Xem mẫu

  1. Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê:Lao động ngoài nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục quản lý lao động ngoài nước Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp giấy phép là 5 triệu đồng 5 triệu Nghị định 126/2007/NĐ- 1. nộp tại thời điểm nhận giấy phép đồng CP ngày... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước - Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Cục Quản lý lao động ngoài Về nộp và nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 1. tiếp nhận hồ - Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp nhận hồ sơ và kiểm sơ tra hồ sơ, nếu thiếu yêu cầu doanh nghiệp bổ sung. Trường hợp hồ sơ đáp ứng các điều kiện để được cấp phép , Giải quyết Bộ LĐTBXH cấp giấy phép cho doanh nghiệp trong vòng 30 2. của cơ quan ngày sau khi nhận được ý kiến chấp thuận của các cơ quan thực hiện nêu tại khoản 2 ,điều 10 Luật người lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp (theo mẫu tại phụ lục 2 1. thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 8/11/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  3. Thành phần hồ sơ 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 3. Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn theo quy định 4. Giấy xác nhận ký quỹ của Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định 5. tại Điều 4 Nghị định 126/2007/NĐ-CP ngày 1/08/2007 của Chính phủ Sơ yếu lý lịch của người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài kèm theo Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện theo quy 6. định tại khoản 3, Điều 9 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Phương án tổ chức (đối với doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài) hoặc báo cáo về tổ chức bộ máy 7. hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài 8. Danh sách trích ngang cán bộ chuyên trách trong bộ máy hoạt động đưa
  4. Thành phần hồ sơ người lao động đi làm việc ở nước ngoài, gồm các nội dung: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, nhiệm vụ được giao. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người 1. lao động đi làm việc ở nước ngoài Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo luật doanh nghiệp có 100% vốn điều lệ của các tổ Luật người lao động 1. chức , cá nhân Việt nam; có vốn pháp định là 5 tỷ Việt Nam... đồng; có đề án hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;có tiền ký quỹ 1tỷ đồng tại
  5. Nội dung Văn bản qui định ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính Là doanh nghiệp có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở ngước ngoài; Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có trình độ từ đại học trở lên ,có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ cấp giấy phép cho doanh nghiệp sau khi lấy ý kiến của một trong những người có thẩm quyền sau đây: a-Thủ trưởng cơ quan ra quyết định thành lập hoặc đề Luật người lao động 2. nghị Thủ tướng Chính phủ thành lập đối với doanh Việt Nam... nghiệp Nhà nước b-Người ra quyết định thành lập đối với doanh nghiệp Luật người lao động 3. của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ Việt Nam... chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp
  6. Nội dung Văn bản qui định c-Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (đối với Luật người lao động 4. doanh nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại Việt Nam... điểm b nêu trên)
nguon tai.lieu . vn