Xem mẫu

  1. Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý phương tiện người lái thuộc Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ sở đào tạo lái xe Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Sau 05 ngày kể từ ngày tập huấn xong và kiểm tra đạt yêu cầu 1
  2. Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại cơ sở được phép đào tạo đề nghị - Cơ sở đào tạo tiếp nhận hồ sơ, lập văn bản đề nghị tập huấn giáo viên dạy thực hành lái xe kèm theo danh sách Giải quyết 2. trích ngang và trình Sở Giao thông vận tải. thủ tục - Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, tổ chức tập huấn, cấp giấy chứng nhận. 2
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Bản photocopy Giấy phép lái xe, bằng tốt nghiệp phổ thông Trung học 1. trở lên. Số bộ hồ sơ: 02 (bộ). Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Cá nhân phải dự tập huấn và kiểm tra đạt yêu cầu 1. theo quy định 3
  4. QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 55/2007/QĐ-BGTVT NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 2007 BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và bãi bỏ Quyết định số 4353/2001/QĐ-BGTVT ngày 18 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ. 4
  5. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính, Thủ trưởng c¸c c¬ quan, tæ chøc vµ c¸ nh©n cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. BỘ TRƯỞNG Hồ Nghĩa Dũng 5
nguon tai.lieu . vn