Xem mẫu

  1. Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý đối với cơ sở đã hoạt động của tổ chức, cá nhân thành lập Thông tin Lĩnh vực thống kê:Phòng, chống tệ nạn xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không quy định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan quản lý khám, chữa bệnh cấp tỉnh Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước - Cơ sở cai nghiện tự nguyện gửi hồ sơ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở cai nghiện đặt trụ sở chính Tiếp nhận - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh có trách nhiệm 1. hồ sơ tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải viết phiếu tiếp nhận hồ sơ (Mẫu số 4), nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải viết phiếu hướng dẫn cụ thể (phải ký vào phiếu đó) cho đối tượng thực hiện. - Trong thời hạn 30 ngày, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với cơ quan quản lý khám, chữa bệnh cấp tỉnh thẩm tra, phê duyệt hồ sơ và báo cáo Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định. Giải quyết - Trong thời hạn 30 ngày làm việc, Cục Phòng, chống tệ nạn xã 2. hồ sơ hội chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý khám, chữa bệnh- Bộ Y tế thẩm định hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý cho cơ sở cai nghiện ma tuý - Nếu không cấp Giấy phép cho cơ sở cai nghiện tự nguyện thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
  3. Tên bước Mô tả bước - Giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý được cấp theo mẫu số 5 , giao 01 bản cho đối tượng thực hiện, 01 bản lưu tại Cục, 01 3. Trả kết quả bản lưu tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cơ sở cai nghiện đóng trụ sở chính. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý (Mẫu số 1 của Thông tư số 15/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2004 hướng dẫn 1. thực hiện Nghị định 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma tuý tự nguyện ) Sơ yếu lý lịch cá nhân theo theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2004 2. - Dán ảnh chân dung cỡ 4cmx6cm - Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý đăng ký hộ khẩu thường trú
  4. Thành phần hồ sơ 3. Bản sao hợp pháp các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ đề làm việc do cơ sở khám, chữa bệnh cấp 4. huyện trở lên cấp Tài liệu chứng minh đảm bảo đủ các điều kiện về cấp giấy phép điều trị cắt cơn,giải độc và phục hồi sức khoẻ, điều kiện cấp giấy phép giáo dục, phục 5. hồi hành vi, nhân cách, điều kiện giấy phép lao động trị liệu, chuẩn bị tái hoà nhập cộng đồng và chống tái nghiện, điều kiện cấp giấy phép toàn bộ quy trình cai nghiện, phục hồi 6. Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số bộ hồ sơ: 03 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn xin cấp giấy phép hoạt động cai nghiện Thông tư số 15/2004/TTLT- 1. ma tuý BLĐT...
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư số 15/2004/TTLT- 2. Sơ yếu lý lịch cá nhân BLĐT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề khám, Thông tư số chữa bệnh về điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi 1. 15/2004/TTLT- sức khoẻ (Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma BLĐT... tuý cho cơ sở cắt cơn, giải độc, phục hồi sức khoẻ) Điều kiện hoạt động giáo dục, phục hồi hành vi, Thông tư số 2. nhân cách (Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma 15/2004/TTLT- tuý cho cơ sở giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách) BLĐT... Thông tư số Điều kiện hoạt động lao động trị liệu, chuẩn bị tái 3. 15/2004/TTLT- hoà nhập cộng đồng, và chống tái nghiện (Cấp giấy BLĐT... phép hoạt động cai nghiện ma tuý cho cơ sở lao
  6. Nội dung Văn bản qui định động trị liệu, chuẩn bị tái hoà nhập cộng đồng, chống tái nghiện) Thông tư số Điều kiện hoạt động toàn bộ quy trình của cơ sở cai 4. 15/2004/TTLT- nghiện (Đảm bảo đủ 3 điều kiện trên) BLĐT...
nguon tai.lieu . vn