Xem mẫu

  1. Cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp thương tật Thông tin Lĩnh vực thống kê:Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Thủ trưởng Trung đoàn hoặc cấp tương đương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thủ trưởng Trung đoàn hoặc cấp tương đương Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Văn bản không quy định Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Người bị thương thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý sau khi được cấp giấy chứng nhận bị thương, được cơ quan chính sách có thẩm quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ 1. Công an giới thiệu Hội đồng giám định Y khoa khám kết luận tỷ lệ mất sức lao động do thương tật để làm căn cứ cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp thương tật Hồ sơ Thành phần hồ sơ Giấy chứng nhận bị thương và các giấy tờ làm căn cứ cấp giấy chứng 1. nhận bị thương 2. Biên bản giám định thương tật của Hội đồng giám định Y khoa 3. Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp thương tật.
  3. Số bộ hồ sơ: Văn bản không quy định Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn