Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc giao trụ sở làm việc, hoặc hợp đồng 4. thuê trụ sở thời hạn tối thiểu 36 tháng Bản kê khai trang thiết bị, phương tiện làm việc và đi lại, danh sách nhân 5. viên thời điểm đề nghị cấp phép 6. Bản sao giấy chứng nhận ký quỹ tại Ngân hàng Số bộ hồ sơ: 01
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động giới Thông tư số 20/2005/TT- 1. thiệu việc làm BLĐTBX... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định - Có địa điểm, trụ sở làm việc giành cho hoạt động giới thiệu việc làm ổn định từ 36 tháng trở lên - Diện tích làm việc và hoạt động của doanh nghiệp phải đảm bảo bố trí đủ các phòng: tư vấn, giới thiệu và cung ứng lao động, thông tin thị trường lao động và có trang bị máy vi tính, diện thoại, fax, email, các Nghị định số 1. tài liệu khác có liên quan 19/2005/NĐ-CP - Có ít nhất 300 triệu đồng Việt Nam ký quỹ tại Ngân ng... hàng để giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù có thể xảy ra trong quá trình hoạt động - Có ít nhất 5 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, luật, ngoại ngữ. Người được tuyển dụng vào trung tâm phải là người có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, không có
  5. Nội dung Văn bản qui định tiền án được UBND cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận. Đối với nhân viên được điều động sang làm việc tại Trung tâm phải có xác nhận của cơ quan cũ.
nguon tai.lieu . vn