Xem mẫu

  1. Cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ Thông tin Lĩnh vực thống kê:Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Văn bản không quy định. Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Đơn đề nghị công nhận liệt sĩ và trợ cấp tuất đối với thân 1. Bước 1 nhân liệt sĩ.
  2. Tên bước Mô tả bước Cấp giấy chứng nhận thân nhân gia đình liệt sĩ của UBND 2. Bước 2 cấp xã 3. Bước 3 Cấp giấy báo tử. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị công nhận liệt sĩ và trợ cấp tuất đối với thân nhân liệt sĩ. Số bộ hồ sơ: Văn bản không quy định. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không