Xem mẫu

 1. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa từ hạng ba hạn chế trở xuống Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp (nếu có): không có Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ sơ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại các Sở Giao thông vận tải địa phương Sở Giao thông vận tải xem xét tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định; thẩm tra thực tế tại cơ sở để có căn cứ Cấp giấy chứng nhận cơ sở 2. Giải quyết đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa từ hạng ba hạn chế trở xuống 1
 2. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị của cơ sở dạy nghề 2. sao có chứng thực Quyết định thành lập cơ sở dạy nghề Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề do cấp có 3. thẩm quyền cấp Bản tự khai và chấm điểm theo các tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng 4. học và khu vực thực hành Danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy kèm theo bản 5. sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của từng cá nhân Các giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) phương tiện, cầu cảng; văn bản chấp thuận được sử dụng vùng nước để dạy thực hành của cơ quan có 6. thẩm quyền; phương tiện dạy thực hành phải có đầy đủ giấy tờ, đăng ký, đăng kiểm, trang thiết bị an toàn theo quy định Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không 2
 3. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC ĐƯỜNG SÔNG VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số 1711 /CĐS-TCCB Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2008 HƯỚNG DẪN Thực hiện trình tự cấp giấy Chứng nhận đào tạo nghề thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa đối với các cơ sở dạy nghề Thực hiện Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa, Cục Đường sông Việt Nam (sau đây viết tắt là Cục ĐSVN) hướng dẫn trình tự, thủ tục, điều kiện để cấp giấy Chứng nhận đào tạo nghề thuyền viên, người lái phương tiện (sau đây gọi tắt là giấy Chứng nhận) cho các cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa như sau: 1. Thẩm quyền cấp giấy Chứng nhận: 1.1. Cục ĐSVN tiếp nhận hồ sơ xin đào tạo nghề thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa từ bằng hạng ba trở lên của các cơ sở dạy nghề thuộc mọi thành phần kinh tế trong phạm vi toàn quốc; 1.2. Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết tắt là Sở GTVT) tiếp nhận hồ sơ xin đào tạo, bổ túc, bồi dưỡng cấp bằng thuyền trưởng hạng ba hạn chế trở xuống của các cơ sở dạy nghề có trụ sở đóng tại địa phương; 1.3. Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Cục ĐSVN hoặc Sở GTVT tổ chức thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế, nếu đủ điều kiện quy định tại các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và Điều 10 của Quyết định số 18/2008/QĐ-BTGVT thì cấp giấy Chứng nhận; 1.4. Các cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện do Cục ĐSVN hoặc Sở GTVT cấp giấy Chứng nhận chịu sự kiểm tra, giám sát của Cục ĐSVN, Sở GTVT và các cơ quan của Nhà nước có thẩm quyền. 2. Điều kiện để cấp giấy Chứng nhận: Cơ sở dạy nghề được cấp giấy Chứng nhận khi có đủ các điều kiện sau: 2.1. Có đủ phòng học, bàn ghế, xưởng và khu vực dạy thực hành cùng các trang thiết bị học tập đáp ứng yêu cầu về điều kiện thực hiện nội dung, chương trình giảng dạy phần lý thuyết và thực hành theo quy định tại các Điều 3, 4, 5, 6 và Phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 của Quyết định số 18/2008/QĐ-BTGVT ( Đối với các cơ sở dạy nghề chỉ đào tạo, bổ túc cấp bằng thuyền trưởng hạng ba hạn chế trở xuống thì phòng học lý thuyết có thể sử dụng chung); 3
 4. 2.2. Có đủ tài liệu, giáo trình, giáo án và sổ sách biểu mẫu theo quy định tại Điều 7 của Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT và các quy định có liên quan khác về dạy nghề; 2.3. Có đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn quy định tại các Điều 8, 9, 10 của Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT, đảm bảo giảng dạy theo đúng lịch trình của khoá học. 3. Trình tự cấp giấy chứng nhận: Cấp giấy Chứng nhận bao gồm: cấp lần đầu và cấp gia hạn: 3.1. Cấp giấy Chứng nhận lần đầu: 3.1.1. Tiếp nhận hồ sơ (tại Cục ĐSVN hoặc Sở GTVT); 3.1.2. Thụ lý hồ sơ; 3.1.3. Thẩm định thực tế: Cục ĐSVN, Sở GTVT tổ chức thẩm định theo các điều kiện quy định tại mục 2.1, 2.2, 2.3; 3.1.4. Nếu đủ điều kiện báo cáo Cục trưởng hoặc Giám đốc Sở cấp giấy Chứng nhận (giấy Chứng nhận “theo mẫu”; thời hạn của giấy Chứng nhận là 3 năm hoặc theo thời gian quy định của giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề do cấp có thẩm quyền cấp có thời hạn dưới 3 năm). 3.2. Cấp gia hạn: Trước khi hết thời hạn 60 ngày của giấy Chứng nhận cấp cho cơ sở dạy nghề, nếu có nhu cầu tiếp tục đào tạo nghề thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa thì cơ sở dạy nghề có văn bản đề nghị Cục ĐSVN hoặc Sở GTVT để được cấp gia hạn giấy Chứng nhận. Trình tự giải quyết cấp gia hạn giấy Chứng nhận như cấp giấy Chứng nhận lần đầu. 4. Hồ sơ đăng ký đào tạo nghề thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa. 4.1. Hồ sơ đăng ký đào tạo nghề thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa lần đầu bao gồm: 4.1.1. Văn bản đề nghị cấp phép đào tạo nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa của cơ sở dạy nghề; 4.1.2. Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của cơ sở dạy nghề; 4.1.3. Bản sao có chứng thực giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề do cấp có thẩm quyền cấp; 4.1.4. Văn bản nhất trí của Sở GTVT nơi cơ sở dạy nghề đặt trụ sở (áp dụng đối với các cơ sở dạy trực thuộc địa phương quản lý); 4.1.5. Bản tự khai và chấm điểm theo các tiêu chí về cơ sở vật chất, phòng học, xưởng và khu vực dạy thực hành, các trang thiết bị, phương tiện học liệu và đội ngũ giáo viên (theo mẫu) có xác nhận của Sở GTVT; 4.1.6. Danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy bao gồm giáo viên cơ hữu và giáo viên thỉnh giảng (theo mẫu) có xác nhận của Sở GTVT; 4
 5. kèm theo bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động của từng cá nhân; 4.1.7. Các giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu( hoặc hợp đồng thuê) phương tiện, cầu cảng; văn bản chấp thuận được sử dụng vùng nước để dạy thực hành, của cơ quan có thẩm quyền; phương tiện dạy thực hành phải có đầy đủ giấy tờ về đăng ký, đăng kiểm và các trang thiết bị hàng hải, cứu sinh, cứu hoả theo quy định. 4.2. Hồ sơ gia hạn đào tạo nghề thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa gồm: 4.2.1. Văn bản đề nghị của cơ sở dạy nghề xin cấp gia hạn giấy Chứng nhận; 4.2.2. Bản sao giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề mới gần nhất do cấp có thẩm quyền cấp; 4.2.3. Giấy Chứng nhận (bản gốc) đã được Cục ĐSVN hoặc Sở GTVT cấp; 4.2.4. Báo cáo hoạt động đào tạo nghề thuyền viên, người lái phương tiện trong thời gian 3 năm hoặc thời gian ghi trên giấy Chứng nhận. 5. Tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hẳn việc đào tạo nghề thuyền viên, người lái phương tiện: 5.1. Cơ sở dạy nghề hoạt động kém hiệu quả, hoặc có sai phạm nghiêm trọng thì có thể bị tạm đình chỉ hoạt động để củng cố hoặc bị đình chỉ hẳn việc đào tạo nghề thuyền viên, người lái phương tiện theo quy định tại khoản 2 Điều 11 và Điều 12 của Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT; 5.2. Cơ quan cấp giấy Chứng nhận là cơ quan có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ hoạt động đào tạo nghề thuyền viên, người lái phương tiện đối với cơ sở dạy nghề. 6. Tổ chức thực hiện: 6.1. Giấy phép hoặc giấy Chứng nhận do Cục ĐSVN cấp theo Quyết định số 35/2004/QĐ- BGTVT ngày 23/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cho các cơ sở dạy nghề hiện vẫn còn hiệu lực đến hết ngày ghi trên giấy phép hoặc giấy Chứng nhận. Trước khi hết hạn, nếu có nhu cầu tiếp tục đào tạo nghề thuyền viên, người lái phương tiện thì cơ sở dạy nghề làm thủ tục đề nghị cấp gia hạn giấy Chứng nhận theo quy định tại mục 3.2 của văn bản này; 6.2. Đối với các địa phương không có cơ sở đào tạo nghề thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa, thì liên kết với các cơ sở dạy nghề có đủ điều kiện để tổ chức mở các lớp đào tạo nghề thuyền viên, người lái phương tiện thuộc địa phương mình; 6.3. Quy định về báo cáo: 6.3.1. Đối với các cơ sở dạy nghề: Định kỳ 6 tháng/lần báo cáo Sở GTVT, Cục ĐSVN để tổng hợp báo cáo Bộ GTVT về kết quả đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện và công tác cấp, đổi chứng chỉ chuyên môn; 5
 6. 6.3.2. Đối với các Sở GTVT: Định kỳ 6 tháng/lần báo cáo Cục ĐSVN để tổng hợp báo cáo Bộ GTVT về công tác cấp giấy Chứng nhận; công tác đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện và cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuộc phạm vi địa bàn quản lý. Trong quá trình thực hiện Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT, nếu có những nội dung vướng mắc đề nghị các Sở GTVT, các cơ sở dạy nghề phản ánh về Cục ĐSVN để trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Cục sẽ có giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung kịp thời. Nơi nhận: KT.CỤC TRƯỞNG - Bộ GTVT; (để b/c) PHÓ CỤC TRƯỞNG - Cục trưởng; (để b/c) - Sở GTVT các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Chi Cục ĐS phía Nam; - Các cơ sở dạy nghề; - Lưu VT, TCCB. Phạm Minh Nghĩa GIỚI THIỆU QĐ 18 I. Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT ngày 17/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành quy định cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa thay thế quyết định số 35/2004/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2004: Kết cấu của Quyết định gồm: 3 chương và 12 Điều, trong đó: Chương I: Quy định chung: gồm 2 điều ( từ điều 1 - điều 2) Chương II: Điều kiện của cơ sở dạy nghề: gồm 8 điều ( từ điều 3 -điều 10) Chương III: Tổ chức thực hiện: gồm 2 điều ( từ điều 11 - điều 12) Nội dung Hướng QĐ số 18 bao gồm 6 nội dung như sau: 1. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận; 2. Điều kiện để cấp giấy chứng nhận; 3. Trình tự cấp giấy chứng nhận; 4. Hồ sơ đăng ký đào tạo nghề; 5. Tạm đình chỉ và đình chỉ đào tạo nghề đối với các cơ sở dạy nghề; 6. Tổ chức thực hiện. 6
 7. (Mẫu...) CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CƠ SỞ DẠY NGHỀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số.../ ......, ngày... tháng... năm... ĐƠN ĐỀ NGHỊ Xin cấp phép hoạt động dạy nghề thuyền viên, phương tiện thủy nội địa Kính gửi: (Cơ quan có thẩm quyền)........................................................ Tên cơ sở dạy nghề:........................................................................................... Tên giao dịch quốc tế:....................................................................................... Cơ quan chủ quản:............................................................................................. Địa chỉ:.............................................................................................................. Điện thoại:......................................................................................................... Quyết định thành lập cơ sở dạy nghề số......ngày... tháng...năm.....của............. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số....ngày..tháng..năm..của...... Xin đăng ký bồi dưỡng, đào tạo, bổ túc: - Chứng chỉ chuyên môn:.................................................................................. - Thuyền trưởng hạng:....................................................................................... - Máy trưởng hạng:............................................................................................ Thời gian hoạt động:.......................................................................................... Chúng tôi xin cam kết chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật của Nhà nước; thường xuyên cập nhật, bổ sung, tăng cường về cơ sở vật chất kỹ thuật, tài liệu giảng dạy, đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng kịp thời với yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo của ngành đường thuỷ nội địa nói riêng và của toàn xã hội nói chung. Kính đề nghị (Cơ quan có thẩm quyền) và các cơ quan chức năng liên quan chấp thuận giải quyết. Xin trân trọng cảm ơn! Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CSDN -Như trên; (Ký, đóng dấu) -...; -...; -Lưu... 7
 8. (Mẫu...) CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CƠ SỞ DẠY NGHỀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số.../ ......, ngày... tháng... năm... ĐƠN ĐỀ NGHỊ Xin gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện đào tạo nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa Kính gửi: (Cơ quan có thẩm quyền)........................................................ Tên cơ sở dạy nghề:........................................................................................... Tên giao dịch quốc tế:....................................................................................... Cơ quan chủ quản:............................................................................................. Địa chỉ:.............................................................................................................. Điện thoại:......................................................................................................... Quyết định thành lập cơ sở dạy nghề số......ngày... tháng...năm.....của............. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số....ngày..tháng..năm..của...... Giấy chứng nhận đủ điều kiện đào tạo nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa số.........ngày......tháng......năm........của............................................ Điểm cơ sở dạy nghề tự đánh giá theo các tiêu chí: tổng số.....điểm, trong đó: - Cơ sở vật chất, kỹ thuật:.........................................................điểm - Tài liệu giảng dạy:………………….…………...……….....điểm - Đội ngũ giáo viên:..................................................................điểm Hoàn thiện cơ sở dạy nghề theo các tiêu chí: - Cơ sở vật chất, kỹ thuật:................................................................................. - Tài liệu giảng dạy:………………….…………...……….............................. - Đội ngũ giáo viên:........................................................................................... Xin gia hạn bồi dưỡng, đào tạo, bổ túc: - Chứng chỉ chuyên môn:.................................................................................. - Thuyền trưởng hạng:....................................................................................... - Máy trưởng hạng:............................................................................................ Thời gian hoạt động:.......................................................................................... Chúng tôi xin cam kết chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật của Nhà nước; thường xuyên bổ sung, cập nhật, tăng cường về cơ sở vật chất kỹ thuật, tài liệu giảng dạy, đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng kịp thời với yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo của ngành đường thuỷ nội địa nói riêng và của toàn xã hội nói chung. Kính đề nghị (Cơ quan có thẩm quyền) và các cơ quan chức năng liên quan chấp thuận giải quyết. Xin trân trọng cảm ơn! Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CSDN -Như trên; (Ký, đóng dấu) -...; -...; -Lưu... 8
 9. (Mẫu ...) CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐƠN VỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số.../ ......, ngày... tháng... năm... QUYẾT ĐỊNH Thành lập cơ sở dạy nghề. THỦ TRƯỞNG CẤP CÓ THẨM QUYỀN Căn cứ.........ngày......tháng .....năm.....của.....về việc.... Căn cứ.........ngày......tháng .....năm.....của.....về việc.... Căn cứ Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 20/11/2006 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành Bộ luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề; Căn cứ Thông tư số 01/2002/TT-BLĐTBXH ngày 04/01/2002 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thành lập đăng ký hoạt động, chia tách, sáp nhập, giải thể cơ sở dạy nghề; Xét văn bản số..../....ngày..../.../....của....... về việc đề nghị............ thành lập cơ sở dạy nghề; Theo đề nghị của....., QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập cơ sở dạy nghề..... - ..... - ..... Điều 2. Cơ sở dạy nghề có nhiệm vụ đào tạo nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa theo quy định của pháp luật hiện hành. Điều 3............,.........., Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG - Như Điều...; CẤP CÓ THẨM QUYỀN - Lưu:...,..... 9
 10. (Mẫu ...) CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐƠN VỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số.../ ......, ngày... tháng... năm... QUYẾT ĐỊNH (bỏ) Thành lập cơ sở dạy nghề. THỦ TRƯỞNG CẤP CÓ THẨM QUYỀN Căn cứ Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 20/11/2006 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành Bộ luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề; Căn cứ Thông tư số 01/2002/TT-BLĐTBXH ngày 04/01/2002 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thành lập đăng ký hoạt động, chia tách, sáp nhập, giải thể cơ sở dạy nghề; Xét văn bản số / ngày / / của về việc đề nghị Thành lập cơ sở dạy nghề; Theo đề nghị của, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập cơ sở dạy nghề Điều 2. cơ sở dạy nghề có nhiệm vụ đào tạo nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa theo quy định của pháp luật hiện hành. Điều 3. , , Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG - Như Điều ; CẤP CÓ THẨM QUYỀN - Lưu: , . 10
 11. (Mẫu...) CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CẤP CÓ THẨM QUYỀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY CHỨNG NHẬN Đăng ký hoạt động dạy nghề Cơ sở dạy nghề:....................................................................................................................................... ............................................. Trụ sở:........................................................................................................................................... ..................................................... Cơ quan chủ quản:....................................................................................................................................... ...................................... Đăng ký hoạt động dạy nghề: - Chứng chỉ chuyên môn:.........................Thời gian đào tạo ..........................Trình độ đào tạo..................................................; - Thuyền, máy trưởng hạng: ...................Thời gian đào tạo ..........................Trình độ đào tạo..................................................; Giấy chứng nhận này có giá trị đến hết ngày.......tháng.......năm....... , ngày.......tháng.......năm....... CẤP CÓ THẨM QUYỀN Số:.../GCN 11
 12. (Mẫu...) CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CẤP CÓ THẨM QUYỀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:.../GCN ...., ngày....tháng...năm.... GIẤY CHỨNG NHẬN Đăng ký hoạt động dạy nghề Căn cứ Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 20/11/2006 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành Bộ luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề; Căn cứ Quyết định số.../..../QĐ-BGTVT ngày.../.../.... của...về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của.... Xét hồ sơ xin đăng ký hoạt động dạy nghề của.... Theo đề nghị của..., CẤP CÓ THẨM QUYỀN Cấp Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động dạy nghề cho: Cơ sở dạy nghề:....................................................................................... Trụ sở:..................................................................................................... Cơ quan chủ quản:................................................................................... Đăng ký hoạt động dạy nghề: - Chứng chỉ chuyên môn:....Thời gian đào tạo ....Trình độ đào tạo..... - Thuyền, máy trưởng hạng: ..Thời gian đào tạo ..Trình độ đào tạo...; Giấy chứng nhận này có giá trị đến hết ngày.......tháng.......năm....... Cơ sở dạy nghề có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy dịnh của pháp luật hiện hành về dạy nghề. THỦ TRƯỞNG CẤP CÓ THẨM QUYỀN 12
 13. (Mẫu...) TIÊU CHÍ THẨM ĐỊNH CƠ SỞ DẠY NGHỀ THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA (Quy cách các trang thiết bị tối thiểu phải có để học các môn đã được quy định tại QĐ18/2008 ) S NỘI DUNG ĐIỂM CSDN ĐIỂM Ố CHU TỰ THỰC T ẨN ĐÁNH TẾ T GIÁ I TIÊU CHÍ VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, KỸ THUẬT: 120,00 Được đánh giá bởi 4 tiêu chuẩn sau: 1 Tiêu chuẩn chung đối với phòng học. 10,0 - Diện tích tối thiểu đạt 48m2, định mức chung đạt 2,5 1,5m2/học sinh. - Đủ tiêu chuẩn ánh sáng tự nhiên và các thiết bị 2,5 chiếu sáng nhân tạo. - Không gian thông thoáng, xa nơi có tiếng ồn, môi 2,5 trường ô nhiễm. - Đủ trang thiết bị kỹ thuật, mô hình học cụ, đồ dùng 2,5 giảng dạy. 2 Tiêu chuẩn riêng đối với phòng học chuyên môn. 60,0 2.1 Phòng học ngoại ngũ: 5,0 - Có đủ hệ thống loa, đài, đầu đĩa phát băng, đĩa ghi âm để học 2.2 Phòng học tin học: 5,0 Có ít nhất 5 máy vi tính, được lắp đặt trên các bàn chuyên dùng. 2.3 Phòng học pháp luật về GTĐTNĐ: 10,0 Có số lượng tối thiểu và quy cách tại Phụ lục 1 của Quy định này. - Bản đồ hệ thống sông ngòi 2,0 - Báo hiệu 2,0 - Tuyến vận tải 2,0 - Đèn báo hiệu điện 2,0 - Phương tiện thủy nội địa 2,0 2.4 Phòng học điều khiển phương tiện thuỷ nội địa: 15,0 Có số lượng tối thiểu và quy cách tại Phụ lục 2 của Quy định này. - Mô phỏng hoặc hình hệ thống lái 5,0 - La bàn từ 1,0 - Tốc độ kế 1,0 - Máy đo sâu 1,0 - Hải đồ biển Đông 2,0 - Dụng cụ thao tác Hải đồ 1,0 - Máy liên lạc tần số VHF 1,0 - Ra đa 1,0 - Máy định vị vệ tinh 2,0 13
 14. 2.5 Phòng học lý thuyết máy - điện: 10,0 Có số lượng tối thiểu và quy cách tại Phụ lục 3, 4 của Quy định này. - Máy tàu thủy 2 - Các bản vẽ chi tiết máy 1,5 - Hệ thống động lực tàu thủy 1,5 - Động cơ điện tàu thủy 1,5 - Máy phát điện tàu thủy 1,5 - Bản vẽ chi tiết thiết bị điên tàu thủy 1,5 - Hệ thống thiết bị điên tàu thủy (ánh sáng, nạp, khởi 1,5 động ) 2.6 Phòng học thủy nghiệp cơ bản: 15,0 Có số lượng tối thiểu và quy cách tại Phụ lục 5 của Quy định này. - Neo 1,0 - Dây các loại 2,0 - Dụng cụ đấu dây 1,0 - Dụng cụ bảo quản 0,5 - Bảng nút dây 2,0 - Tời trục neo 1,0 - Bộ hãm nỉn 1,0 - Cột bích đôi 0,5 - Cột bích đơn 0,5 - Phao cứu sinh các loại 1,0 - Đèn tín hiệu các loại 2,0 - Bình cứu hỏa các loại 2,0 - Dụng cụ sơn tàu 0,5 3 Tiêu chuẩn đối với xưởng thực tập 30,0 3.1 Xưởng thực tập nguội: 15,0 Có số lượng tối thiểu và quy cách tại Phụ lục 6 của Quy định này. - Diện tích từ 60m2 trở lên 3,5 - Ê tô 3,0 - Bàn nguội 1,0 - Bàn máp 1,0 - Búa thợ nguội 0,5 - Dũa các loại 0,5 - Thước đứng 0,5 - Kìm 0,5 - Đe 0,5 - Máy tiện 2,0 - Máy mài hai đá 2,0 3.2 Xưởng thực tập máy-điện-cơ khí: 15,0 Có số lượng tối thiểu và quy cách tại Phụ lục 7 của Quy định này. - Diện tích từ 60m2 trở lên 3,5 - Động cơ Diezen 1,0 - Động cơ xăng 1,0 14
 15. - Trục chân vịt 1,0 - Chân vịt 0.5 - Tổ máy phát điện 0.5 - Chuông điện 0.5 - Còi điện 0.5 - Tiết chế 0.5 - Vôn kế 0.5 - Ampekế 0.5 - Pan me 0.5 - Thuớc cặp 0.5 - Máy khoan 0.5 - Hệ thống nạp và khởi động bằng khí nén 0.5 - Hệ thống nạp và khởi động bằng khí điện 0.5 - Đồng hồ đo điện vạn năng 0.5 - Máy hàn điện 1,0 - Máy tiện 1,0 4 Tiêu chuẩn đối với khu vực dạy thực hành lái và 20,0 vận hành máy: Có số lượng tối thiểu và quy cách tại Phụ lục 8 của Quy định này. - Vùng nước riêng để dạy thực hành 3,0 - Cột báo hiệu 1,5 - Phao giới hạn 1,5 - Cầu tầu 6,0 - Cột bích đôi 1,0 - Phương tiện thủy nội địa 6,0 - Địa điểm để học sinh ngồi quan sát, chờ thực hành. 1,0 II TIÊU CHÍ VỀ TÀI LIỆU GIẢNG DẠY: 40,0 Được đánh giá bởi 3 tiêu chuẩn sau: 1 Tiêu chuẩn đối với mục tiêu chương trình 15,0 Có đủ mục tiêu chương trình, giáo trình và tài liệu tham khảo 2 Tiêu chuẩn đối với giáo án, bài giảng 10,0 - Có đủ giáo án, bài giảng của từng môn học theo quy định. 3 Tiêu chuẩn đối với sổ sách,biểu mẫu quản lý 15,0 - Có đủ sổ sách, biểu mẫu phục vụ công tác quản lý, theo dõi. III TIÊU CHÍ VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN: 40,0 Được đánh giá bởi 2 tiêu chuẩn sau: 1 Tiêu chuẩn chung đối với giáo viên 20,0 - Đảm bảo đủ giáo viên giảng dạy các môn học theo 5,0 quy định. - Số giáo viên hợp đồng không vượt quá 50% số giáo 4,0 viên cần có. - Đạt trình độ chuẩn giáo viên dạy nghề theo Luật 5,0 Dạy nghề. - Phẩm chất, đạo đức tốt. 2,0 - Đủ sức khoẻ theo yêu cầu nghề nghiệp. 2,0 15
 16. - Lý lịch bản thân rõ ràng. 2,0 2 Tiêu chuẩn riêng đối với giáo viên. 20,0 2.1 Giáo viên lý thuyết: 10,0 - Có bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp, cao 3,0 đẳng nghề trở lên, đúng chuyên ngành; - Đạt trình độ A tiếng Anh trở lên; 2,0 - Đạt trình độ A vi tính trở lên; 2,0 - Giáo viên dạy tiếng Anh phải có bằng tốt nghiệp 3,0 cao đẳng sư phạm ngoại ngữ hoặc bằng đại học ngoại ngữ tiếng Anh. 2.2 Giáo viên thực hành: 10,0 - Có bằng cao hơn 1 hạng so với hạng bằng giảng 4,5 dạy; - Giáo viên dạy thực hành thuyền trưởng, máy 5,5 trưởng hạng nhất, phải có bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng hạng nhất và có thời gian đảm nhiệm chức danh bằng hạng nhất từ 36 tháng trở lên TỔNG SỐ 200 QUY ĐỊNH PHÂN LOẠI Tổng cộng điểm theo tiêu chí: 200 - Cơ sở dạy nghề tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nếu đạt từ 160 điểm trở lên và có kế hoạch bổ sung những chi tiết nhỏ còn thiếu trong thời gian 3 tháng. - Cơ sở dạy nghề đạt từ 120 đến dưới 160 điểm tạm dừng thực hiện nhiệm vụ, Cơ sở dạy nghề phải có kế hoạch bổ sung những phần còn thiếu trong thời gian 3 tháng; Cục Đường thủy nội địa Việt Nam sẽ kiểm tra, giám sát việc thực hiện và trình Bộ Giao thông vận tải xét giao nhiệm vụ. - Cơ sở dạy nghề bị đình chỉ hoạt động nếu đạt điểm dưới 120 - Điểm tối đa đối với cơ sở dạy nghề, bổ túc hạng ba trở xuống thì trừ số điểm của những chỉ tiêu quy định cho cơ sở dạy nghề hạng nhất, hạng nhì. 16
 17. (Mẫu...) BÁO CÁO CỦA CƠ SỞ DẠY NGHỀ ( Kèm theo công văn số: /CĐTNĐ-TCCB ngày tháng năm của Cục Đường thủy nội địaViệt Nam) NỘI DUNG 1. Tổ chức: Tên cơ sở dạy nghề:........................................................................................... Cơ quan chủ quản:............................................................................................. Địa chỉ:.............................................................................................................. Điện thoại:......................................................................................................... 7. Cơ sở dạy nghề tự đánh giá điểm theo các tiêu chí: - Tiêu chí về Cơ sở vật chất, kỹ thuật:............................................................... - Tiêu chí về Tài liệu giảng dạy:………………….…………...……………... - Tiêu chí về Đội ngũ giáo viên:........................................................................ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 1. Khả năng đào tạo:....................................................................................... 2. Nội dung, hình thức, phương pháp đào tạo:............................................. 3. Các vấn đề khác liên quan:......................................................................... ..........., ngày.....tháng.....năm...... Thủ trưởng cơ sở dạy nghề (Ký tên,đóng dấu) (Ghi rõ họ và tên) 17
 18. (Mẫu...) BÁO CÁO CỦA CƠ SỞ DẠY NGHỀ ( Kèm theo công văn số: /CĐTNĐ-TCCB ngày tháng năm của Cục Đường thủy nội địaViệt Nam) NỘI DUNG 1. Tổ chức: Tên cơ sở dạy nghề:........................................................................................... Cơ quan chủ quản:............................................................................................. Địa chỉ:.............................................................................................................. Điện thoại:......................................................................................................... Cơ cở đã được (Cơ quan có thẩm quyền) cấp phép hoặc chứng nhận đủ tiêu chuẩn đào tạo số:.......ngày.....tháng.....năm.....; Đủ tiêu chuẩn đào tạo:........ Những thay đổi về tố chức, nhiệm vụ:.............................................................. 2. Quy trình đào tạo:....................................................................................... 3. Hồ sơ tuyển sinh:........................................................................................ 4. Công tác tổ chức thi, kiểm tra, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn:......... ..................................................................................................................................... 5. kết quả đào tạo, bổ túc thuyền viên, người lái phương tiện từ....đến....: Thuyền Thuyền Thuyền Thuyền Máy Máy Máy trưởng Năm trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng trưởng CCCM (T3 (T1) (T2) (T3) (M1) (M2) (M3) HC) 6. Chất lượng đào tạo:..................................................................................... 7. Cơ sở dạy nghề tự đánh giá điểm theo các tiêu chí: - Tiêu chí về Cơ sở vật chất, kỹ thuật:............................................................... - Tiêu chí về Tài liệu giảng dạy:………………….…………...……………... - Tiêu chí về Đội ngũ giáo viên:........................................................................ 8. Bổ sung hoàn thiện cơ sở dạy nghề về các lĩnh vực theo các tiêu chí: - Tiêu chí về Cơ sở vật chất, kỹ thuật:............................................................... - Tiêu chí về Tài liệu giảng dạy:………………….……...………………… - Tiêu chí về Đội ngũ giáo viên:..................................................................... ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 1. Khả năng đào tạo:....................................................................................... 2. Nội dung, hình thức, phương pháp đào tạo:............................................. 3. Các vấn đề khác liên quan:......................................................................... ..........., ngày.....tháng.....năm...... Thủ trưởng cơ sở dạy nghề (Ký tên,đóng dấu) 18
 19. (Ghi rõ họ và tên) (Mẫu...) DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN BIÊN S HỌ VÀ TÊN NĂ CH ĐƠN VỊ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO CHẾ GH Ố M ỨC CÔNG TÁC HẠN I T SIN VỤ HỢP CH T H ĐỒNG Ú Sư Ti Ngo Kh Chu n ại ác yên phạ họ ngữ môn m c 19
 20. (Mẫu ...) BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC ĐƯỜNG THUỶ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỊA VIỆT NAM BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH TIÊU CHUẨN CƠ SỞ DẠY NGHỀ THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA (Theo Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT) Căn cứ Quyết định số / /QĐ-BGTVT ngày / / của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam; Căn cứ Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT ngày 17/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa; Xét Tờ trình số / ngày / / của đề nghị Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam thẩm định tiêu chuẩn cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa. Hôm nay vào hồi.....giờ....., ngày.....tháng.....năm..... Địa điểm thẩm định:......................................................................................... Thành viên Đoàn thẩm định: 1. Ông...................................-(Chức vụ) 2. Ông...................................-(Chức vụ) Đại diện cơ quan chủ quản của cơ sở dạy nghề: 1. Ông................................... -(Chức vụ) 2. Ông................................... -(Chức vụ) Đại diện cơ sở dạy nghề: 1. Ông................................... -(Chức vụ) 2. Ông................................... -(Chức vụ) Đại diện các phòng, khoa, xưởng: 1. Ông................................... -(Chức vụ) 2. Ông................................... -(Chức vụ) NỘI DUNG 1. Tổ chức: Tên cơ sở dạy nghề:........................................................................................... Cơ quan chủ quản:............................................................................................. Địa chỉ:.............................................................................................................. Điện thoại:......................................................................................................... 2. Cơ sở dạy nghề tự đánh giá điểm theo các tiêu chí: - Tiêu chí về Cơ sở vật chất, kỹ thuật:............................................................... - Tiêu chí về Tài liệu giảng dạy:………………….……...………………… - Tiêu chí về Đội ngũ giáo viên:..................................................................... 3. Điểm thực tế: 20
nguon tai.lieu . vn