Xem mẫu

  1. Cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật Thông tin Lĩnh vực thống kê:Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Văn bản không quy định Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Người bị thương thuộc các cơ quan cấp tỉnh quản lý (trừ cơ quan công an, quân đội) sau khi được cấp giấy chứng nhận bị thương, được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh 1. thành phố thẩm định hồ sơ, giới thiệu tới Hội đồng giám định Y khoa khám kết luận tỷ lệ mất sức lao động do thương tật để làm căn cứ cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật Hồ sơ Thành phần hồ sơ Giấy chứng nhận bị thương và các giấy tờ làm căn cứ cấp giấy chứng 1. nhận bị thương 2. Biên bản giám định thương tật của Hội đồng giám định Y khoa
  3. Thành phần hồ sơ Quyết định cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương 3. binh và trợ cấp thương tật. Số bộ hồ sơ: Văn bản không quy định Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn