Xem mẫu

  1. Cấp gia hạn giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa từ hạng ba hạn chế trở xuống Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp (nếu có): không có Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ sơ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại các Sở Giao thông vận tải
  2. Tên bước Mô tả bước Sở Giao thông vận tải xem xét tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định; thẩm tra thực tế tại cơ sở để có căn cứ Cấp giấy chứng 2. Giải quyết nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa từ hạng ba hạn chế trở xuống Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị của cơ sở dạy nghề Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề mới nhất do cơ quan 2. có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận (bản gốc) đã được Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam hoặc 3. Sở Giao thông vận tải cấp trước đó Báo cáo hoạt động đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện trong thời gian 4. 3 năm hoặc thời gian ghi trên giấy chứng nhận Số bộ hồ sơ: 01
  3. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 18 /2008/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2008 Quyết định Ban hành Quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa Bộ trưởng bộ giao thông vận tải Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
  4. Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 35/2004/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định điều kiện của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG - Như Điều 3; - VP Chính phủ; - Các Bộ: Công an, Quốc phòng, KHĐT, Hồ Nghĩa Dũng Tài chính, LĐ-TB&XH, Y tế, GD&ĐT, Nông nghiệp & PTNT; - Các Thứ trưởng Bộ GTVT; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  5. - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Công báo; - Website Chính phủ; - Lưu: VT, TCCB.
nguon tai.lieu . vn