Xem mẫu

  1. Cấp Giấy phép đào tạo lái xe hạng A1, A2, A3, A4 Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý phương tiện người lái thuộc Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp (nếu có): không có Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Sau 10 ngày kể từ ngày tiến hành xong các thủ tục kiểm tra Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép đào tạo lái xe môtô
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề 1. Cơ sở đào tạo nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải nghị Sở Giao thông tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và cấp giấy 2. Giải quyết thủ tục phép Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Báo cáo đề nghị cấp Giấy phép đào tạo lái xe (bản chính); 2. Hồ sơ giáo viên; 3. Hồ sơ xe dạy thực hành 4. Biên bản kiểm tra xét cấp Giấy phép đào tạo lái xe của Sở Giao thông vận tải Số bộ hồ sơ: 02 (bộ).
  3. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 55/2007/QĐ-BGTVT NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 2007 BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
  4. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và bãi bỏ Quyết định số 4353/2001/QĐ-BGTVT ngày 18 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính, Thủ trưởng c¸c c¬ quan, tæ chøc vµ c¸ nh©n cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. BỘ TRƯỞNG Hồ Nghĩa Dũng
nguon tai.lieu . vn