Xem mẫu

  1. Thủ tục hành chính Báo chí-Cục Báo chí
  2. Tên thủ tục : Cấp Giấy phép hoạt động báo chí Cơ quan thực hiện : Cục Báo chí Nội dung : Thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động báo chí. - Cơ quan, tổ chức xin phép thành lập cơ quan báo chí nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Báo chí (50 Thi Sách, Hà Nội) hoặc qua hệ thống bưu chính. Trình tự thực hiện - Cục Báo chí thẩm định, xử lý hồ sơ. - Cơ quan, tổ chức sẽ được cấp giấy phép nếu đủ điều kiện. Nếu không, Cục Báo chí sẽ có văn bản trả lời, nói rõ lý do. - Trực tiếp tại Cục Báo chí Cách thức thực hiện - Thông qua hệ thống bưu chính. - Công văn của cơ quan chủ quản xin cấp giấy phép. - Bản khai đăng ký xin cấp giấy phép hoạt động báo chí. - Bảng tổng hợp đội ngũ phóng viên, biên tập viên. - Bảng Danh sách cán bộ phụ trách các phòng, ban nghiệp vụ của cơ quan Thành phần, số lượng hồ báo chí. sơ - Bản khai sơ yếu lý lịch cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí. - Đề án tổ chức và hoạt động, bao gồm măng sét dự kiến của cơ quan báo chí; các ấn phẩm phụ (nếu có). Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) bản chính. Trong trường hợp không cấp thì chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận hồ Thời hạn giải quyết: sơ, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí phải trả lời bằng văn bản, nói rõ lý do. Đối tượng thực hiện thủ - Tổ chức tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Cơ quan thực hiện thủ tục Truyền thông. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Báo chí. hành chính - Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Tuyên giáo Trung ương. Kết quả thực hiện thủ tục - Giấy phép hành chính Lệ phí (nếu có): - Bản khai đăng ký xin cấp giấy phép hoạt động báo chí. Tên mẫu đơn, mẫu tờ - Bảng Tổng hợp đội ngũ phóng viên, biên tập viên. khai (nếu có và đề nghị - Danh sách cán bộ phụ trách các phòng, ban nghiệp vụ của cơ quan báo đính kèm): chí. - Sơ yếu lý lịch cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí. Yêu cầu hoặc điều kiện 1 - Có người đứng đầu cơ quan báo chí, các chức danh chủ yếu, có đội ngũ phóng viên, biên tập viên, đảm bảo cho hoạt động của cơ quan báo chí. - Người đứng đầu cơ quan báo chí, các chức danh chủ yếu, phóng viên, biên tập viên của cơ quan báo chí phải có đủ các tiêu chuẩn theo quy định về người làm báo chí. - Người đứng đầu cơ quan báo chí chỉ được đảm nhiệm chức vụ này ở một cơ quan báo chí. Yêu cầu hoặc điều kiện 2 - Xác định rõ tên cơ quan báo chí, tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, ngôn ngữ thể hiện đối với mọi loại hình báo chí; phạm vi phát hành chủ Yêu cầu, điều kiện thực yếu, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in phù hợp với hiện thủ tục hành chính chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản. (nếu có): Yêu cầu hoặc điều kiện 3 - Phù hợp với quy hoạch phát triển báo chí. Yêu cầu hoặc điều kiện 4
nguon tai.lieu . vn